Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1228 ze dne 20. března 2017 o podmínkách klasifikace, bez zkoušení, vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15824, a malt pro vnitřní a vnější omítky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 998-1, pokud jde o jejich reakci na oheň (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1228/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 177/4
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1228
   ze dne 20. března 2017
   o podmínkách klasifikace, bez zkoušení, vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15824, a malt pro vnitřní a vnější omítky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 998-1, pokud jde o jejich reakci na oheň
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364 (2) byl přijat systém pro klasifikaci stavebních výrobků podle jejich reakce na oheň. Mezi stavební výrobky, na které se uvedené nařízení v přenesené pravomoci vztahuje, patří vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy a malty pro vnitřní a vnější omítky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Zkoušky prokázaly, že vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15824, a malty pro vnitřní a vnější omítky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 998-1, mají stabilní a předvídatelné vlastnosti, pokud jde o reakci na oheň, jestliže splňují určité podmínky týkající se maximálního organického obsahu, maximální plošné hmotnosti aplikované na podklad a reakce podkladu na oheň.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15824, a malty pro vnitřní a vnější omítky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 998-1, by proto měly být považovány za výrobky odpovídající určitým třídám vlastností, pokud jde o reakci na oheň, stanoveným v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/364, aniž by bylo vyžadováno další zkoušení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15824, a malty pro vnitřní a vnější omítky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 998-1, splňující podmínky stanovené v příloze se považují za výrobky, které odpovídají třídám vlastností uvedeným v příloze, a to bez zkoušení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Úř. věst. L 68, 15.3.2016, s. 4).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Výrobky (1)
                  
               
               
                  Maximální organický obsah (2)
                  
                  (% hmotnosti)
               
               
                  Maximální plošná hmotnost (3)
                  
                  (kg/m2)
               
               
                  Třída (4)
                  
               
            
            
               
                  Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15824
               
               
                  ≤ 9,0
               
               
                  ≤ 4,0
               
               
                  B-s2, d0
               
            
            
               
                  Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15824
                  a
                  malty pro vnitřní a vnější omítky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 998-1
               
               
                  ≤ 2,5
               
               
                  ≤ 6,0
               
               
                  A2 – s1, d0
               
            
            
               
                  ≤ 4,0
               
               
                  ≤ 4,0
               
            
            
               
                  ≤ 5,0
               
               
                  ≤ 2,0
               
            
         
      
      
      
         (1)  Výrobky dodávané ve formě pasty nebo prášku a používané k vnějšímu a vnitřnímu omítání stěn, sloupů, přepážek a stropů. Vlastnosti podkladu musí odpovídat alespoň třídě A2 – s1, d0 a hustota musí činit alespoň 525 kg/m3.
      
         (2)  Týká se obsahu pevných látek (odpovídá zcela vyschlé omítce aplikované na podklad).
      
         (3)  Týká se mokrého výrobku (připraveného k použití).
      
         (4)  Třída stanovená v tabulce 1 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/364.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.