Nařízení Komise (EU) 2017/1389 ze dne 26. července 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o určení referenční laboratoře EU pro viry přenášené potravou (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1389/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 195/9
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1389
   ze dne 26. července 2017,
   kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o určení referenční laboratoře EU pro viry přenášené potravou
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 32 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné úkoly, povinnosti a požadavky pro referenční laboratoře Evropské unie (dále jen „EU“) pro potraviny a krmiva a pro zdraví zvířat. Referenční laboratoře EU pro potraviny a krmiva jsou uvedeny v části I přílohy VII uvedeného nařízení. Tento seznam neobsahuje žádnou referenční laboratoř EU pro viry přenášené potravou. Podle čl. 32 odst. 5 uvedeného nařízení může Komise nicméně do přílohy VII zařadit dodatečné referenční laboratoře EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Referenční laboratoře EU by měly pokrývat oblasti právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a zdraví zvířat v případech, kdy jsou zapotřebí přesné analytické a diagnostické výsledky. Ačkoli existují ověřené metody pro detekci virů v potravinách, efektivita kontrol je snížena nedostatečnou jednotností v použití těchto testů. Skutečnost, že se neprovádí žádné testy odborné způsobilosti, jejichž cílem je posoudit metody používané národními referenčními laboratořemi, jakož i jejich schopnost tyto testy používat, ztěžuje některým národním referenčním laboratořím a úředním laboratořím, aby získaly nezbytnou akreditaci pro práci v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004. Absence referenční laboratoře EU pro viry přenášené potravou tudíž negativně ovlivňuje schopnost příslušných orgánů provádět v této oblasti úřední kontroly.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise dne 16. prosince 2016 zveřejnila výzvu pro předkládání žádostí za účelem výběru a určení referenční laboratoře EU pro viry přenášené potravou. Vybraná laboratoř Livsmedelsverket by měla být určena jako referenční laboratoř EU v oblasti virů přenášených potravou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Část I přílohy VII nařízení (ES) č. 882/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V části I přílohy VII nařízení (ES) č. 882/2004 se doplňuje nový bod 22, který zní:
   
      „22.   Referenční laboratoř EU pro viry přenášené potravou
      
      Livsmedelsverket
      Uppsala
      Švédsko“.
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.