Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1268 ze dne 11. července 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1268/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 183/6
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1268
   ze dne 11. července 2017
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. července 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
            
               
                  Popis zboží
               
               
                  Zařazení (kód KN)
               
               
                  Odůvodnění
               
            
            
               
                  (1)
               
               
                  (2)
               
               
                  (3)
               
            
            
               
                  Výrobek v podobě drobných bílých voskových kuliček o průměru přibližně 1 mm získaný z rafinovaného palmového oleje.
                  Výrobek sestává z:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hydrogenovaného tuhého palmového stearinu,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              nehydrogenovaného tuhého palmového stearinu,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              optického zjasňovače (přibližně 0,01 % hmotnostních).
                           
                        
                     
                  
                  Palmový stearin získaný z palmového oleje se podrobí vícestupňové frakcionaci a tuhý stearin (pevná frakce) se oddělí od tekutého stearinu. Poté se část tuhého stearinu podrobí hydrogenaci a smíchá se s nehydrogenovanou částí tuhého stearinu a s optickým zjasňovačem. Následně se získaný výrobek podrobí procesu zpracování na kuličky.
                  Výrobek má voskovitý charakter a používá se jako surovina pro výrobu svíček.
                  Bod skápnutí je 59,2 ± 0,5 °C a viskozita měřená rotačním viskozimetrem nepřekračuje 10 Pa.s při teplotě 10 °C nad bodem skápnutí.
                  Výrobek se balí do pytlů o hmotnosti 25 kg.
               
               
                  3404 90 00
               
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 5 prvním odstavci písm. a) ke kapitole 34 a na znění kódů KN 3404  a 3404 90 00 .
                  Zařazení do čísla 1516  je vyloučeno, neboť výrobek je směs hydrogenovaného tuhého stearinu a nehydrogenovaného tuhého stearinu. Svou přípravou výrobek přesahuje rozsah čísla 1516  a nejedná se ani o olej, ani o tuk. Výrobek navíc vylučuje z čísla 1516  přítomnost optického zjasňovače.
                  Zařazení do čísla 1517  je vyloučeno, neboť výrobek není jedlou směsí nebo přípravkem, jež spadají do rozsahu čísla 1517 .
                  Zařazení do čísla 1521  je vyloučeno, neboť výrobek je složen převážně z palmového stearinu, což je triglycerid.
                  V souladu s poznámkou 5 prvním odstavcem písm. a) ke kapitole 34 spadají chemicky vyrobené organické výrobky voskovitého charakteru, též rozpustné ve vodě, do čísla 3404 . Výrobek rovněž splňuje kritéria umělého vosku (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 3404  písm. A).
                  Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3404 90 00  jako ostatní umělé vosky a připravené vosky.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.