Nařízení Rady (EU) 2017/1398 ze dne 25. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/127, pokud jde o některá rybolovná práva

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1398/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 199/2
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1398
   ze dne 25. července 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) 2017/127, pokud jde o některá rybolovná práva
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (EU) 2017/127 (1) stanoví pro rok 2017 rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Odchylka umožňující odlov mořčáka evropského s použitím určitých kategorií lovných zařízení je spojena s historickými záznamy o úlovcích za použití těchto lovných zařízení. Je třeba upřesnit, že tato odchylka trvá i při nahrazování rybářských plavidel, a zároveň zajistit, že počet plavidel, na něž se odchylka vztahuje, a jejich celková rybolovná kapacita se nezvýší.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V roce 2017 Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) ve svém doporučení na základě referenčních ukazatelů za rok 2016 změnila oblasti řízení smačků rodu Ammodytes. Oblast řízení smačků 3r se nachází převážně v norských vodách, nicméně část se nachází také ve vodách Unie, přičemž některá důležitá loviště se rozprostírají napříč oblastmi řízení 2r a 3r. Je žádoucí zajistit, aby rybářská plavidla Unie měla přístup k lovištím smačků rodu Ammodytes, jež se nacházejí ve vodách Unie oblasti řízení 3r. Rybolovná práva stanovená pro oblast řízení 2r by tudíž měla zahrnovat také vody Unie oblasti řízení 3r.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 27. března 2017 vydala rada ICES doporučení pro úlovky krevety severní (Pandalus borealis) v divizi ICES IVa Východ a subdivizi ICES 20 (severní část Severního moře, v norských hlubokých vodách a Skagerraku). Na základě těchto doporučení a konzultací s Norskem je vhodné stanovit podíl Unie pro krevety severní ve Skagerraku na 3 856 tun a změnit kvóty Unie v norských hlubokých vodách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V předchozích letech byl celkový přípustný odlov (TAC) pro šprota obecného (Sprattus sprattus) v Severním moři stanoven pro kalendářní rok, přičemž ICES vydává své poradenství na období od 1. července příslušného roku do 30. června následujícího roku. Tato období by se měla sjednotit, aby období TAC odpovídalo období, na něž se vztahuje poradenství ICES. TAC pro šprota obecného by měl být výjimečně a pouze s ohledem na tento přechod pozměněn tak, aby pokrýval období 18 měsíců a končil 30. června 2018. Veškerá následná rybolovná práva by měla být stanovena v souladu s obdobím, pro které ICES vydává své poradenství.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V nařízení (EU) 2017/127 byl TAC pro šprota obecného stanoven ve výši 33 830 tun, aby se pokryly úlovky šprota obecného v prvním pololetí roku 2017. ICES doporučil, aby úlovky v období od 1. července 2017 do 30. června 2018 činily nejvýše 170 387 tun. Měl by proto být stanoven TAC pro šprota obecného na období 18 měsíců v zájmu pokrytí skutečných úlovků, k nimž došlo v prvním pololetí roku 2017 v rámci omezení TAC stanoveného v nařízení (EU) 2017/127 a v rámci úrovně odlovů uvedené v poradenství ICES pro zbývajících 12 měsíců (tj. od 1. července 2017 do 30. června 2018).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nařízením Rady (EU) 2017/595 (2) byly odstraněny tabulky rybolovných práv pro limandu obecnou (Limanda limanda) a platýse bradavičnatého (Platichthys flesus) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV uvedené v příloze IA nařízení (EU) 2017/127. Je proto vhodné odstranit zmínky o limandě obecné v poznámkách pod čarou v příloze IA nařízení (EU) 2017/127, kde je limanda obecná zmíněna jako vedlejší úlovek souvisejícího druhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V doporučení Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) 1:2014 byl zakázán rybolov okouníka bradatého (Sebastes mentella) v mezinárodních vodách v podoblastech ICES I a II od 1. ledna do 30. června 2014. Zákaz podle uvedeného doporučení již po konci tohoto období neplatil. Rybolovná práva by proto měla být pozměněna s cílem umožnit rybolov okouníka bradatého během celého roku 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Na svém výročním zasedání v roce 2016 přijala Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) doporučení 16-05 (dále jen „doporučení 16-05“), kterým byl TAC pro mečouna obecného (Xiphias gladius) ve Středozemním moři stanoven na 10 500 tun a kterým byla ustavena pracovní skupina za účelem vytvoření spravedlivého a vyváženého režimu rozdělování TAC pro mečouna obecného ve Středozemním moři, stanovení kvót pro smluvní strany, spolupracující nesmluvní strany, subjekty nebo rybářské subjekty na rok 2017 a určení režimu řízení TAC.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Unie formou dopisu zaslaného sekretariátu ICCAT dne 23. prosince 2016 potvrdila, že začne provádět doporučení 16-05 od 1. ledna 2017. Unie především potvrdila, že bude od roku 2017 uplatňovat období zákazu pro mečouna obecného ve Středozemním moři podle bodu 11 doporučení 16-05 v období od 1. ledna do 31. března. Je proto vhodné zavést takový zákaz jako podmínku funkčně spojenou se stanovováním a přidělováním rybolovných práv pro mečouna obecného ve Středozemním moři.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Pracovní skupina ustavená na základě doporučení 16-05 se sešla ve dnech 20. až 22. února 2017 a navrhla klíč pro přidělování a také kompromis pro řízení využívání kvót pro rok 2017. V rámci tohoto kompromisu byl podíl Unie stanoven na 70,756 % zmíněného TAC ICCAT, což odpovídá 7 410,48 tunám v roce 2017. Je proto třeba začlenit tento podíl Unie do práva Unie a vymezit kvóty pro členské státy. Přidělení by mělo vycházet z historických úlovků během referenčního období 2012–2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Omezení odlovu stanovená v nařízení (EU) 2017/127 jsou použitelná od 1. ledna 2017. Ustanovení tohoto pozměňujícího nařízení týkající se omezení odlovu by se proto měla použít rovněž od uvedeného dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva nebyla dosud vyčerpána.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Nařízení (EU) 2017/127 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změny nařízení (EU) 2017/127
   Nařízení (EU) 2017/127 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V čl. 9 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
               „Výše uvedené odchylky platí pro rybářská plavidla Unie se záznamy úlovků mořčáka evropského v období od 1. července 2015 do 30. září 2016: v písmenu b) se záznamy o odlovech za použití háčků a lovných šňůr, a v písmenu c) se záznamy o odlovech využívajících zakotvené tenatové šňůry. V případě nahrazení rybářského plavidla Unie mohou členské státy povolit, aby příslušná odchylka platila pro jiné rybářské plavidlo za předpokladu, že počet rybářských plavidel Unie, na něž se vztahuje tato odchylka, a jejich celková rybolovná kapacita se nezvýší.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Přílohy IA a ID nařízení (EU) 2017/127 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) 2017/127 ze dne 20. ledna 2017, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2017, s. 1).
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2017/595 ze dne 27. března 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/127, pokud jde o některá rybolovná práva (Úř. věst. L 81, 28.3.2017, s. 6).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Příloha IA nařízení (EU) 2017/127 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              tabulka rybolovných práv pro smačky rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky ve vodách Unie oblastí IIa, IIIa a IV se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                       
                                          Smačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky
                                          
                                             Ammodytes spp.
                                       
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                       
                                          Vody Unie oblastí IIa, IIIa a IV (1)
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Dánsko
                                       
                                       
                                          458 552  (2)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Spojené království
                                       
                                       
                                          10 024  (2)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Německo
                                       
                                       
                                          701 (2)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Švédsko
                                       
                                       
                                          16 838  (2)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Unie
                                       
                                       
                                          486 115
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          TAC
                                       
                                       
                                          486 115
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Analytický TAC
                                          Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                          Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                       
                                    
                                    
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              tabulka rybolovných práv pro krevetu severní v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                       
                                          Kreveta severní
                                          
                                             Pandalus borealis
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                       
                                          IIIa
                                          (PRA/03 A.)
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Dánsko
                                       
                                       
                                          2 506
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Švédsko
                                       
                                       
                                          1 350
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Unie
                                       
                                       
                                          3 856
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          TAC
                                       
                                       
                                          7 221
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Preventivní TAC
                                          Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              tabulka rybolovných práv pro krevetu severní ve vodách Norska jižně od 62° s. š. se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                       
                                          Kreveta severní
                                          
                                             Pandalus borealis
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                       
                                          Vody Norska jižně od 62° s. š.
                                          (PRA/04-N.)
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Dánsko
                                       
                                       
                                          211
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Švédsko
                                       
                                       
                                          123 (3)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Unie
                                       
                                       
                                          334
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          TAC
                                       
                                       
                                          Nepoužije se
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Analytický TAC
                                          Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                          Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              tabulka rybolovných práv pro šprota obecného a související vedlejší úlovky ve vodách Unie oblastí IIa a IV se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                       
                                          Šprot obecný a související vedlejší úlovky
                                          
                                             Sprattus sprattus
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                       
                                          Vody Unie oblastí IIa a IV
                                          (SPR/2AC4-C)
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Belgie
                                       
                                       
                                          1 890  (4)
                                              (6)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Dánsko
                                       
                                       
                                          149 592  (4)
                                              (6)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Německo
                                       
                                       
                                          1 890  (4)
                                              (6)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Francie
                                       
                                       
                                          1 890  (4)
                                              (6)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Nizozemsko
                                       
                                       
                                          1 890  (4)
                                              (6)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Švédsko
                                       
                                       
                                          1 995  (4)
                                              (6)
                                              (7)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Spojené království
                                       
                                       
                                          6 264  (4)
                                              (6)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Unie
                                       
                                       
                                          165 411  (4)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Norsko
                                       
                                       
                                          10 000  (5)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Faerské ostrovy
                                       
                                       
                                          1 000  (5)
                                              (8)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          TAC
                                       
                                       
                                          176 411  (4)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Analytický TAC
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              v tabulce rybolovných práv pro šprota obecného a související vedlejší úlovky v oblasti IIIa se poznámka pod čarou (1) nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(1)
                                       
                                       
                                          Aniž je dotčena povinnost vykládky, mohou vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky jednoskvrnné činit až 5 % kvóty (OTH/*03 A.). Pokud členský stát použije toto ustanovení s ohledem na druh, který je vedlejším úlovkem v rámci tohoto rybolovu, nemůže tento členský stát využít s ohledem na vedlejší úlovky tohoto druhu žádné ustanovení o mezidruhové flexibilitě.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              tabulka rybolovných práv pro okouníky rodu Sebastes v mezinárodních vodách oblastí I a II se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                       
                                          Okouníci rodu Sebastes
                                          
                                          
                                             Sebastes spp.
                                       
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                       
                                          Mezinárodní vody oblastí I a II
                                          (RED/1/2INT)
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Unie
                                       
                                       
                                          Bude určeno. (9)
                                              (10)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          TAC
                                       
                                       
                                          8 000  (11)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Analytický TAC
                                          Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                          Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  V příloze ID nařízení (EU) 2017/127 se tabulka rybolovných práv pro mečouna obecného ve Středozemním moři nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 „Druh:
                              
                           
                           
                              Mečoun obecný
                              
                                 Xiphias gladius
                              
                           
                           
                              
                                 Oblast:
                              
                           
                           
                              Středomoří
                              (SWO/MED)
                           
                        
                        
                           
                              Chorvatsko
                           
                           
                              16 (12)
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Kypr
                           
                           
                              59 (12)
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Španělsko
                           
                           
                              1 822,49  (12)
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Francie
                           
                           
                              127,02 (12)
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Řecko
                           
                           
                              1 206,45  (12)
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Itálie
                           
                           
                              3 736,26  (12)
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Malta
                           
                           
                              443,26 (12)
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Unie
                           
                           
                              7 410,48  (12)
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              TAC
                           
                           
                              10 500
                           
                           
                               
                           
                           
                              Analytický TAC
                              Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                              Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         (1)  Kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.
      
         (2)  Aniž je dotčena povinnost vykládky, mohou vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné činit až 2 % kvóty (OT1/*2A3A4). Pokud členský stát použije toto ustanovení s ohledem na druh, který je vedlejším úlovkem v rámci tohoto rybolovu, nemůže tento členský stát využít s ohledem na vedlejší úlovky tohoto druhu žádné ustanovení o mezidruhové flexibilitě.
      
         Zvláštní podmínka:
      
      v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech řízení smačků rodu Ammodytes dle vymezení v příloze IID omezen na tato množství:
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 Oblast
                              
                           
                           
                              :
                           
                           
                              Vody Unie oblastí řízení smačků rodu Ammodytes
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  1r
               
               
                  2r a 3r
               
               
                  4
               
               
                  5r
               
               
                  6
               
               
                  7r
               
            
            
               
                   
               
               
                  (SAN/234_1R)
               
               
                  (SAN/234_2R) pro 2r; (SAN/234_3R) pro 3r
               
               
                  (SAN/234_4)
               
               
                  (SAN/234_5R)
               
               
                  (SAN/234_6)
               
               
                  (SAN/234_7R)
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  241 443
               
               
                  165 965
               
               
                  50 979
               
               
                  0
               
               
                  165
               
               
                  0
               
            
            
               
                  Spojené království
               
               
                  5 278
               
               
                  3 628
               
               
                  1 114
               
               
                  0
               
               
                  4
               
               
                  0
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  369
               
               
                  254
               
               
                  78
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  8 866
               
               
                  6 094
               
               
                  1 872
               
               
                  0
               
               
                  6
               
               
                  0
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  255 956
               
               
                  175 941
               
               
                  54 043
               
               
                  0
               
               
                  175
               
               
                  0
               
            
            
               
                  Celkem
               
               
                  255 956
               
               
                  175 941
               
               
                  54 043
               
               
                  0
               
               
                  175
               
               
                  0“
               
            
         
      
      
         (3)  Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.“
      
         (4)  Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. ledna 2017 do 30. června 2018.
      
         (5)  Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2017 do 30. června 2018.
      
         (6)  Aniž je dotčena povinnost vykládky, mohou vedlejší úlovky tresky bezvousé činit až 2 % kvóty (OTH/*2AC4C). Pokud členský stát použije toto ustanovení s ohledem na druh, který je vedlejším úlovkem v rámci tohoto rybolovu, nemůže tento členský stát využít s ohledem na vedlejší úlovky tohoto druhu žádné ustanovení o mezidruhové flexibilitě.
      
         (7)  Včetně smačků rodu Ammodytes.
      
         (8)  Může obsahovat až 4 % vedlejších úlovků sledě obecného.“
      
         (9)  Rybolov bude zakázán, jakmile smluvní strany úmluvy NEAFC plně vyčerpají TAC. Od tohoto dne členské státy zakážou cílený lov okouníků rodu Sebastes plavidly plujícími pod jejich vlajkou.
      
         (10)  Plavidla omezí své vedlejší úlovky okouníků rodu Sebastes v rámci jiného rybolovu na nejvýše 1 % celkového úlovku uchovávaného na palubě.
      
         (11)  Prozatímní omezení odlovu, které se má vztahovat na odlovy všech smluvních stran úmluvy NEAFC.“
      
         (12)  Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. dubna 2017 do 31. prosince 2017.“
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.