Nařízení Rady (EU) 2017/1326 ze dne 17. července 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám porušujícím zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1326/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/19
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1326
   ze dne 17. července 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám porušujícím zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2017/1340 ze dne 17. července 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením Rady (ES) č. 1183/2005 (2) nabývá účinnosti rozhodnutí 2010/788/SZBP (3) a jsou jím stanovena některá opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Demokratické republice Kongo, včetně zmrazení jejich majetku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2360 (2017) ze dne 21. června 2017 změnila kritéria pro určování osob a subjektů, na něž se mají vztahovat omezující opatření uvedená v bodech 9 a 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1807 (2008). Rozhodnutím (EU) 2017/1340 nabývá účinnosti rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2360 (2017).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí (EU) 2017/1340 spadá do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jeho provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1183/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V čl. 2a odst. 1 nařízení (ES) 1183/2005 se písmeno i) nahrazuje tímto:
   
      
         
         
         
            
               
                  „i)
               
               
                  plánování, řízení či podpora útoků proti příslušníkům MONUSCO či pracovníkům OSN, včetně členů skupiny odborníků, nebo zapojení se do takových útoků;“.
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Viz strana 55 v tomto čísle Úředního věstníku.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo a o zrušení společného postoje 2008/369/SZBP (Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 30).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.