Nařízení Komise (EU) 2017/1250 ze dne 11. července 2017, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky 4,5-epoxydec-2(trans)-enal ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1250/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 179/3
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1250
   ze dne 11. července 2017,
   kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky 4,5-epoxydec-2(trans)-enal ze seznamu Unie
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a podmínky jejich použití.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek, který byl vložen do části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aromatická látka 4,5-epoxydec-2(trans)-enal (číslo FL: 16.071) je uvedena v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008 jako aromatická látka, u které probíhá hodnocení a v souvislosti se kterou si Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad EFSA“) vyžádal další vědecké údaje. Žadatel tyto údaje předložil.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Úřad EFSA předložené údaje vyhodnotil a ve svém vědeckém stanovisku ze dne 4. května 2017 (4) dospěl k závěru, že 4,5-epoxydec-2(trans)-enal (číslo FL: 16.071) představuje bezpečnostní riziko, pokud jde o genotoxicitu, neboť během příslušné zkoušky in vivo byl pozorován genotoxický účinek na játra krys.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Použití látky 4,5-epoxydec-2(trans)-enal (číslo FL: 16.071) tudíž nesplňuje obecné podmínky použití aromat uvedené v čl. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 1334/2008. V zájmu ochrany lidského zdraví by tudíž tato látka měla být ze seznamu neprodleně odstraněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Komise by proto měla použít postup pro naléhavé případy, kterým se ze seznamu Unie odstraňuje látka představující bezpečnostní riziko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.
   
      (2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).
   
      (4)  EFSA CEF Panel (komise EFSA pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromata a pomocné látky). Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 226 Revision 1 (FGE.226Rev1) (Vědecké stanovisko k hodnocení skupiny aromatických látek): consideration of genotoxicity data on one alpha, beta-unsaturated aldehyde from chemical subgroup 1.1.1(b) of FGE.19. EFSA Journal 2017;15(5):4847, s. 24. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4847
   
   
      PŘÍLOHA
      Z části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se odstraňuje tato položka:
      
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     „16.071
                  
                  
                     4,5-epoxydec-2(trans)-enal
                  
                  
                     188590-62-7
                  
                  
                     1570
                  
                  
                      
                  
                  
                     Nejméně 87 %; příměs 8–9 % 4,5-epoxydec-2(cis)-enalu
                  
                  
                      
                  
                  
                     1
                  
                  
                     EFSA“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.