Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1267 ze dne 11. července 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1267/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 183/3
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1267
   ze dne 11. července 2017
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. července 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
            
               
                  Popis zboží
               
               
                  Zařazení (kód KN)
               
               
                  Odůvodnění
               
            
            
               
                  (1)
               
               
                  (2)
               
               
                  (3)
               
            
            
               
                  Výrobek ve formě jemného bílého prášku bez zápachu, který tvoří mikrokuličky (velikost částic je < 10 μm) o hustotě přibližně 2,1–2,5 g/cm3.
                  Mikrokuličky se skládají z nefelinu nebo nefelinického syenitu, který se nahřívá, aby materiál získal elipsovitější tvar a aby se dosáhlo zaoblení hrubých hran. Působením tohoto procesu nefelin nebo nefelinický syenit vytváří skelný povrch. Nefelin a nefelinický syenit jsou hlinitokřemičitany sodné a draselné.
                  Výrobek se používá jako přísada do barev, nátěrů a filmů, aby se snížil obsah těkavých organických sloučenin, zvýšila hustota náplně, zvýšila tvrdost a zlepšila odolnost vůči oděru a ohlazení.
               
               
                  2842 10 00
               
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2842  a 2842 10 00 .
                  Zařazení do čísla 2529  je vyloučeno, protože skelný povrch nefelinu a nefelinického syenitu znamená, že se krystalická struktura změnila vlivem tepelného procesu (viz poznámka 1 ke kapitole 25 a také vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) ke kapitole 25, všeobecné vysvětlivky, druhý odstavec).
                  Zařazení do čísla 2621  je vyloučeno, protože výrobek není struska ani popel, ani zbytek ze spalování komunálního odpadu.
                  Zařazení do čísla 3816  je vyloučeno, protože výrobek neobsahuje žádné přidané pojivo (viz také vysvětlivky k HS k číslu 3816 , první odstavec).
                  Zařazení do čísla 3824  je vyloučeno, protože číslo, které obsahuje nejspecifičtější popis, má přednost před čísly s obecnějším popisem.
                  Zařazení do čísla 6806  je vyloučeno, protože výrobek není expandovaným nerostným materiálem.
                  Zařazení do čísla 6815  je vyloučeno, protože výrobek není dokončeným výrobkem ani polotovarem z nerostných látek, ale je pomocným materiálem, který se používá při výrobě výrobků.
                  Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 2842 10 00  jako podvojné nebo komplexní křemičitany, včetně hlinitokřemičitanů, chemicky definovaných i nedefinovaných.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.