Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1272 ze dne 14. července 2017, kterým se pro rok 2017 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1272/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 184/5
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1272
   ze dne 14. července 2017,
   kterým se pro rok 2017 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1, čl. 36 odst. 4, čl. 42 odst. 2, čl. 47 odst. 3, čl. 49 odst. 2, čl. 51 odst. 4 a čl. 53 odst. 7 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Pro každý členský stát uplatňující režim základní platby stanovený v hlavě III kapitole 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví Komise roční vnitrostátní strop podle čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení pro rok 2017 tak, že od ročního vnitrostátního stropu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení odečte stropy stanovené v souladu s články 42, 47, 49, 51 a 53 uvedeného nařízení. V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 se zohlední jakákoli zvýšení provedená členským státem v souladu s uvedeným ustanovením.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Pro každý členský stát uplatňující režim jednotné platby na plochu stanovený v hlavě III kapitole 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví Komise roční vnitrostátní strop podle čl. 36 odst. 4 uvedeného nařízení pro rok 2017 tak, že od ročního vnitrostátního stropu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení odečte stropy stanovené v souladu s články 42, 47, 49, 51 a 53 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Pro každý členský stát, který poskytuje redistributivní platbu stanovenou v hlavě III kapitole 2 nařízení (EU) č. 1307/2013, stanoví Komise roční vnitrostátní strop podle čl. 42 odst. 2 uvedeného nařízení pro rok 2017 na základě procentního podílu oznámeného těmito členskými státy v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souvislosti s platbou na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí stanovenou v hlavě III kapitole 3 nařízení (EU) č. 1307/2013 v roce 2017 se roční vnitrostátní stropy podle čl. 47 odst. 3 uvedeného nařízení pro rok 2017 vypočítají v souladu s čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení a činí 30 % vnitrostátního stropu příslušného členského státu, jak je stanoveno v příloze II uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Pro členské státy, které poskytují platbu na oblasti s přírodními omezeními stanovenou v hlavě III kapitole 4 nařízení (EU) č. 1307/2013, stanoví Komise roční vnitrostátní stropy podle čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení pro rok 2017 na základě procentního podílu oznámeného Komisi příslušnými členskými státy v souladu s čl. 49 odst. 1 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souvislosti s platbou pro mladé zemědělce stanovenou v hlavě III kapitole 5 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví Komise roční vnitrostátní stropy podle čl. 51 odst. 4 uvedeného nařízení pro rok 2017 na základě procentního podílu oznámeného Komisi členskými státy v souladu s čl. 51 odst. 1 uvedeného nařízení a tyto stropy nesmí být vyšší než 2 % ročního stropu stanoveného v příloze II.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Pokud celková částka platby pro mladé zemědělce, o niž je v roce 2017 v členském státě žádáno, překročí pro tento členský stát strop stanovený podle čl. 51 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013, rozdíl musí být uhrazen tímto členským státem v souladu s čl. 51 odst. 2 uvedeného nařízení, přičemž se zohlední limit maximální částky stanovené v čl. 51 odst. 1 uvedeného nařízení. V zájmu jasnosti je vhodné stanovit tuto maximální částku pro každý členský stát.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Pro každý členský stát, který v roce 2017 poskytuje dobrovolnou podporu vázanou na produkci stanovenou v hlavě IV kapitole 1 nařízení (EU) č. 1307/2013, stanoví Komise pro rok 2017 roční vnitrostátní stropy podle čl. 53 odst. 7 uvedeného nařízení na základě procentního podílu oznámeného příslušným členským státem v souladu s čl. 54 odst. 1 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Pokud jde o rok 2017, provádění režimů přímých podpor stanovených nařízením (EU) č. 1307/2013 začalo dne 1. ledna 2017. V zájmu jednotnosti mezi použitelností uvedeného nařízení v roce podání žádosti 2017 a použitelností odpovídajících rozpočtových stropů by toto nařízení mělo být použitelné od stejného data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2017 pro režim základní platby podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě I přílohy tohoto nařízení.
   2.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2017 pro režim jednotné platby na plochu podle čl. 36 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě II přílohy tohoto nařízení.
   3.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2017 pro redistributivní platbu podle čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě III přílohy tohoto nařízení.
   4.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2017 pro platbu na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí podle čl. 47 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě IV přílohy tohoto nařízení.
   5.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2017 pro platbu na oblasti s přírodními omezeními podle čl. 49 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě V přílohy tohoto nařízení.
   6.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2017 pro platbu pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě VI přílohy tohoto nařízení.
   7.   Maximální částky pro rok 2017 pro platbu pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě VII přílohy tohoto nařízení.
   8.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2017 pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci podle čl. 53 odst. 7 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě VIII přílohy tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.
   
   
      PŘÍLOHA
      I.   Roční vnitrostátní stropy pro režim základní platby podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013
      
      
         
         
         
            
               
                  (v tisících EUR)
               
            
            
               
                  Kalendářní rok
               
               
                  2017
               
            
            
               
                  Belgie
               
               
                  222 198
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  553 021
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  3 022 776
               
            
            
               
                  Irsko
               
               
                  826 181
               
            
            
               
                  Řecko
               
               
                  1 129 245
               
            
            
               
                  Španělsko
               
               
                  2 826 613
               
            
            
               
                  Francie
               
               
                  3 185 167
               
            
            
               
                  Chorvatsko
               
               
                  108 746
               
            
            
               
                  Itálie
               
               
                  2 245 528
               
            
            
               
                  Lucembursko
               
               
                  22 779
               
            
            
               
                  Malta
               
               
                  648
               
            
            
               
                  Nizozemsko
               
               
                  504 278
               
            
            
               
                  Rakousko
               
               
                  470 393
               
            
            
               
                  Portugalsko
               
               
                  274 189
               
            
            
               
                  Slovinsko
               
               
                  73 619
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  262 269
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  401 863
               
            
            
               
                  Spojené království
               
               
                  2 112 701
               
            
         
      
      II.   Roční vnitrostátní stropy pro režim jednotné platby na plochu podle čl. 36 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013
      
      
         
         
         
            
               
                  (v tisících EUR)
               
            
            
               
                  Kalendářní rok
               
               
                  2017
               
            
            
               
                  Bulharsko
               
               
                  379 042
               
            
            
               
                  Česká republika
               
               
                  462 074
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  80 043
               
            
            
               
                  Kypr
               
               
                  30 396
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  123 537
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  180 990
               
            
            
               
                  Maďarsko
               
               
                  733 351
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  1 559 217
               
            
            
               
                  Rumunsko
               
               
                  919 141
               
            
            
               
                  Slovensko
               
               
                  252 841
               
            
         
      
      III.   Roční vnitrostátní stropy pro redistributivní platbu podle čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013
      
      
         
         
         
            
               
                  (v tisících EUR)
               
            
            
               
                  Kalendářní rok
               
               
                  2017
               
            
            
               
                  Belgie
               
               
                  47 460
               
            
            
               
                  Bulharsko
               
               
                  55 922
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  339 366
               
            
            
               
                  Francie
               
               
                  723 902
               
            
            
               
                  Chorvatsko
               
               
                  24 113
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  70 061
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  289 802
               
            
            
               
                  Portugalsko
               
               
                  16 298
               
            
            
               
                  Rumunsko
               
               
                  97 072
               
            
            
               
                  Spojené království
               
               
                  48 599
               
            
         
      
      IV.   Roční vnitrostátní stropy pro platbu na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí podle čl. 47 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013
      
      
         
         
         
            
               
                  (v tisících EUR)
               
            
            
               
                  Kalendářní rok
               
               
                  2017
               
            
            
               
                  Belgie
               
               
                  150 629
               
            
            
               
                  Bulharsko
               
               
                  237 968
               
            
            
               
                  Česká republika
               
               
                  252 960
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  250 437
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  1 454 424
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  37 111
               
            
            
               
                  Irsko
               
               
                  363 570
               
            
            
               
                  Řecko
               
               
                  562 899
               
            
            
               
                  Španělsko
               
               
                  1 460 000
               
            
            
               
                  Francie
               
               
                  2 171 705
               
            
            
               
                  Chorvatsko
               
               
                  72 338
               
            
            
               
                  Itálie
               
               
                  1 139 862
               
            
            
               
                  Kypr
               
               
                  14 900
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  69 129
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  140 121
               
            
            
               
                  Lucembursko
               
               
                  10 046
               
            
            
               
                  Maďarsko
               
               
                  402 940
               
            
            
               
                  Malta
               
               
                  1 573
               
            
            
               
                  Nizozemsko
               
               
                  217 309
               
            
            
               
                  Rakousko
               
               
                  207 526
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  1 023 556
               
            
            
               
                  Portugalsko
               
               
                  174 617
               
            
            
               
                  Rumunsko
               
               
                  540 401
               
            
            
               
                  Slovinsko
               
               
                  40 801
               
            
            
               
                  Slovensko
               
               
                  133 391
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  157 048
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  209 303
               
            
            
               
                  Spojené království
               
               
                  955 896
               
            
         
      
      V.   Roční vnitrostátní stropy pro platbu na oblasti s přírodními omezeními podle čl. 49 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013
      
      
         
         
         
            
               
                  (v tisících EUR)
               
            
            
               
                  Kalendářní rok
               
               
                  2017
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  2 857
               
            
            
               
                  Slovinsko
               
               
                  2 149
               
            
         
      
      VI.   Roční vnitrostátní stropy pro platbu pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013
      
      
         
         
         
            
               
                  (v tisících EUR)
               
            
            
               
                  Kalendářní rok
               
               
                  2017
               
            
            
               
                  Belgie
               
               
                  8 367
               
            
            
               
                  Bulharsko
               
               
                  1 310
               
            
            
               
                  Česká republika
               
               
                  1 686
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  4 341
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  48 481
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  408
               
            
            
               
                  Irsko
               
               
                  24 238
               
            
            
               
                  Řecko
               
               
                  37 527
               
            
            
               
                  Španělsko
               
               
                  97 333
               
            
            
               
                  Francie
               
               
                  72 390
               
            
            
               
                  Chorvatsko
               
               
                  4 823
               
            
            
               
                  Itálie
               
               
                  37 995
               
            
            
               
                  Kypr
               
               
                  397
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  3 200
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  5 838
               
            
            
               
                  Lucembursko
               
               
                  502
               
            
            
               
                  Maďarsko
               
               
                  5 373
               
            
            
               
                  Malta
               
               
                  21
               
            
            
               
                  Nizozemsko
               
               
                  14 487
               
            
            
               
                  Rakousko
               
               
                  13 835
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  34 119
               
            
            
               
                  Portugalsko
               
               
                  11 641
               
            
            
               
                  Rumunsko
               
               
                  18 013
               
            
            
               
                  Slovinsko
               
               
                  2 040
               
            
            
               
                  Slovensko
               
               
                  604
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  5 235
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  10 465
               
            
            
               
                  Spojené království
               
               
                  16 308
               
            
         
      
      VII.   Maximální výše plateb pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013
      
      
         
         
         
            
               
                  (v tisících EUR)
               
            
            
               
                  Kalendářní rok
               
               
                  2017
               
            
            
               
                  Belgie
               
               
                  10 042
               
            
            
               
                  Bulharsko
               
               
                  15 865
               
            
            
               
                  Česká republika
               
               
                  16 864
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  16 696
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  96 962
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  2 474
               
            
            
               
                  Irsko
               
               
                  24 238
               
            
            
               
                  Řecko
               
               
                  37 527
               
            
            
               
                  Španělsko
               
               
                  97 333
               
            
            
               
                  Francie
               
               
                  144 780
               
            
            
               
                  Chorvatsko
               
               
                  4 823
               
            
            
               
                  Itálie
               
               
                  75 991
               
            
            
               
                  Kypr
               
               
                  993
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  4 609
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  9 341
               
            
            
               
                  Lucembursko
               
               
                  670
               
            
            
               
                  Maďarsko
               
               
                  26 863
               
            
            
               
                  Malta
               
               
                  105
               
            
            
               
                  Nizozemsko
               
               
                  14 487
               
            
            
               
                  Rakousko
               
               
                  13 835
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  68 237
               
            
            
               
                  Portugalsko
               
               
                  11 641
               
            
            
               
                  Rumunsko
               
               
                  36 027
               
            
            
               
                  Slovinsko
               
               
                  2 720
               
            
            
               
                  Slovensko
               
               
                  8 893
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  10 470
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  13 954
               
            
            
               
                  Spojené království
               
               
                  63 726
               
            
         
      
      VIII.   Roční vnitrostátní stropy pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci podle čl. 53 odst. 7 nařízení (EU) č. 1307/2013
      
      
         
         
         
            
               
                  (v tisících EUR)
               
            
            
               
                  Kalendářní rok
               
               
                  2017
               
            
            
               
                  Belgie
               
               
                  83 985
               
            
            
               
                  Bulharsko
               
               
                  118 984
               
            
            
               
                  Česká republika
               
               
                  126 480
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  24 135
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  6 142
               
            
            
               
                  Irsko
               
               
                  3 000
               
            
            
               
                  Řecko
               
               
                  186 061
               
            
            
               
                  Španělsko
               
               
                  584 919
               
            
            
               
                  Francie
               
               
                  1 085 853
               
            
            
               
                  Chorvatsko
               
               
                  36 169
               
            
            
               
                  Itálie
               
               
                  455 945
               
            
            
               
                  Kypr
               
               
                  3 973
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  34 565
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  70 060
               
            
            
               
                  Lucembursko
               
               
                  160
               
            
            
               
                  Maďarsko
               
               
                  201 470
               
            
            
               
                  Malta
               
               
                  3 000
               
            
            
               
                  Nizozemsko
               
               
                  3 500
               
            
            
               
                  Rakousko
               
               
                  14 527
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  505 160
               
            
            
               
                  Portugalsko
               
               
                  117 535
               
            
            
               
                  Rumunsko
               
               
                  226 708
               
            
            
               
                  Slovinsko
               
               
                  17 680
               
            
            
               
                  Slovensko
               
               
                  57 800
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  102 605
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  90 698
               
            
            
               
                  Spojené království
               
               
                  52 815
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.