Nařízení Komise (EU) 2017/1347 ze dne 13. července 2017, kterým se opravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (EU) č. 582/2011 a nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1347/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 192/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1347
      ze dne 13. července 2017,
      kterým se opravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (EU) č. 582/2011 a nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (1), a zejména na článek 8 a čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (2), a zejména na čl. 39 odst. 2 uvedené směrnice,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (3), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Směrnice 2007/46/ES stanoví rámec pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla. Několik prvků uvedeného rámce, zejména ve vztahu k informačnímu dokumentu výrobce, zkušebním protokolům, prohlášení o shodě a podmínkám schválení typu, by mělo být upraveno tak, aby zohledňovaly nové nařízení Komise (EU) 2017/1151 (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 vyžadují, aby nová lehká užitková vozidla a těžká nákladní vozidla splňovala určité mezní hodnoty emisí, a stanoví dodatečné požadavky týkající se přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Pokud jde o těžká nákladní vozidla, byla některá specifická technická ustanovení nezbytná k provedení nařízení (ES) č. 595/2009 přijata nařízením Komise (EU) č. 582/2011 (5). Je třeba opravit několik technických chyb v příloze I a II nařízení (EU) č. 582/2011, aby se zajistilo řádné používání uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Pokud jde o lehká užitková vozidla, byla některá specifická technická ustanovení nezbytná k provedení nařízení (ES) č. 715/2007 přijata nařízením Komise (ES) č. 692/2008 (6) a nařízením (EU) 2017/1151. Prostřednictvím změny nařízení (ES) č. 692/2008 zavedlo nařízení Komise (EU) 2017/1221 (7) nový postup pro emise způsobené vypařováním. Nařízením (EU) 2017/1151 byl tento postup schvalování typu uveden do souladu s celosvětově harmonizovanými zkušebními postupy pro lehká vozidla (WLTP) stanovenými v celosvětovém technickém předpisu č. 15 Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Pokud jde o nový zkušební postup pro emise způsobené vypařováním, mělo by být vyjasněno datum použitelnosti změn zavedených nařízením (EU) 2017/1221. Tento nový zkušební postup by se měl v Unii stát povinným pro všechna nová schválení typu a pro první registraci vozidel od 1. září 2019.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Pokud jde o nový postup WLTP, je třeba opravit několik technických chyb v článcích 2 a 15 a přílohách I, IIIA, V, VII, VIII, XII a XXI nařízení (EU) 2017/1151, aby se zajistilo řádné používání uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Kromě toho by měla být vyjasněna ustanovení pro rodinu podle matice jízdního zatížení u zkušebního postupu WLTP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Opravy stanovené tímto nařízením spolu ze své podstaty souvisí, neboť pouze jako jeden celek zajistí správné používání příslušných opatření pro schválení typu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Proto by měla být odpovídajícím způsobem opravena směrnice 2007/46/ES, nařízení (EU) č. 715/2007, nařízení (EU) č. 582/2011, nařízení (EU) 2017/1221 a nařízení (EU) 2017/1151.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit, aby nařízení (EU) 2017/1221 a nařízení (EU) 2017/1151 byla správně používána, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Oprava směrnice 2007/46/ES
      Přílohy I, VIII, IX a XI směrnice 2007/46/ES se opravují v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
      Článek 2
      Oprava nařízení (EU) č. 582/2011
      Přílohy I, II a X nařízení (EU) č. 582/2011 se opravují v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
      Článek 3
      Oprava nařízení (EU) 2017/1221
      V článku 2 nařízení (EU) 2017/1221 se doplňuje nový odstavec, který zní:
      
         „Použije se ode dne 1. září 2019.“
      
      Článek 4
      Oprava nařízení (EU) 2017/1151
      Nařízení (EU) 2017/1151 se opravuje takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 2 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              bod 3 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „3)
                                       
                                       
                                          „počitadlem ujetých kilometrů“ se rozumí nástroj indikující řidiči celkovou vzdálenost ujetou vozidlem od jeho výroby;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              bod 33 se zrušuje;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              body 47 a 48 se nahrazují tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „47)
                                       
                                       
                                          „jednovrstevnou nádrží“ se rozumí palivová nádrž vyrobená z jedné vrstvy materiálu, s výjimkou kovových nádrží, avšak včetně fluorovaných/sulfonovaných materiálů;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          48)
                                       
                                       
                                          „vícevrstevnou nádrží“ se rozumí palivová nádrž vyrobená nejméně ze dvou vrstev různých materiálů, z nichž jeden je nepropustný pro uhlovodíky;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              doplňuje se nový bod 49, který zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „49)
                                       
                                       
                                          „kategorií setrvačné hmotnosti“ se rozumí kategorie hmotností vozidla při zkoušce, které odpovídají ekvivalentní setrvačné hmotnosti, jak je stanovena v tabulce A4a/3 v příloze 4a předpisu EHK OSN č. 83, když je hmotnost při zkoušce nastavena na referenční hmotnost.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Článek 15 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:
                              „2.   S účinností od 1. září 2017 u vozidel kategorií M1, M2 a kategorie N1 třídy I a od 1. září 2018 u vozidel kategorie N1 třídy II a III a vozidel kategorie N2 odmítnou vnitrostátní orgány z důvodů týkajících se emisí nebo spotřeby paliva udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu, pokud jde o nové typy vozidel, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením.
                              U nových schválení typu, o něž bylo požádáno před 1. září 2019, může být na žádost výrobce místo postupu stanoveného v příloze VI tohoto nařízení použit pro účely stanovení emisí vozidla způsobených vypařováním zkušební postup pro emise způsobené vypařováním stanovený v příloze 7 předpisu EHK OSN č. 83.
                              3.   S účinkem od 1. září 2018 v případě vozidel kategorií M1, M2 a kategorie N1 třídy I a od 1. září 2019 v případě vozidel kategorie N1 třídy II a III a vozidel kategorie N2 budou vnitrostátní orgány z důvodů týkajících se emisí nebo spotřeby paliva, pokud jde o nová vozidla, která nesplňují požadavky tohoto nařízení, považovat prohlášení o shodě za již neplatná pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a zakáží registraci, prodej nebo uvádění těchto vozidel do provozu.
                              U nových vozidel registrovaných před 1. září 2019 může být na žádost výrobce místo postupu stanoveného v příloze VI tohoto nařízení použit pro účely stanovení emisí vozidla způsobených vypařováním zkušební postup pro emise způsobené vypařováním stanovený v příloze 7 předpisu EHK OSN č. 83.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 5 se písmeno a) nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „a)
                                       
                                       
                                          zkoušky typu 1/I prováděné v souladu s přílohou III nařízení (ES) č. 692/2008 do tří let po datech uvedených v čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 715/2007 uzná schvalovací orgán pro účely výroby poškozených nebo vadných konstrukčních částí k simulování poruch za účelem posouzení požadavků přílohy XI tohoto nařízení;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              v odstavci 5 se doplňuje nové písmeno c), které zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „c)
                                       
                                       
                                          prokazování životnosti, pokud byla první zkouška typu 1/I provedena a dokončena v souladu s přílohou VII nařízení (ES) č. 692/2008 do tří let po datech uvedených v čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 715/2007, uzná schvalovací orgán jako rovnocenná pro účely splnění požadavků přílohy VII tohoto nařízení;“.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Přílohy I, IIIA, V, VI, VII, VIII, XII a XXI se opravují v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 5
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 13. července 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.
      
         (2)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.
      
         (3)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1.
      
         (4)  Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Komise (EU) č. 582/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Úř. věst. L 167, 25.6.2011, s. 1).
      
         (6)  Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).
      
         (7)  Nařízení Komise (EU) 2017/1221 ze dne 22. června 2017, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o metodiku pro stanovení emisí způsobených vypařováním (zkouška typu 4). (Úř. věst. L 174, 7.7.2017, s. 3).
      
      
         PŘÍLOHA I
         Směrnice 2007/46/ES se opravuje takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Příloha I se opravuje takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 bod 3.2.12.2.1.3 se nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „3.2.12.2.1.3.
                                          
                                          
                                             Druh katalytické činnosti: … (oxidační, třícestná, zachycovač NOx pro chudé směsi, selektivní katalytická redukce (SCR), katalyzátor NOx pro chudé směsi nebo jiný)“;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 číslo bodu 3.2.12.7.6.3 se mění na 3.2.12.2.7.6.3;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 vkládají se nové body, které znějí:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            „3.5.7.2.1.1.0.
                                                         
                                                         
                                                            Vysoká úroveň (Vehicle High) (NEDC): …g/km“
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            „3.5.7.2.1.2.0.
                                                         
                                                         
                                                            Nízká úroveň (Vehicle Low) (v příslušných případech) (NEDC): …g/km“
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            „3.5.7.2.2.1.0.
                                                         
                                                         
                                                            Vysoká úroveň (Vehicle High) (NEDC): …g/km“
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            „3.5.7.2.2.2.0.
                                                         
                                                         
                                                            Nízká úroveň (Vehicle Low) (v příslušných případech) (NEDC): …g/km“
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            „3.5.7.2.2.3.0.
                                                         
                                                         
                                                            Střední úroveň (Vehicle M) (v příslušných případech) (NEDC): …g/km“
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            „3.5.7.2.3.1.0.
                                                         
                                                         
                                                            Vysoká úroveň (Vehicle High) (NEDC): …g/km“
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            „3.5.7.2.3.2.0.
                                                         
                                                         
                                                            Nízká úroveň (Vehicle Low) (v příslušných případech) (NEDC): …g/km“
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            „3.5.7.2.3.3.0.
                                                         
                                                         
                                                            Střední úroveň (Vehicle M) (v příslušných případech) (NEDC): …g/km“.
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Příloha VIII se opravuje takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 v tabulce „Zkouška korekce teploty okolí (ATCT)“ v bodě 2.1.1 se zrušuje sloupec „Rodina podle matice jízdního zatížení“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 třetí tabulka v bodě 3.1 se sloupci „Identifikátor rodiny podle matice jízdního zatížení“ a „Varianta/verze“ se zrušuje;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 ve čtvrté tabulce „Výsledky“ v bodě 3.1 se zrušuje sloupec „Identifikátor rodiny podle matice jízdního zatížení“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 v dolní části tabulky „Výsledky“ v bodě 3.1 se doplňuje nový řádek, který zní:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „Čelní plocha vozidla (m2) (pouze pro vozidla rodiny podle matice jízdního zatížení)“
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 poznámka pod čarou 23 v bodě 3.1 se zrušuje;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 f)
                              
                              
                                 v bodě 3.1 se poslední řádek pod tabulkou „Výsledky“ nahrazuje tímto:
                                 „Uveďte znovu pro každou interpolační rodinu.“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 g)
                              
                              
                                 třetí tabulka v bodě 3.2 se sloupci „Identifikátor rodiny podle matice jízdního zatížení“ a „Varianta/verze“ se zrušuje;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 h)
                              
                              
                                 ve čtvrté tabulce „Výsledky“ v bodě 3.2 se zrušuje sloupec „Identifikátor rodiny podle matice jízdního zatížení“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 v bodě 3.2 se poslední řádek tabulky „Výsledky“ nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „Čelní plocha vozidla (m2) (pouze pro vozidla rodiny podle matice jízdního zatížení)“
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 j)
                              
                              
                                 třetí tabulka v bodě 3.3 se sloupci „Identifikátor rodiny podle matice jízdního zatížení“ a „Varianta/verze“ se zrušuje;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 k)
                              
                              
                                 ve čtvrté tabulce „Výsledky“ v bodě 3.3 se zrušuje sloupec „Identifikátor rodiny podle matice“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 l)
                              
                              
                                 v bodě 3.3 se poslední řádek tabulky „Výsledky“ nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „Čelní plocha vozidla (m2) (pouze pro vozidla rodiny podle matice jízdního zatížení)“
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 m)
                              
                              
                                 bod 3.5 se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „3.5.
                                          
                                          
                                             Výstupní protokol(y) ze srovnávacího nástroje v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2017/1151
                                             Uveďte znovu pro každou interpolační rodinu:
                                             Identifikátor interpolační rodiny [poznámka pod čarou: „číslo schválení typu + pořadové číslo interpolační rodiny“]: …
                                             Protokol pro VH: …
                                             Protokol pro VL (v příslušných případech): …
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             3.5.1.
                                          
                                          
                                             Faktor odchylky (v příslušných případech)
                                             Uveďte znovu pro každou interpolační rodinu:
                                             Identifikátor interpolační rodiny [poznámka pod čarou: „číslo schválení typu + pořadové číslo interpolační rodiny“]: …
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             3.5.2.
                                          
                                          
                                             Faktor ověření (v příslušných případech)
                                             Uveďte znovu pro každou interpolační rodinu:
                                             Identifikátor interpolační rodiny [poznámka pod čarou: „číslo schválení typu + pořadové číslo interpolační rodiny“]: …“.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     Příloha IX se opravuje takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 v části II, Neúplná vozidla, Strana 2, „vozidlo kategorie M1“, „vozidlo kategorie N1“, „vozidlo kategorie M2“ a „vozidlo kategorie N2“, se bod 49 nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „49.
                                          
                                          
                                             Emise CO2/spotřeba paliva/spotřeba elektrické energie (m) (r):
                                             1.   Veškerá hnací ústrojí kromě výhradně elektrických vozidel (v příslušném případě)
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         Hodnoty NEDC
                                                      
                                                      
                                                         Emise CO2
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         Spotřeba paliva
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Městský cyklus (1):
                                                      
                                                      
                                                         … g/km
                                                      
                                                      
                                                         … l/100 km nebo m3/100 km nebo kg/100 km (1)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Mimoměstský cyklus (1):
                                                      
                                                      
                                                         … g/km
                                                      
                                                      
                                                         … l/100 km nebo m3/100 km nebo kg/100 km (1)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Kombinovaný cyklus (1):
                                                      
                                                      
                                                         … g/km
                                                      
                                                      
                                                         … l/100 km nebo m3/100 km nebo kg/100 km (1)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Vážený (1), kombinovaný
                                                      
                                                      
                                                         … g/km
                                                      
                                                      
                                                         … l/100 km nebo m3/100 km nebo kg/100 km
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Faktor odchylky (v příslušných případech)
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Faktor ověření (v příslušných případech)
                                                      
                                                      
                                                         „1“ nebo „0“
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             2.   Výhradně elektrická vozidla a hybridní elektrická vozidla OVC (v příslušném případě)
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         Spotřeba elektrické energie (vážená, kombinovaná (1))
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         … Wh/km
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Akční dosah na elektřinu
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         … km
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             3.   Vozidlo vybavené ekologickou inovací (ekologickými inovacemi): ano/ne (1)
                                             3.1   Obecný kód příslušné ekologické inovace (příslušných ekologických inovací) (p1): …
                                             3.2   Celkové snížení emisí CO2 dosažené použitím příslušné ekologické inovace (příslušných ekologických inovací) (p2) (uveďte samostatně pro každé zkoušené referenční palivo):
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         3.2.1
                                                      
                                                      
                                                         Snížení emisí u NEDC: … g/km (v příslušném případě)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         3.2.2
                                                      
                                                      
                                                         Snížení emisí u WLTP: … g/km (v příslušném případě)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             4.   Veškerá hnací ústrojí, kromě výhradně elektrických vozidel, podle nařízení (EU) 2017/1151 (v příslušném případě)
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         Hodnoty WLTP
                                                      
                                                      
                                                         Emise CO2
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         Spotřeba paliva
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Nízká (1):
                                                      
                                                      
                                                         … g/km
                                                      
                                                      
                                                         … l/100 km nebo m3/100 km nebo kg/100 km (1)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Střední (1):
                                                      
                                                      
                                                         … g/km
                                                      
                                                      
                                                         … l/100 km nebo m3/100 km nebo kg/100 km (1)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Vysoká (1):
                                                      
                                                      
                                                         … g/km
                                                      
                                                      
                                                         … l/100 km nebo m3/100 km nebo kg/100 km (1)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Mimořádně vysoká (1):
                                                      
                                                      
                                                         … g/km
                                                      
                                                      
                                                         … l/100 km nebo m3/100 km nebo kg/100 km (1)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Kombinovaná:
                                                      
                                                      
                                                         … g/km
                                                      
                                                      
                                                         … l/100 km nebo m3/100 km nebo kg/100 km (1)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Vážená, kombinovaná (1)
                                                      
                                                      
                                                         … g/km
                                                      
                                                      
                                                         … l/100 km nebo m3/100 km nebo kg/100 km (1)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             5.   Výhradně elektrická vozidla a hybridní elektrická vozidla OVC podle nařízení (EU) 2017/1151 (v příslušném případě)
                                             5.1   Výhradně elektrická vozidla
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         Spotřeba elektrické energie
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         … Wh/km
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Akční dosah na elektřinu
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         … km
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Akční dosah na elektřinu ve městě
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         … km
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             5.2   Hybridní elektrická vozidla OVC
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         Spotřeba elektrické energie (ECAC,weighted)
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         … Wh/km
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Akční dosah na elektřinu (EAER)
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         … km
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Akční dosah elektřinu ve městě (EAER city)
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         … km“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 v části I, Úplná a dokončená vozidla, Strana 2, „kategorie vozidla M3“ a „kategorie vozidla N3“, a v části II, Neúplná vozidla, Strana 2, „vozidlo kategorie M3“ a „vozidlo kategorie N3“, se zrušuje bod 47.1;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 v části I, Úplná a dokončená vozidla, Strana 2, „kategorie vozidla M2“ a „kategorie vozidla N2“, a v části II, Neúplná vozidla, Strana 2, „vozidlo kategorie M2“ a „vozidlo kategorie N2“, se k bodu 47.1 doplňuje odkaz na vysvětlující poznámku „(r)“.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         Nařízení (EU) č. 582/2011 se opravuje takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     V příloze I se dodatek 9 nahrazuje tímto:„
                        Dodatek 9
                        
                           Systém číslování certifikátů ES schválení typu
                        
                        Oddíl 3 čísla ES schválení typu vydaného podle čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 se skládá z čísla prováděcího regulačního aktu či posledního pozměňujícího regulačního aktu použitelného na ES schválení typu. Po tomto čísle následuje písmeno označující požadavky na systémy OBD a SCR podle tabulky 1:
                        
                           Tabulka 1
                        
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    Písmeno
                                 
                                 
                                    OTL pro NOx
                                        (1)
                                    
                                 
                                 
                                    OTL pro PM (2)
                                    
                                 
                                 
                                    OTL pro CO (6)
                                    
                                 
                                 
                                    IUPR (13)
                                    
                                 
                                 
                                    Jakost činidla
                                 
                                 
                                    Dodatečná monitorovací zařízení OBD (12)
                                    
                                 
                                 
                                    Požadavky ohledně výkonové hranice (14)
                                    
                                 
                                 
                                    Data provedení: nové typy
                                 
                                 
                                    Data provedení: všechna vozidla
                                 
                                 
                                    Poslední datum registrace
                                 
                              
                              
                                 
                                    A (9)
                                        (10)
                                    
                                    B (10)
                                    
                                 
                                 
                                    Řádek „zaváděcí období“ v tabulce 1 nebo tabulce 2
                                 
                                 
                                    Monitorování činnosti (3)
                                    
                                 
                                 
                                    Nepoužije se
                                 
                                 
                                    Zaváděcí (7)
                                    
                                 
                                 
                                    Zaváděcí (4)
                                    
                                 
                                 
                                    Nepoužije se
                                 
                                 
                                    20 %
                                 
                                 
                                    31.12.2012
                                 
                                 
                                    31.12.2013
                                 
                                 
                                    31.8.2015 (9)
                                    
                                    30.12.2016 (10)
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    B (11)
                                    
                                 
                                 
                                    Řádek „zaváděcí období“ v tabulkách 1 a 2
                                 
                                 
                                    Nepoužije se
                                 
                                 
                                    Řádek „zaváděcí období“ v tabulce 2
                                 
                                 
                                    Nepoužije se
                                 
                                 
                                    Zaváděcí (4)
                                    
                                 
                                 
                                    Nepoužije se
                                 
                                 
                                    20 %
                                 
                                 
                                    1.9.2014
                                 
                                 
                                    1.9.2015
                                 
                                 
                                    30.12.2016
                                 
                              
                              
                                 
                                    C
                                 
                                 
                                    Řádek „obecné požadavky“ v tabulce 1 nebo tabulce 2
                                 
                                 
                                    Řádek „obecné požadavky“ v tabulce 1
                                 
                                 
                                    Řádek „obecné požadavky“ v tabulce 2
                                 
                                 
                                    Obecné (8)
                                    
                                 
                                 
                                    Obecné (5)
                                    
                                 
                                 
                                    Ano
                                 
                                 
                                    20 %
                                 
                                 
                                    31.12.2015
                                 
                                 
                                    31.12.2016
                                 
                                 
                                    31.8.2019
                                 
                              
                              
                                 
                                    D
                                 
                                 
                                    Řádek „obecné požadavky“ v tabulce 1 nebo tabulce 2
                                 
                                 
                                    Řádek „obecné požadavky“ v tabulce 1
                                 
                                 
                                    Řádek „obecné požadavky“ v tabulce 2
                                 
                                 
                                    Obecné (8)
                                    
                                 
                                 
                                    Obecné (5)
                                    
                                 
                                 
                                    Ano
                                 
                                 
                                    10 %
                                 
                                 
                                    1.9.2018
                                 
                                 
                                    1.9.2019
                                 
                                 
                                     
                                 
                              
                              
                                 
                              
                           
                        
                     “
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     V příloze II dodatku 1 se bod 1 nahrazuje tímto:
                     „1.   ÚVOD
                     Tento dodatek popisuje postup zjišťování plynných emisí měřením pomocí přenosných systémů měření emisí umístěných na silničních vozidlech. Emise znečišťujících látek z výfuku motoru, které se mají měřit, obsahují tyto složky: oxid uhelnatý, celkové uhlovodíky a oxidy dusíku u vznětových motorů a oxid uhelnatý, uhlovodíky jiné než methan, methan a oxidy dusíku u zážehových motorů. Kromě toho se měří oxid uhličitý, aby byly umožněny postupy při výpočtu popsané v oddílu 4.
                     U motorů na zemní plyn si výrobce, technická zkušebna nebo schvalovací orgán mohou zvolit, že místo měření emisí methanu a uhlovodíků jiných než methan změří pouze celkové uhlovodíky. V takovém případě je mezní hodnota emisí pro celkové uhlovodíky stejná jako hodnota stanovená v příloze I nařízení (ES) č. 595/2009 pro emise methanu. Pro účely výpočtu faktorů shodnosti podle bodů 4.2.3 a 4.3.2 tohoto dodatku je použitelnou mezní hodnotou pouze mezní hodnota pro emise methanu.
                     U motorů na jiné plyny než zemní plyn si výrobce, technická zkušebna nebo schvalovací orgán mohou zvolit, že místo měření emisí uhlovodíků jiných než methan změří celkové uhlovodíky. V takovém případě je mezní hodnota emisí pro celkové uhlovodíky stejná jako hodnota stanovená v příloze I nařízení (ES) č. 595/2009 pro emise uhlovodíků jiných než methan. Pro účely výpočtu faktorů shodnosti podle bodů 4.2.3 a 4.3.2 tohoto dodatku je použitelnou mezní hodnotou mezní hodnota pro emise uhlovodíků jiných než methan.“
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     V příloze X se bod 2.4.1.3 nahrazuje tímto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „2.4.1.3.
                              
                              
                                 Norma OBD Euro 6 – 2 v tabulce 1 dodatku 6 k příloze I nařízení (ES) č. 692/2008 se považuje za rovnocennou s písmeny C a D v tabulce 1 dodatku 9 k příloze I tohoto nařízení.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Požadavky na monitorování „OTL pro NOx“ stanovené v tabulce 1 přílohy X pro vznětové a dvoupalivové (dual fuel) motory a vozidla a v tabulce 2 přílohy X pro zážehové motory a vozidla se zážehovým motorem.
         
            (2)  Požadavky na monitorování „OTL pro PM“ stanovené v tabulce 1 přílohy X pro vznětové a dvoupalivové (dual fuel) motory a vozidla.
         
            (3)  Požadavky na „monitorování činnosti“ stanovené v bodě 2.1.1 přílohy X.
         
            (4)  „Zaváděcí“ požadavky na jakost činidla stanovené v bodě 7.1 přílohy XIII.
         
            (5)  „Obecné“ požadavky na jakost činidla stanovené v bodě 7.1.1 přílohy XIII.
         
            (6)  Požadavky na monitorování „OTL pro CO“ stanovené v tabulce 2 přílohy X pro zážehové motory a vozidla.
         
            (7)  „Zaváděcí“ požadavky na poměr výkonu v provozu (IUPR) stanovené v oddíle 6 přílohy X.
         
            (8)  „Obecné“ požadavky na poměr výkonu v provozu (IUPR) stanovené v oddíle 6 přílohy X.
         
            (9)  Pro zážehové motory a vozidla vybavená takovými motory.
         
            (10)  Pro vznětové a dvoupalivové (dual fuel) motory a vozidla vybavená takovými motory.
         
            (11)  Vztahuje se pouze na zážehové motory a vozidla vybavená takovými motory.
         
            (12)  Dodatečná ustanovení týkající se požadavků na monitorování stanovených v bodě 2.3.1.2 přílohy 9 A předpisu EHK OSN č. 49.
         
            (13)  Specifikace IUPR jsou vymezeny v příloze X. Na zážehové motory a vozidla vybavená takovými motory se IUPR nevztahuje.
         
            (14)  Požadavky týkající se řízení volnoběžných otáček (ISC) jsou vymezeny v dodatku 1 k příloze II.
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         Nařízení (EU) 2017/1151 se opravuje takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Příloha I se opravuje takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 v bodě 2.4 se tabulka I.2.4 nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Tabulka I.2.4
                                 
                                 
                                    Požadavky na zkoušky pro schválení typu a jeho rozšíření
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Kategorie vozidla
                                          
                                          
                                             Vozidla se zážehovým motorem včetně hybridních (1)
                                             
                                          
                                          
                                             Vozidla se vznětovým motorem včetně hybridních
                                          
                                          
                                             Výhradně elektrická vozidla
                                          
                                          
                                             Vozidla s vodíkovými palivovými články
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             Jednopalivová
                                          
                                          
                                             Dvoupalivová (bi-fuel) (3)
                                             
                                          
                                          
                                             Flex fuel (3)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Referenční palivo
                                          
                                          
                                             Benzin
                                             (E10)
                                          
                                          
                                             LPG
                                          
                                          
                                             NG/biomethan
                                          
                                          
                                             Vodík (ICE)
                                          
                                          
                                             Benzin (E10)
                                          
                                          
                                             Benzin (E10)
                                          
                                          
                                             Benzin (E10)
                                          
                                          
                                             Benzin (E10)
                                          
                                          
                                             Motorová nafta
                                             (B7) (5)
                                             
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Vodík (palivový článek)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             LPG
                                          
                                          
                                             NG/biomethan
                                          
                                          
                                             Vodík (ICE) (4)
                                             
                                          
                                          
                                             Ethanol
                                             (E85)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Plynné znečišťující látky
                                             (zkouška typu 1)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano (4)
                                             
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             PM
                                             (zkouška typu 1)
                                          
                                          
                                             Ano (2)
                                             
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Ano (2)
                                             
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano (2)
                                             
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano (2)
                                             
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano (2)
                                             
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             PN
                                          
                                          
                                             Ano (2)
                                             
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Ano (2)
                                             
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano (2)
                                             
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano (2)
                                             
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano (2)
                                             
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Plynné znečišťující látky, emise v reálném provozu (zkouška typu 1 A)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano (4)
                                             
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             PN, emise v reálném provozu (zkouška typu 1 A)
                                          
                                          
                                             Ano (2)
                                             
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva) (2)
                                             
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva) (2)
                                             
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva) (2)
                                             
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva) (2)
                                             
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Emise při volnoběhu
                                             (zkouška typu 2)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Emise z klikové skříně
                                             (zkouška typu 3)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Emise způsobené vypařováním
                                             (zkouška typu 4)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Životnost
                                             (zkouška typu 5)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Emise při nízké teplotě
                                             (zkouška typu 6)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (pouze benzin)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Shodnost v provozu
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Palubní diagnostický systém
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Emise CO2, spotřeba paliva a elektrické energie a elektrický akční dosah
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                             (obě paliva)
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Opacita kouře
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             —
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Výkon motoru
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 dodatek 3 se opravuje takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             vkládají se nové body, které znějí:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        „3.5.7.2.1.1.0.
                                                                     
                                                                     
                                                                        Vysoká úroveň (Vehicle High) (NEDC): …g/km“
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        „3.5.7.2.1.2.0.
                                                                     
                                                                     
                                                                        Nízká úroveň (Vehicle Low) (v příslušných případech) (NEDC): …g/km“
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        „3.5.7.2.2.1.0.
                                                                     
                                                                     
                                                                        Vysoká úroveň (Vehicle High) (NEDC): …g/km“
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        „3.5.7.2.2.2.0.
                                                                     
                                                                     
                                                                        Nízká úroveň (Vehicle Low) (v příslušných případech) (NEDC): …g/km“
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        „3.5.7.2.2.3.0.
                                                                     
                                                                     
                                                                        Střední úroveň (Vehicle M) (v příslušných případech) (NEDC): …g/km“
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        „3.5.7.2.3.1.0.
                                                                     
                                                                     
                                                                        Vysoká úroveň (Vehicle High) (NEDC): …g/km“
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        „3.5.7.2.3.2.0.
                                                                     
                                                                     
                                                                        Nízká úroveň (Vehicle Low) (v příslušných případech) (NEDC): …g/km“
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        „3.5.7.2.3.3.0.
                                                                     
                                                                     
                                                                        Střední úroveň (Vehicle M) (v příslušných případech) (NEDC): …g/km“;
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             v bodě 3.5.8.3 se zrušují vysvětlivky odpovídající písmenům (w) až (w5);
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             za tabulku ve vzoru informačního dokumentu se doplňuje nový text, který zní:
                                             
                                                „Vysvětlivky:
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (1)
                                                      
                                                      
                                                         Nehodící se škrtněte (pokud vyhovuje více položek, mohou nastat případy, kdy není třeba škrtat nic).
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (2)
                                                      
                                                      
                                                         Uveďte dovolenou odchylku.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (3)
                                                      
                                                      
                                                         Uveďte minimální a maximální hodnoty pro každou variantu.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (6)
                                                      
                                                      
                                                         Vozidla, která mohou používat jako palivo jak benzin, tak plynné palivo, avšak u nichž je benzinový systém namontován jen pro nouzové účely nebo pro startování a u nichž nádrž na benzin nemůže obsahovat více než 15 litrů benzinu, se pro zkoušku pokládají za vozidla, která mohou používat jako palivo pouze plynné palivo.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (7)
                                                      
                                                      
                                                         Musí být uvedeno volitelné vybavení, jež ovlivňuje rozměry vozidla.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (c)
                                                      
                                                      
                                                         Klasifikace podle definic uvedených v části A přílohy II.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (f)
                                                      
                                                      
                                                         Pokud existuje jedna verze se standardní kabinou a jiná s kabinou s lůžky, uveďte obě řady údajů o hmotnosti a rozměrech.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (g)
                                                      
                                                      
                                                         Norma ISO 612: 1978 – Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (h)
                                                      
                                                      
                                                         Předpokládaná hmotnost řidiče je 75 kg.
                                                         Systémy plněné kapalinami (s výjimkou systémů na odpadní vodu, jež musí zůstat prázdné) se naplní na 100 % objemu podle údaje výrobce.
                                                         Informace, na něž odkazují bod 2.6 písm. b) a bod 2.6.1 písm. b), se nemusí poskytovat u vozidel kategorií N2, N3, M2, M3, N 3, O3 a O4.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (i)
                                                      
                                                      
                                                         U přípojných vozidel nebo návěsů a u vozidel spojených s přípojným vozidlem nebo s návěsem, kde na spojovací zařízení nebo na točnici působí výrazné svislé zatížení, se toto zatížení po vydělení standardním gravitačním zrychlením zahrne do maximální technicky přípustné hmotnosti.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (k)
                                                      
                                                      
                                                         Pokud může vozidlo používat jako palivo jak benzin, motorovou naftu atd., tak také jejich kombinaci s jinými palivy, je třeba jednotlivé body opakovat.
                                                         U nekonvenčních motorů a systémů musí být výrobcem uvedeny odpovídající údaje.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (l)
                                                      
                                                      
                                                         Tato hodnota se zaokrouhlí na nejbližší desetinu milimetru.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (m)
                                                      
                                                      
                                                         Tato hodnota se vypočte (π = 3,1416) a zaokrouhlí na nejbližší cm3.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (n)
                                                      
                                                      
                                                         Určeno podle požadavků nařízení (ES) č. 715/2007 nebo nařízení (ES) č. 595/2009, podle toho, co je vhodné.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (o)
                                                      
                                                      
                                                         Určeno podle požadavků směrnice Rady 80/1268/EHS (Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 36).
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (p)
                                                      
                                                      
                                                         Určené údaje musí být uvedeny pro každou předkládanou variantu.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (q)
                                                      
                                                      
                                                         U přípojných vozidel maximální rychlost povolená výrobcem.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (w)
                                                      
                                                      
                                                         Ekologické inovace.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (w1)
                                                      
                                                      
                                                         V případě potřeby přidejte řádky v tabulce tak, aby byla každá ekologická inovace na samostatném řádku.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (w2)
                                                      
                                                      
                                                         Číslo rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje příslušná ekologická inovace.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (w3)
                                                      
                                                      
                                                         Přidělený podle rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje příslušná ekologická inovace.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (w4)
                                                      
                                                      
                                                         Pokud je se souhlasem schvalovacího orgánu místo zkušebního cyklu typu 1 použita metoda modelování, uvede se údaj zjištěný pomocí metody modelování.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (w5)
                                                      
                                                      
                                                         Celkové snížení emisí CO2 dosažené použitím všech ekologických inovací.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iv)
                                          
                                          
                                             v dodatku k informačnímu dokumentu se tabulka nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „VL (pokud existuje)
                                                      
                                                      
                                                         VH
                                                      
                                                      
                                                         Reprezentativní V (pouze pro rodinu podle matice jízdního zatížení)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.2
                                                                  
                                                                  
                                                                     Typ karoserie vozidla (varianta/verze)
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.2
                                                                  
                                                                  
                                                                     Typ karoserie vozidla (varianta/verze)
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.2
                                                                  
                                                                  
                                                                     Typ karoserie vozidla (varianta/verze)
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.3
                                                                  
                                                                  
                                                                     Použitá metoda stanovení jízdního zatížení (měření nebo výpočet na základě rodiny podle jízdního zatížení)
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.3
                                                                  
                                                                  
                                                                     Použitá metoda stanovení jízdního zatížení (měření nebo výpočet na základě rodiny podle jízdního zatížení)
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.3
                                                                  
                                                                  
                                                                     Použitá metoda stanovení jízdního zatížení (měření nebo výpočet na základě rodiny podle matice jízdního zatížení)
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4
                                                                  
                                                                  
                                                                     Údaje o jízdním zatížení z provedené zkoušky
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4
                                                                  
                                                                  
                                                                     Údaje o jízdním zatížení z provedené zkoušky
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4
                                                                  
                                                                  
                                                                     Údaje o jízdním zatížení z provedené zkoušky
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.1
                                                                  
                                                                  
                                                                     Značka a typ pneumatik:
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.1
                                                                  
                                                                  
                                                                     Značka a typ pneumatik:
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.1
                                                                  
                                                                  
                                                                     Značka a typ pneumatik:
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.2
                                                                  
                                                                  
                                                                     Rozměry pneumatik (přední/zadní):
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.2
                                                                  
                                                                  
                                                                     Rozměry pneumatik (přední/zadní):
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.2
                                                                  
                                                                  
                                                                     Rozměry pneumatik (přední/zadní):
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.4
                                                                  
                                                                  
                                                                     Tlak v pneumatikách (přední/zadní) (kPa):
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.4
                                                                  
                                                                  
                                                                     Tlak v pneumatikách (přední/zadní) (kPa):
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.4
                                                                  
                                                                  
                                                                     Tlak v pneumatikách (přední/zadní) (kPa):
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.5
                                                                  
                                                                  
                                                                     Valivý odpor pneumatik (přední/zadní) (kg/t):
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.5
                                                                  
                                                                  
                                                                     Valivý odpor pneumatik (přední/zadní) (kg/t):
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.5
                                                                  
                                                                  
                                                                     Valivý odpor pneumatik (přední/zadní) (kg/t) a třída valivého odporu (A-G):
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.6
                                                                  
                                                                  
                                                                     Hmotnost vozidla při zkoušce (kg):
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.6
                                                                  
                                                                  
                                                                     Hmotnost vozidla při zkoušce (kg):
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.6
                                                                  
                                                                  
                                                                     Hmotnost vozidla při zkoušce (kg):
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.7
                                                                  
                                                                  
                                                                     Delta Cd.A ve srovnání s VH (m2)
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.8
                                                                  
                                                                  
                                                                     Koeficient jízdního zatížení f0, f1, f2
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.8
                                                                  
                                                                  
                                                                     Koeficient jízdního zatížení f0, f1, f2
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.8
                                                                  
                                                                  
                                                                     Koeficient jízdního zatížení f0, f1, f2
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.9
                                                                  
                                                                  
                                                                     Čelní plocha vozidla v m2 (0,0000 m2)
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     2.4.10
                                                                  
                                                                  
                                                                     Údaje výpočetního nástroje pro výpočet jízdních zatížení VH a VL“
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 v dodatku 4 se „Doplněk k certifikátu ES schválení typu č. …“ mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             v bodě 2.1 se za tabulku s názvem „Zkouška ATCT“ doplňuje nová tabulka, která zní:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „Výsledek zkoušky ATCT
                                                      
                                                      
                                                         CO
                                                         (mg/km)
                                                      
                                                      
                                                         THC
                                                         (mg/km)
                                                      
                                                      
                                                         NMHC
                                                         (mg/km)
                                                      
                                                      
                                                         NOx
                                                         
                                                         (mg/km)
                                                      
                                                      
                                                         THC + NOx
                                                         
                                                         (mg/km)
                                                      
                                                      
                                                         PM
                                                         (mg/km)
                                                      
                                                      
                                                         PN
                                                         (#.1011/km)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Naměřená hodnota (6)
                                                             (7)
                                                         
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                &n