Nařízení Rady (EU) 2017/1325 ze dne 17. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1325/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/16
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1325
   ze dne 17. července 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (1),
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 6. února 2017 Rada konstatovala, že převaděčství migrantů a obchodování s lidmi napomáhá destabilizaci politické a bezpečnostní situace v Libyi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 17. července 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/1338 (3), kterým bylo rozhodnuto o uplatňování vývozních omezení na určité zboží, které může být použito k převaděčství migrantů a obchodování s lidmi, vůči Libyi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               K provádění těchto opatření je nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (EU) 2016/44 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) 2016/44 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 2a
               1.   Předchozí povolení je nutné pro:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží uvedeného v příloze VII bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           poskytnutí technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím uvedeným v příloze VII nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním takového zboží přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           poskytnutí financování nebo finanční pomoci souvisejících se zbožím uvedeným v příloze VII, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytnutí související technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi.
                        
                     
                  
               
               2.   Příloha VII obsahuje seznam věcí, které by mohly být použity k převaděčství migrantů a obchodování s lidmi.
               3.   Odstavec 1 se nevztahuje na prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží uvedeného v příloze VII ani na poskytnutí technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, financování nbo finanční pomoci uskutečňované orgány členských států přímo či nepřímo libyjské vládě.
               4.   Dotčený příslušný orgán neudělí povolení uvedené v odstavci 1, pokud se lze důvodně domnívat, že by zboží bylo použito pro účely převaděčství migrantů a obchodování s lidmi.
               5.   Jestliže příslušný orgán uvedený na seznamu v příloze IV odmítne udělit povolení nebo zruší, pozastaví, podstatně změní nebo odvolá povolení v souladu s tímto článkem, dotčený členský stát o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi a poskytne jim nezbytné informace.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 20 se doplňuje nové písmeno, které zní:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „c)
                        
                        
                           měnit přílohu VII za účelem upřesnění či úpravy seznamu v něm uvedeného zboží, které by mohlo být použito k převaděčství migrantů a obchodování s lidmi, nebo aktualizovat kódy kombinované nomenklatury obsažené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Znění přílohy tohoto nařízení se doplňuje do nařízení (EU) 2016/44 jako příloha VII.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34.
   
      (2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1338 ze dne 17. července 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (viz strana 49 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA VII
            
               Věci, které by mohly být použity k převaděčství migrantů a obchodování s lidmi, uvedené v článku 2a
            
            VYSVĚTLIVKA
            Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury (KN), jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a jsou stanoveny v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a přiměřeně ve znění pozdějších předpisů.
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        Kód KN
                     
                     
                        Popis zboží
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        8407 21
                     
                     
                        Závěsné motory pro pohon lodí (zážehový motor)
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8408 10
                     
                     
                        Závěsné motory pro pohon lodí (vznětový motor)
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8501 31
                     
                     
                        Elektrické závěsné motory pro pohon lodí, s výkonem nepřesahujícím 750 W
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8501 32
                     
                     
                        Elektrické závěsné motory pro pohon lodí, s výkonem převyšujícím 750 W, avšak nepřesahujícím 75 kW
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8903 10
                     
                     
                        Nafukovací plavidla pro zábavu nebo sport
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8903 99
                     
                     
                        Čluny se závěsným motorem
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.