Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1263 ze dne 12. července 2017, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijatý prováděcím nařízením (EU) 2016/1141 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1263/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 182/37
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1263
      ze dne 12. července 2017,
      kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijatý prováděcím nařízením (EU) 2016/1141 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 (2) stanoví seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii („unijní seznam“), který má být podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014 případně podle potřeby aktualizován.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Komise dospěla na základě dostupných poznatků a posouzení rizik provedeného podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014 k závěru, že všechna kritéria stanovená v čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení jsou splněna v případě těchto invazních nepůvodních druhů: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766, Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb, Asclepias syriaca L., Elodea nuttallii (Planch.) St. John, Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel, Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, Impatiens glandulifera Royle, Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus, Myriophyllum heterophyllum Michaux, Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766, Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Komise dospěla k závěru, že u všech těchto invazních nepůvodních druhů byly náležitě zohledněny všechny prvky uvedené v čl. 4 odst. 6 nařízení (EU) č. 1143/2014.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Některé členské státy plánují podat Komisi žádost o udělení oprávnění k pokračování v chovu Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 podle článku 9 nařízení (EU) č. 1143/2014 z důvodu údajného naléhavého veřejného zájmu sociálního nebo ekonomického charakteru. Za těchto okolností by zařazení tohoto druhu na seznam Unie mělo podléhat přechodnému období, aby bylo možné předtím, než zařazení na seznam nabude účinku, dokončit postup podle článku 9 uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Od data přijetí prováděcího nařízení (EU) 2016/1141 byly kódy KN stanovené v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3) aktualizovány, přičemž poslední změny jsou stanoveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/1821 (4). Prováděcí nařízení (EU) 2016/1141 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro invazní nepůvodní druhy,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha prováděcího nařízení (EU) 2016/1141 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 12. července 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (Úř. věst. L 189, 14.7.2016, s. 4).
      
         (3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1141 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Do seznamu v tabulce invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii se v abecedním pořadí vkládají tyto druhy:
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Druh
                              
                              
                                 Kódy KN pro živé jedince
                              
                              
                                 Kódy KN pro jejich části, které se mohou rozmnožovat
                              
                              
                                 Kategorie zboží, s nímž jsou tyto druhy spojovány
                              
                           
                           
                              
                                 (i)
                              
                              
                                 (ii)
                              
                              
                                 (iii)
                              
                              
                                 (iv)
                              
                           
                           
                              
                                 „Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766
                              
                              
                                 ex ex 0106 39 80
                              
                              
                                 ex 0407 19 90  (oplodněná vejce pro líhnutí)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb
                              
                              
                                 ex ex 0602 90 50
                              
                              
                                 ex 1209 99 99  (semena)
                              
                              
                                 (12)
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    Asclepias syriaca L.
                              
                              
                                 ex ex 0602 90 50
                              
                              
                                 ex 1209 99 99  (semena)
                              
                              
                                 (7)
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    Elodea nuttallii (Planch.) St. John
                              
                              
                                 ex ex 0602 90 50
                              
                              
                                 ex 1209 99 99  (semena)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel
                              
                              
                                 ex ex 0602 90 50
                              
                              
                                 ex 1209 99 99  (semena)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
                              
                              
                                 ex ex 0602 90 50
                              
                              
                                 ex 1209 99 99  (semena)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    Impatiens glandulifera Royle
                              
                              
                                 ex ex 0602 90 50
                              
                              
                                 ex 1209 99 99  (semena)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus
                              
                              
                                 ex ex 0602 90 50
                              
                              
                                 ex 1209 99 99  (semena)
                              
                              
                                 (7), (12)
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    Myriophyllum heterophyllum Michaux
                              
                              
                                 ex ex 0602 90 50
                              
                              
                                 ex 1209 99 99  (semena)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)
                                 
                              
                              
                                 ex ex 0106 19 00
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766
                              
                              
                                 ex ex 0106 19 00
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.
                              
                              
                                 ex ex 0602 90 50
                              
                              
                                 ex 1209 99 99  (semena)
                              
                              
                                  
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     V poznámkách k tabulce ke sloupci iv) se doplňuje tento bod:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „(12)
                              
                              
                                 ex 2309 90: Přípravky určené k výživě ptáků“.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     Ve všech přílohách se odkazy na kód KN „0301 99 18“ nahrazují „0301 99 17“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4)
                  
                  
                     Ve všech přílohách se odkazy na kód KN „0306 24 80“ nahrazují „0306 33 90“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     5)
                  
                  
                     Ve všech přílohách se odkazy na kód KN „0306 29 10“ nahrazují „0306 39 10“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     6)
                  
                  
                     Ve všech přílohách se odkazy na kód KN „0602 90 49“ nahrazují „0602 90 46 nebo 0602 90 48“.
                  
               
            
         
         
         
            (*1)  Zařazení druhu Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 se použije ode dne 2. února 2019.“
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.