Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1409 ze dne 1. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 75/2013 a nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde o dodatečná dovozní cla v odvětví cukru a výpočet obsahu sacharózy v izoglukóze a některých sirupech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1409/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 201/21
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1409
   ze dne 1. srpna 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 75/2013 a nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde o dodatečná dovozní cla v odvětví cukru a výpočet obsahu sacharózy v izoglukóze a některých sirupech
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 182 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článek 36 nařízení Komise (ES) č. 951/2006 (2) stanoví dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k tehdejším podmínkám na trhu a prognózám stanovilo prováděcí nařízení Komise (EU) č. 75/2013 (3), že na některé produkty v odvětví cukru se nebudou ukládat dodatečná dovozní cla do 30. září 2017, kdy končí režim kvót.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 182 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 se dodatečná dovozní cla neuloží, pokud není pravděpodobné, že by dovoz narušil trh Unie, nebo pokud by účinky nebyly přiměřené sledovanému cíli. Po zrušení kvót na cukr není pravděpodobné, že by dovoz produktů v odvětví cukru podléhající dovoznímu clu podle společného celního sazebníku trh Unie narušil. Pokud se situace na trhu v tomto ohledu výrazně nezmění, neměla by proto být na tyto dovozy dodatečná cla ukládána.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z toho důvodu by se doba stanovená v prováděcím nařízení (EU) č. 75/2013, po kterou se na některé produkty v odvětví cukru nebudou ukládat dodatečná dovozní cla, měla prodloužit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Metody výpočtu obsahu sacharózy v izoglukóze a některých sirupech stanovené v čl. 42 odst. 2, 3 a 4 nařízení (ES) č. 951/2006 budou začleněny ve srozumitelnější a aktualizované podobě do přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (4) prostřednictvím prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1344 (5) s účinkem od 1. října 2017. Uvedená ustanovení nařízení (ES) č. 951/2006 by proto měla být zrušena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 75/2013 a nařízení (ES) č. 951/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 1 prováděcího nařízení (EU) č. 75/2013 se den „30. září 2017“ nahrazuje dnem „30. září 2022“.
   Článek 2
   V článku 42 nařízení (ES) č. 951/2006 se zrušují odstavce 2, 3 a 4.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. října 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 75/2013 ze dne 25. ledna 2013, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde o uplatňování reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro některé produkty v odvětví cukru, a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 892/2012, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru na hospodářský rok 2012/2013 (Úř. věst. L 26, 26.1.2013, s. 19).
   
      (4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1344 ze dne 18. července 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 186, 19.7.2017, s. 3).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.