Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1330 ze dne 17. července 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1330/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/31
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1330
   ze dne 17. července 2017,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. d) a e) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, které označil Výbor pro sankce nebo Rada bezpečnosti OSN a na něž se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, které nejsou uvedeny v příloze IV, a proto je Rada zařadila na seznam a vztahuje se na ně zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 5. června 2017 změnil Výbor pro sankce položky pro dva subjekty, na něž se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 2. června 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 2356 (2017), jejímž prostřednictvím doplnila čtrnáct fyzických osob a čtyři subjekty na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření. Uvedené osoby a subjekty byly doplněny do přílohy IV nařízení (ES) č. 329/2007 prostřednictvím prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/970 (2). Některé z uvedených osob a subjektů by proto měly být odstraněny z přílohy V nařízení (ES) č. 329/2007, jelikož nyní jsou uvedeny v příloze IV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Přílohy IV a V by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přílohy IV a V nařízení (ES) č. 329/2007 se mění v souladu s přílohami I a II tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. července 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/970 ze dne 8. června 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s. 129).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007, oddíl „B. Právnické osoby, subjekty a orgány“ se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Položka „8) Namchongang Trading Corporation (také známa jako a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation, f) Namhung Trading Corporation). Další údaje: a) se sídlem v Pchjongjangu, KLDR; b) Namchongang je severokorejská obchodní společnost podléhající Generálnímu úřadu pro atomovou energii (GBAE). Společnost Namchongang je zapojena do nákupu vakuových vývěv pocházejících z Japonska, které byly zjištěny v jaderném zařízení v Severní Koreji, a do nákupů zboží souvisejících s jaderným programem, kterých se účastnil německý občan. Společnost je rovněž od konce 90. let zapojena do nákupu hliníkových trubek a dalšího vybavení, které je konkrétně určeno pro program obohacování uranu. Zástupcem společnosti je bývalý diplomat, který se jako zástupce Severní Koreje v roce 2007 účastnil inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) v jaderném zařízení v Jongbjonu. Činnost společnosti Namchongang v oblasti šíření zbraní vyvolává velké znepokojení vzhledem k dřívějším aktivitám Severní Koreje souvisejícím se šířením. Datum zařazení na seznam: 16.7.2009.“
                  se nahrazuje položkou:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „8)
                           
                           
                              Namchongang Trading Corporation (také známa jako NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation); a) se sídlem v Pchjongjangu, Severní Korea; Sengujadong 11-2/(nebo Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pchjongjang, Severní Korea; b) Namchongang je severokorejská obchodní společnost podléhající Generálnímu úřadu pro atomovou energii GBAE. Společnost Namchongang je zapojena do nákupu vakuových vývěv pocházejících z Japonska, které byly zjištěny v jaderném zařízení v Severní Koreji, a do nákupů zboží souvisejících s jaderným programem, kterých se účastnil německý občan. Společnost je rovněž od konce 90. let zapojena do nákupu hliníkových trubek a dalšího vybavení, které je konkrétně určeno pro program obohacování uranu. Zástupcem společnosti je bývalý diplomat, který se jako zástupce Severní Koreje v roce 2007 účastnil inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v jaderném zařízení Yongbyon. Činnost společnosti Namchongang v oblasti šíření zbraní vyvolává velké znepokojení vzhledem k dřívějším aktivitám Severní Koreje souvisejícím se šířením. Telefonní čísla: +850 2 18111, 18222 (linka 8573). Faxové číslo: +850 23814687. Datum zařazení na seznam: 16.7.2009.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Položka „10) Green Pine Associated Corporation (také známa jako a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY). Adresa: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Severní Korea, b) Nungrado, Pyongyang, KLDR. Další informace: Společnost Green Pine Associated Corporation (‚Green Pine‘) převzala řadu činností společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla výborem označena v dubnu roku 2009, je v KLDR jednou z největších společností obchodujících se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Společnost Green Pine je rovněž zodpovědná za zhruba polovinu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu KLDR. Green Pine byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu ze Severní Koreje. Green Pine se specializuje na produkci vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a dále vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany. Datum zařazení na seznam: 2.5.2012.“
                  se nahrazuje položkou:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „10)
                           
                           
                              Green Pine Associated Corporation (také známa jako Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation). Adresa: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pchjongjang, Severní Korea; b) Nungrado, Pchjongjang, KLDR; c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pchjongjang, Severní Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pchjongjang, KLDR. Další údaje: Společnost Green Pine Associated Corporation (‚Green Pine‘) převzala řadu činností společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v Severní Koreji největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Společnost Green Pine je rovněž zodpovědná za zhruba polovinu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu z KLDR. Green Pine byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu ze Severní Koreje. Green Pine se specializuje na výrobu vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany. Telefonní číslo: +850 2 18111(linka 8327). Faxové číslo: +850 2 3814685 a +850 2 3813372. E-mailové adresy: pac@silibank.com a kndic@co.chesin.com. Datum zařazení na seznam: 2.5.2012.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Položka „46) Strategické raketové síly Korejské lidové armády (také známy jako strategické raketové síly, velitelství strategických raketových sil Korejské lidové armády). Umístění: Pchjongjang, Severní Korea. Další údaje: Strategické raketové síly Korejské lidové armády jsou odpovědné za veškeré programy balistických raket Severní Korey a za odpalování raket SCUD a NODONG.“
                  se nahrazuje položkou:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „46)
                           
                           
                              Strategické raketové síly Korejské lidové armády (také známy jako strategické raketové síly, velitelství strategických raketových sil Korejské lidové armády; strategické síly). Umístění: Pchjongjang, Severní Korea. Další údaje: Strategické raketové síly Korejské lidové armády jsou odpovědné za veškeré programy balistických raket Severní Korey a za odpalování raket SCUD a NODONG. Datum zařazení na seznam: 2.6.2017.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V oddíle „A. Fyzické osoby uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a)“ se zrušují tyto položky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „11.
                                          
                                          
                                             PAK To-Chun“; a
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „9.
                                          
                                          
                                             PAEK Se-bong“.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V oddíle „B. Právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a)“ se zrušuje tato položka:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „17.
                                          
                                          
                                             Strategické raketové síly“.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.