Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1414 ze dne 3. srpna 2017, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Spojených států amerických, Jihoafrické republiky a Zimbabwe na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1414/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 203/4
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1414
   ze dne 3. srpna 2017,
   kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Spojených států amerických, Jihoafrické republiky a Zimbabwe na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (3) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů (dále jen „komodity“) do Unie a tranzit přes její území, včetně skladování během tranzitu. Uvedené nařízení stanoví, že zmíněné komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky pro určení toho, zda se třetí země, území, oblast nebo jednotka považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků (dále jen „HPAI“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Bývalá jugoslávská republika Makedonie je uvedena na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, ze které je povolen dovoz určitých drůbežích komodit do Unie a tranzit přes území Unie z celého jejího území.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 28. ledna 2017 Bývalá jugoslávská republika Makedonie potvrdila výskyt HPAI podtypu H5N8 v jednom hospodářství s chovem drůbeže nacházejícím se na jejím území. Vzhledem k uvedenému potvrzenému ohnisku HPAI nemohlo být území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie již považováno za prosté uvedené nákazy a veterinární orgány Bývalé jugoslávské republiky Makedonie již nemohly vystavovat osvědčení pro zásilky masa drůbeže určeného k lidské spotřebě pro dovoz do Unie nebo tranzit přes území Unie. Je proto vhodné uvést v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 datum, odkdy uvedená třetí země již nemohla být považována za prostou HPAI.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Poté, co se objevilo ohnisko HPAI v lednu 2017, Bývalá jugoslávská republika Makedonie provedla politiku depopulace s cílem tlumit HPAI a omezit šíření uvedené nákazy. Bývalá jugoslávská republika Makedonie předložila aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních přijatých s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI, která Komise nyní vyhodnotila. Kromě toho Bývalá jugoslávská republika Makedonie oznámila, že bylo dokončeno čištění a dezinfekce po provedení politiky depopulace v hospodářství s chovem drůbeže, kde byla v lednu 2017 ohniska HPAI zjištěna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Na základě hodnocení informací poskytnutých Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií je také vhodné v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 uvést datum, odkdy lze uvedenou třetí zemi v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 798/2008 znovu považovat za prostou HPAI a odkdy by se měl znovu povolit dovoz určitých drůbežích komodit pocházejících z uvedené třetí země do Unie a tranzit přes území Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Položka týkající se Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v seznamu uvedeném v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna, aby zohledňovala nedávnou epizootologickou situaci v této třetí zemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Spojené státy americké jsou uvedeny na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, ze které je z určitých částí jejího území v závislosti na výskytu HPAI povolen dovoz komodit do Unie a tranzit přes území Unie. Uvedená regionalizace byla stanovena v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/481 (4) poté, co se objevilo ohnisko HPAI podtypu H7N9 v hospodářství s chovem drůbeže ve státě Tennessee dne 4. března 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Dne 15. března 2017 Spojené státy americké potvrdily výskyt HPAI podtypu H7N9 v jiném hospodářství ve státě Tennessee. Ohnisko se nacházelo v oblasti, která již byla předmětem regionalizace kvůli dřívějšímu ohnisku potvrzenému dne 4. března 2017, a na tuto oblast se v plné míře vztahují změny, jež byly v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 provedeny v důsledku prováděcího nařízení (EU) 2017/481. V souvislosti s uvedeným nejnovějším ohniskem není tudíž nutná žádná další regionalizace této třetí země.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o hygienických opatřeních na ochranu zdraví lidí a zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (dále jen „dohoda“) (5), jež byla schválena rozhodnutím Rady 98/258/ES (6), stanoví urychlené vzájemné uznávání regionalizačních opatření v případě ohniska nákazy v Unii nebo ve Spojených státech amerických.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Poté, co se objevila ohniska HPAI v březnu 2017, Spojené státy provedly politiku depopulace s cílem tlumit HPAI a omezit šíření uvedené nákazy. Veterinární orgány Spojených států amerických nadále pozastavovaly vydávání veterinárních osvědčení pro zásilky komodit určených na vývoz do Unie nebo tranzit přes území Unie z dotčených okresů ve státech Tennesse a Alabama, pro něž byla vzhledem k výskytu uvedené nákazy stanovena omezení a které podléhají regionalizačním opatřením Unie v souladu s nařízením (ES) č. 798/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Od poloviny března 2017 nebyla ve Spojených státech amerických zjištěna žádná další ohniska HPAI. Spojené státy americké předložily aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních přijatých s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI, která Komise nyní vyhodnotila. Kromě toho Spojené státy americké oznámily, že bylo dokončeno čištění a dezinfekce po provedení politiky depopulace v hospodářstvích ve státě Tennessee, kde byla v březnu 2017 ohniska HPAI zjištěna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Na základě hodnocení informací poskytnutých Spojenými státy americkými, jakož i na základě závazků stanovených v dohodě a záruk poskytnutých Spojenými státy, je vhodné uvést datum, odkdy lze dotčené okresy ve státech Tennesse a Alabama, pro něž byla stanovena veterinární omezení v souvislosti s ohnisky HPAI v březnu 2017, znovu považovat v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 798/2008 za prosté HPAI a odkdy by se měl znovu povolit dovoz určitých drůbežích komodit pocházejících z uvedených oblastí do Unie a tranzit přes území Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Položka týkající se Spojených států amerických v seznamu uvedeném v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna, aby zohledňovala stávající epizootologickou situaci v této třetí zemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Jihoafrická republika je uvedena na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, z jejíhož celého území je povolen dovoz určitých drůbežích komodit do Unie a tranzit přes území Unie. Zejména se povoluje dovoz masa farmových ptáků nadřádu běžci určeného k lidské spotřebě („RAT“) do Unie a tranzit přes území Unie, a sice za zvláštních podmínek „H“, jak je uvedeno v části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, které stanoví, že v případě ohniska HPAI může být za zvláštních podmínek dovoz takového masa i nadále povolen, pokud pochází z ptáků nadřádu běžci pocházejících z registrovaného uzavřeného hospodářství s chovem ptáků nadřádu běžci prostého HPAI.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Dne 22. června 2017 Jihoafrická republika potvrdila výskyt HPAI podtypu H5N8 v jednom hospodářství s chovem drůbeže nacházejícím se na jejím území. Vzhledem k uvedenému potvrzenému ohnisku HPAI nemůže být již území Jihoafrické republiky považováno za prosté uvedené nákazy, a veterinární orgány Jihoafrické republiky tedy již nemohou vystavovat osvědčení pro zásilky masa farmových ptáků nadřádu běžci pro dovoz do Unie nebo tranzit přes území Unie, pokud nepochází z ptáků nadřádu běžci pocházejících z registrovaného uzavřeného hospodářství s chovem ptáků nadřádu běžci prostého HPAI podle zvláštních podmínek „H“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Veterinární orgány Jihoafrické republiky předložily předběžné informace o ohnisku HPAI a potvrdily, že neprodleně pozastavily vydávání veterinárních osvědčení pro zásilky masa farmových ptáků nadřádu běžci určeného k lidské spotřebě pro dovoz do Unie nebo tranzit přes Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Položka týkající se Jihoafrické republiky v seznamu uvedeném v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna, aby zohledňovala stávající epizootologickou situaci v této třetí zemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Zimbabwe je uvedeno na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, z jejíhož celého území je povolen dovoz určitých drůbežích komodit do Unie a tranzit přes území Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Dne 1. června 2017 Zimbabwe potvrdilo výskyt HPAI podtypu H5N8 v jednom hospodářství s chovem drůbeže nacházejícím se na jeho území. Vzhledem k uvedenému potvrzenému ohnisku HPAI nelze již území Zimbabwe považovat za prosté uvedené nákazy, a veterinární orgány Zimbabwe tedy již nemohou vystavovat osvědčení pro zásilky masa farmových ptáků nadřádu běžci určeného k lidské spotřebě, pro dovoz do Unie nebo tranzit přes Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Položka týkající se Zimbabwe v seznamu uvedeném v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna, aby zohledňovala stávající epizootologickou situaci v této třetí zemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/481 ze dne 20. března 2017, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Úř. věst. L 75, 21.3.2017, s. 15).
   
      (5)  Úř. věst. L 118, 21.4.1998, s. 3.
   
      (6)  Rozhodnutí Rady 98/258/ES ze dne 16. března 1998 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o hygienických opatřeních na ochranu zdraví lidí a zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (Úř. věst. L 118, 21.4.1998, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  položka pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kód ISO a název třetí země nebo území
                           
                           
                              Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                           
                           
                              Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                           
                           
                              Veterinární osvědčení
                           
                           
                              Zvláštní podmínky
                           
                           
                              Zvláštní podmínky
                           
                           
                              Status dozoru nad influenzou ptáků
                           
                           
                              Status očkování proti influenze ptáků
                           
                           
                              Status tlumení salmonel (6)
                           
                        
                        
                           
                              Vzor/vzory
                           
                           
                              Doplňkové záruky
                           
                           
                              Datum ukončení (1)
                           
                           
                              Datum zahájení (2)
                           
                        
                        
                           
                              1
                           
                           
                              2
                           
                           
                              3
                           
                           
                              4
                           
                           
                              5
                           
                           
                              6
                           
                           
                              6 A
                           
                           
                              6B
                           
                           
                              7
                           
                           
                              8
                           
                           
                              9
                           
                        
                        
                           
                              „Bývalá jugoslávská republika Makedonie
                           
                           
                              MK-0 (4)
                           
                           
                              Celá země
                           
                           
                              POU
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                              28.1.2017
                           
                           
                              1.5.2017
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              E, EP“
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  položka pro kód US-2.23 týkající se státu Tennessee a kód US-2.24 týkající se státu Alabama Spojených států amerických se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kód ISO a název třetí země nebo území
                           
                           
                              Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                           
                           
                              Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                           
                           
                              Veterinární osvědčení
                           
                           
                              Zvláštní podmínky
                           
                           
                              Zvláštní podmínky
                           
                           
                              Status dozoru nad influenzou ptáků
                           
                           
                              Status očkování proti influenze ptáků
                           
                           
                              Status tlumení salmonel (6)
                           
                        
                        
                           
                              Vzor/vzory
                           
                           
                              Doplňkové záruky
                           
                           
                              Datum ukončení (1)
                           
                           
                              Datum zahájení (2)
                           
                        
                        
                           
                              1
                           
                           
                              2
                           
                           
                              3
                           
                           
                              4
                           
                           
                              5
                           
                           
                              6
                           
                           
                              6 A
                           
                           
                              6B
                           
                           
                              7
                           
                           
                              8
                           
                           
                              9
                           
                        
                        
                           
                              „US – Spojené státy americké
                           
                           
                              US-2.23
                           
                           
                              Stát Tennessee:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Okres Lincoln
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Okres Franklin
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Okres Moore
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              WGM
                           
                           
                              VIII
                           
                           
                              P2
                           
                           
                              4.3.2017
                           
                           
                              11.8.2017
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              POU, RAT
                           
                           
                               
                           
                           
                              N
                              P2
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20
                           
                           
                               
                           
                           
                              A
                           
                           
                               
                           
                           
                              S3, ST1
                           
                        
                        
                           
                              US-2.24
                           
                           
                              Stát Alabama:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Okres Madison
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Okres Jackson
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              WGM
                           
                           
                              VIII
                           
                           
                              P2
                           
                           
                              4.3.2017
                           
                           
                              11.8.2017
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              POU, RAT
                           
                           
                               
                           
                           
                              N
                              P2
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20
                           
                           
                               
                           
                           
                              A
                           
                           
                               
                           
                           
                              S3, ST1“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  položky pro Jihoafrickou republiku a Zimbabwe se nahrazují tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kód ISO a název třetí země nebo území
                           
                           
                              Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                           
                           
                              Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                           
                           
                              Veterinární osvědčení
                           
                           
                              Zvláštní podmínky
                           
                           
                              Zvláštní podmínky
                           
                           
                              Status dozoru nad influenzou ptáků
                           
                           
                              Status očkování proti influenze ptáků
                           
                           
                              Status tlumení salmonel (6)
                           
                        
                        
                           
                              Vzor/vzory
                           
                           
                              Doplňkové záruky
                           
                           
                              Datum ukončení (1)
                           
                           
                              Datum zahájení (2)
                           
                        
                        
                           
                              1
                           
                           
                              2
                           
                           
                              3
                           
                           
                              4
                           
                           
                              5
                           
                           
                              6
                           
                           
                              6 A
                           
                           
                              6B
                           
                           
                              7
                           
                           
                              8
                           
                           
                              9
                           
                        
                        
                           
                              „ZA – Jihoafrická republika
                           
                           
                              ZA-0
                           
                           
                              Celá země
                           
                           
                              SPF
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              EP, E
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                              S4
                           
                        
                        
                           
                              BPR
                           
                           
                              I
                           
                           
                              P2
                           
                           
                              9.4.2011
                           
                           
                               
                           
                           
                              A
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              DOR
                           
                           
                              II
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              HER
                           
                           
                              III
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              RAT
                           
                           
                              VII
                           
                           
                              H, P2
                           
                           
                              22.6.2017
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ZW – Zimbabwe
                           
                           
                              ZW-0
                           
                           
                              Celá země
                           
                           
                              RAT
                           
                           
                              VII
                           
                           
                              P2
                           
                           
                              1.6.2017
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              EP, E
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                              S4“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.