Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1242 ze dne 10. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1242/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 178/4
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1242
      ze dne 10. července 2017,
      kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 78 písm. b) a c) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Ustanovení článku 21 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (2) stanoví požadavky týkající se žádostí o podporu na hospodářská zvířata a žádostí o platbu v rámci opatření podpory na zvířata. V případě druhů s krátkodobým produkčním cyklem, u kterých dochází k vysoké fluktuaci kusů, se může počet zvířat, kterých se týká žádost o platbu na hospodářská zvířata podaná v souladu s opatřením uvedeným v článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (3), v průběhu roku podání žádosti výrazně lišit. To může vést k podstatnému rozdílu mezi počtem zvířat uvedených v žádosti o platbu na zvířata a počtem zvířat, která budou mít v konečném důsledku prospěch ze zlepšených životních podmínek. V důsledku toho je počet zvířat uvedený v žádosti o platbu na zvířata pouze orientační. Vzhledem k uvedeným druhům s krátkým produkčním cyklem by proto mělo být členským státům povoleno vytvořit systém, který příjemci umožní požádat o podporu na všechna zvířata, která jsou pro podporu způsobilá v den nebo během období, které určí členský stát. V případě, že není k dispozici počítačová databáze, by mělo být možné zjistit skutečný počet zvířat na základě osvědčení o porážce nebo ostatních dokladů, které budou příslušnému orgánu předloženy po dni podání žádosti o platbu na hospodářská zvířata.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Použití výběrových kritérií není povinné pro všechna opatření nebo typy operací. Z tohoto důvodu by správní kontroly, které se u žádostí o podporu provádí, měly ověření tohoto prvku zahrnout pouze, pokud je to nutné.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Ověření přiměřenosti nákladů se provádí na základě definovaného systému hodnocení, v rámci správních kontrol, které souvisí se žádostí o podporu. V případech s nízkým rizikem nepřiměřených nákladů nebo tam, kde obsah nákladů nelze stanovit před provedením operace, by se měla použít specifická pravidla.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V souladu s čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (4) lze výši podpory stanovit buď na základě standardní stupnice jednotkových nákladů, nebo podle jednorázových či paušálních částek. V takových případech by správní kontroly neměly zahrnovat ověření výše vzniklých nákladů a plateb provedených příjemcem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Pravidla pro kontroly, která se na finanční nástroje vztahují, by měla být upravena, aby se zajistila konzistentnost s pravidly pro řízení a kontrolu stanovenými v nařízení (EU) č. 1303/2013 a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 (5) a aby se zohlednily specifické rysy podpory, která se ve formě finančního nástroje poskytuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Výdaje podléhající kontrolám na místě by neměly být ty výdaje, jež mají být uhrazeny, ale výdaje vykázané platební agentuře. Výdaje, jež mají být uhrazeny, lze stanovit teprve poté, co jsou dokončeny všechny kontroly, a pokud by výdaje kontrolám podléhaly, dosažení minimální míry kontrol by nebylo možné předvídat. Navíc výdaje, které podléhají kontrolám na místě, by neměly zahrnovat výdaje vynaložené platební agenturou pouze na zálohové platby, jelikož takové výdaje neodpovídají výdajům vzniklým příjemci. Kromě toho by se výdaje, které s finančními nástroji souvisejí, měly do dosažení minimální míry kontrol započítávat jen v takovém rozsahu, který je příslušným orgánem skutečně kontrolován. Aby se každý kalendářní rok zajistilo splnění minimální míry kontrol, měly by se proto kontroly provádět k datu stanovenému pro podávání kontrolních údajů a kontrolních statistik v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Aby nedošlo ke zbytečnému zdvojování kontrol, měly by kontroly na místě pokrývat pouze prvky, které ještě nebyly předmětem správních kontrol.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  V souladu s články 48 a 51 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 musí kontroly mimo jiné ověřovat soulad s kritérii způsobilosti, se závazky a s ostatními povinnostmi. Navíc podle čl. 50 odst. 4 písm. a) uvedeného prováděcího nařízení musí vzorek operací, které mají být kontrolovány na místě, zohledňovat potřebu kontrolovat vhodné kombinace typů a velikostí jednotlivých operací. Ustanovení vztahující se na určitá opatření ohledně předmětu nebo intenzity kontrol uvedená v článcích 54 až 59 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 proto nejsou zapotřebí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Aby se v případě správních sankcí zajistilo rovné zacházení jak s operacemi, které byly pro kontroly na místě vybrány, tak s těmi, které vybrány nebyly, měly by se v obou případech kontrolovat vykázané výdaje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Změny, jež se provedou prostřednictvím tohoto nařízení, by se měly použít na žádosti o podporu nebo žádosti o platbu, které se týkají roků podání žádosti nebo prémiových období počínajících dnem 1. ledna 2018. Ovšem vzhledem k nesnázím, kterým členské státy čelily v roce podání žádosti 2015, kdy musely své systémy přizpůsobit lhůtě pro podávání žádosti o platbu na hospodářská zvířata stanovené v článku 13 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, stejně jako systému snižování, výjimek a sankcí, které stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 (6), ustanovení, které umožňuje stanovení skutečného počtu zvířat druhů s krátkým produkčním cyklem na základě osvědčení o porážce nebo ostatních dokladů, které budou příslušnému orgánu předloženy po podání žádosti o platbu na hospodářská zvířata, by se mělo použít na žádosti o platbu na zvířata týkající se roků podání žádosti počínajících dnem 1. ledna 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V článku 21 se vkládá nový odstavec 4a, který zní:
                  „4a.   Pro druhy s krátkým produkčním cyklem podporované v rámci článku 33 nařízení (EU) č. 1305/2013 mohou členské státy v případě, že není k dispozici počítačová databáze, zavést postupy pro používání údajů obsažených v osvědčeních o porážce nebo v ostatních dokladech pro účely žádosti o platbu na hospodářská zvířata. Tyto údaje poskytnou úroveň jistoty a provádění, která je nezbytná pro řádnou správu opatření podpory na úrovni jednotlivých zvířat.
                  Postupy uvedené v prvním pododstavci může představovat systém, podle něhož příjemce žádá o podporu pro všechna zvířata, která jsou k určitému dni nebo během období stanoveného členským státem způsobilá pro podporu na základě údajů obsažených v osvědčeních o porážce nebo v ostatních dokladech.
                  V takovém případě členský stát přijme nezbytná opatření, která zaručí, že v souladu s ustanoveními použitelnými na dotyčné opatření podpory, bude jasně určeno a dáno na vědomí příjemci datum nebo období uvedené v druhém pododstavci.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Článek 48 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 2 se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          písmeno c) se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „c)
                                                   
                                                   
                                                      dodržování výběrových kritérií v případech, kdy se uplatní;“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          písmeno e) se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „e)
                                                   
                                                   
                                                      pro náklady uvedené v čl. 67 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013, s výjimkou věcných příspěvků a odpisů, ověření přiměřenosti předložených nákladů. Náklady se hodnotí pomocí vhodného systému hodnocení, jako např. referenčních nákladů, porovnání různých nabídek nebo hodnotícího výboru. Pro operace s mírou podpory do 30 % nebo u operací podporovaných v rámci článku 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 lze ověření přiměřenosti nákladů provést v rámci správních kontrol žádostí o platbu. Pro operace se způsobilými náklady do výše 5 000 EUR může být přiměřenost nákladů určena v návrhu rozpočtu schváleného předem řídicím orgánem.“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 3 se písmena a) a b) nahrazují tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „a)
                                       
                                       
                                          dokončené operace ve srovnání s operací, na kterou byla podpora poskytnuta;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          vzniklých nákladů a provedených plateb vyjma případů, kdy se použije forma nebo metoda uvedená v čl. 67 odst. 1 písm. b), c) nebo d) nařízení (EU) č. 1303/2013.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              doplňuje se nový odstavec 6, který zní:
                              „6.   Co se týče finančních nástrojů uvedených v čl. 38 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013, odstavce 1 až 5 tohoto článku se nepoužijí na příspěvek poskytnutý na finanční nástroj ani na podporu pro konečného příjemce. Použijí se ale články 58 a 59 nařízení (EU) č. 1306/2013 a článek 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 (*1).
                              
                                 (*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 5).“"

                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Článek 50 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 1 se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          první pododstavec se nahrazuje tímto:
                                          „Výdaje, na které se vztahují kontroly na místě, představují nejméně 5 % výdajů uvedených v čl. 46 a spolufinancovaných Evropským zemědělským fondem pro regionální rozvoj (EZFRV), jež se každý kalendářní rok vykazují platební agentuře a jež nezahrnují operace u kterých byly vykázány pouze zálohové platby.“
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          doplňuje se nový třetí pododstavec, který zní:
                                          „Co se týče finančních nástrojů, pouze platby konečným příjemcům, které podléhají kontrolám na místě, se započítají do výdajů, na které se vztahují kontroly na místě, jak se uvádí v prvním pododstavci.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
                              „Do dosažení minimální úrovně uvedené v odstavci 1 se započítají pouze kontroly, které budou provedeny do dne stanoveného pro podání kontrolních údajů a kontrolních statistik v souladu s článkem 9.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Článek 51 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                              „1.   Kontroly na místě mají ověřit, že daná operace byla provedena v souladu s příslušnými pravidly, a musí zahrnovat všechna kritéria způsobilosti, závazky a ostatní povinnosti týkající se podmínek pro udělení podpory, které lze v době návštěvy zkontrolovat a které nebyly předmětem správních kontrol. Zajistí, že je operace způsobilá pro podporu z EZFRV.“
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              doplňuje se nový odstavec 5, který zní:
                              „5.   Co se týče finančních nástrojů uvedených v čl. 38 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013, odstavce 1 až 4 tohoto článku se nepoužijí na příspěvek poskytnutý na finanční nástroj ani na podporu pro konečného příjemce. Použijí se však články 58 a 59 nařízení (EU) č. 1306/2013 a článek 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  Články 54 až 59 se zrušují.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  V článku 60 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
                  „4.   Odchylně od čl. 48 odst. 2 písm. e), co se týče operací prováděných místní akční skupinou a pokrývajících skupinu projektů se společným tématem, může být ověření přiměřenosti nákladů provedeno v rámci správních kontrol žádostí o platbu, které se týkají dané skupiny projektů.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  Článek 61 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odstavci 1 se vypouští druhá věta;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                              „2.   Příslušný orgán prostřednictvím správních kontrol a v případě potřeby návštěvami u zprostředkujících finančních institucí a u příjemce zajistí, že platby zprostředkujícím finančním institucím jsou v souladu s právními předpisy Unie a s dohodami uzavřenými mezi příslušným orgánem a zprostředkujícími finančními institucemi.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  V článku 63 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Správní sankce uvedená v odstavci 1 se obdobně použije na nezpůsobilé výdaje zjištěné během kontrol na místě podle článku 49.“
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se na žádosti o podporu nebo žádosti o platbu, které se týkají roků podání žádosti nebo prémiových období počínajících dnem 1. ledna 2018.
      Avšak bod 1 článku 1 se použije na žádosti o platbu na zvířata, které se týkají roků podání žádosti počínajících dnem 1. ledna 2016.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 10. července 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
      
         (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 5).
      
         (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 48).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.