Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1259 ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazují přílohy I, II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1259/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 182/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1259
      ze dne 19. června 2017,
      kterým se nahrazují přílohy I, II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (1), a zejména na článek 26 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 861/2007 stanoví ve svých přílohách formuláře, které mají být používány za účelem usnadnění jeho uplatňování.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 861/2007 bylo pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 (2). Změny zavedené v evropském řízení o drobných nárocích by měly být ve formulářích v příloze zohledněny. V zájmu jasnosti je vhodné celé přílohy nahradit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 861/2007 se začne používat dne 14. července 2017, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dne 14. července 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V souladu s článkem 3 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování EU, oznámily Spojené království a Irsko své přání účastnit se přijímání a používání nařízení (ES) č. 861/2007 a nařízení (EU) 2015/2421 a toto nařízení je tedy pro ně závazné.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Přílohy I až IV nařízení (ES) č. 861/2007 je proto nutné nahradit,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy I, II, III a IV nařízení (ES) č. 861/2007 se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. července 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
         V Bruselu dne 19. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         „
               PŘÍLOHA I
               
               Text obrazu
               
                  EVROPSKÉ ŘÍZENÍ O DROBNÝCH NÁROCÍCH
                  FORMULÁŘ A
                  ŽALOBNÍ FORMULÁŘ
                  (Čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích)
                  Spisová značka (*):
                  Soud obdržel dne: / / (*)
                  (*) Vyplní soud.
                  DŮLEŽITÉ INFORMACE
                  PŘEČTĚTE SI PROSÍM POKYNY NA ZAČÁTKU KAŽDÉHO ODDÍLU – USNADNÍ VÁM VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE
                  Pomoc při vyplňování formuláře
                  Při vyplňování tohoto formuláře můžete využít pomoci. Zjistit, jak získat takovou pomoc, můžete za pomoci informací poskytnutých členskými státy a zveřejněných na internetových stránkách Evropského soudního atlasu pro občanské a obchodní věci, dostupném na portálu evropské e-justice https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-cs.do Tato pomoc nezahrnuje právní pomoc, o jejíž poskytnutí se musí požádat podáním příslušné žádosti podle vnitrostátního práva, a nezahrnuje ani právní posouzení vašeho případu.
                  Jazyk
                  Vyplňte formulář v jazyce soudu, jemuž svůj návrh zasíláte. Formulář je k dispozici na portálu evropské e-justice https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-cs.do ve všech úředních jazycích orgánů Evropské unie. To vám může pomoci při vyplňování formuláře v požadovaném jazyce.
                  Podpůrné doklady
                  K tomuto formuláři by případně měly být přiloženy příslušné podpůrné doklady. To vám však nebrání předložit případné další důkazy během řízení.
                  Kopie žalobního formuláře a případných podpůrných dokladů bude doručena žalovanému. Žalovaný bude mít možnost odpovědět.
                  1. Soud
                  V tomto oddílu se uvádí soud, u kterého podáváte žalobu. Při výběru soudu je třeba zohlednit důvody soudní příslušnosti. V oddílu 4 naleznete neúplný výčet možných důvodů soudní příslušnosti. K vyhledání podrobností o příslušném soudu (adresa, telefonní číslo atd.) můžete také využít k tomuto účelu určený vyhledávací nástroj, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
                  https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-cs.do
                  1. U kterého soudu podáváte žalobu?
                  1.1 Název:
                  1.2 Ulice a číslo / poštovní přihrádka:
                  1.3 Město a poštovní směrovací číslo:
                  1.4 Země:
               
               
               Text obrazu
               
                  2. Žalobce
                  V tomto oddílu uveďte své jméno jako žalobce a případně jméno svého zástupce. Zastupování advokátem nebo jiným odborníkem z oboru práva není povinné.
                  V některých zemích nemusí uvedení poštovní přihrádky jako adresy postačovat, a proto byste měl/a uvést ulici, číslo a poštovní směrovací číslo. Pokud tak neučiníte, je možné, že dokument nebude doručen.
                  Pokud máte osobní identifikační číslo vydané orgány členského státu, bylo by užitečné ho poskytnout. Pokud takové číslo nemáte, bylo by užitečné poskytnout číslo vašeho cestovního pasu nebo číslo dokladu totožnosti, vlastníte-li je. Pokud jednáte jménem právnické osoby nebo jakéhokoli subjektu, který má způsobilost k právům a právním úkonům, bylo by užitečné poskytnout příslušné registrační číslo.
                  V políčku „jiné údaje“ můžete uvést další informace umožňující identifikaci vaší osoby, například vaše datum narození, povolání nebo postavení v dané společnosti.
                  V případě více než jednoho žalobce použijte další listy.
                  2. Údaje o žalobci
                  2.1 Příjmení, jméno/název:
                  2.2 Osobní identifikační číslo nebo číslo cestovního pasu / registrační číslo (*):
                  2.3 Ulice a číslo / poštovní přihrádka:
                  2.4 Město a poštovní směrovací číslo:
                  2.5 Země:
                  2.6 Telefonní číslo (*):
                  2.7 E-mail (*):
                  2.8 Případný zástupce žalobce a kontaktní údaje (*):
                  2.9 Jiné údaje (*):
                  3. Žalovaný
                  V tomto oddílu uveďte žalovaného a je-li znám, jeho zástupce. Žalovaný není povinen nechat se zastupovat advokátem nebo jiným odborníkem v oboru práva.
                  V některých zemích nemusí uvedení poštovní přihrádky jako adresy postačovat, a proto byste měl/a uvést ulici, číslo a poštovní směrovací číslo. Pokud tak neučiníte, je možné, že dokument nebude doručen.
                  Pokud znáte osobní identifikační číslo vydané žalovanému orgány členského státu, bylo by užitečné ho poskytnout. Kromě toho, nebo na místo toho by bylo užitečné poskytnout číslo cestovního pasu žalovaného nebo číslo jeho dokladu totožnosti, znáte-li je. Pokud je žalovaným právnická osoba nebo jakýkoli subjekt, který má způsobilost k právům a právním úkonům, bylo by užitečné poskytnout příslušné registrační číslo, znáte-li je.
                  V políčku „jiné údaje“ můžete uvést další informace umožňující identifikaci osoby žalovaného, například jeho datum narození, povolání nebo postavení v dané společnosti. V případě více než jednoho žalovaného použijte další listy.
                  3. Údaje o žalovaném
                  3.1 Příjmení, jméno/název:
                  3.2 Osobní identifikační číslo nebo číslo cestovního pasu / registrační číslo:
                  3.3 Ulice a číslo / poštovní přihrádka:
                  (*) Nepovinné.
               
               
               Text obrazu
               
                  3.4 Město a poštovní směrovací číslo:
                  3.5 Země:
                  3.6 Telefon (*):
                  3.7 E-mail (*):
                  3.8 Zástupce žalovaného, je-li znám, a kontaktní údaje (*):
                  3.9 Jiné údaje (*):
                  4. Příslušnost soudu
                  Vaše žaloba musí být podána u soudu, který je příslušný se jí zabývat. Příslušnost soudu je stanovena v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (1).
                  Tento oddíl obsahuje neúplný výčet možných důvodů příslušnosti soudu.
                  Informace o pravidlech týkajících se soudní příslušnosti naleznete v Evropském soudním atlasu na internetové stránce https://e-justice.europa.eu/content_brussels_i_regulation_recast-350-cs.do
                  Můžete také konzultovat internetovou stránku http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_cs.htm, kde jsou vysvětleny některé zde použité právní pojmy.
                  4. Čím odůvodňujete příslušnost soudu?
                  4.1 Bydliště žalovaného
                  4.2 Bydliště spotřebitele
                  4.3 V pojistných případech bydliště pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby
                  4.4 Místo plnění závazku, o nějž se jedná
                  4.5 Místo škodné události
                  4.6 Místo, kde se nachází nemovitost
                  4.7 Dohoda stran o volbě soudu
                  4.8 Jiný důvod (blíže vysvětlete):
                  5. Přeshraniční povaha případu
                  Abyste mohl/a využít evropského řízení o drobných nárocích, musí mít váš případ přeshraniční povahu. Případ má přeshraniční povahu, pokud alespoň jedna ze stran má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než je členský stát soudu.
                  (*) Nepovinné.
                  (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).
               
               
               Text obrazu
               
                  5. Přeshraniční povaha případu
                  5.1 Země, v níž má žalobce bydliště nebo místo obvyklého pobytu:
                  5.2 Země, v níž má žalovaný bydliště nebo místo obvyklého pobytu:
                  5.3 Členský stát soudu:
                  6. Bankovní údaje (nepovinné)
                  V oddílu 6.1 můžete soud informovat o tom, jakým způsobem hodláte zaplatit soudní poplatky. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny způsoby platby mohou být také použitelné u soudu, u něhož žalobu podáváte. Ověřte si, který způsob platby soud přijímá. Můžete tak učinit za pomoci informací poskytnutých dotčeným členským státem a zveřejněných na internetových stránkách Evropského soudního atlasu pro občanské a obchodní věci, dostupném na portálu evropské e-justice https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-cs.do, nebo se můžete obrátit na dotčený soud. Stejným způsobem můžete také získat další informace o výši soudního poplatku, který budete muset zaplatit.
                  Zvolíte-li platbu prostřednictvím kreditní karty nebo povolíte-li soudu inkaso z vašeho bankovního účtu, je třeba, abyste v dodatku tohoto formuláře uvedl/a nezbytné údaje týkající se kreditní karty či bankovního účtu. Dodatek slouží výhradně pro informaci soudu a žalovanému nebude předán.
                  V oddílu 6.2 můžete uvést, jaký způsob platby si přejete pro platbu ze strany žalovaného, například v případě, že by si žalovaný přál bez prodlení částku zaplatit ještě před vydáním rozhodnutí. Pokud si přejete platbu bankovním převodem, uveďte prosím potřebné bankovní údaje.
                  6. Bankovní údaje (*)
                  6.1 Jak uhradíte soudní poplatky?
                  6.1.1 Bankovním převodem
                  6.1.2 Kreditní kartou
                  (vyplňte dodatek)
                  6.1.3 Inkasem z vašeho bankovního účtu
                  (vyplňte dodatek)
                  6.1.4 Jinak (prosím upřesněte):
                  6.2 Na jaký účet má žalovaný převést požadovanou nebo přiznanou částku?
                  6.2.1 Majitel účtu:
                  6.2.2 Název banky, BIC nebo jiný příslušný bankovní kód:
                  6.2.3 Číslo účtu/IBAN:
                  7. Nárok
                  Oblast působnosti: Vezměte prosím na vědomí, že evropské řízení o drobných nárocích má omezenou oblast působnosti. Nároky, jejichž hodnota je vyšší než 5 000 EUR nebo které jsou uvedeny v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, nemohou být v tomto řízení projednány. Jestliže váš nárok nesouvisí s věcí spadající do oblasti působnosti uvedeného nařízení podle článku 2, bude řízení pokračovat před příslušnými soudy v souladu s pravidly běžného občanského soudního řízení. Pokud si v takovém případě nepřejete v řízení pokračovat, měl/a byste svou žalobu vzít zpět.
                  (*) Nepovinné.
               
               
               Text obrazu
               
                  Peněžitý nebo nepeněžitý nárok: Uveďte, zda jsou předmětem vašeho nároku peníze a/nebo něco jiného (nepeněžitý nárok), např. dodání zboží, a poté vyplňte buď oddíl 7.1 a/nebo oddíl 7.2. Pokud předmětem vašeho nároku nejsou peníze, vyplňte prosím oddíl 7.2 a uveďte v něm odhadovanou hodnotu svého nároku. V případě nepeněžitého nároku je třeba uvést, zda uplatňujete druhotný nárok na náhradu škody pro případ, že původní nárok nelze uspokojit.
                  Chcete-li požadovat náhradu nákladů řízení (např. náklady na překlad, honorář advokáta, náklady na doručení písemností atd.), měl/a byste tuto skutečnost uvést v oddílu 7.3. Vezměte prosím na vědomí, že pravidla týkající se náhrady nákladů přiznávané soudy se v jednotlivých členských státech liší. Podrobnosti o kategoriích nákladů v jednotlivých členských státech naleznete na portálu evropské e-justice https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-cs.do
                  Chcete-li požadovat smluvní úroky, např. z půjčky, měl/a byste uvést úrokovou sazbu a den, od něhož se počítají. Bude-li vaší žalobě vyhověno, může soud přiznat zákonné úroky. Chcete-li úroky požadovat, uveďte tuto skutečnost a den, od něhož mají být počítány.
                  Pokud budete potřebovat, použijte k popisu svého nároku další listy, např. pokud požadujete několik plateb a úroky se při každé platbě počítají od odlišného data.
                  7. O vašem nároku
                  7.1 Peněžitý nárok
                  7.1.1 Jistina (bez úroků a nákladů):
                  7.1.2 Měna
                  euro (EUR)
                  bulharský lev (BGN)
                  chorvatská kuna (HRK)
                  česká koruna (CZK)
                  maďarský forint (HUF)
                  libra šterlinků (GBP)
                  polský zlotý (PLN)
                  rumunský leu (RON)
                  švédská koruna (SEK)
                  jiná (upřesněte):
                  7.2 Jiný nárok:
                  7.2.1 Upřesněte, co požadujete:
                  7.2.2 Odhadovaná hodnota nároku:
                  Měna:
                  euro (EUR)
                  bulharský lev (BGN)
                  chorvatská kuna (HRK)
                  česká koruna (CZK)
                  maďarský forint (HUF)
                  libra šterlinků (GBP)
                  polský zlotý (PLN)
                  rumunský leu (RON)
                  švédská koruna (SEK)
                  jiná (upřesněte):
               
               
               Text obrazu
               
                  7.3 Požadujete náhradu nákladů řízení?
                  7.3.1 Ano
                  7.3.2 Ne
                  7.3.3 Jestliže ano, uveďte prosím, jaké náklady požadujete nahradit a požadovanou částku nebo výši doposud vynaložených nákladů:
                  7.4 Požadujete úroky?
                  Ano
                  Ne
                  Pokud ano, jedná se o:
                  smluvní úroky?
                  pokud ano, přejděte k bodu 7.4.1
                  zákonné úroky?
                  pokud ano, přejděte k bodu 7.4.2
                  7.4.1 V případě smluvních úroků:
                  1) činí úroková sazba:
                  %
                  % nad základní sazbou ECB
                  jiná hodnota:
                  2) jsou úroky požadovány od: / / (datum)
                  do: / / (datum)
                  data vydání rozhodnutí
                  data splacení jistiny
                  7.4.2 V případě zákonných úroků:
                  jsou úroky požadovány od: / / (datum)
                  do: / / (datum)
                  data vydání rozhodnutí
                  data splacení jistiny
                  7.5 Požadujete úroky z nákladů?
                  Ano
                  Ne
                  Pokud ano, jsou úroky požadovány od: / / (datum)
                  (událost)
                  do: / / (datum)
                  data splacení jistiny
               
               
               Text obrazu
               
                  8. Podrobnosti o nároku
                  V oddílu 8.1 stručně popište svůj nárok.
                  V bodu 8.2 popište relevantní důkazní prostředky. Může se jednat například o písemné důkazy (např. smlouvy, stvrzenky atd.) nebo o ústní či písemné výpovědi svědků. U každého důkazního prostředku uveďte, který aspekt vašeho nároku jím podporujete.
                  V případě nedostatku místa můžete připojit další listy.
                  8. Podrobnosti o nároku
                  8.1 Odůvodněte svůj nárok; uveďte například, co se kdy a kde stalo.
                  8.2 Popište, jaké důkazní prostředky zamýšlíte předložit na podporu svého nároku a uveďte, jaké aspekty tohoto nároku tyto prostředky podporují. Připojte případně příslušné podpůrné doklady.
                  8.2.1 Písemné důkazy
                  upřesněte
                  8.2.2 Výpovědi svědků
                  upřesněte
                  8.2.3 Jiné
                  upřesněte
                  9. Ústní jednání
                  Vezměte prosím na vědomí, že evropské řízení o drobných nárocích je písemným řízením. Soud však může nařídit ústní jednání, pokud se domnívá, že není možné vydat rozhodnutí na základě písemných důkazů. V tomto formuláři nebo později můžete požádat, aby se konalo ústní jednání. Soud může vaši žádost zamítnout, má-li za to, že vzhledem k okolnostem případu je možné zajistit spravedlivý průběh řízení i bez ústního jednání. Ústní jednání by se mělo uskutečnit prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, například videokonference nebo telekonference, jsou-li soudu k dispozici. Má-li osoba, která má být vyslechnuta, bydliště v jiném členském státě, než ve kterém se nachází soud, u něhož byla podána žaloba, zajistí se účast této osoby na ústním jednání prostřednictvím technologie komunikace na dálku s využitím postupů stanovených v nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 (1) (https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence-76-cs.do).
                  Soud však může rozhodnout, že osoby předvolané k účasti na jednání se musí dostavit osobně. Soudu můžete naznačit své preference, je však třeba mít na paměti, že pokud jste požádal/a o možnost účastnit se ústního jednání osobně, na náhradu jakýchkoli nákladů vzniklých v souvislosti s vaší účastí se vztahují pravidla uvedená v článku 16 nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Tento článek stanoví, že soud straně, která měla úspěch ve věci, nepřizná náhradu nákladů, které nebyly nutně vynaložené nebo nebyly přiměřené ve vztahu k nároku.
                  9.1. Požadujete, aby se konalo ústní jednání?
                  Ano
                  Ne
                  Pokud ano, uveďte prosím důvody (*):
                  9.2. Chcete se osobně účastnit, pokud soud nařídí ústní jednání?
                  Ano
                  Ne
                  Uveďte prosím důvody (*):
                  (*) Nepovinné.
                  (1) Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 1).
               
               
               Text obrazu
               
                  10. Doručování dokumentů a komunikace se soudem
                  Procesní dokumenty jako vaše žaloba, odpověď žalovaného, jakákoli vzájemná žaloba a rozhodnutí mohou být stranám doručeny poštou nebo elektronickými prostředky, jsou-li takové prostředky soudu technicky k dispozici a přípustné podle procesního práva členského státu, v němž řízení probíhá. Pokud mají být dokumenty doručeny do jiného členského státu, než je ten, v němž řízení probíhá, musí být dodržena také procesní pravidla členského státu, do něhož mají být dokumenty doručeny. Elektronické prostředky také mohou být použity pro jiné písemnosti (např. žádost o účast na soudním jednání). Elektronické prostředky lze použít pouze v případě, že adresát předem výslovně souhlasí s jejich užitím, nebo pokud je z právního hlediska povinen akceptovat doručení dokumentů a/nebo jiných písemností soudu elektronickou formou v souladu s procesními pravidly členského státu, v němž má adresát bydliště. Skutečnost, zda je doručení a/nebo komunikace elektronickými prostředky v příslušných členských státech k dispozici a přípustná, můžete zjistit na portálu evropské e-justice na
                  https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-cs.do
                  10.1 Souhlasíte s tím, že k doručení odpovědi žalovaného, jakékoli vzájemné žaloby a rozhodnutí budou použity elektronické komunikační prostředky?
                  Ano
                  Ne
                  10.2 Souhlasíte s tím, že k doručení jiných písemností, než jsou dokumenty zmíněné v bodě 10.1, budou použity elektronické komunikační prostředky?
                  Ano
                  Ne
                  11. Osvědčení
                  Rozhodnutí vydané v některém členském státě v rámci evropského řízení o drobných nárocích může být uznáno a vykonáno v jiném členském státě. Máte-li v úmyslu požádat o uznání a výkon rozhodnutí v jiném členském státě, než je členský stát soudu, můžete v tomto formuláři požádat, aby soud poté, co rozhodne ve váš prospěch, vystavil osvědčení o tomto rozhodnutí.
                  11.1. Osvědčení
                  Žádám soud, aby vystavil osvědčení o rozhodnutí.
                  Ano
                  Ne
                  Soud vám může na vaši žádost poskytnout osvědčení v jiném jazyce s použitím dynamických formulářů dostupných prostřednictvím portálu evropské e-justice. To by mohlo být užitečné při výkonu rozhodnutí vydaného v jiném členském státě. Soud nemá povinnost poskytnout jakýkoli překlad nebo přepis textu zapsaného v osvědčení do textových polí pro volně vkládaný text.
                  11.2
                  Žádám soud, aby vystavil osvědčení v jiném jazyce, než je jazyk soudního řízení, konkrétně:
                  BG ES CS DE ET EL EN FR HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
                  12. Datum a podpis
                  Nezapomeňte na poslední straně formuláře uvést čitelně své jméno, žalobu podepsat a uvést datum.
               
               
               Text obrazu
               
                  12. Datum a podpis
                  Žádám tímto soud, aby na základě mé žaloby vydal rozhodnutí proti žalovanému.
                  Prohlašuji, že uvedené údaje jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a byly poskytnuty v dobré víře.
                  V:
                  Dne: / /
                  Jméno a podpis:
               
               
               Text obrazu
               
                  Dodatek k žalobnímu formuláři (formulář A)
                  Bankovní údaje (*) pro účely platby soudních poplatků
                  Majitel účtu / držitel kreditní karty:
                  Název banky, BIC nebo jiný příslušný bankovní kód/společnost, která vydala kreditní kartu:
                  Číslo účtu nebo IBAN / číslo, datum konce platnosti a bezpečnostní kód kreditní karty:
                  (*) Nepovinné.
               
            
            
               PŘÍLOHA II
               
               Text obrazu
               
                  EVROPSKÉ ŘÍZENÍ O DROBNÝCH NÁROCÍCH
                  FORMULÁŘ B
                  ŽÁDOST SOUDU O DOPLNĚNÍ A/NEBO OPRAVU ŽALOBNÍHO FORMULÁŘE
                  (Čl. 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích)
                  Vyplní soud
                  Spisová značka:
                  Soud obdržel dne: / /
                  1. Soud
                  1.1 Název:
                  1.2 Ulice a číslo / poštovní přihrádka:
                  1.3 Město a poštovní směrovací číslo:
                  1.4 Země:
                  2. Žalobce
                  2.1 Příjmení, jméno/název:
                  2.2 Osobní identifikační číslo nebo číslo cestovního pasu / registrační číslo (*):
                  2.3 Ulice a číslo / poštovní přihrádka:
                  2.4 Město a poštovní směrovací číslo:
                  2.5 Země:
                  2.6 Telefonní číslo (*):
                  2.7 E-mail (*):
                  2.8 Případný zástupce žalobce a kontaktní údaje (*):
                  2.9 Jiné údaje (*):
                  3. Žalovaný
                  3.1 Příjmení, jméno/název:
                  3.2 Osobní identifikační číslo nebo číslo cestovního pasu / registrační číslo:
                  3.3 Ulice a číslo / poštovní přihrádka:
                  3.4 Město a poštovní směrovací číslo:
                  3.5 Země:
                  3.6 Telefonní číslo (*):
                  3.7 E-mail (*):
                  3.8 Případný zástupce žalovaného a kontaktní údaje (*):
                  3.9 Jiné údaje (*):
                  (*) Nepovinné.
               
               
               Text obrazu
               
                  Soud posoudil váš žalobní formulář a shledal, že informace v něm nejsou dostačující nebo dostatečně jasné nebo není řádně vyplněný. Prosím doplňte a/nebo opravte svůj formulář, jak je uvedeno níže, v jazyce soudu, a to co nejdříve, nejpozději však do .
                  Pokud návrh nedoplníte a/nebo neopravíte ve výše stanovené lhůtě, soud jej odmítne za podmínek stanovených nařízením (ES) č. 861/2007.
                  Váš žalobní formulář nebyl vyplněn ve správném jazyce. Vyplňte jej, prosím, v jednom z těchto jazyků:
                  bulharština
                  čeština
                  chorvatština
                  němčina
                  španělština
                  řečtina
                  estonština
                  irština
                  italština
                  francouzština
                  litevština
                  maďarština
                  lotyština
                  nizozemština
                  polština
                  maltština
                  rumunština
                  slovenština
                  portugalština
                  finština
                  švédština
                  slovinština
                  angličtina
                  jiný: (prosím upřesněte)
                  Tyto oddíly žalobního formuláře musí být doplněny a/nebo opraveny tak, jak je uvedeno níže:
                  —
                  —
                  —
                  —
                  V:
                  Dne: / /
                  Podpis a/nebo razítko:
               
            
            
               PŘÍLOHA III
               
               Text obrazu
               
                  EVROPSKÉ ŘÍZENÍ O DROBNÝCH NÁROCÍCH
                  FORMULÁŘ C
                  ODPOVĚDNÍ FORMULÁŘ
                  (Čl. 5 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích)
                  DŮLEŽITÉ INFORMACE A POKYNY PRO ŽALOVANÉHO
                  V rámci evropského řízení o drobných nárocích na vás byla podána žaloba uvedená v připojeném žalobním formuláři.
                  Odpovědět můžete tak, že vyplníte část II tohoto formuláře a zašlete jej zpět soudu, nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem, a to do 30 dnů od doručení žalobního formuláře společně s odpovědním formulářem.
                  Vezměte prosím na vědomí, že pokud neodpovíte do 30 dnů, soud vydá rozhodnutí.
                  Přesvědčte se, zda je na poslední stránce odpovědního formuláře čitelně napsáno vaše jméno a příjmení a připojen váš podpis a datum.
                  Přečtěte si prosím pokyny uvedené v žalobním formuláři, mohou vám pomoci při přípravě vaší odpovědi.
                  Pomoc při vyplňování formuláře: Při vyplňování tohoto formuláře můžete využít pomoci. Zjistit, jak získat takovou pomoc, můžete za pomoci informací poskytnutých členskými státy a zveřejněných na internetových stránkách Evropského soudního atlasu pro občanské a obchodní věci, dostupném na portálu evropské e-justice https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-cs.do Tato pomoc nezahrnuje právní pomoc, o jejíž poskytnutí se musí požádat podáním příslušné žádosti podle vnitrostátního práva, a nezahrnuje ani právní posouzení vašeho případu.
                  Jazyk: Odpovědět byste měl/a v jazyce soudu, který vám tento formulář zaslal.
                  Formulář je k dispozici na portálu evropské e-justice https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-cs.do#action ve všech úředních jazycích orgánů Evropské unie. To vám může pomoci při vyplňování formuláře v požadovaném jazyce.
                  Ústní jednání: Vezměte prosím na vědomí, že evropské řízení o drobných nárocích je písemným řízením. Soud však může nařídit ústní jednání, pokud se domnívá, že není možné vydat rozhodnutí na základě písemných důkazů. V tomto formuláři nebo později můžete požádat, aby se konalo ústní jednání. Soud může vaši žádost zamítnout, má-li za to, že vzhledem k okolnostem případu je možné zajistit spravedlivý průběh řízení i bez ústního jednání. Ústní jednání by se mělo uskutečnit prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, například videokonference nebo telekonference, jsou-li soudu k dispozici. Má-li osoba, která má být vyslechnuta, bydliště v jiném členském státě, než ve kterém se nachází soud, u něhož byla podána žaloba, zajistí se účast této osoby na ústním jednání prostřednictvím technologie komunikace na dálku s využitím postupů stanovených v nařízení (ES) č. 1206/2001 (https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence-76-cs.do).
                  Soud však může rozhodnout, že osoby předvolané k účasti na jednání se musí dostavit osobně. Soudu můžete naznačit své preference, je však třeba mít na paměti, že pokud jste požádal/a o možnost účastnit se ústního jednání osobně, na náhradu jakýchkoli nákladů vzniklých v souvislosti s vaší účastí se vztahují pravidla uvedená v článku 16 nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Tento článek stanoví, že soud straně, která měla úspěch ve věci, nepřizná náhradu nákladů, které nebyly nutně vynaložené nebo nebyly přiměřené ve vztahu k nároku.
                  Podpůrné doklady: Můžete uvést možné důkazní prostředky a případně připojit podpůrné doklady.
                  Vzájemný nárok: Pokud chcete uplatnit vůči žalobci vzájemný nárok, vyplňte a přiložte prosím samostatný formulář A, který naleznete na portálu evropské e-justice https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-cs.do#action nebo obdržíte od soudu, který vám tento formulář zaslal. Vezměte prosím na vědomí, že v případě vzájemného nároku budete považován/a za žalobce.
                  Oprava vašich údajů: V oddíle 6 „Další údaje“ můžete rovněž opravit nebo doplnit údaje o vaší osobě (např. kontaktní údaje, zástupce atd.).
               
               
               Text obrazu
               
                  Doručování dokumentů a komunikace se soudem: Procesní dokumenty jako vaše odpověď a rozhodnutí mohou být stranám doručeny poštou nebo elektronickými prostředky, jsou-li takové prostředky soudu technicky k dispozici a přípustné podle procesního práva členského státu, v němž řízení probíhá. Pokud mají být dokumenty doručeny do jiného členského státu, než je ten, v němž řízení probíhá, musí být dodržena také procesní pravidla členského státu, do něhož mají být dokumenty doručeny. Elektronické prostředky také mohou být použity pro jiné písemnosti (např. žádost o účast na soudním jednání). Elektronické prostředky lze použít pouze v případě, že adresát předem výslovně souhlasí s jejich užitím, nebo pokud je z právního hlediska povinen akceptovat doručení dokumentů a/nebo jiných písemností soudu elektronickou formou v souladu s procesními pravidly členského státu, v němž má adresát bydliště. Skutečnost, zda je doručení a/nebo komunikace elektronickými prostředky v příslušných členských státech k dispozici a přípustná, můžete zjistit na portálu evropské e-justice na
                  https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-cs.do
                  Další listy: V případě nedostatku místa můžete připojit další listy.
                  Část I (vyplní soud)
                  Jméno žalobce:
                  Jméno žalovaného:
                  Soud:
                  Žaloba:
                  Spisová značka:
                  Část II (vyplní žalovaný)
                  1. Uznáváte nárok?
                  Ano
                  Ne
                  Částečně
                  Pokud byla vaše odpověď „ne“ či „částečně“, uveďte prosím důvody:
                  Nárok spadá mimo oblast působnosti evropského řízení o drobných nárocích
                  prosím upřesněte níže
                  Jiné důvody
                  prosím upřesněte níže
                  2. Pokud nárok neuznáváte, popište prosím důkazy, které si přejete předložit k jeho popření. Uveďte prosím, kterých částí vaší odpovědi se důkazy týkají. Připojte případně příslušné podpůrné doklady.
                  Písemné důkazy prosím upřesněte níže
                  Výpovědi svědků prosím upřesněte níže
                  Jiné prosím upřesněte níže
               
               
               Text obrazu
               
                  3. Požadujete, aby se konalo ústní jednání?
                  Ano
                  Ne
                  Pokud ano, uveďte prosím důvody (*):
                  4. Chcete se osobně účastnit, pokud soud nařídí ústní jednání?
                  Ano
                  Ne
                  Uveďte prosím důvody (*):
                  5. Požadujete náhradu nákladů řízení?
                  Ano
                  Ne
                  Jestliže ano, uveďte prosím, jaké náklady požadujete nahradit a pokud možno požadovanou částku nebo výši doposud vynaložených nákladů:
                  6. Chcete uplatnit vzájemný nárok?
                  Ano
                  Ne
                  Pokud ano, vyplňte a přiložte prosím samostatný formulář A.
                  7.1. Souhlasíte s tím, že k doručení rozhodnutí budou použity elektronické prostředky?
                  Ano
                  Ne
                  7.2. Souhlasíte s tím, že k doručení jiných písemností, než je rozhodnutí, budou použity elektronické prostředky?
                  Ano
                  Ne
                  8. Další údaje (*):
                  9. Datum a podpis
                  Prohlašuji, že uvedené údaje jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a byly poskytnuty v dobré víře.
                  V:
                  Dne: / /
                  Jméno a podpis:
                  (*) Nepovinné.
               
            
            
               PŘÍLOHA IV
               
               Text obrazu
               
                  EVROPSKÉ ŘÍZENÍ O DROBNÝCH NÁROCÍCH
                  FORMULÁŘ D
                  OSVĚDČENÍ O ROZHODNUTÍ VYDANÉM V RÁMCI EVROPSKÉHO ŘÍZENÍ O DROBNÝCH NÁROCÍCH
                  (Čl. 20 odst. 2 a článek 23a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích)
                  Vyplní soud
                  1. Soud
                  1.1 Název:
                  1.2 Ulice a číslo / poštovní přihrádka:
                  1.3 Město a poštovní směrovací číslo:
                  1.4 Země:
                  2. Žalobce
                  2.1 Příjmení, jméno/název:
                  2.2 Osobní identifikační číslo nebo číslo cestovního pasu / registrační číslo (*):
                  2.3 Ulice a číslo / poštovní přihrádka:
                  2.4 Město a poštovní směrovací číslo:
                  2.5 Země:
                  2.6 Telefonní číslo (*):
                  2.7 E-mail (*):
                  2.8 Případný zástupce žalobce a kontaktní údaje (*):
                  2.9 Jiné údaje (*):
                  3. Žalovaný
                  3.1 Příjmení, jméno/název:
                  3.2 Osobní identifikační číslo nebo číslo cestovního pasu / registrační číslo (*):
                  3.3 Ulice a číslo / poštovní přihrádka:
                  3.4 Město a poštovní směrovací číslo:
                  3.5 Země:
                  3.6 Telefon (*):
                  3.7 E-mail (*):
                  3.8 Případný zástupce žalovaného a kontaktní údaje (*):
                  3.9 Jiné údaje (*):
                  (*) Nepovinné.
               
               
               Text obrazu
               
                  4. Rozhodnutí
                  4.1 Datum:
                  4.2 Spisová značka:
                  4.3 Obsah rozhodnutí:
                  4.3.1 Soud ukládá , aby zaplatil/a
                  1) jistinu:
                  2) úroky:
                  3) náklady:
                  4.3.2 Soud ukládá , aby
                  (V případě, že rozhodnutí vydal odvolací soud, nebo v případě přezkumu rozhodnutí.)
                  Toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí vydané dne / / , spisová značka , a jaké-koliv osvědčení, které se uvedeného rozhodnutí týká.
                  TOTO ROZHODNUTÍ SE UZNÁ A VYKONÁ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, ANIŽ JE NUTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYKONATELNOSTI A BEZ MOŽNOSTI NAPADNOUT JEHO UZNÁNÍ.
                  5. Soudní smír
                  5.1 Datum:
                  5.2 Spisová značka:
                  5.3 Obsah rozhodnutí:
                  5.3.1 Strany se dohodly, že zaplatí
                  1) jistinu:
                  2) úroky:
                  3) náklady:
                  5.3.2 Strany se dohodly, že
                  V:
                  Dne: / /
                  Podpis a/nebo razítko
                  (*) Nepovinné.
               
            “
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.