Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1229 ze dne 3. května 2017, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) č. 1333/2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1229/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 177/6
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1229
   ze dne 3. května 2017,
   kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) č. 1333/2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 75 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Maltské, nizozemské a slovinské jazykové znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 (2) obsahují chybu ve 3. bodě odůvodnění, čl. 1 prvním pododstavci, článku 3 a bodě I přílohy I v souvislosti s odrůdami banánů, na něž se vztahují obchodní normy stanovené v uvedeném nařízení. Je proto nezbytné provést opravu maltského, nizozemského a slovinského znění. Tato oprava se netýká ostatních jazykových znění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 1333/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   
      (netýká se českého znění)
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů (Úř. věst. L 336, 20.12.2011, s. 23).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.