Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1260 ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1260/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 182/20
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1260
      ze dne 19. června 2017,
      kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V přílohách nařízení (ES) č. 1896/2006 jsou stanoveny formuláře, které mají být používány za účelem usnadnění jeho uplatňování.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1896/2006 bylo s účinností ke dni 14. července 2017 pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 (2). Je-li proti evropskému platebním rozkazu vznesen odpor, má žalobce od uvedeného data možnost požádat, aby řízení pokračovalo v souladu s pravidly evropského řízení o drobných nárocích, které stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 (3). Dodatek 2 a pokyny k němu uvedené v příloze I by měly tuto možnost vzít v potaz. V zájmu jasnosti je vhodné celou přílohu I nahradit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1896/2006 začne platit dne 14. července 2017, toto nařízení by mělo vstoupit v platnost dne 14. července 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V souladu s článkem 3 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování EU, oznámily Spojené království a Irsko své přání účastnit se přijímání a používání nařízení (ES) č. 1896/2006 a nařízení (EU) 2015/2421, a jsou tedy tímto nařízením vázány.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Přílohu I nařízení (ES) č. 1896/2006 je proto nutné nahradit,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha I nařízení (ES) č. 1896/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. července 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
         V Bruselu dne 19. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 399, 30.12.2006, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         „
               PŘÍLOHA I
               
               Text obrazu
               
                  Návrh na vydání evropského platebního rozkazu
                  Formulář A Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
                  Přečtěte si prosím pokyny na poslední straně – pomohou vám porozumět tomuto formuláři!
                  Vezměte prosím na vědomí, že tento formulář musí být vyplněn v jazyce nebo v jednom z jazyků přijímaných soudem, kterému je návrh zasílán.
                  Formulář je k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie; to vám může pomoci při vyplňování formuláře v požadovaném jazyce.
                  1. Soud
                  Spisová značka (vyplní soud)
                  Soud
                  Obdržel soud (den/měsíc/rok)
                  Adresa
                  Podpis a/nebo razítko
                  Poštovní směrovací číslo
                  Město
                  Země
                  2. Strany a jejich zástupci
                  Kódy:
                  01 Žalobce
                  03 Zástupce žalobce *
                  05 Zákonný zástupce žalobce **
                  02 Žalovaný
                  04 Zástupce žalovaného *
                  06 Zákonný zástupce žalovaného **
                  Kód
                  Název společnosti nebo organizace
                  Identifikační kód (připadá-li v úvahu)
                  Příjmení
                  Jméno
                  Adresa
                  Poštovní směrovací číslo
                  Město
                  Země
                  Tel. ***
                  Fax ***
                  E-mail ***
                  Povolání ***
                  Další údaje ***
                  Kód
                  Název společnosti nebo organizace
                  Identifikační kód (připadá-li v úvahu)
                  Příjmení
                  Jméno
                  Adresa
                  Poštovní směrovací číslo
                  Město
                  Země
                  Tel. ***
                  Fax ***
                  E-mail ***
                  Povolání ***
                  Další údaje ***
                  Kód
                  Název společnosti nebo organizace
                  Identifikační kód (připadá-li v úvahu)
                  Příjmení
                  Jméno
                  Adresa
                  Poštovní směrovací číslo
                  Město
                  Země
                  Tel. ***
                  Fax ***
                  E-mail ***
                  Povolání ***
                  Další údaje ***
               
               
               Text obrazu
               
                  Kód
                  Název společnosti nebo organizace
                  Identifikační kód (připadá-li v úvahu)
                  Příjmení
                  Jméno
                  Adresa
                  Poštovní směrovací číslo
                  Město
                  Země
                  Tel. ***
                  Fax ***
                  E-mail ***
                  Povolání ***
                  Další údaje ***
                  * např. advokát ** např. rodič, opatrovník, statutární orgán *** nepovinné
                  3. Odůvodnění příslušnosti soudu
                  Kódy:
                  01 Bydliště žalovaného nebo spolužalovaného
                  02 Místo plnění závazku
                  03 Místo škodné události
                  04 Jedná-li se o spor vyplývající z činnosti pobočky, zastoupení nebo jiné provozovny, místo, kde se tato pobočka, zastoupení nebo jiná provozovna nacházejí
                  05 Sídlo trustu
                  06 Jedná-li se o spor o zaplacení odměny za záchranu nákladu či zboží, místo soudu, z jehož rozhodnutí byly nebo mohly být náklad nebo zboží zadrženy
                  07 Ve věcech pojištění bydliště pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby
                  08 Bydliště spotřebitele
                  09 Místo, kde zaměstnanec vykonává svoji práci
                  10 Místo, kde se nachází provozovna, která zaměstnance zaměstnává
                  11 Místo, kde se nachází nemovitost
                  12 Volba soudu, na němž se strany dohodly
                  13 Bydliště osoby oprávněné k výživnému
                  14 Jiné (prosím upřesněte)
                  Kód
                  Upřesnění pouze pro kód 14
                  4. Přeshraniční povaha případu
                  Kódy:
                  01
                  02
                  03
                  04
                  05
                  Belgie
                  Bulharsko
                  Česká republika
                  Německo
                  Estonsko
                  06
                  07
                  08
                  09
                  10
                  Řecko
                  Španělsko
                  Francie
                  Chorvatsko
                  Irsko
                  11
                  12
                  13
                  14
                  15
                  Itálie
                  Kypr
                  Lotyšsko
                  Litva
                  Lucembursko
                  16
                  17
                  18
                  19
                  20
                  Maďarsko
                  Malta
                  Nizozemsko
                  Rakousko
                  Polsko
                  21
                  22
                  23
                  24
                  25
                  Portugalsko
                  Rumunsko
                  Slovinsko
                  Slovensko
                  Finsko
                  26
                  27
                  28
                  Švédsko
                  Spojené království
                  jiný (prosím upřesněte)
                  Bydliště nebo místo obvyklého pobytu žalobce
                  Bydliště nebo místo obvyklého pobytu žalovaného
                  Země soudu
                  5. Bankovní údaje (nepovinné)
                  5.1. Platba soudních poplatků žalobcem
                  Kódy:
                  01 Bankovním převodem
                  02 Kreditní kartou
                  03 Soudním inkasem z účtu žalobce
                  04 Právní pomoc
                  05 Jiná (prosím upřesněte)
                  Pokud zvolíte kód 02 nebo 03, vyplňte prosím bankovní údaje v dodatku 1
                  Kód
                  Pokud zvolíte kód 05, prosím upřesněte
                  5.2. Platba stanovené částky žalovaným
                  Majitel účtu
                  Název banky (BIC) nebo jiný příslušný bankovní kód
                  Číslo účtu
                  Mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN)
               
               
               Text obrazu
               
                  EUR
                  euro
                  BGN
                  bulharský lev
                  CZK
                  česká koruna
                  GBP
                  libra šterlinků
                  HUF
                  maďarský forint
                  HRK
                  chorvatská kuna
                  PLN
                  polský zlotý
                  RON
                  rumunský leu
                  SEK
                  švédská koruna
                  Jiná (podle kódu měn)
                  6. Jistina
                  Měna:
                  Celková hodnota jistiny, bez úroků a nákladů:
                  Nárok se týká (Kód 1)
                  01 Kupní smlouvy
                  02 Nájemní smlouvy – movitý majetek
                  03 Nájemní smlouvy – nemovitý majetek
                  04 Nájemní smlouvy – pronájem obchodních prostor / kancelářských ploch
                  05 Smlouvy o poskytování služeb – elektřina, plyn, voda, telefon
                  06 Smlouvy o poskytování služeb – zdravotní služby
                  07 Smlouvy o poskytování služeb – doprava
                  08 Smlouvy o poskytování služeb – právní, daňové, technické poradenství
                  09 Smlouvy o poskytování služeb – hotely, restaurace
                  10 Smlouvy o poskytování služeb – opravy
                  11 Smlouvy o poskytování služeb – zprostředkování
                  12 Smlouvy o poskytování služeb – jiné (prosím upřesněte)
                  13 Stavební smlouvy
                  14 Pojistné smlouvy
                  15 Půjčky
                  16 Ručení nebo jiné formy zajištění
                  17 Nároků z mimosmluvních závazků, jsou-li předmětem dohody mezi stranami nebo došlo-li k uznání dluhu (např. v případě náhrady škody, bezdůvodného obohacování)
                  18 Nároků vzniklých ze spoluvlastnictví
                  19 Náhrady škod – smlouva
                  20 Objednávky předplatného (noviny, časopisy)
                  21 Členského poplatku
                  22 Pracovní smlouvy
                  23 Mimosoudního urovnávání sporů
                  24 Dohody o výživném
                  25 Jiné (prosím upřesněte)
                  Okolnosti, kterých se žalobce dovolává (Kód 2)
                  30 Nezaplacení
                  31 Neúplná platba
                  32 Opožděná platba
                  33 Nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb
                  34 Dodání poškozeného zboží nebo poskytnutí nevyhovujících služeb
                  35 Zboží nebo služby, které neodpovídají objednávce
                  36 Jiné (prosím upřesněte)
                  Další podrobnosti (Kód 3)
                  40 Místo uzavření smlouvy
                  41 Místo plnění
                  42 Datum uzavření smlouvy
                  43 Datum plnění
                  44 Druh dotyčného zboží nebo služeb
                  45 Adresa nemovitosti
                  46 V případě půjčky, účel: spotřebitelský úvěr
                  47 V případě půjčky, účel: hypoteční úvěr
                  48 Jiné (prosím upřesněte)
                  Identifikační číslo 1
                  Kód 1
                  Kód 2
                  Kód 3
                  Vysvětlující prohlášení
                  Datum* (nebo období)
                  Částka
                  Identifikační číslo 2
                  Kód 1
                  Kód 2
                  Kód 3
                  Vysvětlující prohlášení
                  Datum* (nebo období)
                  Částka
                  Identifikační číslo 3
                  Kód 1
                  Kód 2
                  Kód 3
                  Vysvětlující prohlášení
                  Datum* (nebo období)
                  Částka
                  Identifikační číslo 4
                  Kód 1
                  Kód 2
                  Kód 3
                  Vysvětlující prohlášení
                  Datum* (nebo období)
                  Částka
                  * Datum ve formátu: den/měsíc/rok
                  Pohledávku žalobci postoupil (připadá-li v úvahu)
                  Název společnosti nebo organizace
                  Identifikační kód (připadá-li v úvahu)
                  Příjmení
                  Jméno
                  Adresa
                  Poštovní směro-vací číslo
                  Město
                  Země
                  Dodatečné upřesnění nároků vyplývajících ze spotřebitelských smluv (připadá-li v úvahu)
                  Nárok se týká spotřebitelských smluv
                  Pokud ano, žalovaný je spotřebitelem
                  Pokud ano, žalovaný má bydliště ve smyslu článku 59 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 v členském státě soudu, u něhož se podává návrh
                  ano
                  ne
                  ano
                  ne
                  ano
                  ne
               
               
               Text obrazu
               
                  7. Úroky
                  Kódy (kombinujte prosím číslo a písmeno):
                  01 Zákonné
                  A Ročně
                  02 Smluvní
                  B Půlročně
                  03 Kapitalizace úroků
                  C Čtvrtletně
                  04 Úroková sazba půjčky **
                  D Měsíčně
                  05 Částka vypočítaná žalobcem
                  E Jinak ***
                  06 Jiné ***
                  Identifi-kační číslo *
                  Kód
                  Úroková sazba (%)
                  % nad základní sazbou (ECB)
                  z (částky)
                  od
                  do
                  Identifi-kační číslo *
                  Kód
                  Úroková sazba (%)
                  % nad základní sazbou (ECB)
                  z (částky)
                  od
                  do
                  Identifi-kační číslo *
                  Kód
                  Úroková sazba (%)
                  % nad základní sazbou (ECB)
                  z (částky)
                  od
                  do
                  Identifi-kační číslo *
                  Kód
                  Úroková sazba (%)
                  % nad základní sazbou (ECB)
                  z (částky)
                  od
                  do
                  Identifikační číslo * V případě kódu 06 a/nebo E prosím upřesněte
                  * Doplňte příslušné identifikační číslo nároku ** kterou žalobce čerpá přinejmenším ve výši jistiny *** Prosím upřesněte
                  8. Smluvní pokuty (připadají-li v úvahu)
                  Částka
                  Prosím upřesněte
                  9. Náklady (připadají-li v úvahu)
                  Kódy:
                  01 Soudní poplatky
                  02 Jiné (prosím upřesněte)
                  Kód
                  Upřesnění pouze pro kód 02
                  Měna
                  Částka
                  Kód
                  Upřesnění pouze pro kód 02
                  Měna
                  Částka
                  Kód
                  Upřesnění pouze pro kód 02
                  Měna
                  Částka
                  Kód
                  Upřesnění pouze pro kód 02
                  Měna
                  Částka
                  10. Dostupné důkazní prostředky podporující nárok
                  Kódy:
                  01 Listinné důkazy
                  02 Ústní výpovědi
                  03 Znalecké důkazy
                  04 Ohledání předmětu nebo místa
                  05 Jiné (prosím upřesněte)
                  Identifikační číslo *
                  Kód
                  Popis důkazních prostředků
                  Datum (den/měsíc/rok)
                  Identifikační číslo *
                  Kód
                  Popis důkazních prostředků
                  Datum (den/měsíc/rok)
                  Identifikační číslo *
                  Kód
                  Popis důkazních prostředků
                  Datum (den/měsíc/rok)
                  Identifikační číslo *
                  Kód
                  Popis důkazních prostředků
                  Datum (den/měsíc/rok)
                  * Doplňte příslušné identifikační číslo nároku
               
               
               Text obrazu
               
                  11. Doplňující prohlášení a další informace (v případě potřeby)
                  Žádám tímto soud, aby nařídil žalovanému/žalovaným zaplatit žalobci/žalobcům částku výše uvedené jistiny a úroků, smluvních pokut a nákladů.
                  Prohlašuji, že uvedené údaje jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé.
                  Beru na vědomí, že jakékoli úmyslné nepravdivé prohlášení může vést k odpovídajícím sankcím podle práva členského státu původu.
                  V
                  Datum (den/měsíc/rok)
                  Podpis a/nebo razítko
               
               
               Text obrazu
               
                  Dodatek 1 k návrhu na vydání evropského platebního rozkazu
                  Bankovní údaje pro účely platby soudních poplatků žalobcem
                  Kódy:
                  02 Kreditní kartou
                  03 Soudním inkasem z účtu žalobce
                  Kód
                  Majitel účtu
                  Název banky (BIC) nebo jiný příslušný bankovní kód/Společnost, která vydala kreditní kartu
                  Číslo účtu/Číslo kreditní karty
                  Mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN)/Datum konce platnosti a bezpečnostní kód kreditní karty
               
               
               Text obrazu
               
                  Dodatek 2 k návrhu na vydání evropského platebního rozkazu
                  Další postup v případě podání odporu
                  Kódy:
                  01. Pokud žalovaný podá odpor, žádám, aby řízení skončilo.
                  02. Pokud žalovaný podá odpor, žádám, aby řízení
                  pokračovalo v souladu s pravidly evropského řízení o drobných nárocích, připadá-li v úvahu.
                  03. Pokud žalovaný podá odpor, žádám, aby řízení
                  pokračovalo v souladu s jakýmkoli příslušným vnitrostátním občanským soudním řízením.
                  Spisová značka (nutno uvést, pokud se dodatek zasílá soudu odděleně od formuláře návrhu):
                  Název společnosti nebo organizace
                  Příjmení
                  Jméno
                  Kód
                  Pokud navzdory mnou zvolené možnosti uvedené výše nespadá můj nárok do oblasti působnosti evropského řízení o drobných nárocích (Kód 02), žádám, aby řízení
                  skončilo
                  pokračovalo v souladu s jakýmkoli příslušným vnitrostátním občanským soudním řízením
                  V
                  Datum (den/měsíc/rok)
                  Podpis a/nebo razítko
               
               
               Text obrazu
               
                  POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE NÁVRHU
                  Důležité informace
                  Tento formulář musí být vyplněn v jazyce nebo v jednom z jazyků přijímaných soudem, kterému je návrh zasílán. Vezměte prosím na vědomí, že tento formulář je k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie; to vám může pomoci při vyplňování formuláře v požadovaném jazyce.
                  Jestliže žalovaný podal proti vašemu nároku odpor, bude řízení pokračovat před příslušnými soudy v souladu s pravidly běžného občanského soudního řízení. Nepřejete-li si v takovém případě v řízení pokračovat, měl(a) byste rovněž vyplnit dodatek 2 tohoto formuláře. Tento dodatek by měl být soudu doručen před vydáním evropského platebního rozkazu.
                  Pokud se návrh týká nároku vůči spotřebiteli ze spotřebitelské smlouvy, musí být podán u příslušného soudu členského státu, v němž má spotřebitel bydliště. V ostatních případech musí být návrh podán u soudu, který je příslušný v souladu s pravidly nařízení Rady (ES) č. 44/2001 (*). Informace o pravidlech pro určení soudní příslušnosti lze nalézt na portálu evropské e-justice https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-cs.do
                  Nezapomeňte prosím na poslední straně formulář podepsat a uvést datum.
                  Pokyny
                  Na začátku každého oddílu naleznete kódy, které by měly být odpovídajícím způsobem zaneseny do příslušných políček.
                  1. Soud Při rozhodování o výběru soudu musíte zvážit odůvodnění příslušnosti soudu.
                  2. Strany a jejich zástupci V této části musí být uvedeny strany a jejich případní zástupci (např. advokát, opatrovník), a to podle kódů uvedených ve formuláři. Políčko [Identifikační kód] odkazuje na případné zvláštní číslo, které mají právní zástupci v některých členských státech pro účely elektronické komunikace se soudem (viz čl. 7 odst. 6 druhý pododstavec nařízení Rady (ES) č. 1896/2006), na registrační číslo společnosti nebo organizace nebo na jakékoli vhodné číslo identifikace fyzických osob. Políčko [Další údaje] může obsahovat jakékoli další informace umožňující identifikovat uvedenou osobu (např. datum narození, postavení dané osoby v dotyčné společnosti). Pokud je stran nebo zástupců více než čtyři, použijte prosím oddíl [11].
                  3. Odůvodnění příslušnosti soudu Viz „Důležité informace“ výše.
                  4. Přeshraniční povaha případu Abyste mohl(a) využít řízení o evropském platebním rozkazu, musí alespoň dvě políčka v této části odkazovat na různé státy.
                  5. Bankovní údaje (nepovinné) V oddíle [5.1] můžete soud informovat o tom, jakým způsobem hodláte zaplatit soudní poplatky. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny způsoby platby uvedené v tomto oddíle mohou být také použitelné u soudu, na který se s tímto návrhem obracíte. Ověřte si, který způsob platby soud přijímá. Za tímto účelem se můžete buď obrátit na dotyčný soud, nebo informace naleznete také na internetových stránkách Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (http://ec.europa.eu/civiljustice/). Zvolíte-li platbu prostřednictvím kreditní karty nebo soudním inkasem z vašeho účtu, je třeba, abyste v dodatku 1 tohoto formuláře uvedli nezbytné údaje týkající se kreditní karty či bankovního účtu.
                  V oddíle [5.2] můžete uvést, jaký způsob platby si přejete pro platbu ze strany žalovaného. Pokud si přejete platbu bankovním převodem, uveďte prosím potřebné bankovní údaje.
                  6. Jistina Tento oddíl musí obsahovat popis jistiny a okolností, které tvoří základ nároku, podle kódů uvedených ve formuláři. Pro každý nárok musíte použít identifikační číslo od 1 do 4. Každý nárok musíte popsat v řádku vedle identifikačního čísla za použití příslušných čísel kódů 1, 2, a 3. Potřebujete-li uvést více informací, použijte prosím oddíl [11]. Políčko [Datum (nebo období)] je určeno například pro datum smlouvy nebo škodné události nebo dobu trvání nájmu.
                  7. Úroky Jsou-li požadovány úroky, mělo by to být uvedeno u každého nároku podle kódů uvedených ve formuláři. Kód musí obsahovat jak příslušné číslo (první řada kódů), tak i písmeno (druhá řada kódů). Pokud byla například úroková sazba stanovena smlouvou a vztahuje se vždy na období jednoho roku, uvede se kód 02 A. Má-li o výši úroků rozhodnout soud, poslední políčko [do] se nevyplní a uvede se kód 06E. Kód 01 označuje úrokovou sazbu stanovenou zákonem. Kód 02 označuje úrokovou sazbu dohodnutou stranami. Pokud uvedete kód 03 (kapitalizace úroků), měla by být uvedená částka základem pro zbývající období. Kapitalizací úroků se rozumí situace, kdy se nahromaděné úroky připočtou k jistině a zohlední se při výpočtu dalších úroků. Vezměte prosím na vědomí, že v obchodních transakcích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES (**) je výše zákonné úrokové sazby součtem úrokové sazby pro hlavní refinanční operace použité Evropskou centrální bankou během její poslední refinanční operace, provedené před prvním kalendářním dnem daného pololetí („referenční sazba“) a nejméně sedmi procentních bodů. V členských státech, které se neúčastní třetí etapy hospodářské a měnové unie, odpovídá tato referenční sazba rovnocenné úrokové sazbě stanovené na vnitrostátní úrovni (např. národní centrální bankou). V obou případech se referenční sazba platná první kalendářní den daného pololetí použije na období následujících šesti měsíců (viz čl. 3 odst. 1 písm. d) směrnice 2000/35/ES). „Základní sazbou (ECB)“ se rozumí úroková sazba používaná Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace.
                  8. Smluvní pokuty (připadají-li v úvahu)
                  9. Náklady (připadají-li v úvahu) Požaduje-li se náhrada nákladů, musí být tyto náklady popsány za použití kódů uvedených ve formuláři. Políčko [Upřesnění] se vyplní pouze pro kód 02, to znamená, požaduje-li se náhrada jiných než soudních nákladů. Tyto jiné náklady mohou zahrnovat například náklady na zástupce žalobce nebo náklady vzniklé před soudním sporem. Pokud požadujete náhradu soudních poplatků, ale neznáte jejich přesnou výši, zaneste do políčka [Kód] (01), ale políčko [Částka] můžete nechat prázdné; vyplní je soud. Náklady musí být vyjádřeny ve stejné měně jako jistina.
                  10. Dostupné důkazní prostředky podporující nárok V této části musí být za pomoci kódů uvedených ve formuláři popsány dostupné důkazní prostředky podporující každý nárok. Do políčka [Popis důkazních prostředků] se zapíší například druh, název, datum a/nebo referenční číslo dotyčného dokumentu, částka uvedená v dotyčném dokumentu a/nebo jméno svědka či znalce.
               
               
               Text obrazu
               
                  11. Doplňující prohlášení a další informace (v případě potřeby) Tuto část můžete použít, pokud potřebujete uvést více informací týkajících se kterékoli předcházející části nebo v případě potřeby poskytnout soudu doplňující užitečné informace. Například v případě několika žalovaných odpovědných vždy za určitou část nároku byste v této části měli uvést jednotlivé dlužné částky každého z žalovaných nebo skutečnost, že požadujete společnou a nerozdílnou odpovědnost dvou a více žalovaných.
                  Dodatek 1 Zde musíte uvést údaje týkající se vaší kreditní karty nebo bankovního účtu v případě, že pro platbu soudních poplatků zvolíte kreditní kartu nebo vyslovíte souhlas se soudním inkasem z vašeho účtu. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny způsoby platby uvedené v tomto oddíle mohou být také použitelné u soudu, na který se s tímto návrhem obracíte. Vezměte prosím na vědomí, že informace uvedené v dodatku 1 nebudou zaslány žalovanému.
                  Dodatek 2 Zde musíte informovat soud o dalším postupu, pokud si nepřejete pokračovat v řízení v případě, že žalovaný váš nárok popře. Použijte prosím příslušný kód. Jednou z možností je, že řízení pokračuje v rámci evropského řízení o drobných nárocích (***). Toto řízení se však použije pouze tehdy, pokud váš nárok nepřesahuje částku 5 000 EUR. Další podmínky pro uvedené řízení naleznete na portálu evropské e-justice na adrese https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-cs.do. Pokud zvolíte uvedené řízení, uveďte prosím také další postup, pokud uvedené řízení nelze použít. Zaškrtněte prosím příslušné políčko. Pokud zašlete soudu tuto informaci až po odeslání formuláře návrhu, nezapomeňte uvést spisovou značku soudu. Vezměte prosím na vědomí, že informace uvedené v dodatku 2 nebudou zaslány žalovanému.
                  (*) Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1).
                  (**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 200, 8.8.2000, s. 35).
                  (***) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 1).
               
            “
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.