Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1352 ze dne 18. dubna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1352/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 190/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1352
   ze dne 18. dubna 2017,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví povinnost vykládky všech druhů úlovků podléhajících omezení odlovů a ve Středozemním moři i některých druhů úlovků podléhajících minimální velikosti („povinnost vykládky“). Ustanovení čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení se vztahuje na rybolovné činnosti, k nimž dochází ve vodách Unie nebo které mimo vody Unie ve vodách, které nespadají pod svrchovanost nebo jurisdikci třetích zemí, provádějí rybářská plavidla Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení Rady (ES) č. 1386/2007 (2) stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) (3), k níž Unie přistoupila v roce 1978. Některá ochranná a donucovací opatření NAFO stanoví povinnost výmětů úlovků a vedlejších úlovků určitých druhů, na něž by se měla uplatnit povinnost vykládky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 se Komisi svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem provedení mezinárodních závazků v právu Unie, a to zejména včetně výjimek z povinnosti vykládky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 (4) stanoví výjimky z povinnosti vykládky, jež se od 1. ledna 2015 uplatňují na úlovky a vedlejší úlovky huňáčka severního, které musí být odstraněny v rámci ochranných a donucovacích opatření NAFO.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nejpozději od 1. ledna 2017 se povinnost vykládky uplatní na další druhy charakteristické pro daný rybolov, včetně druhů ulovených v oblasti upravené předpisy NAFO.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle článku 5 ochranných a donucovacích opatření NAFO některé populace ulovené v oblasti upravené předpisy NAFO podléhají omezení odlovů, s výjimkou populace krevety severní v oblasti NAFO divize 3M, jejíž řízení se provádí přidělením intenzity rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Článek 6 ochranných a donucovacích opatření NAFO stanoví omezení vedlejších úlovků uchovávaných na palubě u populací podléhajících omezením odlovu nebo intenzity rybolovu, pokud se tyto populace loví jako vedlejší úlovky v rámci jiných druhů rybolovu. Ustanovení čl. 6 odst. 3 písm. d) ochranných a donucovacích opatření NAFO, provedené čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007, uvádí, že pokud se uplatní zákaz rybolovu, je množství druhů zařazených do vedlejších úlovků uchovávaných na palubě omezeno na nejvýše 1 250 kg nebo 5 %, pokud tento procentní podíl odpovídá většímu množství.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Článek 14 ochranných a donucovacích opatření NAFO, provedený článkem 10 nařízení (ES) č. 1386/2007, stanoví, že žádné plavidlo neuchovává na palubě ryby, jež nedosahují minimální stanovené velikosti, a že takové ryby se okamžitě vrací zpět do moře.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Příloha I.A ochranných a donucovacích opatření NAFO každoročně uvádí tabulku s kvótami pro všechny populace podléhající omezením odlovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Články 5, 6 a 14 ochranných a donucovacích opatření NAFO společně zavádějí povinnost pouštět jako výmět úlovky ulovené nad rámec stanovených omezení úlovků nebo vedlejších úlovků. Pokud jde o plavidla Unie, jež loví v oblasti upravené předpisy NAFO, jedná se o tyto druhy rybolovu v působnosti NAFO: tresky obecné (v divizích 2J3KL, 3M, 3NO), platýse protaženého (v divizích 3L a 3NO), platýse atlantského (v divizích 3M a 3LNO), kalmara tryskového (v podoblastech 3 a 4), limandy žlutoocasé (v divizích 3LNO), platýse černého (v divizích 3LMNO), rejnokovitých (v divizích 3LNO), okouníků rodu Sebastes (v divizích 3LN, 3M, 3O a podoblasti 2, divizích 1F a 3K), mníkovce bělavého (v divizích 3NO) a krevety severní (v divizích 3LNO). Je nezbytné vyjasnit, v jakých situacích by povinnost vykládky neměla platit, a zajistit tak, aby Unie splnila své mezinárodní závazky a vytvořila pro rybáře právní jistotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Je třeba opravit vymezení oblasti upravené předpisy NAFO, na niž se mají opatření stanovená nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 uplatňovat, a to v uvedeném nařízení nahrazením výrazu „oblast úmluvy NAFO“ výrazem „oblast upravená předpisy NAFO“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               S ohledem na časový rámec stanovený v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost ihned po vyhlášení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 2 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           bod 1 se nahrazuje tímto:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „1)
                                    
                                    
                                       „oblastí upravenou předpisy NAFO“ se rozumí oblast vymezená v čl. I odst. 2 Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (úmluva NAFO).“
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           Bod 2 se zrušuje.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Kapitola III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 se nahrazuje tímto:
               „KAPITOLA III
               
                  OBLAST UPRAVENÁ PŘEDPISY NAFO
               
               Článek 6
               Výpočet omezení vedlejších úlovků
               1.   Omezení vedlejších úlovků uvedená v tomto nařízení se uplatní na populace (kombinace druhu a divize) uvedené v příloze I.A ochranných a donucovacích opatření NAFO.
               2.   Pro každou populaci se výpočet podílu vedlejších úlovků uvedeného v tomto nařízení zakládá na poměru mezi úlovky dané populace uchovávané na palubě a celkovými úlovky všech populací uchovávaných na palubě.
               3.   Omezení a podíly zmíněné v tomto nařízení uvádějí hmotnosti úlovků uchovávaných na palubě v době kontroly a vypočítávají se podle divizí na základě číselných údajů z rybářského deníku. Odchylně výpočet množství vedlejších úlovků ryb žijících při dně nezahrnuje úlovky krevety severní v celkových úlovcích uchovávaných na palubě.
               Článek 6a
               Obecné výjimky pro oblast upravenou předpisy NAFO
               1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se ryby ulovené v oblasti upravené předpisy NAFO nad rámec omezení úlovků přidělených právně závazným aktem Unie nesmějí uchovávat na palubě.
               2.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007, jenž zakazuje uchovávat na palubě vedlejší úlovky o hmotnosti nad 1 250 kg nebo nad 5 %, pokud jejich procentní podíl odpovídá většímu množství, druhů, pro něž je právně závazným aktem Unie omezení úlovků stanoveno na 0.
               3.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije článek 10 nařízení (ES) č. 1386/2007, jenž požaduje, aby zpět do moře byly okamžitě vráceny ryby nedosahující minimálních velikostí stanovených v příloze III uvedeného nařízení.
               Článek 6b
               Treska obecná v divizích NAFO 3NO
               Odchylně od čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007, pokud je právně závazným aktem Unie omezení úlovků stanoveno na 0, se na palubě neuchovávají vedlejší úlovky tresky obecné ulovené v divizích NAFO 3NO o hmotnosti nad 1 000 kg nebo nad 4 %, pokud jejich procentní podíl odpovídá většímu množství.
               Článek 6c
               Platýs atlantský v divizích NAFO 3LNO
               Odchylně od čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007, pokud je právně závazným aktem Unie omezení úlovků stanoveno na 0, se na palubě neuchovávají vedlejší úlovky platýse atlantského ulovené v divizích NAFO 3LNO při cíleném lovu limandy žlutoocasé nad 15 %.
               Článek 6d
               Limanda žlutoocasá v divizích NAFO 3LNO
               1.   Odchylně od čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007, pokud je právně závazným aktem Unie omezení úlovků stanoveno na 0, se na palubě neuchovávají vedlejší úlovky limandy žlutoocasé ulovené v divizích NAFO 3LNO o hmotnosti nad 2 500 kg nebo nad 10 %, pokud jejich procentní podíl odpovídá většímu množství.
               2.   Jakmile je omezení úlovků limandy žlutoocasé přidělené organizací NAFO smluvním stranám bez určitého podílu populace vyčerpáno, se na palubě neuchovávají vedlejší úlovky limandy žlutoocasé o hmotnosti nad 1 250 kg nebo nad 5 %, pokud jejich procentní podíl odpovídá většímu množství.
               Článek 6e
               Okouníci rodu Sebastes v divizi NAFO 3M
               I když je cílený lov okouníků rodu Sebastes v divizi NAFO 3M dočasně ukončen, neboť bylo dosaženo 50 % ročního omezení úlovků, se na palubě neuchovávají vedlejší úlovky okouníků rodu Sebastes v divizi NAFO 3M o hmotnosti nad 1 250 kg nebo nad 5 %, pokud jejich procentní podíl odpovídá většímu množství.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1386/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 318, 5.12.2007, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Rady (EHS) č. 3179/78 ze dne 28. prosince 1978 o uzavření úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku Evropským hospodářským společenstvím (Úř. věst. L 378, 30.12.1978, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 ze dne 18. listopadu 2014 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 16, 23.1.2015, s. 23).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.