Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1354 ze dne 20. července 2017, kterým se stanoví způsob uvádění informací v souladu s čl. 10 odst. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1354/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 190/7
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1354
   ze dne 20. července 2017,
   kterým se stanoví způsob uvádění informací v souladu s čl. 10 odst. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 10 a čl. 45 odst. 2 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovení čl. 10 odst. 10 směrnice 2014/53/EU uvádí, že v případě omezení uvádění do provozu nebo v případě platných požadavků pro povolení používání musí být z informací na obalu možné zjistit členské státy či zeměpisnou oblast členského státu, kde jsou tato omezení uvádění do provozu nebo tyto požadavky na povolení používání v platnosti a že tyto informace musí být doplněny do návodu přiloženého k rádiovému zařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 10 odst. 10 směrnice 2014/53/EU může Komise přijmout prováděcí akty, které stanoví způsob uvádění informací v souladu s čl. 10 odst. 10.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 45 odst. 2 směrnice 2014/53/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro posuzování shody a pro dozor nad trhem v oblasti telekomunikací zřízeného podle článku 45 směrnice 2014/53/EU,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Toto nařízení stanoví způsob uvádění informací v souladu s čl. 10 odst. 10 směrnice 2014/53/EU a použije se pouze na rádiová zařízení, na něž se vztahují omezení uvádění do provozu nebo platné požadavky pro povolení používání alespoň v jednom členském státě.
   Článek 2
   1.   Jestliže se na rádiové zařízení vztahují omezení uvádění do provozu nebo platné požadavky pro povolení používání, jak stanoví čl. 10 odst. 10 směrnice 2014/53/EU, musí být na obalu tohoto rádiového zařízení viditelně a čitelně:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               uveden piktogram podle přílohy I, nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               uvedena slova „Omezení nebo požadavky v/na“ v jazyce, kterému koncoví uživatelé snadno rozumějí a který stanoví dotčený členský stát, po nichž následují kódy členských států, předepsané v příloze II, kde jsou tato omezení nebo požadavky v platnosti.
            
         
      
   
   2.   Jestliže se na rádiová zařízení vztahují omezení uvádění do provozu nebo platné požadavky pro povolení používání, jak je stanoveno v čl. 10 odst. 10 směrnice 2014/53/EU, musí být v návodu přiloženém k rádiovému zařízení uveden, v jazyce, kterému koncoví uživatelé snadno rozumějí a který stanoví dotčený členský stát, seznam členských států a zeměpisných oblastí členských států, kde jsou tato omezení nebo tyto požadavky v platnosti, spolu s typy omezení nebo požadavků platnými v každém členském státě a každé zeměpisné oblasti členského státu.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se ode dne 9. srpna 2018.
   Rádiová zařízení, která jsou uvedena na trh po 8. srpnu 2017 a která jsou v souladu s tímto nařízením, se považují za rádiová zařízení, která jsou v souladu s čl. 10 odst. 10 směrnice 2014/53/EU.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62.
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Piktogram
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Piktogram musí mít podobu tabulky.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Piktogram musí obsahovat tento symbol:
                  
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Piktogram musí rovněž uvést, buď pod symbolem uvedeným v odstavci 2, nebo vedle něj, kódy členských států, předepsané v příloze II, kde jsou v platnosti jakákoli omezení uvádění do provozu nebo požadavky na povolení používání.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Piktogram a jeho obsah může mít různé variace (např. barvu, s výplní nebo bez, tloušťka čáry), jestliže zůstane viditelný a čitelný.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  5.
               
               
                  Příklady piktogramu:
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              ES
                           
                           
                              LU
                           
                           
                              RO
                           
                        
                        
                           
                              CZ
                           
                           
                              FR
                           
                           
                              HU
                           
                        
                        
                           
                              SI
                           
                           
                              DK
                           
                           
                              HR
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                              
                           
                           
                              BG
                           
                           
                              EE
                           
                           
                              BE
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Kódy
      
      Kódy členských států jsou tyto:
      Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Německo (DE), Estonsko (EE), Irsko (IE), Řecko (EL), Španělsko (ES), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Kypr (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Rakousko (AT), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Finsko (FI), Švédsko (SE) a Spojené království (UK).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.