Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1329 ze dne 17. července 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o podmínky využívání celní kvóty Unie závazné v rámci GATT pro potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, která byla přidělena Spojeným státům americkým

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1329/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/29
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1329
   ze dne 17. července 2017,
   kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o podmínky využívání celní kvóty Unie závazné v rámci GATT pro potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, která byla přidělena Spojeným státům americkým
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. b) první odrážku uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V důsledku dohody mezi Unií a Spojenými státy americkými uzavřené na základě rozhodnutí Rady 2013/125/EU (2) byla prováděcím nařízením Komise (EU) č. 624/2013 (3) změněna s účinkem od 1. července 2013 příloha I nařízení (ES) č. 32/2000 za účelem otevření nové celní kvóty ve výši 1 550 tun závazné v rámci GATT pro dovoz potravinových přípravků, jinde neuvedených ani nezahrnutých, kódu KN 2106 90 98, které pocházejí ze Spojených států amerických, do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Jelikož celní kvóty stanovené pro jednotlivé země jsou přidělovány na základě původu zboží, bylo považováno za vhodné doplnit do přílohy I nařízení (ES) č. 32/2000 povinnost předkládat v souladu s platnými právními předpisy Unie o nepreferenčním původu zboží osvědčení o původu zboží v případě, kdy je k potravinovým přípravkům, na něž se má nová celní kvóta vztahovat, vydáno celní prohlášení k propuštění do volného oběhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Spojené státy americké však dopisem ze dne 26. dubna 2016 požádaly o zrušení této povinnosti. Ve svém dopise vysvětlují, že produkty, na něž se celní kvóta vztahuje, jsou vyváženy z celých Spojených států, a ačkoli je vydávání osvědčení o původu decentralizováno, je vzhledem ke zdrojům nezbytným pro dosažení souladu se systémem vystavování tištěných osvědčení nepřiměřeně zatěžující.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Pokud jde o riziko, že v případě zrušení této povinnosti by mohly být v rámci uvedené celní kvóty dováženy i produkty nepocházející ze Spojených států, článek 61 nařízení (EU) č. 952/2013 (4) již celním orgánům umožňuje vyžadovat, aby deklarant prokázal původ zboží i jiným způsobem než předložením osvědčení o původu zboží v souladu s články 57, 58 a 59 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (5). Správné uplatňování pravidel je tudíž možné zajistit i v případě, že povinnost předkládat osvědčení o původu bude za účelem snížení administrativní zátěže vývozců zrušena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k těmto výjimečným okolnostem je proto vhodné umožnit dovozcům uvedených produktů celní kvótu využívat, aniž by museli předkládat osvědčení o původu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nařízení (ES) č. 32/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze I nařízení (ES) č. 32/2000 se v řádku s pořadovým číslem 09.0096 ve sloupci „Celní sazba (%)“ zrušuje poznámka pod čarou, která zní „Využití celní kvóty je podmíněno předložením osvědčení o původu zboží vydaného příslušnými orgány Spojených států amerických v souladu s články 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93“.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2013/125/EU ze dne 25. února 2013 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 4).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 624/2013 ze dne 27. června 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o novou celní kvótu Unie závaznou v rámci GATT pro potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, přidělenou Spojeným státům americkým (Úř. věst. L 177, 28.6.2013, s. 21).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.