Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1349 ze dne 19. července 2017, kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1349/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 188/7
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1349
   ze dne 19. července 2017,
   kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením Komise (ES) č. 891/2009 (2) se otevřely roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví cukru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence pro pořadové číslo 09.4329 podané od 1. do 7. července 2017 na podobdobí od 1. do 31. července 2017, se rovnají dostupným množstvím. Podávání nových žádostí pro toto pořadové číslo by mělo být až do konce kvótového období pozastaveno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Podávání nových žádostí pro pořadová čísla uvedená v příloze se až do konce kvótového období 2016/2017 pozastavuje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. července 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
            
               
                  „Koncesní cukr CXL“
                  Kvótové období 2016/2017
                  Žádosti podané od 1. do 7. července 2017
               
            
            
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Země
               
               
                  Nové žádosti
               
            
            
               
                  09.4317
               
               
                  Austrálie
               
               
                  —
               
            
            
               
                  09.4318
               
               
                  Brazílie
               
               
                  —
               
            
            
               
                  09.4319
               
               
                  Kuba
               
               
                  pozastaveny
               
            
            
               
                  09.4320
               
               
                  Kterákoli třetí země
               
               
                  —
               
            
            
               
                  09.4321
               
               
                  Indie
               
               
                  pozastaveny
               
            
            
               
                  09.4329
               
               
                  Brazílie
               
               
                  pozastaveny
               
            
            
               
                  09.4330
               
               
                  Brazílie
               
               
                  k dispozici v období 2022/2023 a 2023/2024
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  „Cukr z balkánských zemí“
                  Kvótové období 2016/2017
                  Žádosti podané od 1. do 7. července 2017
               
            
            
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Země
               
               
                  Nové žádosti
               
            
            
               
                  09.4324
               
               
                  Albánie
               
               
                  —
               
            
            
               
                  09.4325
               
               
                  Bosna a Hercegovina
               
               
                  —
               
            
            
               
                  09.4326
               
               
                  Srbsko
               
               
                  —
               
            
            
               
                  09.4327
               
               
                  Bývalá jugoslávská republika Makedonie
               
               
                  —
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Přechodná opatření, „cukr výjimečného dovozu“ a „průmyslový cukr“
                  Kvótové období 2016/2017
                  Žádosti podané od 1. do 7. července 2017
               
            
            
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Druh
               
               
                  Nové žádosti
               
            
            
               
                  09.4367
               
               
                  Přechodná opatření (Chorvatsko)
               
               
                  —
               
            
            
               
                  09.4380
               
               
                  Výjimečný dovoz
               
               
                  —
               
            
            
               
                  09.4390
               
               
                  Průmyslový cukr
               
               
                  —
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.