Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1276 ze dne 14. července 2017, kterým se schvaluje kyselina peroxyoctová vyrobená z tetraacetylethylendiaminu a perkarbonátu sodného jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů 2, 3 a 4 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1276/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 184/24
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1276
   ze dne 14. července 2017,
   kterým se schvaluje kyselina peroxyoctová vyrobená z tetraacetylethylendiaminu a perkarbonátu sodného jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů 2, 3 a 4
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Uvedený seznam zahrnuje kyselinu peroxyoctovou vyrobenou z tetraacetylethylendiaminu a perkarbonátu sodného.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Kyselina peroxyoctová vyrobená z tetraacetylethylendiaminu a perkarbonátu sodného byla v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3) hodnocena pro použití v přípravcích typu 2, dezinfekční přípravky pro použití v soukromé oblasti a oblasti veřejného zdraví a jiné biocidní přípravky, v přípravcích typu 3, biocidní přípravky pro veterinární hygienu, a v přípravcích typu 4, dezinfekční přípravky pro oblast potravin a krmiv, jak jsou definovány v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá přípravkům typů 2, 3 a 4 v odpovídajícím pořadí, jak jsou definovány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Finsko bylo jmenováno hodnotícím příslušným orgánem a předložilo dne 16. ledna 2013 hodnotící zprávy a doporučení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 13. prosince 2016 v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanoviska Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v nich závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podle těchto stanovisek lze předpokládat, že biocidní přípravky typů 2, 3 a 4 na bázi kyseliny peroxyoctové vyrobené z tetraacetylethylendiaminu a perkarbonátu sodného splňují požadavky článku 5 směrnice 98/8/ES, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je proto vhodné schválit kyselinu peroxyoctovou vyrobenou z tetraacetylethylendiaminu a perkarbonátu sodného pro použití v biocidních přípravcích typů 2, 3 a 4 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Kyselina peroxyoctová vyrobená z tetraacetylethylendiaminu a perkarbonátu sodného se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů 2, 3 a 4, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Obecný název
               
               
                  Název podle IUPAC
                  Identifikační čísla
               
               
                  Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)
                  
               
               
                  Datum schválení
               
               
                  Datum skončení platnosti schválení
               
               
                  Druh přípravku
               
               
                  Zvláštní podmínky
               
            
            
               
                  Kyselina peroxyoctová vyrobená z tetraacetylethylendiaminu a perkarbonátu sodného
               
               
                  Název podle IUPAC:
                  kyselina peroxyethanová
                  č. ES: 201-186-8
                  č. CAS: 79-21-0
                  Prekurzory:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Název podle IUPAC: N,N′-ethan-1,2-diylbis(N-acetylacetamid)
                              č. ES: 234-123-8
                              č. CAS: 10543-57-4
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Název podle IUPAC: perkarbonát sodný
                              č. ES: 239-707-6
                              č. CAS: 15630-89-4
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Specifikace pro kyselinu peroxyoctovou vyráběnou in situ je založena na prekurzorech tetraacetylethylendiamin a perkarbonát sodný.
                  Minimální stupeň čistoty tetraacetylethylendiaminu je 99,0 % a minimální stupeň čistoty perkarbonátu sodného je 85,1 %
               
               
                  1. ledna 2019
               
               
                  31. prosince 2028
               
               
                  2
               
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          průmyslovým a profesionálním uživatelům;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          povrchovým vodám v případě přípravků používaných v domácnostech při dezinfekci prádla v uzavřené pračce.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  3
               
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména průmyslovým a profesionálním uživatelům.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  4
               
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména průmyslovým a profesionálním uživatelům.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         (1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.