Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1343 ze dne 18. července 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1343/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 186/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1343
   ze dne 18. července 2017,
   kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví nomenklaturu zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“ nebo „KN“), která je uvedena v příloze I uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V zájmu právní jistoty je nezbytné objasnit zařazení kapslí, tablet, pastilek a pilulek vyrobených z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladového výtažku čísla 1901 nebo ze zboží čísel 0401 až 0404, které jsou určeny pro použití jako potravinové doplňky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ve spojených věcech C-410/08 až C-412/08 (2) se potravinové přípravky určené k použití jako potravinové doplňky, které sestávají hlavně z rostlinného nebo živočišného oleje s přidáním vitamínů a které jsou předkládány v odměřených dávkách (kapslích), zařazují do čísla 2106 („Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V tomto rozsudku Soudní dvůr uvedl, že v případě dotčeného zboží je určujícím prvkem způsob prezentace (tj. v pouzdru), který ukazuje jejich funkci potravinového doplňku, jelikož určuje dávkování potravinových přípravků, způsob jejich požívání a místo, kde mají působit. Oba prvky (pouzdro společně s obsahem potravinového doplňku) proto určují účel a povahu příslušných výrobků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vysvětlivky k harmonizovanému systému týkající se čísla 2106 upřesňují, že toto číslo zahrnuje přípravky často označované názvem „potravinové doplňky“ s přídavkem vitaminů, popřípadě velmi malých množství sloučenin železa, které jsou nabízeny v obalech, na nichž je uvedeno, že jsou určeny k zachování dobrého zdravotního stavu organismu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Potravinové doplňky vyrobené z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladového výtažku čísla 1901 nebo ze zboží čísel 0401 až 0404, které jsou předkládány v odměřených dávkách, například v kapslích, tabletách, pastilkách a pilulkách, nelze zařadit do čísla 1901, protože tento specifický způsob prezentace je určující pro jejich funkci potravinového doplňku. Potravinové doplňky jsou velmi specifickým druhem potravinových přípravků, které jsou uvedeny pouze ve vysvětlivkách k harmonizovanému systému k číslu 2106 a zpravidla jsou předkládány v odměřených dávkách. Potravinové přípravky určené pro použití jako potravinové doplňky, předkládané v odměřených dávkách a vyrobené z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladového výtažku čísla 1901 nebo ze zboží čísel 0401 až 0404, proto nemohou splnit požadavky čísla 1901 a měly by být zařazeny do čísla 2106.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Z důvodů právní jistoty by ustanovení kombinované nomenklatury měla odpovídat výše uvedené judikatuře. Částečně se toho dosáhlo tím, že prováděcí nařízení Komise (EU) č. 698/2013 (3) zavedlo doplňkovou poznámku 5 ke kapitole 21. V zájmu důslednosti a jednotnosti s tímto předchozím opatřením by měla být rovněž zavedena doplňková poznámka ke kapitole 19.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V kapitole 19 druhé části kombinované nomenklatury by proto měla být doplněna nová doplňková poznámka, aby byl zajištěn její jednotný výklad v celé Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Do kapitoly 19 druhé části kombinované nomenklatury stanovené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 se doplňuje doplňková poznámka 4, která zní:
   
      
         
         
         
            
               
                  
                     „4.
                  
               
               
                  Potravinové přípravky vyrobené z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladového výtažku čísla 1901, jakož i ze zboží čísel 0401 až 0404, které jsou předkládány v odměřených dávkách, například v kapslích, tabletách, pastilkách a pilulkách, a které jsou určeny pro použití jako potravinové doplňky, nelze zařadit do čísla 1901. Podstatným rysem potravinového doplňku není pouze jeho složení, ale také jeho specifický způsob prezentace, který ukazuje jeho funkci potravinového doplňku, jelikož určuje dávkování, způsob jeho požívání a místo, kde má působit. Tyto potravinové přípravky je třeba zařadit do čísla 2106, pokud nejsou uvedeny ani zahrnuty jinde.“
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
   
      (2)  Rozsudek ze dne 17. prosince 2009, Swiss Caps AG, C-410/08 až C-412/08, ECLI:EU:C:2009:794.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 698/2013 ze dne 19. července 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 198, 23.7.2013, s. 35).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.