Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1344 ze dne 18. července 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1344/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 186/3
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1344
      ze dne 18. července 2017,
      kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví nomenklaturu zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“ nebo „KN“), která je uvedena v jeho příloze I.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Současné znění doplňkových poznámek 4 a 5 ke kapitole 17, jakož i doplňkových poznámek 3 a 4 ke kapitole 21 kombinované nomenklatury odkazuje na článek 42 nařízení Komise (ES) č. 951/2006 (2), ve kterém se stanoví metody výpočtu obsahu sacharózy v surovém cukru a některých sirupech.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Odstavce 2, 3 a 4 článku 42 nařízení (ES) č. 951/2006 budou zrušeny s účinkem od 1. října 2017 z důvodu změny systému kvót výroby cukru v návaznosti na změny zemědělské politiky. Odkazy na článek 42 nařízení (ES) č. 951/2006 v doplňkových poznámkách 4 a 5 ke kapitole 17, jakož i v doplňkových poznámkách 3 a 4 ke kapitole 21 se tedy stanou nefunkčními.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V zájmu právní jistoty a aby se zabránilo vzniku právní mezery je nezbytné změnit uvedené doplňkové poznámky a včlenit příslušné analytické metody přímo do nich.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Vzhledem ke zdokonalení analytických metod pro stanovení obsahu cukru by v současnosti používané analytické metody pro stanovení obsahu cukru v určitých produktech spadajících do kapitoly 17, jež by mohly být ovlivněny matricí vzorků nebo interferujícími sloučeninami, měly být nahrazeny metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (dále jen „metoda HPLC“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Pro řadu dalších produktů spadajících do kapitoly 17, jakož i pro produkty spadající do kapitoly 21, jejichž obsah cukru není založen pouze na sacharóze, fruktóze, glukóze a maltóze z důvodu přítomnosti jiných cukrů, však nelze metodu HPLC použít. Pro tyto produkty by obsah sacharózy, včetně jiných cukrů vyjádřených jako sacharóza, měl být stanoven refraktometrickou metodou v souladu s přílohou prováděcího nařízení Komise (EU) č. 974/2014 (3).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Aby byl zajištěn jednotný výklad kombinované nomenklatury v celé Unii, pokud jde o stanovení obsahu cukru u některých produktů, doplňkové poznámky 4 a 5 ke kapitole 17, jakož i doplňkové poznámky 3 a 4 ke kapitole 21 druhé části kombinované nomenklatury by měly být změněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Odstavce 2, 3 a 4 článku 42 nařízení (ES) č. 951/2006 budou zrušeny s účinkem od 1. října 2017. Toto nařízení by se tudíž mělo použít od stejného data.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Část druhá přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  v kapitole 17 se doplňkové poznámky 4 a 5 nahrazují tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „4.
                              
                           
                           
                              V případě produktů podpoložek 1702 20 10, 1702 60 95 a 1702 90 71 se obsah cukru (sacharózy, fruktózy, glukózy a maltózy, kde fruktóza a glukóza jsou vyjádřeny jako ekvivalent sacharózy) stanoví použitím metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie (dále jen „metoda HPLC“) podle tohoto vzorce:
                              
                                 S + 0,95 × (F + G) + M
                              
                              
                                 kde:
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          
                                             „S“ je obsah sacharózy stanovený metodou HPLC,
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          
                                             „F“ je obsah fruktózy stanovený metodou HPLC,
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          
                                             „G“ je obsah glukózy stanovený metodou HPLC,
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          
                                             „M“ je obsah maltózy stanovený metodou HPLC.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 V případě produktů podpoložek 1702 60 80, 1702 90 80 a 1702 90 95 se obsah sacharózy, včetně jiných cukrů vyjádřených jako sacharóza, stanoví refraktometrickou metodou (vyjádřený ve stupních Brix v souladu s přílohou prováděcího nařízení Komise (EU) č. 974/2014
                                  (*1)). V případě produktů podpoložek 1702 60 80 a 1702 90 80 se převod výsledků do ekvivalentu sacharózy získá vynásobením stupňů Brix koeficientem 0,95.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 5.
                              
                           
                           
                              Pro účely podpoložek 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30 se výrazem „isoglukóza“ rozumí produkt získaný z glukózy nebo jejích polymerů obsahující nejméně 10 % hmotnostních fruktózy v sušině.
                              
                                 V případě produktů uvedených podpoložek se obsah sacharózy, včetně jiných cukrů vyjádřených jako sacharóza, stanoví refraktometrickou metodou (vyjádřený ve stupních Brix v souladu s přílohou prováděcího nařízení (EU) č. 974/2014).
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     (*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 974/2014 ze dne 11. září 2014, kterým se stanoví refraktometrická metoda měření suchého rozpustného zbytku v produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny pro účely jejich zařazení do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 274, 16.9.2014, s. 6).“;"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  v kapitole 21 se doplňkové poznámky 3 a 4 nahrazují tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „3.
                              
                           
                           
                              Pro účely podpoložky 2106 90 30 se výrazem „isoglukóza“ rozumí produkt získaný z glukózy nebo jejích polymerů obsahující nejméně 10 % hmotnostních fruktózy v sušině.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 4.
                              
                           
                           
                              
                                 V případě produktů podpoložek 2106 90 30 a 2106 90 59 se obsah sacharózy, včetně jiných cukrů vyjádřených jako sacharóza, stanoví refraktometrickou metodou (vyjádřený ve stupních Brix v souladu s přílohou prováděcího nařízení Komise (EU) č. 974/2014
                                  (*2)).
                           
                        
                     
                  
                  
                     (*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 974/2014 ze dne 11. září 2014, kterým se stanoví refraktometrická metoda měření suchého rozpustného zbytku v produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny pro účely jejich zařazení do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 274, 16.9.2014, s. 6).“"

               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. října 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 18. července 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24).
      
         (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 974/2014 ze dne 11. září 2014, kterým se stanoví refraktometrická metoda měření suchého rozpustného zbytku v produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny pro účely jejich zařazení do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 274, 16.9.2014, s. 6).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.