Nařízení Komise (EU) 2017/1399 ze dne 28. července 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o polyaspartát draselný (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1399/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 199/8
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1399
      ze dne 28. července 2017,
      kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o polyaspartát draselný
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a článek 14 uvedeného nařízení,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Potravinářské přídatné látky lze uvádět na trh jako takové jen v případě, že jsou zahrnuty na seznamu Unie uvedeném v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, a v potravinách je lze používat jen za podmínek použití stanovených v uvedené příloze.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Některé potravinářské přídatné látky jsou určeny pro zvláštní použití pro některé enologické postupy a ošetření. Používání těchto potravinářských přídatných látek by mělo být v souladu s nařízením (ES) č. 1333/2008 a se zvláštními ustanoveními podle příslušných právních předpisů Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Zvláštní ustanovení, která povolují používání přídatných látek ve víně, jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (3), rozhodnutí Rady 2006/232/ES (4) a nařízení Komise (ES) č. 606/2009 (5) a v jejich prováděcích opatřeních.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (6) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Seznam Unie a specifikace lze aktualizovat v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Dne 24. února 2015 byla podána žádost o povolení použití polyaspartátu draselného jako stabilizátoru ve víně. Tato žádost byla zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Evropský úřad pro bezpečnost potravin zhodnotil bezpečnost polyaspartátu draselného jako potravinářské přídatné látky a ve svém stanovisku (7) ze dne 9. března 2016 dospěl k závěru, že navrhované použití ve víně při maximální úrovni použití 300 mg/l a obvyklých úrovních pohybujících se v rozmezí 100–200 mg/l nepředstavuje bezpečnostní riziko.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Polyaspartát draselný působí jako stabilizátor proti vysrážení vinného kamene ve víně (červeném, růžovém a bílém víně). Zlepšuje uchovávání a stabilitu vína a jeho použití neovlivňuje senzorické vlastnosti. Proto je vhodné zahrnout polyaspartát draselný na seznam potravinářských přídatných látek Unie a přiřadit této přídatné látce číslo E 456, aby se umožnilo povolení této látky jako stabilizátoru ve víně ve zvláštních ustanoveních příslušných právních předpisů Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Specifikace pro polyaspartát draselný (E 456) by měly být zahrnuty v nařízení (EU) č. 231/2012 při jeho prvním zařazení na seznam potravinářských přídatných látek Unie stanovený v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1333/2008 a (EU) č. 231/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
      Článek 2
      Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 28. července 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
      
         (2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
      
         (4)  Rozhodnutí Rady 2006/232/ES ze dne 20. prosince 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem (Úř. věst. L 87, 24.3.2006, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1).
      
         (6)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).
      
         (7)  EFSA Journal 2016; 14(3):4435.
      
      
         PŘÍLOHA I
         V příloze II části B bodě 3 „Potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla“ nařízení (ES) č. 1333/2008 se za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 452 vkládá nová položka, která zní:
         
            
               
               
               
                  
                     
                        „E 456
                     
                     
                        Polyaspartát draselný“
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 452 (iv) vkládá nová položka, která zní:
         
            
               
               
               
                  
                     
                        
                           „E 456 POLYASPARTÁT DRASELNÝ
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           Synonyma
                        
                     
                  
                  
                  
                     
                        Definice
                     
                     
                        Polyaspartát draselný je draselná sůl kyseliny polyaspartamové vyrobená z kyseliny L-aspartamové a hydroxidu draselného. Tepelným procesem se kyselina aspartamová přemění na polysukcinimid, který je nerozpustný. Polysukcinimid je zpracován hydroxidem draselným, což umožňuje otevření kruhu a polymerizaci jednotek. Posledním krokem je fáze sušení rozprašováním, jejímž výsledkem je světle hnědý prášek
                     
                  
                  
                     
                        Číslo CAS
                     
                     
                        64723-18-8
                     
                  
                  
                     
                        Chemický název
                     
                     
                        Kyselina L-aspartamová, homopolymer, draselná sůl
                     
                  
                  
                     
                        Chemický vzorec
                     
                     
                        [C4H4NO3K]n
                        
                     
                  
                  
                     
                        Hmotnostně střední molekulová hmotnost
                     
                     
                        Přibližně 5 300  g/mol
                     
                  
                  
                     
                        Obsah
                     
                     
                        Ne méně než 98 %, vztaženo na sušinu
                     
                  
                  
                     
                        Velikost částic
                     
                     
                        Ne menší než 45 μm (ne více než 1 % hmotnostní částic menších než 45 μm)
                     
                  
                  
                     
                        
                           Popis
                        
                     
                     
                        Světle hnědý prášek bez zápachu
                     
                  
                  
                     
                        
                           Identifikace
                        
                     
                  
                  
                  
                     
                        Rozpustnost
                     
                     
                        Velmi snadno rozpustný ve vodě a málo rozpustný v organických rozpouštědlech
                     
                  
                  
                     
                        pH
                     
                     
                        7,5–8,5 (40 % vodný roztok)
                     
                  
                  
                     
                        
                           Čistota
                        
                     
                  
                  
                  
                     
                        Stupeň substitucí
                     
                     
                        Ne méně než 91,5 %, vztaženo na sušinu
                     
                  
                  
                     
                        Úbytek hmotnosti sušením
                     
                     
                        Ne více než 11 % (105 °C, 12 hodin)
                     
                  
                  
                     
                        Hydroxid draselný
                     
                     
                        Ne více než 2 %
                     
                  
                  
                     
                        Kyselina aspartamová
                     
                     
                        Ne více než 1 %
                     
                  
                  
                     
                        Jiné nečistoty
                     
                     
                        Ne více než 0,1 %
                     
                  
                  
                     
                        Arsen
                     
                     
                        Ne více než 2,5 mg/kg
                     
                  
                  
                     
                        Olovo
                     
                     
                        Ne více než 1,5 mg/kg
                     
                  
                  
                     
                        Rtuť
                     
                     
                        Ne více než 0,5 mg/kg
                     
                  
                  
                     
                        Kadmium
                     
                     
                        Ne více než 0,1 mg/kg“
                     
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.