Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1238 ze dne 7. července 2017, kterým se zavádí celní evidence dovozu určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1238/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 177/39
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1238
   ze dne 7. července 2017,
   kterým se zavádí celní evidence dovozu určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
   po informování členských států,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 9. prosince 2016 oznámila Evropská komise (dále jen „Komise“) prostřednictvím oznámení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie
                   (2), že zahajuje antidumpingové řízení týkající se dovozu určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „Čína“) na základě podnětu podaného dne 25. října 2016 sdružením EUROFER (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby určitých korozivzdorných ocelí v Unii.
            
         
      
   
   1.   DOTČENÝ VÝROBEK
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Výrobkem, který je předmětem šetření, jsou určité korozivzdorné oceli pocházející z Čínské lidové republiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Mezi určité korozivzdorné oceli patří ploché válcované výrobky ze železa nebo z legované oceli nebo nelegované oceli, desoxidované hliníkem, potažené nebo žárově pokovené výhradně zinkem a/nebo hliníkem a žádným jiným kovem, podrobené chemické pasivaci, s obsahem nejméně 0,015 % hmotnostních, ale nejvýše 0,170 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,015 % hmotnostních, ale nejvýše 0,100 % hmotnostních hliníku, nejvýše 0,045 % hmotnostních niobu, nejvýše 0,010 % hmotnostních titanu a nejvýše 0,010 % hmotnostních vanadu, dodávané ve formě svitků, plechů zkracovaných na míru a úzkých pásů.
               Nejsou v něm zahrnuty následující výrobky:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           výrobky z nerezavějící oceli, křemíkové elektrotechnické oceli a rychlořezné oceli,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           výrobky po válcování za tepla nebo za studena (úběrem za studena) již dále neopracované.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dotčený výrobek je v současnosti kódů KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 a ex 7226 99 70 (kódy TARIC 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).
            
         
      
   
   2.   ŽÁDOST
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Žádost o zavedení celní evidence podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení předložil žadatel dne 24. května 2017. Žadatel požádal o zavedení celní evidence dovozu dotčeného výrobku, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům ode dne celní evidence zavedena opatření.
            
         
      
   
   3.   DŮVODY PRO ZAVEDENÍ CELNÍ EVIDENCE
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení může Komise vyzvat celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu, aby následně mohla být vůči takovému dovozu zavedena opatření. Celní evidenci dovozu lze zavést na řádně odůvodněnou žádost výrobního odvětví Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Žadatel uvádí, že celní evidence je odůvodněná, jelikož dotčený výrobek je i nadále dumpingový, a že dovozci si byli plně vědomi dumpingových praktik, jež existovaly po delší dobu a působily újmu výrobnímu odvětví Unie. Žadatel dále tvrdí, že čínský dovoz působí újmu výrobnímu odvětví Unie a že došlo k výraznému zvýšení úrovně tohoto dovozu, a to dokonce po období šetření, což by vážně ohrozilo nápravný účinek antidumpingového cla, pokud by se toto clo mělo použít.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Komise se domnívá, že si dovozci dumpingových praktik vývozců byli opravdu vědomi nebo si jich měli být vědomi. Dostatečné důkazy prima facie v tomto ohledu byly uvedeny v podnětu, což bylo uvedeno v oznámení o zahájení tohoto řízení (3). Podle nedůvěrného znění podnětu činí odhadované dumpingové rozpětí pro čínský dovoz 50 %. Důkazy o dumpingu obsažené v podnětu vycházejí ze srovnání běžných hodnot založených na údajích o cenách poskytnutých výrobcem v Kanadě, která byla vybraná jako obdobná země, s vývozní cenou (na úrovni ceny ze závodu) dotčeného výrobku při jeho prodeji na vývoz do Unie. Čínská vývozní cena byla stanovena na základě informací uvedených čínskými výrobci vyvážejícími na trh Unie v období od srpna 2012 do dubna 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Vzhledem k rozsahu dumpingu, jehož výskyt se jeví jako možný, lze důvodně předpokládat, že dovozci si byli nebo měli být této situace vědomi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Kromě toho žadatel poskytl v podnětu i v žádosti o zavedení celní evidence dostatek důkazů v podobě tiskových zpráv, v nichž jsou popsány dumpingové praktiky čínských vývozců, přičemž dovozci tyto důkazy prima facie nemohli ani neměli ignorovat. V žádosti o přezkum byla uvedena rovněž opatření na ochranu obchodu, včetně antidumpingových opatření platných v současnosti v třetích zemích.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Od zahájení řízení v prosinci 2016 bylo pozorováno další zvýšení přesahující 50 % při srovnání průměrného měsíčního objemu dovozu během období od října 2015 do září 2016 (tj. v období šetření) s obdobím od ledna do dubna 2017 (tj. v období po zahájení řízení). Doplňující důkazy prima facie prokázaly nárůst podílu na trhu a hromadění zásob.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Kromě toho v podnětu existují dostatečné důkazy prima facie o tom, že dochází k újmě, a v podáních předložených v rámci šetření, včetně žádosti o zavedení celní evidence, existují důkazy o tom, že pokračující nárůst tohoto dovozu by způsobil další újmu. S ohledem na načasování by nárůst objemu dumpingového dovozu a další okolnosti (jako je nadbytečná kapacita v Číně a chování čínských vývozců v oblasti tvorby cen, jež jsou doloženy v původním podnětu) s největší pravděpodobností vážně ohrozily nápravný účinek jakéhokoli konečného antidumpingového cla, pokud by toto clo nebylo uloženo se zpětnou účinností. Kromě toho lze s ohledem na zahájení současného řízení a na vývoj čínského dovozu, pokud jde o dosavadní ceny a objemy, důvodně předpokládat, že úroveň dovozu dotčeného výrobku může před přijetím případných prozatímních opatření dále vzrůst a dovozci mohou rychle zvýšit stav zásob.
            
         
      
   
   4.   POSTUP
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěla Komise k závěru, že žadatel předložil dostatečné důkazy prima facie, které ospravedlňují zavedení celní evidence dovozu dotčeného výrobku podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a prokáží, že existují zvláštní důvody pro takové slyšení.
            
         
      
   
   5.   ZAVEDENÍ CELNÍ EVIDENCE
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být zavedena celní evidence dovozu dotčeného výrobku, aby v případě, že výsledkem šetření bude zjištění vedoucí k uložení antidumpingového cla, mohlo být toto clo, pokud budou splněny nezbytné podmínky, uloženo na evidovaný dovoz se zpětnou platností v souladu s čl. 10 odst. 4 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Žadatel v podnětu odhaduje průměrné dumpingové rozpětí u dotčeného výrobku na přibližně 50 % a průměrné rozpětí cenového podbízení na 37,8–41,0 %. Odhad částky možného budoucího celního dluhu se stanoví pro Čínu na úrovni cenového podbízení odhadnuté na základě podnětu, tj. v rozmezí od 37,8 do 41,0 % dovozní hodnoty CIF dotčeného výrobku.
            
         
      
   
   6.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               S veškerými osobními údaji shromážděnými v souvislosti se zavedením této celní evidence bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Celní orgány se vyzývají, aby podle čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky, které tvoří válcované výrobky ze železa nebo z legované nebo nelegované oceli; desoxidované hliníkem, potažené nebo žárově pokovené výhradně zinkem a/nebo hliníkem a žádným jiným kovem, podrobené chemické pasivaci, s obsahem nejméně 0,015 % hmotnostních, ale nejvýše 0,170 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,015 % hmotnostních, ale nejvýše 0,100 % hmotnostních hliníku, nejvýše 0,045 % hmotnostních niobu, nejvýše 0,010 % hmotnostních titanu a nejvýše 0,010 % hmotnostních vanadu, dodávané ve formě svitků, plechů zkracovaných na míru a úzkých pásů, kromě následujících výrobků:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               z nerezavějící oceli, křemíkové elektrotechnické oceli a rychlořezné oceli,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               po válcování za tepla nebo za studena (úběrem za studena) již dále neopracovaných,
            
         
      
   
   a v současnosti kódů KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 a ex 7226 99 70 (kódy TARIC 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).
   Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   2.   Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně sdělily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy nebo požádaly o slyšení do 20 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. C 459, 9.12.2016, s. 17.
   
      (3)  Úř. věst. C 459, 9.12.2016, s. 17 (bod 3 oznámení o zahájení řízení).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.