Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1266 ze dne 11. července 2017, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2494/96 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1266/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 183/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1266
   ze dne 11. července 2017,
   kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2494/96 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury (dále jen „KN“) připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení určitého zboží.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 2494/96 (3) zařadilo „fólii z polyethylentereftalátu o tloušťce nepřesahující 10 mikrometrů potaženou termálním inkoustem a dodávanou v rolích o šířce 62 cm“ do čísla 3215 kombinované nomenklatury jako „tiskařské barvy, inkousty a tuše všech druhů, též koncentrované nebo tuhé“. Zařazení výrobku do čísla 3215 se zakládalo na všeobecném pravidle 3 písm. b) pro výklad kombinované nomenklatury, avšak odůvodnění se podrobněji nezabývá možnými čísly, jež je třeba při uplatňování všeobecného pravidla 3 písm. b) vzít v úvahu. Chybí zejména důvody pro vyloučení čísla 9612, jež kromě razítkových polštářků zahrnuje i „pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení (ES) č. 2494/96 se týká tzv. „rolí jumbo“, které nejsou výrobky uzpůsobenými pro přímé použití, avšak ve skutečnosti se jedná o role značné délky, jež do psacího stroje nebo podobného zařízení nelze vložit bez dalšího kroku ve výrobním procesu. Tato informace v popisu výrobku v příloze nařízení (ES) č. 2494/96 chybí a její absence by mohla vést k nesprávným sazebním zařazením barvicích pásek napuštěných tiskařskou černí uzpůsobených pro přímé použití. Barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí, které jsou uzpůsobené pro přímé použití, je třeba zařadit do čísla 9612.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vzhledem k tomu, že výrobek uvedený v nařízení (ES) č. 2494/96 již není na trhu k dispozici, se uvedené nařízení nadále nepovažuje za potřebné. Většinu barvicích pásek napuštěných tiskařskou černí dostupných nyní na trhu, a to i značné šířky a délky, lze po vložení do psacího stroje nebo podobného zařízení bez dalšího kroku ve výrobním procesu přímo použít. Kromě toho bude vytvořena vysvětlivka k podpoložkám KN 9612 10 10 až 9612 10 80 („barvicí pásky“), která poskytne pokyny týkající se sazebního zařazení barvicích pásek napuštěných tiskařskou černí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (ES) č. 2494/96 by proto mělo být zrušeno, aby se zabránilo případným různým sazebním zařazením barvicích pásek napuštěných tiskařskou černí a aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 2494/96 se zrušuje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. července 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 2494/96 ze dne 23. prosince 1996 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 38).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.