Nařízení Komise (EU) 2017/1270 ze dne 14. července 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití uhličitanu draselného (E 501) u loupaného, krájeného a na kousky nařezaného ovoce a zeleniny (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1270/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 184/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1270
   ze dne 14. července 2017,
   kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití uhličitanu draselného (E 501) u loupaného, krájeného a na kousky nařezaného ovoce a zeleniny
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Tento seznam potravinářských přídatných látek Unie lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2) buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Žádost o povolení použití uhličitanu draselného (E 501) u loupaného, krájeného a na kousky nařezaného ovoce a zeleniny byla předložena dne 15. října 2015 a podle článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008 byla zpřístupněna členským státům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Během přípravy čerstvého krájeného ovoce a zeleniny mohou enzymatické procesy vést ke snížení jakosti těchto produktů, jako je zhnědnutí a zhoršení struktury, a k plýtvání potravinami. Aby se zabránilo hnědnutí, lze použít kyselinu askorbovou (E 300). Kyselina askorbová však má tendenci rozkládat buněčnou tkáň, což po několika dnech vede ke změknutí a ztrátě zabarvení ovoce a zeleniny. Používání uhličitanu draselného (E 501) umožňuje účinnější ochranu proti hnědnutí, jelikož uhličitan draselný funguje jako stabilizátor a regulátor kyselosti a minimalizuje poškození tkání způsobené kyselinou askorbovou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vědecký výbor pro potraviny zařadil uhličitany do skupiny, u níž úroveň přijatelného denního příjmu (ADI – Acceptable Daily Intake) „není stanovena“ (3), což znamená, že nepředstavují nebezpečí pro zdraví, jsou-li používány v množství nezbytném pro dosažení požadovaného technologického účinku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že povolení použití uhličitanu draselného (E 501) jako stabilizátoru a regulátoru kyselosti u loupaného, krájeného a na kousky nařezaného ovoce a zeleniny představuje aktualizaci tohoto seznamu, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné o stanovisko úřadu žádat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Je proto vhodné povolit použití uhličitanu draselného (E 501) jako stabilizátoru a regulátoru kyselosti v kategorii potravin 04.1.2 „Loupané, krájené a na kousky nařezané ovoce a zelenina“ v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 v množství quantum satis. Aby se zajistilo, že spotřebitel bude informován o tomto ošetření, mělo by být použití uhličitanu draselného (E 501) omezeno pouze na balené chlazené nezpracované ovoce a zeleninu připravené ke spotřebě a balené nezpracované a loupané brambory.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).
   
      (3)  Zpráva Vědeckého výboru pro potraviny, 25. řada, 1990.
   
   
      PŘÍLOHA
      V části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se v kategorii potravin 04.1.2 „Loupané, krájené a na kousky nařezané ovoce a zelenina“ před poznámky pod čarou vkládá nová položka, která zní:
      
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     „E 501
                  
                  
                     Uhličitan draselný
                  
                  
                     Quantum satis
                  
                  
                      
                  
                  
                     pouze balené chlazené nezpracované ovoce a zelenina připravené ke spotřebě a balené nezpracované loupané brambory“.
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.