Nařízení Komise (EU) 2017/1271 ze dne 14. července 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání oxidu křemičitého (E 551) v dusičnanu draselném (E 252) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1271/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 184/3
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1271
   ze dne 14. července 2017,
   kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání oxidu křemičitého (E 551) v dusičnanu draselném (E 252)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách a podmínky jejich použití.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Tento seznam potravinářských přídatných látek Unie lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2) buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Žádost o povolení používat oxid křemičitý (E 551) jako protispékavou látku přidávanou do dusičnanu draselného (E 252) byla předložena dne 7. července 2016 a byla zpřístupněna členským státům podle článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je-li skladován, vyznačuje se dusičnan draselný (E 252) vysokou spékavostí, což znesnadňuje jeho použití při zpracování potravin. Proto je nutné použít protispékavou látku, kterou se dosáhne sypkosti a správného dávkování této přídatné látky. Žadatel doložil, že povolené protispékavé látky pro dusičnan draselný (E 252) nejsou účinné nebo mohou vést k nežádoucím změnám hodnoty pH, a narušit tak postup zpracování potravin. Je přitom prokázáno, že účinný je oxid křemičitý (E 551), který s potravinami nereaguje ani nemá vliv na jejich další zpracování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vědecký výbor pro potraviny zařadil oxid křemičitý (E 551) a některé křemičitany (tj. křemičitan sodný, draselný, vápenatý a hořečnatý) používané jako protispékavé látky do skupiny, u níž úroveň přijatelného denního příjmu (ADI, Acceptable Daily Intake) „není stanovena“ (3). Z toho vyplývá, že oxid křemičitý (E 551) v množství nezbytném k dosažení požadovaného technologického účinku nepředstavuje nebezpečí pro zdraví. Dodatečná expozice spotřebitele oxidu křemičitému (E 551) při použití jako protispékavá látka v dusičnanu draselném (E 252) by zůstala omezená.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze III nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Vzhledem k tomu, že povolení používat oxid křemičitý (E 551) v dusičnanu draselném (E 252) představuje aktualizaci uvedeného seznamu, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné žádat úřad o stanovisko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Je proto vhodné povolit použití oxidu křemičitého (E 551) jako protispékavé látky v dusičnanu draselném (E 252).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).
   
      (3)  Zpráva Vědeckého výboru pro potraviny, 25. řada, 1990.
   
   
      PŘÍLOHA
      V části 2 přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008 se za poslední položku týkající se potravinářské přídatné látky E 551 oxid křemičitý vkládá nová položka, která zní:
      
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     „E 551
                  
                  
                     Oxid křemičitý
                  
                  
                     10 000  mg/kg v přípravku
                  
                  
                     E 252 Dusičnan draselný“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.