Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1353 ze dne 19. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 607/2009, pokud jde o moštové odrůdy a jejich synonyma, které mohou být uvedeny na etiketách vín

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1353/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 190/5
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1353
   ze dne 19. května 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 607/2009, pokud jde o moštové odrůdy a jejich synonyma, které mohou být uvedeny na etiketách vín
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 100 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Chorvatsko dne 1. července 2013 přistoupilo k Evropské unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V rámci příprav na své přistoupení k Evropské unii dne 1. července 2013 Chorvatsko požádalo, aby byl jeho vnitrostátní seznam uznávaných moštových odrůd zařazen do seznamu moštových odrůd, jež obsahují zeměpisné označení a mohou být uváděny na etiketách vín, který byl obsažen v příloze II nařízení Komise (ES) č. 753/2002 (2) a který je v současnosti obsažen v příloze XV nařízení Komise (ES) č. 607/2009 (3). Komise v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1234/2007 (4) sdělila Chorvatsku, že vnitrostátní seznam odrůd není nutné schválit na úrovni Unie a že každý členský stát rozhoduje o svém vlastním seznamu. Komise rovněž Chorvatsku sdělila, že v souladu s praxí uplatněnou při předchozích přistoupeních, a zejména s nařízením Komise (ES) č. 1429/2004 (5), kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 753/2002, bude zařazení názvů moštových odrůd Chorvatska na seznam v příloze XV nařízení (ES) č. 607/2009 provedeno po jeho přistoupení. Na základě těchto informací Chorvatsko tuto žádost ze svého vyjednávacího postoje stáhlo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha XV nařízení (ES) č. 607/2009 byla pozměněna nařízením Komise (EU) č. 753/2013 (6) s cílem zahrnout zejména názvy moštových odrůd, které se tradičně používají při uvádění vín vyrobených na území Chorvatska na trh a které obsahují nebo představují označení původu či zeměpisné označení chráněné v Unii, aby mohly být nadále uváděny na etiketách chorvatských vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením. Vzhledem k citlivosti této záležitosti pro Slovinsko nebyl v očekávání přijetí postoje sjednaného mezi Chorvatskem a Slovinskem název moštové odrůdy „Teran“, který je homonymem ke slovinskému chráněnému označení původu „Teran“ (PDO-SI-A1581), do uvedeného nařízení začleněn.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Chorvatsko omezilo svou žádost o povolení používat název moštové odrůdy „Teran“ na vína s chráněným označením původu „Hrvatska Istra“ (PDO-HR-A1652). I přes územní omezení požadovaného povolení a trvalé úsilí Komise se ukázalo, že mezi Chorvatskem a Slovinskem nelze nalézt kompromisní řešení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k tomu, že navzdory snahám Komise sladit postoje Chorvatska a Slovinska nedošlo k dohodě, a po ověření informací, které má Komise k dispozici, pokud jde o stávající praxi označování týkající se moštové odrůdy „Teran“, by název této odrůdy měl být zařazen do přílohy XV části A nařízení (ES) č. 607/2009 v souvislosti s chráněným označením původu „Hrvatska Istra“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k připomínkám Slovinska ohledně údajného rizika klamání spotřebitele a ve snaze nalézt řešení, které dokáže uspokojit všechny dotčené producenty a získat podporu dotčených členských států, však Komise považuje za vhodné upřesnit podmínky, za nichž může být název odrůdy „Teran“ použit pro označování výrobků s uvedeným označením původu, přičemž zohledňuje podmínky, které má samo Chorvatsko v úmyslu uložit svým producentům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nařízení (ES) č. 607/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Zařazení Chorvatska do přílohy XV části A nařízení (ES) č. 607/2009, pokud jde o používání názvu moštové odrůdy „Teran“, by mělo nabýt účinku k datu jeho přistoupení k EU dne 1. července 2013, jelikož Chorvatsko žádost podalo před tímto datem, tradiční používání názvu „Teran“ jakožto moštové odrůdy pro uvádění vín vyrobených na území Chorvatska na trh bylo v okamžiku přistoupení existující praxí a přijetí tohoto nařízení bylo pouze odloženo do doby, než bude nalezeno řešení prostřednictvím jednání. Ze stejných důvodů by mělo být zavedeno přechodné ustanovení, pokud jde o vína vyrobená před vstupem tohoto nařízení v platnost,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze XV části A nařízení (ES) č. 607/2009 se doplňuje nový řádek 55, který zní:
   
      
         
         
         
         
         
            
               
                  „55
               
               
                  Teran (SI)
               
               
                  Teran
               
               
                  Chorvatsko (3)
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Vína s chráněným označením původu „Hrvatska Istra“ (PDO-HR-A1652), která byla vyrobena před datem vstupu tohoto nařízení v platnost v souladu s příslušnými právními předpisy, mohou být uváděna na trh až do vyčerpání zásob, i když nesplňují podmínky označování stanovené v řádku 55 přílohy XV části A nařízení (ES) č. 607/2009 doplněném článkem 1 tohoto nařízení.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. července 2013.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 118, 4.5.2002, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60).
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Komise (ES) č. 1429/2004 ze dne 9. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 263, 10.8.2004, s. 11).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 753/2013 ze dne 2. srpna 2013 o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 21).
   
      (3)  Pouze pro CHOP „Hrvatska Istra“ (PDO-HR-A1652) pod podmínkou, že „Hrvatska Istra“ a „Teran“ jsou uvedeny ve stejném zorném poli a že název „Teran“ je uveden písmem menší velikosti než „Hrvatska Istra“.“
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.