Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1269 ze dne 13. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/949, pokud jde o odnětí podzemnice olejné (arašídy) ze Spojených států amerických ze seznamu schválených předvývozních kontrol, pokud jde o aflatoxiny (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1269/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 183/9
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1269
   ze dne 13. července 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/949, pokud jde o odnětí podzemnice olejné (arašídy) ze Spojených států amerických ze seznamu schválených předvývozních kontrol, pokud jde o aflatoxiny
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na článek 23 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/949 (2) schvaluje předvývozní kontroly prováděné některými třetími zeměmi u některých potravin, pokud jde o přítomnost některých mykotoxinů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 23 nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví, že může být udělen souhlas se zvláštními předvývozními kontrolami krmiv a potravin, které třetí země provádějí bezprostředně před vývozem do Evropské unie s cílem ověřit, že vyvážené výrobky splňují požadavky Unie. Takový souhlas může být třetí zemi udělen pouze tehdy, pokud z auditu Evropské unie vyplývá, že krmiva nebo potraviny vyvážené do Evropské unie splňují požadavky Unie nebo rovnocenné požadavky a že jsou kontroly prováděné před odesláním ve třetí zemi považovány za dostatečně účinné a efektivní, aby jimi mohly být nahrazeny kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly stanovené v právních předpisech EU nebo aby mohly být tyto kontroly omezeny. Takový souhlas s předvývozními kontrolami aflatoxinů prováděnými orgány Spojených států amerických (dále jen „USA“) u podzemnice olejné byl schválen EU v roce 2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Pokud jde o přítomnost aflatoxinů v podzemnici olejné z USA, od poloviny roku 2016 bylo zaznamenáno větší množství případů nesouladu. Orgány USA byly o této skutečnosti informovány a byly přijaty závazky k nápravě situace. Lze však konstatovat, že situace se nezlepšila.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Proto je možné vyvodit závěr, že podmínky, které vedou k souhlasu s předvývozními kontrolami, již nejsou splněny, a proto je vhodné odstranit podzemnici olejnou (arašídy) z USA ze seznamu schválených předvývozních kontrol. Prováděcí nařízení (EU) 2015/949 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2015/949 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 13. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/949 ze dne 19. června 2015, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné některými třetími zeměmi u některých potravin, pokud jde o přítomnost některých mykotoxinů (Úř. věst. L 156, 20.6.2015, s. 2).
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I prováděcího nařízení (EU) 2015/949 se zrušuje tato položka:
      
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Potravina
                  
                  
                     Kód KN
                  
                  
                     Třídění TARIC
                  
                  
                     Země původu
                  
                  
                     Mykotoxin
                  
                  
                     Četnost fyzických kontrol (%) při dovozu
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „—
                              
                              
                                 Podzemnice olejná ve skořápce
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              1202 41 00
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                     Spojené státy americké
                  
                  
                     Aflatoxiny
                  
                  
                     < 1“
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Podzemnice olejná bez skořápky
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              1202 42 00
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.