Nařízení Komise (EU) 2017/1237 ze dne 7. července 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limit kyseliny kyanovodíkové v nezpracovaných celých, rozdrcených, rozemletých, rozloupnutých a rozsekaných meruňkových jádrech uváděných na trh pro konečného spotřebitele (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1237/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 177/36
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1237
   ze dne 7. července 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limit kyseliny kyanovodíkové v nezpracovaných celých, rozdrcených, rozemletých, rozloupnutých a rozsekaných meruňkových jádrech uváděných na trh pro konečného spotřebitele
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přijala vědecké stanovisko o akutních zdravotních rizicích souvisejících s přítomností kyanogenních glykosidů v syrových meruňkových jádrech a produktech získaných ze syrových meruňkových jader (3). Výraz „syrová meruňková jádra a produkty získané ze syrových meruňkových jader“ uvedený ve vědeckém stanovisku odkazuje na tytéž produkty jako výraz „nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra“ uvedený v tomto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Hlavním kyanogenním glykosidem přítomným v nezpracovaných meruňkových jádrech je amygdalin, který se žvýkáním rozkládá na kyselinu kyanovodíkovou (kyanid). Kyselina kyanovodíková (kyanid) je pro člověka vysoce toxická. Komise CONTAM pro posouzení rizik spojených s přítomností kyanogenních glykosidů v nezpracovaných celých, rozdrcených, rozemletých, rozloupnutých a rozsekaných meruňkových jádrech stanovila akutní referenční dávku (ARfD) ve výši 20 μg/kg tělesné hmotnosti. S ohledem na uváděný obsah kyanogenních glykosidů v nezpracovaných meruňkových jádrech by byla akutní referenční dávka překročena již při spotřebě jejich velmi malého množství.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Proto je vhodné stanovit u kyseliny kyanovodíkové (kyanidu) v nezpracovaných celých, rozdrcených, rozemletých, rozloupnutých a rozsekaných meruňkových jádrech uváděných na trh pro konečného spotřebitele maximální limit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k vysoké roztříštěnosti trhu s nezpracovanými meruňkovými jádry a s nimi spojeným možným akutním zdravotním rizikem pro veřejné zdraví by se mělo ustanovit, aby provozovatelé měli povinnost zaručit, že všechna nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra uváděná na trh pro konečného spotřebitele splňují maximální limit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je vhodné stanovit pravidla pro odběr vzorků, která se použijí pro kontrolu dodržování maximálního limitu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Provozovatel, který uvádí nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra na trh pro konečného spotřebitele, poskytne na žádost příslušného orgánu důkaz o souladu výrobku uváděného na trh s maximálním limitem.
   Článek 3
   Odběr vzorků pro kontrolu dodržování maximálního limitu se provede v souladu s pravidly stanovenými v příloze I části D.2 nařízení Komise (ES) č. 401/2006 (4).
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. července 2017
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).
   
      (3)  Komise CONTAM úřadu EFSA (komise úřadu EFSA pro kontaminující látky v potravinovém řetězci), 2016. Scientific opinion on the acute health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in raw apricot kernels and products derived from raw apricot kernels. EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4424
   http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4424.pdf
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA
      V oddíle 8 řílohy nařízení (ES) č. 1881/2006 se doplňuje nová položka, která zní:
      
         
            
            
            
            
               
                  
                     „8.3
                  
                  
                     Kyselina kyanovodíková, včetně kyseliny kyanovodíkové vázané v kyanogenních glykosidech
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     8.3.1
                  
                  
                     Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra uváděná na trh pro konečného spotřebitele (54)
                         (55)
                     
                  
                  
                     20,0
                  
               
            
         
      
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.