Nařízení Komise (EU) 2017/1407 ze dne 1. srpna 2017, kterým se opravuje bulharské, finské, německé, portugalské a španělské znění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1407/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 201/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1407
   ze dne 1. srpna 2017,
   kterým se opravuje bulharské, finské, německé, portugalské a španělské znění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Bulharské, německé a španělské znění nařízení Komise (EU) č. 432/2012 (2) obsahuje chybu v tvrzení týkající se prvního výskytu živiny, látky, potraviny nebo kategorie potravin „Náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti“ v příloze.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Finské znění nařízení (EU) č. 432/2012 obsahuje chybu v podmínkách používání a/nebo omezení používání potraviny a/nebo doplňujícím sdělení nebo varování týkající se druhého výskytu živiny, látky, potraviny nebo kategorie potravin „Náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti“ v příloze.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Portugalské znění nařízení (EU) č. 432/2012 obsahuje chybu v podmínkách používání a/nebo omezení používání potraviny a/nebo doplňujícím sdělení nebo varování týkající se obou výskytů živiny, látky, potraviny nebo kategorie potravin „Náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti“ v příloze.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Bulharské, finské, německé, španělské a portugalské znění nařízení (EU) č. 432/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena. Tato oprava se netýká ostatních jazykových znění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   
      (netýká se českého znění)
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (Úř. věst. L 136, 25.5.2012, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.