Nařízení Komise (EU) 2017/1224 ze dne 6. července 2017, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1224/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 174/16
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1224
      ze dne 6. července 2017,
      kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Látka 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, které byl přidělen název methylisothiazolinone v Mezinárodní nomenklatuře kosmetických přísad (INCI), číslo CAS 2682-20-4, je v současné době povolena jako konzervační přísada v kosmetických přípravcích, které se oplachují, v koncentraci do 0,01 % hmotnostního (100 ppm) na základě položky 57 v příloze V nařízení (ES) č. 1223/2009.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (dále jen „VVBS“) přijal dne 15. prosince 2015 stanovisko k bezpečnosti látky methylisothiazolinone (2). VVBS dospěl k závěru, že pro kosmetické přípravky, které se oplachují, je pro spotřebitele z hlediska indukce kontaktní alergie považována za bezpečnou koncentrace do 0,0015 % (15 ppm).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  S ohledem na uvedené stanovisko VVBS je třeba reagovat na zvýšený výskyt alergií vyvolaných látkou methylisothiazolinone, a tato látka by proto měla být v přípravcích, které se oplachují, ještě více omezena.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Průmyslovému odvětví by měla být poskytnuta přiměřená lhůta k provedení nezbytných úprav složení přípravků před uvedením na trh a pro stažení nevyhovujících přípravků z trhu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha V nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Ode dne 27. ledna 2018 musí být na trh Unie uváděny pouze takové kosmetické přípravky, které jsou v souladu s tímto nařízením.
      Ode dne 27. dubna 2018 musí být na trh Unie dodávány pouze takové kosmetické přípravky, které jsou v souladu s tímto nařízením.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 6. července 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.
      
         (2)  SCCS/1557/15 (podání III).
      
      
         PŘÍLOHA
         V příloze V nařízení (ES) č. 1223/2009 se položka 57 nahrazuje tímto:
         
            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Referenční číslo
                     
                     
                        Identifikace látky
                     
                     
                        Podmínky
                     
                     
                        Znění podmínek použití a upozornění
                     
                  
                  
                     
                        Chemický název/INN
                     
                     
                        Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury
                     
                     
                        Číslo CAS
                     
                     
                        Číslo ES
                     
                     
                        Druh výrobku, části těla
                     
                     
                        Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití
                     
                     
                        Jiné
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        a
                     
                     
                        b
                     
                     
                        c
                     
                     
                        d
                     
                     
                        e
                     
                     
                        f
                     
                     
                        g
                     
                     
                        h
                     
                     
                        i
                     
                  
                  
                     
                        „57
                     
                     
                        2-methyl-2H-isothiazol-3-on
                     
                     
                        Methylisothiazolinone (*1)
                        
                     
                     
                        2682-20-4
                     
                     
                        220-239-6
                     
                     
                        Přípravky, které se oplachují
                     
                     
                        0,0015 %
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
         
         
         
            (*1)  Methylisothiazolinone je rovněž upraven v položce 39 přílohy V ve směsi s látkou methylchloroisothiazolinone. Tyto dvě položky se vzájemně vylučují: použití směsi látek methylchloroisothiazolinone (a) methylisothiazolinone není slučitelné s použitím samotné látky methylisothiazolinone ve stejném přípravku.“
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.