Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1327 ze dne 17. července 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1327/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/20
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1327
   ze dne 17. července 2017,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii, a zejména k tomu, že syrský režim použil chemické zbraně a je zapojen do šíření chemických zbraní, mělo by být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 zařazeno dalších 16 osob.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Na seznam obsažený v příloze II oddílu A (Osoby) nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňují tyto osoby:
      
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Jméno
                  
                  
                     Identifikační údaje
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
                  
                     Datum zařazení na seznam
                  
               
               
                  
                     „242.
                  
                  
                     Samir Dabul
                     (také znám jako: Samir Daaboul)
                  
                  
                     datum narození: 4. září 1965
                     titul: brigádní generál
                  
                  
                     Má hodnost brigádního generála, ve funkci po květnu 2011.
                     Jako vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu a je zapojen do skladování a nasazení chemických zbraní. Rovněž je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     243.
                  
                  
                     Ali Wanus
                     (také znám jako: Ali Wannous)
                     ()
                  
                  
                     datum narození: 5. února 1964
                     titul: brigádní generál
                  
                  
                     Má hodnost brigádního generála, ve funkci po květnu 2011.
                     Jako vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu a je zapojen do skladování a nasazení chemických zbraní.
                     Rovněž je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     244.
                  
                  
                     Yasin Ahmad Dahi
                     (také znám jako: Yasin Dahi; Yasin Dhahi)
                     ()
                  
                  
                     datum narození: 1960
                     titul: brigádní generál
                  
                  
                     Má hodnost brigádního generála syrských ozbrojených sil, ve funkci po květnu 2011. Vysoký důstojník v rámci ředitelství pro vojenské zpravodajství syrských ozbrojených sil. Bývalý velitel odboru č. 235 vojenské zpravodajské služby v Damašku a vojenské zpravodajské služby v Homsu. Jakožto vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     245.
                  
                  
                     Muhammad Yousef Hasouri
                     (také znám jako: Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)
                     ()
                  
                  
                     titul: brigádní generál
                  
                  
                     Brigádní generál Muhammad Hasouri je vysoký důstojník syrských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011. Zastává funkci náčelníka štábu 50. brigády vzdušných sil a zástupce velitele letecké základny Shayrat. Brigádní generál Muhammad Hasouri působí v oblasti šíření chemických zbraní. Jakožto vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     246.
                  
                  
                     Malik Hasan
                     (také znám jako: Malek Hassan)
                     ()
                  
                  
                     titul: generálmajor
                  
                  
                     Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a velitelem 22. divize syrských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011.
                     Jakožto vysoký důstojník syrských vzdušných sil a osoba v linii velení 22. divize je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, včetně použití chemických zbraní letadly provozovanými z leteckých základen pod kontrolou 22. divize, například při útoku na osadu Talmenas, který byl podle zprávy společného vyšetřovacího mechanismu ustaveného OSN proveden vrtulníky režimu se základnou na letišti ve městě Hamá.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     247.
                  
                  
                     Jayyiz Rayyan Al-Musa
                     (také znám jako: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)
                     ()
                  
                  
                     titul: generálmajor
                  
                  
                     Guvernér provincie Hasaka, jmenovaný Bašárem Asádem; je spojen s Bašárem Asádem.
                     Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a bývalým náčelníkem štábu syrských vzdušných sil.
                     Jakožto vysoký důstojník syrských vzdušných sil je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, včetně útoků za použití chemických zbraní prováděných syrským režimem během jeho působení ve funkci náčelníka štábu syrských vzdušných sil, jak je uvedeno ve zprávě společného vyšetřovacího mechanismu ustaveného OSN.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     248.
                  
                  
                     Mayzar 'Abdu Sawan
                     (také znám jako: Meezar Sawan)
                     ()
                  
                  
                     titul: generálmajor
                  
                  
                     Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a velitelem 20. divize syrských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011.
                     Jako vysoký důstojník syrských vzdušných sil je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu, včetně útoků proti civilním oblastem za pomoci letadel provozovaných z leteckých základen pod kontrolou 20. divize.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     249.
                  
                  
                     Isam Zahr Al-Din
                     (také znám jako: Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin)
                     ()
                  
                  
                     titul: brigádní generál
                  
                  
                     Má hodnost brigádního generála, vysoký důstojník republikánské gardy, ve funkci po květnu 2011. Jako vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu, mimo jiné i během obléhání městské čtvrti Baba Amr v únoru 2012.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     250.
                  
                  
                     Mohammad Safwan Katan
                     (také znám jako: Mohammad Safwan Qattan)
                     ()
                  
                  
                      
                  
                  
                     Mohammad Safwan Katan je inženýr v Syrian Scientific Studies and Research Centre, subjektu zařazením na seznam. Je zapojen do šíření a dodávek chemických zbraní. Mohammad Safwan Katan je zapojen do konstrukce sudových bomb, které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.
                     Je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     251.
                  
                  
                     Mohammad Ziad Ghritawi
                     (také znám jako: Mohammad Ziad Ghraywati)
                     ()
                  
                  
                      
                  
                  
                     Mohammad Ziad Ghritawi je inženýr v Syrian Scientific Studies and Research Centre. Je zapojen do šíření a dodávek chemických zbraní. Mohammad Ziad Ghritawi je zapojen do konstrukce sudových bomb, které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.
                     Je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     252.
                  
                  
                     Mohammad Darar Khaludi
                     (také znám jako: Mohammad Darar Khloudi)
                     ()
                  
                  
                      
                  
                  
                     Mohammad Darar Khaludi je inženýr v syrském středisku Scientific Studies and Research Centre. Je zapojen do šíření a dodávek chemických zbraní. O Mohammadovi Dararovi Khaludim se rovněž ví, že je zapojen do konstrukce sudových bomb, které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.
                     Rovněž je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     253.
                  
                  
                     Khaled Sawan
                     ()
                  
                  
                      
                  
                  
                     Dr. Khaled Sawan je inženýr v syrském středisku Scientific Studies and Research Centre, zapojeném do šíření a dodávek chemických zbraní. Byl zapojen do konstrukce sudových bomb, které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.
                     Je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     254.
                  
                  
                     Raymond Rizq
                     (také znám jako: Raymond Rizk)
                     ()
                  
                  
                      
                  
                  
                     Raymond Rizq je inženýr v syrském středisku Scientific Studies and Research Centre, zapojeném do šíření a dodávek chemických zbraní. Je zapojen do konstrukce sudových bomb, které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.
                     Je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     255.
                  
                  
                     Fawwaz El-Atou
                     (také znám jako: Fawaz Al Atto)
                     ()
                  
                  
                      
                  
                  
                     Fawwaz El-Atou je laboratorní technik v syrském středisku Scientific Studies and Research Centre, zapojeném do šíření a dodávek chemických zbraní. Fawwaz El-Atou je zapojen do konstrukce sudových bomb, které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.
                     Je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     256.
                  
                  
                     Fayez Asi
                     (také znám jako: Fayez al-Asi)
                     ()
                  
                  
                      
                  
                  
                     Fayez Asi je laboratorní technik v syrském středisku Scientific Studies and Research Centre, zapojeném do šíření a dodávek chemických zbraní. Je zapojen do konstrukce sudových bomb, které se v Sýrii používají proti civilnímu obyvatelstvu.
                     Je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.
                  
                  
                     18.7.2017
                  
               
               
                  
                     257.
                  
                  
                     Hala Sirhan
                     (také známa jako: Halah Sirhan)
                     ()
                  
                  
                     datum narození: 5. ledna 1953
                     titul: Dr.
                  
                  
                     Dr. Hala Sirhanová spolupracuje se syrskou vojenskou zpravodajskou službou v syrském středisku Scientific Studies and Research Centre. Působila v Institutu 3000, zapojeném do šíření chemických zbraní.
                     Je spojena se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.
                  
                  
                     18.7.2017“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.