Nařízení Rady (EU) 2017/1419 ze dne 4. srpna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1419/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 204/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1419
   ze dne 4. srpna 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1427 ze dne 4. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (EU) 2016/44 (2) uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/1333 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 29. června 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2362 (2017), kterou se prodlužuje uplatňování opatření na plavidla, na která se nakládá ropa, včetně surové ropy a rafinovaných ropných produktů, která byla nezákonně vyvezena z Libye nebo která byla předmětem pokusu o nezákonný vývoz z Libye, a na plavidla, která ji přepravují nebo z nichž se vykládá, a kterou se dále upřesňují kritéria pro zařazení na seznam.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 4. srpna 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/1427, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               K provádění těchto opatření je nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (EU) 2016/44 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) 2016/44 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   V příloze II jsou uvedeny fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány, které byly určeny Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce v souladu s bodem 22 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011), bodem 19, 22 nebo 23 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1973 (2011), bodem 4 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2174 (2014), bodem 11 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2213 (2015) nebo bodem 11 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2362 (2017).“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 15 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                           „1.   Na určená plavidla plující pod vlajkou členského státu je zakázáno nakládat ropu z Libye, včetně surové ropy a rafinovaných ropných produktů, přepravovat ji na těchto plavidlech nebo ji z nich vykládat, pokud to nepovolí příslušný orgán daného členského státu po konzultaci s kontaktním místem vlády Libye.“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           odstavec 6 se nahrazuje tímto:
                           „6.   Finanční transakce, včetně prodeje, využití úvěru a uzavření pojištění přepravy, týkající se ropy, včetně surové ropy a rafinovaných ropných produktů, na palubě určených plavidel, jsou zakázány, pokud tak Výbor pro sankce stanoví. Tento zákaz se nevztahuje na výběr přístavních poplatků v případech uvedených v odstavci 3.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. srpna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Viz strana 99 v tomto čísle Úředního věstníku.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.