Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1328 ze dne 17. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 642/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1328/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 185/24
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1328
      ze dne 17. července 2017,
      kterým se mění nařízení (EU) č. 642/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 178 ve spojení s článkem 180 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 (2) stanoví pravidla pro výpočet a určení dovozních cel u určitých produktů. U pšenice obecné, pšenice tvrdé a kukuřice může dovozní clo záviset na rozdílu mezi skutečnou jakostí dováženého produktu a jakostí produktu uvedeného v dovozní licenci. Celní úřad za tímto účelem provádí kvalitativní analýzu na základě reprezentativních vzorků a jsou poskytnuty dodatečné jistoty.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (3) upravuje případy, kdy se požaduje dovozní licence. Dovozní licence se již nevyžaduje pro produkty z odvětví obilovin, pokud jsou deklarovány k propuštění do volného oběhu za podmínek jiných než celní kvóty. V důsledku toho byl odstraněn požadavek složit jistotu pro dovozní licenci u produktů uvedených v čl. 12 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Ustanovení čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 stanoví snížení dovozního cla pro některé přístavy vykládky, pro které celní orgány hodlají vydat osvědčení v souladu se vzorem uvedeným v příloze I tohoto nařízení. Tento vzor i nadále zahrnuje odkaz na číslo dovozní licence jako dodatečnou informaci o dovozní licenci jako takové. Aby se zabránilo nejasnostem, je vhodné nahradit výraz „osvědčení“ slovem „doklad“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Ustanovení čl. 3 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 642/2010 stanoví povinnost složit dodatečnou jistotu, s výjimkou případu, kdy dovozní licence je doplněna některými osvědčeními o shodě. V uvedených článcích a v čl. 7 odst. 4 by odkazy na „dovozní licenci“ nebo na jistotu s ní spojenou měly být odstraněny nebo nahrazeny odkazy na prohlášení o propuštění do volného oběhu. Zároveň by výraz „dodatečná jistota“ měl být nahrazen výrazem vhodnějším.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  V zájmu jasnosti a právní jistoty je vhodné odkazy na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (5), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 (6) a nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (7) nahradit odkazy na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (8) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 (9).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Nařízení (EU) č. 642/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (EU) č. 642/2010 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V článku 1 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
                  „3.   Celní sazby společného celního sazebníku uvedené v odstavci 1 jsou celní sazby platné k datu uvedeném v čl. 172 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (*1).
                  
                     (*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V čl. 2 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                  „Celní orgán v přístavu vykládky vydá podle vzoru uvedeného v příloze I doklad o množství jednotlivých vyložených produktů. Clo se podle prvního pododstavce sníží pouze v případě, že tento doklad doprovází zboží až do okamžiku splnění dovozních celních formalit.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V článku 3 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:
                  „3.   Použijí se ustanovení o zvláštním použití podle čl. 254 odst. 1, 4 a 5 nařízení (EU) č. 952/2013.
                  4.   Aniž je dotčen čl. 211 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013, složí dovozce u příslušného orgánu zvláštní jistotu 24 EUR za tunu kukuřice seté tvrdozrnné s výjimkou případu, kdy je prohlášení o propuštění do volného oběhu doplněno osvědčením o shodě vydaným argentinským Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. a) prvního pododstavce tohoto nařízení.
                  Pokud je však clo použitelné v den přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu nižší než 24 EUR za tunu kukuřice, zvláštní jistota se rovná částce cla.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Článek 6 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 6
                  1.   Zvláštní jistotu ve výši 95 EUR za tunu pšenice obecné vysoké jakosti složí dovozce u příslušného orgánu v den přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu, s výjimkou případů, kdy je toto prohlášení doplněno osvědčením o shodě vydaném „Federal Grain Inspection Service“ (FGIS) nebo „Canadian Grain Commission“ (CGC) v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. b) nebo c) prvního pododstavce.
                  Avšak v případě pozastavení cla na dovoz u všech jakostních kategorií pšenice obecné podle článku 219 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (*2) se po celé období, kdy se uplatňuje pozastavení, zvláštní jistota nepožaduje.
                  2.   Zvláštní jistotu v případě pšenice tvrdé složí dovozce u příslušného orgánu v den přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu, s výjimkou případů, kdy toto prohlášení je doplněno osvědčením o shodě vydaném „Federal Grain Inspection Service“ (FGIS) nebo „Canadian Grain Commission“ (CGC) v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. b) nebo c) prvního pododstavce.
                  Výše zvláštní jistoty odpovídá rozdílu mezi nejvyšším clem a clem použitelným pro danou jakost v den přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu, k němuž je připočten příplatek 5 EUR/t. Kde je však dovozní clo použitelné pro různé jakosti pšenice tvrdé nula, zvláštní jistota se nevyžaduje.
                  
                     (*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V čl. 7 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
                  „2.   Komise v souladu se zásadami stanovenými v článcích 58 a 59 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*3) oficiálně uznává tato osvědčení o shodě:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              osvědčení vydaná argentinským „Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)“ pro kukuřici setou tvrdozrnnou;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              osvědčení vydaná „Federal Grain Inspection Service (FGIS)“ Spojených států amerických pro pšenici obecnou vysoké jakosti a pšenici tvrdou vysoké jakosti;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              osvědčení vydaná kanadským „Canadian Grain Commission (CGC)“ pro pšenici obecnou vysoké jakosti a pšenici tvrdou vysoké jakosti.
                           
                        
                     
                  
                  
                     (*3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343 29.12.2015, s. 558).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  V článku 7 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
                  „4.   Pokud výsledky analýzy ukážou, že dovážená pšenice obecná vysoké jakosti, pšenice tvrdá a kukuřice setá tvrdozrnná jsou nižší standardní jakosti, než je uvedeno v prohlášení o propuštění do volného oběhu, zaplatí dovozce rozdíl mezi dovozním clem použitelným pro produkt uvedený v prohlášení a clem pro produkt skutečně dovezený. V takovém případě se zvláštní jistota stanovená v čl. 3 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 a 2 uvolní s výjimkou příplatku 5 EUR stanoveného v čl. 6 odst. 2 druhém pododstavci.
                  Pokud rozdíl uvedený v prvním pododstavci není zaplacen do jednoho měsíce, zvláštní jistota uvedená v čl. 3 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 a 2 propadne.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 17. července 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
      
         (2)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).
      
         (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12).
      
         (5)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).
      
         (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) (Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1).
      
         (7)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).
      
         (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
      
         (9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
      
      
         PŘÍLOHA
         „
               PŘÍLOHA I
               
                  Vzor uvedený v čl. 2 odst. 4
               
               Vyložený produkt (kód KN a u pšenice obecné, pšenice tvrdé a kukuřice jakost deklarovaná v souladu s článkem 5): …
               Vyložené množství (kg): …
            “
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.