Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1233 ze dne 3. července 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1233/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 177/26
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1233
   ze dne 3. července 2017
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. července 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
            
               
                  Popis zboží
               
               
                  Zařazení (kód KN)
               
               
                  Odůvodnění
               
            
            
               
                  (1)
               
               
                  (2)
               
               
                  (3)
               
            
            
               
                  Nové, víceúčelové vozidlo s pohonem na všechna čtyři kola (dodávkového typu). Vozidlo má vznětový pístový motor s vnitřním spalováním s obsahem válců převyšujícím 1 500  cm3, avšak nepřesahujícím 2 500  cm3. Jeho celková hrubá hmotnost činí přibližně 2 800  kg.
                  Vozidlo má dvě řady sedadel, první řada má dvě sedadla (sedadlo řidiče a lavicové sedadlo pro dva cestující) a druhá řada má tři sedadla. Po obou stranách první řady sedadel jsou dveře s oknem, po levé straně druhé strany sedadel je okno a po pravé straně posuvné dveře s oknem.
                  Za druhou řadou sedadel je pevná přepážka (přepažující mříž) oddělující prostor pro cestující od prostoru pro přepravu zboží. V prostoru pro přepravu zboží nejsou bezpečnostní pásy, ani úchyty pro jejich montáž. V prostoru pro přepravu zboží jsou zadní dveře výklopného typu bez okna. Vozidlo je vybaveno komfortními prvky a prvky vnitřního příslušenství a výbavy podobnými těm, které se nacházejí v interiérech automobilů určených pro přepravu osob.
                  Prostor pro přepravu zboží má délku přibližně 1,9 m a jeho nákladová kapacita činí 4,4 m3.
               
               
                  8703 32 19
               
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8703 , 8703 32  a 8703 32 19 .
                  Zařazení víceúčelových motorových vozidel se zakládá na určitých charakteristických znacích, které určují, zda jsou vozidla určena především pro přepravu osob nebo pro přepravu zboží (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslům 8703  a 8704  a vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře k číslu 8703 ).
                  Zařazení do čísla 8704  jako motorové vozidlo pro přepravu nákladu je vyloučeno, protože objektivní vlastnosti a celkový vzhled vozidla svědčí o tom, že jde o vozidlo určené především pro přepravu osob (přítomnost druhé řady sedadel s bezpečnostními prvky, přítomnost čtyř oken, posuvných dveří s oknem pro cestující v zadní části vozidla, přítomnost komfortních prvků v přední i zadní části prostoru pro přepravu osob). Přítomnost pevné přepážky mezi prostorem pro cestující a prostorem pro přepravu zboží nelze považovat za rozhodující kritérium pro vyloučení ze zařazení do čísla 8703 , jelikož se jedná o typický znak mnoha vozidel zařazených jako vozidla pro přepravu osob (především vozidla SUV). Viz rovněž stanoviska k zařazení do harmonizovaného systému 8703 32/1  a 8703 32/2 .
                  Vozidlo je proto třeba zařadit do kódu KN 8703 32 19  jako nové motorové vozidlo konstruované především pro přepravu osob.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.