Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1235 ze dne 6. července 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1235/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 177/32
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1235
   ze dne 6. července 2017,
   kterým se po dvousté sedmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 3. července 2017 se Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl odstranit tři fyzické osoby ze seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. července 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddílu „Fyzické osoby“ zrušují tyto záznamy:
      
         „Ahmad Zerfaoui (také znám jako a) Abdullah; b) Abdalla; c) Smail; d) Abu Khaoula; e) Abu Cholder; f) Nuhr). Datum narození: 15.7.1963. Místo narození: Chréa, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) bývalý člen organizace Al-Kajdá islámského Maghrebu; b) je potvrzeno, že zemřel 19.9.2006 v severním Mali. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.5.2004.“
      
      
         „Dhou El-Aich (také znám jako Abdel Hak). Datum narození: 5.8.1964. Místo narození: Blida, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: je potvrzeno, že zemřel dne 8.3.2004 v Čadu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.5.2004.“
      
      
         „Hacene Allane (také znám jako a) Hassan the Old; b) Al Sheikh Abdelhay; c) Boulahia; d) Abu al-Foutouh; e) Cheib Ahcéne). Datum narození: 17.1.1941. Místo narození: Médéa, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: je potvrzeno, že zemřel dne 16.4.2004 v severním Nigeru. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.5.2004.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.