Nařízení Komise (EU) 2017/1261 ze dne 12. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o alternativní metody pro zpracování určitých tavených/škvařených tuků (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1261/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 182/31
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1261
   ze dne 12. července 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o alternativní metody pro zpracování určitých tavených/škvařených tuků
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (1), a zejména na čl. 20 odst. 11 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1069/2009, včetně postupů pro přijetí alternativních metod zpracování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě žádosti příslušného orgánu Finska o povolení alternativní metody pro použití nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů podle článku 20 nařízení (ES) č. 1069/2009 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko týkající se použití kontinuální katalytické hydrotermální úpravy sestávající z několika kroků pro zpracování taveného/škvařeného živočišného tuku (kategorie 1) (3). Tato metoda může být použita k výrobě obnovitelné nafty, obnovitelných paliv pro tryskové motory, obnovitelného propanu a obnovitelného benzínu. Tato metoda byla posouzena úřadem EFSA za bezpečnou alternativní metodu pro zpracování tavených/škvařených tuků kategorie 1 a výrobky mohou být deklarovány jako konečný bod výrobního řetězce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha IV nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Získané produkty vzniklé zpracováním materiálů kategorie 1 a 2 by měly být trvale označeny pro zajištění sledovatelnosti a zabránění vstupu do potravinového a krmivového řetězce. Příloha VIII nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví požadavky na označování těchto získaných produktů. V souladu s přílohou VIII kapitolou V bodem 3 písm. e) uvedeného nařízení se však označování nevyžaduje u obnovitelných paliv uvedených v příloze IV kapitole IV oddíle 2 bodě J uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k tomu, že katalytická hydrotermální úprava sestávající z několika kroků pro zpracování taveného/škvařeného živočišného tuku (kategorie 1) snižuje riziko pro zdraví lidí a zvířat stejně účinně jako metoda uvedená v příloze IV kapitole IV oddíle 2 bodě J nařízení (EU) č. 142/2011, měla by být rovněž vyloučena z požadavků na označování tím, že se do přílohy VIII kapitoly V bodu 3 písm. e) uvedeného nařízení doplní odkaz na tuto metodu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Příloha VIII nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 3 nařízení (EU) č. 142/2011 se doplňuje nové písmeno k), které zní:
   
      
         
         
         
            
               
                  „k)
               
               
                  obnovitelnou naftu, obnovitelná paliva pro tryskové motory, obnovitelný propan a obnovitelný benzin, které splňují zvláštní požadavky na produkty z katalytické hydrotermální úpravy sestávající z několika kroků pro výrobu obnovitelných paliv stanovené v příloze IV kapitole IV oddílu 3 bodu 2 písm. f).“
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Přílohy IV a VIII nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu se zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).
   
      (3)  EFSA Journal 2015;13(11):4307.
   
   
      PŘÍLOHA
      Přílohy IV a VIII nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V příloze IV se kapitola IV mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v oddíle 1 se bod 1 písm. d) nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „d)
                                       
                                       
                                          obnovitelná paliva vyrobená z tavených/škvařených tuků, získaných z materiálů kategorie 1 a kategorie 2, v souladu s body J a L.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v oddíle 2 se doplňuje nový bod L, který zní:
                              „L.   Vícestupňová katalytická hydrotermální úprava pro výrobu obnovitelných paliv
                              1.   Výchozí materiál
                              V tomto procesu lze použít tyto materiály:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          tavené/škvařené tuky získané z materiálů kategorie 1, které byly zpracovány použitím zpracovatelské metody č. 1 (tlaková sterilizace);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          tavené/škvařené tuky a rybí tuk podle bodu J podbodu 1 písm. a) tohoto oddílu.
                                       
                                    
                                 
                              
                              2.   Zpracovatelská metoda
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Tavené/škvařené tuky musí být podrobeny předběžnému ošetření, které sestává alespoň z bělení výchozí suroviny, včetně tavených/škvařených tuků, kyselinou za přítomnosti bělícího jílu a následného odstranění použitého bělícího jílu a nerozpustných nečistot filtrací;
                                          Před tímto zpracováním může být tavený/škvařený tuk odslizen kyselinou a/nebo žíravým roztokem za účelem odstranění nečistot z taveného/škvařeného tuku vytvářením gumy a následným odstředěním této gumy.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Předběžně ošetřené materiály musí být podrobeny hydrotermální úpravě, která sestává ze stupně katalytické hydrotermální úpravy, po které následuje stupeň stripování a izomerace.
                                          Materiály se musí vystavit tlaku alespoň 30 barů při teplotě alespoň 265 °C po dobu alespoň 20 minut.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              v oddíle 3 bodě 2 se doplňuje nové písmeno f), které zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „f)
                                       
                                       
                                          vícestupňovou katalytickou hydrotermální úpravou pro výrobu obnovitelných paliv, může být:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      i)
                                                   
                                                   
                                                      v případě obnovitelné nafty, obnovitelného paliva pro tryskové motory, obnovitelného propanu a obnovitelného benzinu získaných tímto procesem použit jako palivo bez omezení podle tohoto nařízení (konečný bod);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      ii)
                                                   
                                                   
                                                      v případě gumového kalu a použitého bělícího jílu z procesu předběžného ošetření uvedeného v oddíle 2 bodu L podbodu 2 písm. a):
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  odstraněn v souladu s čl. 12 písm. a) nebo b) nařízení (ES) č. 1069/2009,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  odstraněn zahrabáním na povolené skládce,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  přeměněn na bioplyn, pokud jsou zbytky rozkladu po přeměně na bioplyn odstraněny spalováním, spoluspalováním nebo zahrabáním na povolené skládce,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  použit pro technické účely uvedené v čl. 36 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 1069/2009.“
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V příloze VIII kapitole V se bod 3 písm. e) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „e)
                           
                           
                              obnovitelných paliv vyrobených z tavených/škvařených tuků, získaných z materiálů kategorie 1 a kategorie 2, v souladu s body J a L oddílu 2 kapitoly IV přílohy IV.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.