Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1420 ze dne 4. srpna 2017, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/150

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1420/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 204/3
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1420
   ze dne 4. srpna 2017,
   kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/150
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 27. ledna 2017 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) č. 2017/150 (2), kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 tím, že se stanoví aktualizovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 2580/2001 (dále jen „seznam“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Všem osobám, skupinám a subjektům, u nichž to bylo prakticky možné, poskytla Rada odůvodnění, proč byly na seznam zařazeny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie informovala Rada osoby, skupiny a subjekty zařazené na seznam, že se rozhodla je na něm ponechat. Rada dotyčné osoby, skupiny a subjekty rovněž informovala o možnosti požádat Radu o odůvodnění jejich zařazení na seznam v případě, že jim toto odůvodnění ještě nebylo sděleno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rada provedla přezkum seznamu podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001. Při provádění tohoto přezkumu zohlednila Rada připomínky, jež jí dotčené osoby, skupiny a subjekty předložily, jakož i aktualizované informace o vnitrostátním statusu osob a subjektů zařazených na seznam, které získala od příslušných vnitrostátních orgánů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rada ověřila, že příslušné orgány ve smyslu čl. 1 odst. 4 společného postoje Rady 2001/931/SZBP (3) přijaly ke vztahu ke všem osobám, skupinám a subjektům rozhodnutí o tom, že byly zapojeny to teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931/SZBP. Rada rovněž dospěla k závěru, že na osoby, skupiny a subjekty, na které se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, by se měla i nadále vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená v nařízení (ES) č. 2580/2001.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Seznam by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován a prováděcí nařízení (EU) 2017/150 by mělo být zrušeno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 je uveden v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Prováděcí nařízení (EU) 2017/150 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. srpna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/150 ze dne 27. ledna 2017, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2016/1127 (Úř. věst. L 23, 28.1.2017, s. 3).
   
      (3)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).
   
   
      PŘÍLOHA
      Seznam osob, skupin a subjektů podle článku 1
      I.   OSOBY
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  ABDOLLAHI, Hamed (také znám jako Mustafa Abdullahi), narozen dne 11. srpna 1960 v Íránu. Číslo cestovního pasu: D9004878.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al-Ihsá (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16. října 1966 v Tarútu (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  ARBABSIAR, Manssor (také znám jako Mansour Arbabsiar), narozen dne 6. nebo 15. března 1955 v Íránu. Státní příslušník Íránu a USA. Číslo cestovního pasu: C2002515 (íránský cestovní pas); Číslo cestovního pasu: 477845448 (cestovní pas USA). Číslo průkazu totožnosti: 07442833, platnost do 15. března 2016 (řidičský průkaz USA).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  BOUYERI, Mohammed (také znám jako Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), narozen dne 8. března 1978 v Amsterodamu (Nizozemsko).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  EL HAJJ, Hassan Hassan, narozen dne 22. března 1988, v Zaghdraiye, Sidon, Libanon, státní příslušník Kanady. Číslo cestovního pasu: JX446643 (Kanada).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7.
               
               
                  IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8.
               
               
                  MELIAD, Farah, narozen dne 5. listopadu 1980, Sydney (Austrálie), státní příslušník Austrálie. Číslo cestovního pasu: M2719127 (Austrálie).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9.
               
               
                  MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), narozen dne 14.4.1965 nebo 1.3.1964 v Pákistánu; číslo cestovního pasu: 488555.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10.
               
               
                  ȘANLI, Dalokay (také znám jako Sinan), narozen dne 13. října 1976 v Pülümüru (Turecko).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11.
               
               
                  SHAHLAI, Abdul Reza (také znám jako Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), narozen kolem roku 1957 v Íránu. Adresy: 1) Kermánšáh, Írán, 2) vojenská základna Mehrán, provincie Ílám, Írán.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12.
               
               
                  SHAKURI, Ali Gholam, narozen kolem roku 1965 v Teheránu, Írán.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13.
               
               
                  SOLEIMANI, Qasem (také znám jako Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), narozen dne 11. března 1957 v Íránu. Státní příslušník Íránu. Číslo cestovního pasu: 008827 (íránský diplomatický pas), vydaný v roce 1999. Hodnost: generálmajor.
               
            
         
      
      II.   SKUPINY A SUBJEKTY
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  „Abu Nidal Organisation“ (také známa jako „Organizace Abú Nidala“; „ANO“; „Revoluční rada Fatáhu“; „Arabské revoluční brigády“; „Černé září“; „Revoluční organizace socialistických muslimů“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  „Al-Aqsa Martyrs' Brigade“ („Brigáda mučedníků al-Aksá“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  „Al-Aqsa e.V.“ („Sdružení Al-Aksá e.V.“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  „Babbar Khalsa“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  „Communist Party of the Philippines“ („Komunistická strana Filipín“, včetně „New Peoples Army“ („Nové lidové armády“), „NPA“), Filipíny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  „Gama'a al-Islamiyya“ (také známa jako „Al-Gama'a al-Islamiyya“; „Islámská skupina“; „IG“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7.
               
               
                  „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ („IBDA-C“; „Fronta islámských bojovníků Velkého východu“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8.
               
               
                  „Hamas“ („Hamás“, včetně „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9.
               
               
                  „Hizballah Military Wing“ („Vojenské křídlo Hizballáhu“; také známa jako „Hezbollah Military Wing“; „Hizbullah Military Wing“; „Hizbollah Military Wing“; „Hezballah Military Wing“; „Hisbollah Military Wing“; „Hizbu'llah Military Wing“; „Hizb Allah Military Wing“; „Jihad Council“ („Rada Džihádu“) (a všechny podřízené složky, včetně organizace pro vnější bezpečnost)).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10.
               
               
                  „Hizbul Mujahideen“ („Hizb al-Mudžáhidín“; „HM“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11.
               
               
                  „Khalisan Zindabad Force“ („KZF“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12.
               
               
                  „Kurdistan Workers' Party“ („Kurdská strana pracujících“; „PKK“; také známa jako „KADEK“; „KONGRA-GEL“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13.
               
               
                  „Liberation Tigers of Tamil Eelam“ („Tygři osvobození tamilského Ílamu“, „LTTE“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  14.
               
               
                  „Ejército de Liberación Nacional“ („Národně osvobozenecká armáda“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  15.
               
               
                  „Palestinian Islamic Jihad“ („Palestinský islámský džihád“; „PIJ“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  16.
               
               
                  „Popular Front for the Liberation of Palestine“ („Lidová fronta za osvobození Palestiny“; „PFLP“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  17.
               
               
                  „Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny“; také známo jako „PFLP-General Command“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  18.
               
               
                  „Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia“ („Revoluční ozbrojené síly Kolumbie“; „FARC“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  19.
               
               
                  „Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ („Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana“; „DHKP/C“; také známa jako „Devrimci Sol“ („Revoluční levice“); „Dev Sol“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  20.
               
               
                  „Sendero Luminoso“ („Světlá stezka“; „SL“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  21.
               
               
                  „Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ („TAK“; také známa jako „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoli za osvobození Kurdistánu“); „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jestřábi za osvobození Kurdistánu“)).
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.