Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1345 ze dne 18. července 2017 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2017 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1345/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 186/6
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1345
   ze dne 18. července 2017
   o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2017 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1, 2 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rybolovné kvóty na rok 2016 byly stanoveny:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) č. 1367/2014 (2),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) 2015/2072 (3),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) 2016/72 (4) a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) 2016/73 (5).
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rybolovné kvóty na rok 2017 byly stanoveny:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) 2016/1903 (6),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) 2016/2285 (7),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) 2016/2372 (8) a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) 2017/127 (9).
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že zjistí-li Komise, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót tohoto členského státu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle čl. 105 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 se tyto odpočty provedou v následujícím roce nebo letech pomocí příslušných násobících koeficientů, jež jsou v uvedeném článku stanoveny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Některé členské státy překročily své rybolovné kvóty na rok 2016. Za nadměrný odlov populací je proto vhodné provést odpočty z rybolovných kvót, které jim byly přiděleny na rok 2017, a v příslušných případech na roky následující.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Prováděcími nařízeními Komise (EU) 2016/2226 (10) a (EU) 2017/162 (11) byly pro některé země a druhy stanoveny odpočty z rybolovných kvót na rok 2016. V případě některých členských států však byly uplatnitelné odpočty u některých druhů vyšší než dostupná odpovídající kvóta na rok 2016, a v uvedeném roce tudíž nemohly být provedeny v plném rozsahu. Aby bylo zajištěno, že i v takových případech bude u příslušných populací proveden plný odpočet, je třeba zbývající množství zohlednit při stanovení odpočtů z kvót na rok 2017, případně na roky následující.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dopisem ze dne 16. listopadu 2016 požádala Belgie Komisi v rámci čl. 3 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (12) o povolení vyložit v mezích 10 % dané kvóty dodatečná množství pakambaly velké a pakambaly východoatlantské ve vodách Unie oblastí IIa a IV (T/B/2AC4-C). Dodatečná množství na rok 2016, která byla tímto postupem přidělena, by se měla považovat za překročení povolených vykládek s ohledem na odpočty uvedené v článku 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Odpočty z rybolovných kvót stanovené tímto nařízením by měly být uplatněny, aniž jsou dotčeny odpočty uplatnitelné na kvóty na rok 2017 podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 185/2013 (13).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Jelikož jsou kvóty vyjádřeny v tunách, neměla by být brána v úvahu množství zahrnující nadměrný rybolov menší než jedna tuna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Rybolovné kvóty stanovené nařízeními (EU) 2016/1903, (EU) 2016/2285, (EU) 2016/2372 a (EU) 2017/127 na rok 2017 se snižují tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.
   2.   Odstavec 1 se použije, aniž by byly dotčeny odpočty stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 185/2013.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) č. 1367/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se pro roky 2015 a 2016 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 366, 20.12.2014, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Rady (EU) 2015/2072 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1221/2014 a (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Rady (EU) 2016/73 ze dne 18. ledna 2016, kterým se na rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb v Černém moři (Úř. věst. L 16, 23.1.2016, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Rady (EU) 2016/1903 ze dne 28. října 2016, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 (Úř. věst. L 295, 29.10.2016, s. 1).
   
      (7)  Nařízení Rady (EU) 2016/2285 ze dne 12. prosince 2016, kterým se pro roky 2017 a 2018 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 32).
   
      (8)  Nařízení Rady (EU) 2016/2372 ze dne 19. prosince 2016, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 26).
   
      (9)  Nařízení Rady (EU) 2017/127 ze dne 20. ledna 2017, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2017, s. 1).
   
      (10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2226 ze dne 9. prosince 2016 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech (Úř. věst. L 336, 10.12.2016, s. 28).
   
      (11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/162 ze dne 31. ledna 2017 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/2226 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech (Úř. věst. L 27, 1.2.2017, s. 101).
   
      (12)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).
   
      (13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 185/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009 (Úř. věst. L 62, 6.3.2013, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         ODPOČTY Z KVÓT PRO NADMĚRNĚ ODLOVENÉ POPULACE
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Kód druhu
               
               
                  Kód oblasti
               
               
                  Název druhu
               
               
                  Název oblasti
               
               
                  Původní kvóta na rok 2016 (v kilogramech)
               
               
                  Povolené vykládky v roce 2016 (celkové upravené množství v kilogramech) (1)
                  
               
               
                  Celkové úlovky v roce 2016 (množství v kilogramech)
               
               
                  Čerpání kvóty v poměru k povoleným vykládkám
               
               
                  Přečerpání v poměru k povolené vykládce (množství v kilogramech)
               
               
                  Násobící koeficient (2)
                  
               
               
                  Dodatečný násobící koeficient (3)
                      (4)
                  
               
               
                  Zbývající odpočty z předchozích let (5) (množství v kilogramech)
               
               
                  Odpočty, které se mají provést v roce 2017 (množství v kilogramech)
               
            
            
               
                  (1)
               
               
                  (2)
               
               
                  (3)
               
               
                  (4)
               
               
                  (5)
               
               
                  (6)
               
               
                  (7)
               
               
                  (8)
               
               
                  (9)
               
               
                  (10)
               
               
                  (11)
               
               
                  (12)
               
               
                  (13)
               
               
                  (14)
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  SRX
               
               
                  07D
               
               
                  Rejnokovití
               
               
                  Vody Unie oblasti VIId
               
               
                  87 000
               
               
                  86 919
               
               
                  91 566
               
               
                  105,35 %
               
               
                  4 647
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  4 647
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  SOL
               
               
                  7FG
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  VIIf a VIIg
               
               
                  487 000
               
               
                  549 565
               
               
                  563 401
               
               
                  102,52 %
               
               
                  13 836
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  13 836
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  SOL
               
               
                  8AB
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  VIIIa a VIIIb
               
               
                  42 000
               
               
                  281 638
               
               
                  287 659
               
               
                  102,14 %
               
               
                  6 021
               
               
                  /
               
               
                  C (6)
                  
               
               
                  /
               
               
                  6 021
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  T/B
               
               
                  2AC4-C
               
               
                  Pakambala velká a pakambala východoatlantská
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  329 000
               
               
                  481 000
               
               
                  514 275
               
               
                  106,92 %
               
               
                  33 275  (7)
                  
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  33 275
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  DGS
               
               
                  2AC4-C
               
               
                  Ostroun obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  2 118
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  2 118
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  2 118
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  MAC
               
               
                  2CX14-
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV
               
               
                  22 751 000
               
               
                  21 211 759
               
               
                  22 211 517
               
               
                  104,71 %
               
               
                  999 758
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  999 758
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  DGS
               
               
                  2AC4-C
               
               
                  Ostroun obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  1 350
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  1 350
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  1 350
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  HER
               
               
                  1/2-
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí I a II
               
               
                  7 069 000
               
               
                  10 331 363
               
               
                  10 384 320
               
               
                  100,51 %
               
               
                  52 957
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  52 957
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  JAX
               
               
                  4BC7D
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus a související
               
               
                  Vody Unie oblastí IVb, IVc a VIId
               
               
                  5 519 000
               
               
                  264 664
               
               
                  265 760
               
               
                  100,42 %
               
               
                  1 096
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  1 096
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  MAC
               
               
                  2A34
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  IIIa a IV; vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32
               
               
                  19 461 000
               
               
                  13 354 035
               
               
                  14 677 440
               
               
                  109,91 %
               
               
                  1 323 405
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  1 323 405
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  MAC
               
               
                  2A4A-N
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  Vody Norska oblasti IIa a IVa
               
               
                  14 043 000
               
               
                  14 886 020
               
               
                  16 351 930
               
               
                  109,85 %
               
               
                  1 465 910
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  1 465 910
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  NOP
               
               
                  04-N
               
               
                  Treska Esmarkova
               
               
                  Vody Norska oblasti IV
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  22 880
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  22 880
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  22 880
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  OTH
               
               
                  *2AC4C
               
               
                  Jiné druhy
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  6 018 300
               
               
                  3 994 920
               
               
                  4 508 050
               
               
                  112,84 %
               
               
                  513 130
               
               
                  1,2
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  615 756
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  POK
               
               
                  1N2AB
               
               
                  Treska tmavá
               
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
               
                  /
               
               
                  0
               
               
                  3 920
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  3 920
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  3 920
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  SAN
               
               
                  234_1
               
               
                  Smaček rodu Ammodytes
                  
               
               
                  Vody Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 1
               
               
                  12 263 000
               
               
                  12 517 900
               
               
                  12 525 750
               
               
                  100,06 %
               
               
                  7 850
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  7 850
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  SAN
               
               
                  04-N
               
               
                  Smaček rodu Ammodytes
                  
               
               
                  Vody Norska oblasti IV
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  19 860
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  19 860
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  19 860
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  ALB
               
               
                  AN05N
               
               
                  Severoatlantský tuňák křídlatý
               
               
                  Atlantský oceán severně od 5° s. š.
               
               
                  14 917 370
               
               
                  14 754 370
               
               
                  16 645 500
               
               
                  112,82 %
               
               
                  1 891 130
               
               
                  1,2
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  2 269 356
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  ALF
               
               
                  3X14-
               
               
                  Pilonoši rodu Beryx
                  
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV
               
               
                  67 000
               
               
                  86 159
               
               
                  79 185
               
               
                  91,90 %
               
               
                  – 6 974
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  817
               
               
                  0
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  BSF
               
               
                  8910-
               
               
                  Tkaničnice tmavá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X
               
               
                  12 000
               
               
                  24 004
               
               
                  16 419
               
               
                  68,41 %
               
               
                  – 7 585
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  2 703
               
               
                  0
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  BUM
               
               
                  ATLANT
               
               
                  Marlín modrý
               
               
                  Atlantský oceán
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  13 396
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  13 396
               
               
                  /
               
               
                  A
               
               
                  /
               
               
                  20 094
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  COD
               
               
                  1/2B.
               
               
                  Treska obecná
               
               
                  I a IIb
               
               
                  13 192 000
               
               
                  9 730 876
               
               
                  9 731 972
               
               
                  100,01 %
               
               
                  1 096
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  1 096
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  GHL
               
               
                  1N2AB.
               
               
                  Platýs černý
               
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
               
                  /
               
               
                  9 000
               
               
                  27 600
               
               
                  306,67 %
               
               
                  18 600
               
               
                  1,0
               
               
                  A
               
               
                  /
               
               
                  27 900
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  GHL
               
               
                  N3LMNO
               
               
                  Platýs černý
               
               
                  NAFO 3LMNO
               
               
                  4 067 000
               
               
                  4 070 000
               
               
                  4 072 999
               
               
                  100,07 %
               
               
                  2 999
               
               
                  /
               
               
                  C (6)
                  
               
               
                  /
               
               
                  2 999
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  SRX
               
               
                  67AKXD
               
               
                  Rejnokovití
               
               
                  Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k
               
               
                  876 000
               
               
                  459 287
               
               
                  469 586
               
               
                  102,24 %
               
               
                  10 299
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  10 299
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  SRX
               
               
                  89-C.
               
               
                  Rejnokovití
               
               
                  Vody Unie oblastí VIII a IX
               
               
                  1 057 000
               
               
                  925 232
               
               
                  956 878
               
               
                  103,42 %
               
               
                  31 646
               
               
                  /
               
               
                  A
               
               
                  131 767
               
               
                  179 236
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  WHM
               
               
                  ATLANT
               
               
                  Marlín bělavý
               
               
                  Atlantský oceán
               
               
                  2 460
               
               
                  2 460
               
               
                  9 859
               
               
                  400,77 %
               
               
                  7 399
               
               
                  1,0
               
               
                  A
               
               
                  138 994
               
               
                  150 092
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  LIN
               
               
                  04-C.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie oblasti IV
               
               
                  162 000
               
               
                  262 351
               
               
                  304 077
               
               
                  115,91 %
               
               
                  41 726
               
               
                  1,0
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  41 726
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  POK
               
               
                  1/2/INT
               
               
                  Treska tmavá
               
               
                  Mezinárodní vody oblastí I a II
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  2 352
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  2 352
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  2 352
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  RED
               
               
                  51214S
               
               
                  Okouníci rodu Sebastes (pelagický druh žijící v mělkých vodách)
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblasti V; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  29 827
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  29 827
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  29 827
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  SBR
               
               
                  678-
               
               
                  Růžicha šedá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII
               
               
                  6 000
               
               
                  28 817
               
               
                  31 334
               
               
                  108,72 %
               
               
                  2 517
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  2 517
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  SRX
               
               
                  07D.
               
               
                  Rejnokovití
               
               
                  Vody Unie oblasti VIId
               
               
                  663 000
               
               
                  630 718
               
               
                  699 850
               
               
                  110,96 %
               
               
                  69 132
               
               
                  1,0
               
               
                  A
               
               
                  /
               
               
                  103 698
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  SRX
               
               
                  67AKXD
               
               
                  Rejnokovití
               
               
                  Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k
               
               
                  3 255 000
               
               
                  3 641 000
               
               
                  39 254
               
               
                  101,08 %
               
               
                  39 254
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  39 254
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  WHG
               
               
                  08.
               
               
                  Treska bezvousá
               
               
                  VIII
               
               
                  1 524 000
               
               
                  2 406 000
               
               
                  2 441 333
               
               
                  101,47 %
               
               
                  35 333
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  35 333
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  PLE
               
               
                  7FG.
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  VIIf a VIIg
               
               
                  200 000
               
               
                  66 332
               
               
                  67 431
               
               
                  101,66 %
               
               
                  1 099
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  1 099
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  POK
               
               
                  1N2AB.
               
               
                  Treska tmavá
               
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
               
                  /
               
               
                  0
               
               
                  5 969
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  5 969
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  5 969
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  SRX
               
               
                  67AKXD
               
               
                  Rejnokovití
               
               
                  Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k
               
               
                  1 048 000
               
               
                  949 860
               
               
                  980 960
               
               
                  103,27 %
               
               
                  31 056
               
               
                  /
               
               
                  A (6)
                  
               
               
                  /
               
               
                  31 056
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  DGS
               
               
                  2AC4-C
               
               
                  Ostroun obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  1 260
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  1 260
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  1 260
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HAD
               
               
                  7X7A34
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  VIIb-k, VIII, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  /
               
               
                  559
               
               
                  26 220
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  25 661
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  25 661
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HER
               
               
                  *25B-F
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Oblasti II, Vb severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů)
               
               
                  736 000
               
               
                  477 184
               
               
                  476 491
               
               
                  99,86 %
               
               
                  – 693
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  23 551
               
               
                  22 858
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  OTH
               
               
                  *2A-14
               
               
                  Vedlejší úlovky souvisící s kranasem obecným (drsnatec obecný, treska bezvousá a makrela obecná)
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  1 663 800
               
               
                  1 777 300
               
               
                  2 032 689
               
               
                  114,37 %
               
               
                  255 389
               
               
                  1,2
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  306 467
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  POK
               
               
                  2A34.
               
               
                  Treska tmavá
               
               
                  IIIa a IV; vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32
               
               
                  68 000
               
               
                  110 846
               
               
                  110 889
               
               
                  100,04 %
               
               
                  43 (8)
                  
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  1 057
               
               
                  1 057
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  T/B
               
               
                  2AC4-C
               
               
                  Pakambala velká a pakambala východoatlantská
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  2 493 000
               
               
                  2 551 261
               
               
                  2 737 636
               
               
                  107,31 %
               
               
                  186 375
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  186 375
               
            
            
               
                  PT
               
               
                  BUM
               
               
                  ATLANT
               
               
                  Marlín modrý
               
               
                  Atlantský oceán
               
               
                  49 550
               
               
                  49 550
               
               
                  50 611
               
               
                  102,14 %
               
               
                  1 061
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  1 061
               
            
            
               
                  PT
               
               
                  GHL
               
               
                  1N2AB
               
               
                  Platýs černý
               
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
               
                  /
               
               
                  18 487
               
               
                  18 487
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  18 487
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  18 487
               
            
            
               
                  PT
               
               
                  MAC
               
               
                  8C3411
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  22 751 000
               
               
                  6 313 658
               
               
                  6 823 967
               
               
                  108,08 %
               
               
                  510 309
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  510 309
               
            
            
               
                  PT
               
               
                  SRX
               
               
                  89-C.
               
               
                  Rejnokovití
               
               
                  Vody Unie oblastí VIII a IX
               
               
                  1 051 000
               
               
                  1 051 000
               
               
                  1 068 676
               
               
                  101,68 %
               
               
                  17 676
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  17 676
               
            
            
               
                  PT
               
               
                  SWO
               
               
                  AN05N
               
               
                  Mečoun obecný
               
               
                  Atlantský oceán severně od 5° s. š.
               
               
                  1 161 950
               
               
                  1 541 950
               
               
                  1 561 142
               
               
                  101,24 %
               
               
                  19 192
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  19 192
               
            
            
               
                  UK
               
               
                  DGS
               
               
                  15X14
               
               
                  Ostroun obecný
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  12 585
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  12 585
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  12 585
               
            
            
               
                  UK
               
               
                  DGS
               
               
                  2AC4-C
               
               
                  Ostroun obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  17 776
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  17 776
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  17 776
               
            
            
               
                  UK
               
               
                  HER
               
               
                  4AB.
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie a vody Norska oblasti IV severně od 53° 30′ s. š.
               
               
                  70 348 000
               
               
                  70 710 390
               
               
                  73 419 998
               
               
                  103,83 %
               
               
                  2 709 608
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                   
               
               
                  2 709 608
               
            
            
               
                  UK
               
               
                  MAC
               
               
                  2CX14-
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV
               
               
                  208 557 000
               
               
                  195 937 403
               
               
                  209 143 232
               
               
                  106,74 %
               
               
                  13 205 829
               
               
                  /
               
               
                  A (6)
                  
               
               
                  /
               
               
                  13 205 829
               
            
            
               
                  UK
               
               
                  SAN
               
               
                  234_1
               
               
                  Smaček rodu Ammodytes
                  
               
               
                  Vody Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 1
               
               
                  268 000
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  0
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  1 466 168
               
               
                  1 466 168
               
            
            
               
                  UK
               
               
                  SRX
               
               
                  67AKXD
               
               
                  Rejnokovití
               
               
                  Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k
               
               
                  2 076 000
               
               
                  2 006 000
               
               
                  2 008 431
               
               
                  100,12 %
               
               
                  2 431
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  2 431
               
            
            
               
                  UK
               
               
                  T/B
               
               
                  2AC4-C
               
               
                  Pakambala velká a pakambala východoatlantská
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  693 000
               
               
                  522 000
               
               
                  544 680
               
               
                  104,34 %
               
               
                  22 680
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  22 680
               
            
         
      
      
      
         (1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22), převodu kvót z roku 2015 do roku 2016 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3), článkem 5a nařízení Rady (EU) č. 1221/2014 (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 16), článkem 18a nařízení Rady (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2015, s. 1), čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.
      
         (2)  Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009. Ve všech případech přečerpání vykládky, která se rovná nejvýše 100 tunám, se uplatní odpočet rovnající se přečerpání násobenému koeficientem 1,00.
      
         (3)  Podle čl. 105 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a za předpokladu, že je rozsah přečerpání překročí 10 %.
      
         (4)  Písmeno „A“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5 z důvodu opakovaného přečerpání v letech 2014, 2015 a 2016. Písmeno „C“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, jelikož se na populaci vztahuje víceletý plán.
      
         (5)  Zbývající množství, která nemohla být odečtena v roce 2016 podle nařízení (EU) 2016/2226 ve znění nařízení (EU) 2017/162 kvůli žádné nebo nedostačující kvótě.
      
         (6)  Dodatečný násobící koeficient se nepoužije, protože přečerpání nedosahuje 10 % povolených vykládek.
      
         (7)  Na žádost Belgie povolila Komise podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 847/96 vykládky dodatečných množství až do výše 10 % kvóty pro pakambalu velkou a pakambalu východoatlantskou.
      
         (8)  Množství menší než jedna tuna se nezohledňují.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.