Nařízení Komise (EU) 2017/1413 ze dne 3. srpna 2017, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1413/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 203/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1413
      ze dne 3. srpna 2017,
      kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Oxid zinečnatý je povolen jako barvivo v kosmetických přípravcích v položce 144 přílohy IV nařízení (ES) č. 1223/2009.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Ve svém stanovisku ze dne 18. září 2012 (2), které bylo revidováno dne 23. září 2014 (3), dospěl Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (dále jen „VVBS“) k závěru, že použití oxidu zinečnatého je bezpečné tehdy, je-li používán jako barvivo v neobalené formě jiné, než je nanoforma, v kosmetických přípravcích pro kožní aplikaci. Nicméně VVBS rovněž konstatoval, že vzhledem k zánětu plic vyvolanému částicemi oxidu zinečnatého po vdechování způsobuje obavy použití oxidu zinečnatého v kosmetických přípravcích, které může vést k expozici plic spotřebitele oxidu zinečnatému v důsledku vdechování.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  S ohledem na stanoviska VVBS by použití oxidu zinečnatého jako barviva v neobalené formě jiné, než nanoforma, v kosmetických přípravcích mělo být omezeno na aplikace, jež nemohou vést k expozici plic konečného uživatele při vdechování.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Příloha IV nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Průmyslovému odvětví by měla být poskytnuta přiměřená lhůta k provedení nezbytných úprav složení přípravků před uvedením na trh a pro stažení nevyhovujících přípravků z trhu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha IV nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Ode dne 24. února 2018 musí být na trh Unie uváděny pouze takové kosmetické přípravky, které jsou v souladu s tímto nařízením.
      Ode dne 24. května 2018 musí být na trh Unie dodávány pouze takové kosmetické přípravky, které jsou v souladu s tímto nařízením.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 3. srpna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.
      
         (2)  SCCS/1489/12 Revize ze dne 11. prosince 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf
      
         (3)  SCCS/1539/14 Revize ze dne 25. června 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf
      
      
         PŘÍLOHA
         Položka 144 v příloze IV nařízení (ES) č. 1223/2009 se nahrazuje tímto:
         
            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Referenční číslo
                     
                     
                        Identifikace látky
                     
                     
                        Podmínky
                     
                     
                        Znění podmínek použití a upozornění
                     
                  
                  
                     
                        Chemický název
                     
                     
                        Colour index číslo/Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury
                     
                     
                        Číslo CAS
                     
                     
                        Číslo ES
                     
                     
                        Barva
                     
                     
                        Druh výrobku, části těla
                     
                     
                        Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití
                     
                     
                        Jiné
                     
                  
                  
                     
                        a
                     
                     
                        b
                     
                     
                        c
                     
                     
                        d
                     
                     
                        e
                     
                     
                        f
                     
                     
                        g
                     
                     
                        h
                     
                     
                        i
                     
                     
                        j
                     
                  
                  
                     
                        „144
                     
                     
                        Oxid zinečnatý (*1)
                        
                     
                     
                        77947
                     
                     
                        1314-13-2
                     
                     
                        215-222-5
                     
                     
                        Bílá
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        Nepoužívat v aplikacích, jež mohou vést k expozici plic konečného uživatele při vdechování.
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
         
         
         
            (*1)  Pro použití jako filtr ultrafialového záření, viz příloha VI, č. 30 a č. 30a.“
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.