Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1405 ze dne 31. července 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2006, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé přípravky a konzervy z ryb pocházejících z Thajska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1405/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 200/1
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1405
      ze dne 31. července 2017,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2006, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé přípravky a konzervy z ryb pocházejících z Thajska
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/324/ES ze dne 27. února 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článku XXIV.6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (1), a zejména na článek 2 tohoto rozhodnutí,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízením Komise (ES) č. 847/2006 (2) byly ode dne 2. června 2006 zavedeny dvě roční celní kvóty pro bezcelní dovoz některých přípravků nebo konzerv z ryb.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V souladu s Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím, připojenou k rozhodnutí 2006/324/ES, byl určitý objem každé z těchto celních kvót přidělen Thajskému království a zbývající část byla otevřena dovozům ze všech zemí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Celní kvóty pro jednotlivé země jsou přidělovány na základě nepreferenčního původu zboží. Označení tohoto nepreferenčního původu musí být uvedeno v celním prohlášení o propuštění do volného oběhu v Unii. V některých případech musí toto celní prohlášení doprovázet doklad o původu vydaný příslušnými orgány země původu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V souladu s nařízením (ES) č. 847/2006 je prospěch z podílu na celních kvótách přidělených Thajsku podmíněn předložením osvědčení o původu zboží, které splňuje podmínky stanovené v článku 47 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (3).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/481 (4) bylo s účinkem ode dne 1. května 2016 zrušeno nařízení (EHS) č. 2454/93.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 (5), které vstoupilo v platnost dne 1. května 2016, již neobsahuje postup pro vydání a předložení osvědčení o původu srovnatelný s postupem uplatňovaným do 30. dubna 2016 v souladu s článkem 47 nařízení (EHS) č. 2454/93.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Podmínkou dovozu některých přípravků a konzerv z ryb pocházejících z Thajska do Unie, na které se vztahují celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 847/2006, je předložení společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (ES) č. 136/2004 (6). Postup pro vydání SVVD poskytuje dostatečné záruky, pokud jde o původ přípravků a konzerv z ryb.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Celní orgány mohou nadto od deklaranta požadovat, aby původ zboží prokázal v souladu s článkem 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (7). To umožňuje, aby pro účely prokázání původu zboží byly použity jiné doklady než formální osvědčení, a zajišťuje správné uplatnění příslušných pravidel.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Proto by měl být v nařízení (ES) č. 847/2006 zrušen požadavek na předložení zvláštního osvědčení o původu, bez něhož nelze využívat celní kvóty pro dotčené zboží pocházející z Thajska.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Pravidla pro správu celních kvót jsou stanovena v prováděcím nařízení (EU) 2015/2447 a od 1. května 2016 nahrazují pravidla uvedená v článcích 308a až 308d nařízení (EHS) č. 2454/93. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/2006 by měl být změněn, aby se zohlednila nová pravidla.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/2006 se nahrazují tímto:
      
         „Článek 3
         Původ se určí v souladu s předpisy platnými v Unii.
         Článek 4
         Celní kvóty stanovené v tomto nařízení jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*1).
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 31. července 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 120, 5.5.2006, s. 17.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 847/2006 ze dne 8. června 2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé přípravky a konzervy z ryb (Úř. věst. L 156, 9.6.2006, s. 8).
      
         (3)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/481 ze dne 1. dubna 2016 o zrušení nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 87, 2.4.2016, s. 24).
      
         (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
      
         (6)  Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11).
      
         (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.