Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1421 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června do 29. září 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1421/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 204/7
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1421
   ze dne 2. srpna 2017,
   kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června do 29. září 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 77e odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Za účelem zajištění jednotných podmínek pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pojišťovnami a zajišťovnami pro účely směrnice 2009/138/ES by měly být pro každé referenční datum stanoveny technické informace o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr, o základních rozpětích pro výpočet vyrovnávací úpravy a o koeficientu volatility.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Pojišťovny a zajišťovny by měly použít technické informace vycházející z tržních údajů souvisejících s koncem posledního měsíce předcházejícího prvnímu referenčnímu datu vykazování, na něž se použije toto nařízení. Dne 6. července 2017 poskytl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Komisi technické informace související s tržními údaji z konce června 2017. Uvedené informace byly 6. července 2017 v souladu s čl. 77e odst. 1 směrnice 2009/138/ES zveřejněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Protože je zapotřebí, aby byly uvedené technické informace okamžitě k dispozici, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z důvodů obezřetnosti je nutné, aby pojišťovny a zajišťovny pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu používaly stejné technické informace bez ohledu na datum, kdy vykazují svým příslušným orgánům. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního referenčního data vykazování, na něž se použije toto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby byla co nejdříve zajištěna právní jistota, měla by být z náležitých závažných a naléhavých důvodů týkajících se dostupnosti příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr opatření stanovená tímto nařízením přijata v souladu s článkem 8 ve spojení s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Pojišťovny a zajišťovny použijí při výpočtu technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června do 29. září 2017 technické informace uvedené v odstavci 2.
   2.   Pro každou příslušnou měnu se při výpočtu nejlepšího odhadu podle článku 77 směrnice 2009/138/ES, vyrovnávací úpravy podle článku 77c uvedené směrnice a koeficientu volatility podle článku 77d uvedené směrnice použijí tyto technické informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr uvedené v příloze I;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy uvedená v příloze II;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               pro každý příslušný vnitrostátní pojistný trh koeficienty volatility uvedené v příloze III.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 30. června 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 2. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu, bez jakékoli vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Splatnost (v letech)
               
               
                  Euro (%)
               
               
                  Česká koruna (%)
               
               
                  Dánská koruna (%)
               
               
                  Forint (%)
               
               
                  Švédská koruna (%)
               
               
                  Kuna (%)
               
            
            
               
                  1
               
               
                  – 0,335
               
               
                  0,337
               
               
                  – 0,344
               
               
                  0,093
               
               
                  – 0,549
               
               
                  0,287
               
            
            
               
                  2
               
               
                  – 0,225
               
               
                  0,581
               
               
                  – 0,235
               
               
                  0,489
               
               
                  – 0,335
               
               
                  0,855
               
            
            
               
                  3
               
               
                  – 0,098
               
               
                  0,696
               
               
                  – 0,108
               
               
                  0,623
               
               
                  – 0,105
               
               
                  1,419
               
            
            
               
                  4
               
               
                  0,037
               
               
                  0,792
               
               
                  0,027
               
               
                  1,135
               
               
                  0,122
               
               
                  1,889
               
            
            
               
                  5
               
               
                  0,172
               
               
                  0,879
               
               
                  0,162
               
               
                  1,551
               
               
                  0,336
               
               
                  2,164
               
            
            
               
                  6
               
               
                  0,312
               
               
                  0,958
               
               
                  0,302
               
               
                  1,984
               
               
                  0,536
               
               
                  2,333
               
            
            
               
                  7
               
               
                  0,446
               
               
                  1,014
               
               
                  0,436
               
               
                  2,359
               
               
                  0,719
               
               
                  2,465
               
            
            
               
                  8
               
               
                  0,577
               
               
                  1,074
               
               
                  0,567
               
               
                  2,638
               
               
                  0,887
               
               
                  2,596
               
            
            
               
                  9
               
               
                  0,702
               
               
                  1,133
               
               
                  0,692
               
               
                  2,856
               
               
                  1,035
               
               
                  2,733
               
            
            
               
                  10
               
               
                  0,817
               
               
                  1,188
               
               
                  0,807
               
               
                  3,030
               
               
                  1,165
               
               
                  2,852
               
            
            
               
                  11
               
               
                  0,919
               
               
                  1,227
               
               
                  0,909
               
               
                  3,196
               
               
                  1,326
               
               
                  2,950
               
            
            
               
                  12
               
               
                  1,011
               
               
                  1,262
               
               
                  1,001
               
               
                  3,355
               
               
                  1,501
               
               
                  3,034
               
            
            
               
                  13
               
               
                  1,095
               
               
                  1,303
               
               
                  1,084
               
               
                  3,503
               
               
                  1,672
               
               
                  3,106
               
            
            
               
                  14
               
               
                  1,167
               
               
                  1,351
               
               
                  1,156
               
               
                  3,635
               
               
                  1,832
               
               
                  3,169
               
            
            
               
                  15
               
               
                  1,224
               
               
                  1,407
               
               
                  1,213
               
               
                  3,750
               
               
                  1,977
               
               
                  3,224
               
            
            
               
                  16
               
               
                  1,265
               
               
                  1,470
               
               
                  1,255
               
               
                  3,844
               
               
                  2,108
               
               
                  3,274
               
            
            
               
                  17
               
               
                  1,299
               
               
                  1,538
               
               
                  1,288
               
               
                  3,922
               
               
                  2,227
               
               
                  3,318
               
            
            
               
                  18
               
               
                  1,331
               
               
                  1,609
               
               
                  1,320
               
               
                  3,986
               
               
                  2,333
               
               
                  3,358
               
            
            
               
                  19
               
               
                  1,365
               
               
                  1,681
               
               
                  1,355
               
               
                  4,039
               
               
                  2,430
               
               
                  3,394
               
            
            
               
                  20
               
               
                  1,407
               
               
                  1,753
               
               
                  1,396
               
               
                  4,083
               
               
                  2,517
               
               
                  3,427
               
            
            
               
                  21
               
               
                  1,456
               
               
                  1,824
               
               
                  1,445
               
               
                  4,120
               
               
                  2,596
               
               
                  3,457
               
            
            
               
                  22
               
               
                  1,511
               
               
                  1,893
               
               
                  1,501
               
               
                  4,150
               
               
                  2,668
               
               
                  3,485
               
            
            
               
                  23
               
               
                  1,570
               
               
                  1,960
               
               
                  1,560
               
               
                  4,175
               
               
                  2,734
               
               
                  3,511
               
            
            
               
                  24
               
               
                  1,631
               
               
                  2,025
               
               
                  1,621
               
               
                  4,196
               
               
                  2,795
               
               
                  3,535
               
            
            
               
                  25
               
               
                  1,693
               
               
                  2,088
               
               
                  1,683
               
               
                  4,214
               
               
                  2,851
               
               
                  3,558
               
            
            
               
                  26
               
               
                  1,755
               
               
                  2,149
               
               
                  1,746
               
               
                  4,229
               
               
                  2,902
               
               
                  3,579
               
            
            
               
                  27
               
               
                  1,816
               
               
                  2,207
               
               
                  1,807
               
               
                  4,241
               
               
                  2,950
               
               
                  3,598
               
            
            
               
                  28
               
               
                  1,877
               
               
                  2,263
               
               
                  1,868
               
               
                  4,251
               
               
                  2,994
               
               
                  3,617
               
            
            
               
                  29
               
               
                  1,936
               
               
                  2,317
               
               
                  1,928
               
               
                  4,259
               
               
                  3,036
               
               
                  3,634
               
            
            
               
                  30
               
               
                  1,994
               
               
                  2,368
               
               
                  1,986
               
               
                  4,266
               
               
                  3,074
               
               
                  3,651
               
            
            
               
                  31
               
               
                  2,050
               
               
                  2,417
               
               
                  2,042
               
               
                  4,271
               
               
                  3,110
               
               
                  3,666
               
            
            
               
                  32
               
               
                  2,104
               
               
                  2,464
               
               
                  2,097
               
               
                  4,275
               
               
                  3,144
               
               
                  3,681
               
            
            
               
                  33
               
               
                  2,157
               
               
                  2,510
               
               
                  2,149
               
               
                  4,279
               
               
                  3,176
               
               
                  3,694
               
            
            
               
                  34
               
               
                  2,208
               
               
                  2,553
               
               
                  2,200
               
               
                  4,282
               
               
                  3,206
               
               
                  3,708
               
            
            
               
                  35
               
               
                  2,256
               
               
                  2,594
               
               
                  2,249
               
               
                  4,284
               
               
                  3,234
               
               
                  3,720
               
            
            
               
                  36
               
               
                  2,303
               
               
                  2,634
               
               
                  2,296
               
               
                  4,285
               
               
                  3,261
               
               
                  3,732
               
            
            
               
                  37
               
               
                  2,349
               
               
                  2,672
               
               
                  2,342
               
               
                  4,286
               
               
                  3,286
               
               
                  3,743
               
            
            
               
                  38
               
               
                  2,392
               
               
                  2,709
               
               
                  2,385
               
               
                  4,287
               
               
                  3,310
               
               
                  3,754
               
            
            
               
                  39
               
               
                  2,434
               
               
                  2,744
               
               
                  2,428
               
               
                  4,287
               
               
                  3,333
               
               
                  3,765
               
            
            
               
                  40
               
               
                  2,474
               
               
                  2,777
               
               
                  2,468
               
               
                  4,288
               
               
                  3,354
               
               
                  3,774
               
            
            
               
                  41
               
               
                  2,513
               
               
                  2,809
               
               
                  2,507
               
               
                  4,287
               
               
                  3,375
               
               
                  3,784
               
            
            
               
                  42
               
               
                  2,550
               
               
                  2,840
               
               
                  2,544
               
               
                  4,287
               
               
                  3,395
               
               
                  3,793
               
            
            
               
                  43
               
               
                  2,586
               
               
                  2,870
               
               
                  2,580
               
               
                  4,287
               
               
                  3,413
               
               
                  3,802
               
            
            
               
                  44
               
               
                  2,621
               
               
                  2,899
               
               
                  2,615
               
               
                  4,286
               
               
                  3,431
               
               
                  3,810
               
            
            
               
                  45
               
               
                  2,654
               
               
                  2,926
               
               
                  2,648
               
               
                  4,285
               
               
                  3,448
               
               
                  3,818
               
            
            
               
                  46
               
               
                  2,686
               
               
                  2,952
               
               
                  2,680
               
               
                  4,285
               
               
                  3,464
               
               
                  3,826
               
            
            
               
                  47
               
               
                  2,717
               
               
                  2,978
               
               
                  2,711
               
               
                  4,284
               
               
                  3,480
               
               
                  3,833
               
            
            
               
                  48
               
               
                  2,746
               
               
                  3,002
               
               
                  2,741
               
               
                  4,283
               
               
                  3,495
               
               
                  3,840
               
            
            
               
                  49
               
               
                  2,775
               
               
                  3,026
               
               
                  2,770
               
               
                  4,282
               
               
                  3,509
               
               
                  3,847
               
            
            
               
                  50
               
               
                  2,802
               
               
                  3,048
               
               
                  2,797
               
               
                  4,281
               
               
                  3,523
               
               
                  3,854
               
            
            
               
                  51
               
               
                  2,829
               
               
                  3,070
               
               
                  2,824
               
               
                  4,280
               
               
                  3,536
               
               
                  3,860
               
            
            
               
                  52
               
               
                  2,855
               
               
                  3,091
               
               
                  2,850
               
               
                  4,279
               
               
                  3,549
               
               
                  3,866
               
            
            
               
                  53
               
               
                  2,879
               
               
                  3,112
               
               
                  2,874
               
               
                  4,278
               
               
                  3,561
               
               
                  3,872
               
            
            
               
                  54
               
               
                  2,903
               
               
                  3,131
               
               
                  2,898
               
               
                  4,277
               
               
                  3,573
               
               
                  3,878
               
            
            
               
                  55
               
               
                  2,926
               
               
                  3,150
               
               
                  2,922
               
               
                  4,276
               
               
                  3,584
               
               
                  3,884
               
            
            
               
                  56
               
               
                  2,949
               
               
                  3,169
               
               
                  2,944
               
               
                  4,274
               
               
                  3,595
               
               
                  3,889
               
            
            
               
                  57
               
               
                  2,970
               
               
                  3,186
               
               
                  2,966
               
               
                  4,273
               
               
                  3,606
               
               
                  3,894
               
            
            
               
                  58
               
               
                  2,991
               
               
                  3,204
               
               
                  2,986
               
               
                  4,272
               
               
                  3,616
               
               
                  3,899
               
            
            
               
                  59
               
               
                  3,011
               
               
                  3,220
               
               
                  3,007
               
               
                  4,271
               
               
                  3,626
               
               
                  3,904
               
            
            
               
                  60
               
               
                  3,031
               
               
                  3,236
               
               
                  3,026
               
               
                  4,270
               
               
                  3,636
               
               
                  3,909
               
            
            
               
                  61
               
               
                  3,049
               
               
                  3,252
               
               
                  3,045
               
               
                  4,269
               
               
                  3,645
               
               
                  3,914
               
            
            
               
                  62
               
               
                  3,068
               
               
                  3,267
               
               
                  3,064
               
               
                  4,268
               
               
                  3,654
               
               
                  3,918
               
            
            
               
                  63
               
               
                  3,086
               
               
                  3,282
               
               
                  3,081
               
               
                  4,267
               
               
                  3,662
               
               
                  3,922
               
            
            
               
                  64
               
               
                  3,103
               
               
                  3,296
               
               
                  3,099
               
               
                  4,267
               
               
                  3,671
               
               
                  3,927
               
            
            
               
                  65
               
               
                  3,119
               
               
                  3,309
               
               
                  3,115
               
               
                  4,266
               
               
                  3,679
               
               
                  3,931
               
            
            
               
                  66
               
               
                  3,136
               
               
                  3,323
               
               
                  3,132
               
               
                  4,265
               
               
                  3,687
               
               
                  3,935
               
            
            
               
                  67
               
               
                  3,151
               
               
                  3,336
               
               
                  3,148
               
               
                  4,264
               
               
                  3,694
               
               
                  3,939
               
            
            
               
                  68
               
               
                  3,167
               
               
                  3,348
               
               
                  3,163
               
               
                  4,263
               
               
                  3,702
               
               
                  3,942
               
            
            
               
                  69
               
               
                  3,182
               
               
                  3,361
               
               
                  3,178
               
               
                  4,262
               
               
                  3,709
               
               
                  3,946
               
            
            
               
                  70
               
               
                  3,196
               
               
                  3,373
               
               
                  3,192
               
               
                  4,261
               
               
                  3,716
               
               
                  3,949
               
            
            
               
                  71
               
               
                  3,210
               
               
                  3,384
               
               
                  3,206
               
               
                  4,260
               
               
                  3,723
               
               
                  3,953
               
            
            
               
                  72
               
               
                  3,224
               
               
                  3,395
               
               
                  3,220
               
               
                  4,260
               
               
                  3,729
               
               
                  3,956
               
            
            
               
                  73
               
               
                  3,237
               
               
                  3,406
               
               
                  3,233
               
               
                  4,259
               
               
                  3,736
               
               
                  3,960
               
            
            
               
                  74
               
               
                  3,250
               
               
                  3,417
               
               
                  3,246
               
               
                  4,258
               
               
                  3,742
               
               
                  3,963
               
            
            
               
                  75
               
               
                  3,262
               
               
                  3,427
               
               
                  3,259
               
               
                  4,257
               
               
                  3,748
               
               
                  3,966
               
            
            
               
                  76
               
               
                  3,275
               
               
                  3,437
               
               
                  3,271
               
               
                  4,257
               
               
                  3,754
               
               
                  3,969
               
            
            
               
                  77
               
               
                  3,287
               
               
                  3,447
               
               
                  3,283
               
               
                  4,256
               
               
                  3,760
               
               
                  3,972
               
            
            
               
                  78
               
               
                  3,298
               
               
                  3,457
               
               
                  3,295
               
               
                  4,255
               
               
                  3,766
               
               
                  3,975
               
            
            
               
                  79
               
               
                  3,310
               
               
                  3,466
               
               
                  3,306
               
               
                  4,255
               
               
                  3,771
               
               
                  3,978
               
            
            
               
                  80
               
               
                  3,321
               
               
                  3,475
               
               
                  3,318
               
               
                  4,254
               
               
                  3,776
               
               
                  3,980
               
            
            
               
                  81
               
               
                  3,332
               
               
                  3,484
               
               
                  3,328
               
               
                  4,253
               
               
                  3,782
               
               
                  3,983
               
            
            
               
                  82
               
               
                  3,342
               
               
                  3,493
               
               
                  3,339
               
               
                  4,253
               
               
                  3,787
               
               
                  3,986
               
            
            
               
                  83
               
               
                  3,352
               
               
                  3,501
               
               
                  3,349
               
               
                  4,252
               
               
                  3,792
               
               
                  3,988
               
            
            
               
                  84
               
               
                  3,362
               
               
                  3,510
               
               
                  3,359
               
               
                  4,251
               
               
                  3,797
               
               
                  3,991
               
            
            
               
                  85
               
               
                  3,372
               
               
                  3,518
               
               
                  3,369
               
               
                  4,251
               
               
                  3,801
               
               
                  3,993
               
            
            
               
                  86
               
               
                  3,382
               
               
                  3,526
               
               
                  3,379
               
               
                  4,250
               
               
                  3,806
               
               
                  3,995
               
            
            
               
                  87
               
               
                  3,391
               
               
                  3,533
               
               
                  3,388
               
               
                  4,250
               
               
                  3,810
               
               
                  3,998
               
            
            
               
                  88
               
               
                  3,400
               
               
                  3,541
               
               
                  3,397
               
               
                  4,249
               
               
                  3,815
               
               
                  4,000
               
            
            
               
                  89
               
               
                  3,409
               
               
                  3,548
               
               
                  3,406
               
               
                  4,248
               
               
                  3,819
               
               
                  4,002
               
            
            
               
                  90
               
               
                  3,418
               
               
                  3,556
               
               
                  3,415
               
               
                  4,248
               
               
                  3,823
               
               
                  4,004
               
            
            
               
                  91
               
               
                  3,427
               
               
                  3,563
               
               
                  3,424
               
               
                  4,247
               
               
                  3,827
               
               
                  4,007
               
            
            
               
                  92
               
               
                  3,435
               
               
                  3,569
               
               
                  3,432
               
               
                  4,247
               
               
                  3,832
               
               
                  4,009
               
            
            
               
                  93
               
               
                  3,443
               
               
                  3,576
               
               
                  3,440
               
               
                  4,246
               
               
                  3,835
               
               
                  4,011
               
            
            
               
                  94
               
               
                  3,451
               
               
                  3,583
               
               
                  3,448
               
               
                  4,246
               
               
                  3,839
               
               
                  4,013
               
            
            
               
                  95
               
               
                  3,459
               
               
                  3,589
               
               
                  3,456
               
               
                  4,245
               
               
                  3,843
               
               
                  4,015
               
            
            
               
                  96
               
               
                  3,467
               
               
                  3,596
               
               
                  3,464
               
               
                  4,245
               
               
                  3,847
               
               
                  4,017
               
            
            
               
                  97
               
               
                  3,474
               
               
                  3,602
               
               
                  3,472
               
               
                  4,245
               
               
                  3,850
               
               
                  4,018
               
            
            
               
                  98
               
               
                  3,482
               
               
                  3,608
               
               
                  3,479
               
               
                  4,244
               
               
                  3,854
               
               
                  4,020
               
            
            
               
                  99
               
               
                  3,489
               
               
                  3,614
               
               
                  3,486
               
               
                  4,244
               
               
                  3,858
               
               
                  4,022
               
            
            
               
                  100
               
               
                  3,496
               
               
                  3,620
               
               
                  3,493
               
               
                  4,243
               
               
                  3,861
               
               
                  4,024
               
            
            
               
                  101
               
               
                  3,503
               
               
                  3,626
               
               
                  3,500
               
               
                  4,243
               
               
                  3,864
               
               
                  4,026
               
            
            
               
                  102
               
               
                  3,510
               
               
                  3,631
               
               
                  3,507
               
               
                  4,242
               
               
                  3,868
               
               
                  4,027
               
            
            
               
                  103
               
               
                  3,516
               
               
                  3,637
               
               
                  3,514
               
               
                  4,242
               
               
                  3,871
               
               
                  4,029
               
            
            
               
                  104
               
               
                  3,523
               
               
                  3,642
               
               
                  3,520
               
               
                  4,242
               
               
                  3,874
               
               
                  4,031
               
            
            
               
                  105
               
               
                  3,529
               
               
                  3,647
               
               
                  3,527
               
               
                  4,241
               
               
                  3,877
               
               
                  4,032
               
            
            
               
                  106
               
               
                  3,536
               
               
                  3,653
               
               
                  3,533
               
               
                  4,241
               
               
                  3,880
               
               
                  4,034
               
            
            
               
                  107
               
               
                  3,542
               
               
                  3,658
               
               
                  3,539
               
               
                  4,240
               
               
                  3,883
               
               
                  4,035
               
            
            
               
                  108
               
               
                  3,548
               
               
                  3,663
               
               
                  3,546
               
               
                  4,240
               
               
                  3,886
               
               
                  4,037
               
            
            
               
                  109
               
               
                  3,554
               
               
                  3,668
               
               
                  3,552
               
               
                  4,240
               
               
                  3,889
               
               
                  4,038
               
            
            
               
                  110
               
               
                  3,560
               
               
                  3,672
               
               
                  3,557
               
               
                  4,239
               
               
                  3,892
               
               
                  4,040
               
            
            
               
                  111
               
               
                  3,566
               
               
                  3,677
               
               
                  3,563
               
               
                  4,239
               
               
                  3,895
               
               
                  4,041
               
            
            
               
                  112
               
               
                  3,571
               
               
                  3,682
               
               
                  3,569
               
               
                  4,239
               
               
                  3,897
               
               
                  4,043
               
            
            
               
                  113
               
               
                  3,577
               
               
                  3,686
               
               
                  3,574
               
               
                  4,238
               
               
                  3,900
               
               
                  4,044
               
            
            
               
                  114
               
               
                  3,582
               
               
                  3,691
               
               
                  3,580
               
               
                  4,238
               
               
                  3,903
               
               
                  4,045
               
            
            
               
                  115
               
               
                  3,588
               
               
                  3,695
               
               
                  3,585
               
               
                  4,238
               
               
                  3,905
               
               
                  4,047
               
            
            
               
                  116
               
               
                  3,593
               
               
                  3,700
               
               
                  3,591
               
               
                  4,237
               
               
                  3,908
               
               
                  4,048
               
            
            
               
                  117
               
               
                  3,598
               
               
                  3,704
               
               
                  3,596
               
               
                  4,237
               
               
                  3,910
               
               
                  4,049
               
            
            
               
                  118
               
               
                  3,603
               
               
                  3,708
               
               
                  3,601
               
               
                  4,237
               
               
                  3,913
               
               
                  4,051
               
            
            
               
                  119
               
               
                  3,608
               
               
                  3,712
               
               
                  3,606
               
               
                  4,236
               
               
                  3,915
               
               
                  4,052
               
            
            
               
                  120
               
               
                  3,613
               
               
                  3,716
               
               
                  3,611
               
               
                  4,236
               
               
                  3,917
               
               
                  4,053
               
            
            
               
                  121
               
               
                  3,618
               
               
                  3,720
               
               
                  3,616
               
               
                  4,236
               
               
                  3,920
               
               
                  4,054
               
            
            
               
                  122
               
               
                  3,623
               
               
                  3,724
               
               
                  3,620
               
               
                  4,235
               
               
                  3,922
               
               
                  4,056
               
            
            
               
                  123
               
               
                  3,627
               
               
                  3,728
               
               
                  3,625
               
               
                  4,235
               
               
                  3,924
               
               
                  4,057
               
            
            
               
                  124
               
               
                  3,632
               
               
                  3,732
               
               
                  3,630
               
               
                  4,235
               
               
                  3,926
               
               
                  4,058
               
            
            
               
                  125
               
               
                  3,636
               
               
                  3,736
               
               
                  3,634
               
               
                  4,235
               
               
                  3,929
               
               
                  4,059
               
            
            
               
                  126
               
               
                  3,641
               
               
                  3,739
               
               
                  3,639
               
               
                  4,234
               
               
                  3,931
               
               
                  4,060
               
            
            
               
                  127
               
               
                  3,645
               
               
                  3,743
               
               
                  3,643
               
               
                  4,234
               
               
                  3,933
               
               
                  4,061
               
            
            
               
                  128
               
               
                  3,650
               
               
                  3,746
               
               
                  3,648
               
               
                  4,234
               
               
                  3,935
               
               
                  4,062
               
            
            
               
                  129
               
               
                  3,654
               
               
                  3,750
               
               
                  3,652
               
               
                  4,233
               
               
                  3,937
               
               
                  4,063
               
            
            
               
                  130
               
               
                  3,658
               
               
                  3,753
               
               
                  3,656
               
               
                  4,233
               
               
                  3,939
               
               
                  4,064
               
            
            
               
                  131
               
               
                  3,662
               
               
                  3,757
               
               
                  3,660
               
               
                  4,233
               
               
                  3,941
               
               
                  4,065
               
            
            
               
                  132
               
               
                  3,666
               
               
                  3,760
               
               
                  3,664
               
               
                  4,233
               
               
                  3,943
               
               
                  4,066
               
            
            
               
                  133
               
               
                  3,670
               
               
                  3,763
               
               
                  3,668
               
               
                  4,232
               
               
                  3,945
               
               
                  4,067
               
            
            
               
                  134
               
               
                  3,674
               
               
                  3,767
               
               
                  3,672
               
               
                  4,232
               
               
                  3,947
               
               
                  4,068
               
            
            
               
                  135
               
               
                  3,678
               
               
                  3,770
               
               
                  3,676
               
               
                  4,232
               
               
                  3,949
               
               
                  4,069
               
            
            
               
                  136
               
               
                  3,682
               
               
                  3,773
               
               
                  3,680
               
               
                  4,232
               
               
                  3,951
               
               
                  4,070
               
            
            
               
                  137
               
               
                  3,686
               
               
                  3,776
               
               
                  3,684
               
               
                  4,232
               
               
                  3,952
               
               
                  4,071
               
            
            
               
                  138
               
               
                  3,689
               
               
                  3,779
               
               
                  3,687
               
               
                  4,231
               
               
                  3,954
               
               
                  4,072
               
            
            
               
                  139
               
               
                  3,693
               
               
                  3,782
               
               
                  3,691
               
               
                  4,231
               
               
                  3,956
               
               
                  4,073
               
            
            
               
                  140
               
               
                  3,697
               
               
                  3,785
               
               
                  3,695
               
               
                  4,231
               
               
                  3,958
               
               
                  4,074
               
            
            
               
                  141
               
               
                  3,700
               
               
                  3,788
               
               
                  3,698
               
               
                  4,231
               
               
                  3,959
               
               
                  4,075
               
            
            
               
                  142
               
               
                  3,704
               
               
                  3,791
               
               
                  3,702
               
               
                  4,230
               
               
                  3,961
               
               
                  4,076
               
            
            
               
                  143
               
               
                  3,707
               
               
                  3,794
               
               
                  3,705
               
               
                  4,230
               
               
                  3,963
               
               
                  4,077
               
            
            
               
                  144
               
               
                  3,711
               
               
                  3,797
               
               
                  3,709
               
               
                  4,230
               
               
                  3,964
               
               
                  4,078
               
            
            
               
                  145
               
               
                  3,714
               
               
                  3,799
               
               
                  3,712
               
               
                  4,230
               
               
                  3,966
               
               
                  4,078
               
            
            
               
                  146
               
               
                  3,717
               
               
                  3,802
               
               
                  3,715
               
               
                  4,230
               
               
                  3,968
               
               
                  4,079
               
            
            
               
                  147
               
               
                  3,721
               
               
                  3,805
               
               
                  3,719
               
               
                  4,229
               
               
                  3,969
               
               
                  4,080
               
            
            
               
                  148
               
               
                  3,724
               
               
                  3,808
               
               
                  3,722
               
               
                  4,229
               
               
                  3,971
               
               
                  4,081
               
            
            
               
                  149
               
               
                  3,727
               
               
                  3,810
               
               
                  3,725
               
               
                  4,229
               
               
                  3,972
               
               
                  4,082
               
            
            
               
                  150
               
               
                  3,730
               
               
                  3,813
               
               
                  3,728
               
               
                  4,229
               
               
                  3,974
               
               
                  4,082
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Splatnost (v letech)
               
               
                  Lev (%)
               
               
                  Libra šterlinků (%)
               
               
                  Rumunský leu (%)
               
               
                  Zlotý (%)
               
               
                  Islandská koruna (%)
               
               
                  Norská koruna (%)
               
            
            
               
                  1
               
               
                  – 0,385
               
               
                  0,394
               
               
                  0,852
               
               
                  1,460
               
               
                  4,483
               
               
                  0,820
               
            
            
               
                  2
               
               
                  – 0,275
               
               
                  0,534
               
               
                  1,406
               
               
                  1,759
               
               
                  4,530
               
               
                  1,026
               
            
            
               
                  3
               
               
                  – 0,148
               
               
                  0,643
               
               
                  1,885
               
               
                  2,047
               
               
                  4,580
               
               
                  1,152
               
            
            
               
                  4
               
               
                  – 0,013
               
               
                  0,745
               
               
                  2,308
               
               
                  2,339
               
               
                  4,568
               
               
                  1,279
               
            
            
               
                  5
               
               
                  0,122
               
               
                  0,839
               
               
                  2,689
               
               
                  2,580
               
               
                  4,538
               
               
                  1,408
               
            
            
               
                  6
               
               
                  0,262
               
               
                  0,927
               
               
                  3,027
               
               
                  2,738
               
               
                  4,520
               
               
                  1,526
               
            
            
               
                  7
               
               
                  0,395
               
               
                  1,006
               
               
                  3,314
               
               
                  2,891
               
               
                  4,522
               
               
                  1,636
               
            
            
               
                  8
               
               
                  0,526
               
               
                  1,078
               
               
                  3,553
               
               
                  3,021
               
               
                  4,530
               
               
                  1,735
               
            
            
               
                  9
               
               
                  0,651
               
               
                  1,145
               
               
                  3,769
               
               
                  3,095
               
               
                  4,535
               
               
                  1,820
               
            
            
               
                  10
               
               
                  0,766
               
               
                  1,210
               
               
                  3,965
               
               
                  3,209
               
               
                  4,537
               
               
                  1,889
               
            
            
               
                  11
               
               
                  0,868
               
               
                  1,267
               
               
                  4,121
               
               
                  3,317
               
               
                  4,536
               
               
                  1,959
               
            
            
               
                  12
               
               
                  0,960
               
               
                  1,318
               
               
                  4,241
               
               
                  3,406
               
               
                  4,534
               
               
                  2,030
               
            
            
               
                  13
               
               
                  1,043
               
               
                  1,354
               
               
                  4,333
               
               
                  3,480
               
               
                  4,530
               
               
                  2,102
               
            
            
               
                  14
               
               
                  1,115
               
               
                  1,390
               
               
                  4,404
               
               
                  3,543
               
               
                  4,526
               
               
                  2,172
               
            
            
               
                  15
               
               
                  1,172
               
               
                  1,427
               
               
                  4,459
               
               
                  3,597
               
               
                  4,521
               
               
                  2,241
               
            
            
               
                  16
               
               
                  1,213
               
               
                  1,437
               
               
                  4,502
               
               
                  3,644
               
               
                  4,515
               
               
                  2,307
               
            
            
               
                  17
               
               
                  1,246
               
               
                  1,455
               
               
                  4,534
               
               
                  3,685
               
               
                  4,510
               
               
                  2,371
               
            
            
               
                  18
               
               
                  1,278
               
               
                  1,470
               
               
                  4,559
               
               
                  3,721
               
               
                  4,504
               
               
                  2,432
               
            
            
               
                  19
               
               
                  1,313
               
               
                  1,480
               
               
                  4,577
               
               
                  3,753
               
               
                  4,498
               
               
                  2,490
               
            
            
               
                  20
               
               
                  1,354
               
               
                  1,501
               
               
                  4,590
               
               
                  3,781
               
               
                  4,492
               
               
                  2,546
               
            
            
               
                  21
               
               
                  1,404
               
               
                  1,513
               
               
                  4,599
               
               
                  3,806
               
               
                  4,486
               
               
                  2,600
               
            
            
               
                  22
               
               
                  1,460
               
               
                  1,514
               
               
                  4,605
               
               
                  3,829
               
               
                  4,480
               
               
                  2,650
               
            
            
               
                  23
               
               
                  1,520
               
               
                  1,510
               
               
                  4,608
               
               
                  3,849
               
               
                  4,474
               
               
                  2,699
               
            
            
               
                  24
               
               
                  1,582
               
               
                  1,504
               
               
                  4,609
               
               
                  3,867
               
               
                  4,468
               
               
                  2,745
               
            
            
               
                  25
               
               
                  1,645
               
               
                  1,498
               
               
                  4,609
               
               
                  3,884
               
               
                  4,462
               
               
                  2,789
               
            
            
               
                  26
               
               
                  1,709
               
               
                  1,493
               
               
                  4,607
               
               
                  3,899
               
               
                  4,457
               
               
                  2,830
               
            
            
               
                  27
               
               
                  1,772
               
               
                  1,490
               
               
                  4,603
               
               
                  3,913
               
               
                  4,451
               
               
                  2,870
               
            
            
               
                  28
               
               
                  1,833
               
               
                  1,486
               
               
                  4,599
               
               
                  3,926
               
               
                  4,446
               
               
                  2,908
               
            
            
               
                  29
               
               
                  1,894
               
               
                  1,481
               
               
                  4,595
               
               
                  3,938
               
               
                  4,441
               
               
                  2,945
               
            
            
               
                  30
               
               
                  1,953
               
               
                  1,473
               
               
                  4,589
               
               
                  3,949
               
               
                  4,436
               
               
                  2,979
               
            
            
               
                  31
               
               
                  2,010
               
               
                  1,464
               
               
                  4,584
               
               
                  3,959
               
               
                  4,431
               
               
                  3,012
               
            
            
               
                  32
               
               
                  2,065
               
               
                  1,453
               
               
                  4,578
               
               
                  3,968
               
               
                  4,426
               
               
                  3,044
               
            
            
               
                  33
               
               
                  2,119
               
               
                  1,442
               
               
                  4,572
               
               
                  3,977
               
               
                  4,421
               
               
                  3,074
               
            
            
               
                  34
               
               
                  2,170
               
               
                  1,431
               
               
                  4,565
               
               
                  3,985
               
               
                  4,417
               
               
                  3,103
               
            
            
               
                  35
               
               
                  2,220
               
               
                  1,420
               
               
                  4,559
               
               
                  3,993
               
               
                  4,412
               
               
                  3,130
               
            
            
               
                  36
               
               
                  2,268
               
               
                  1,410
               
               
                  4,553
               
               
                  4,000
               
               
                  4,408
               
               
                  3,157
               
            
            
               
                  37
               
               
                  2,314
               
               
                  1,401
               
               
                  4,546
               
               
                  4,006
               
               
                  4,404
               
               
                  3,182
               
            
            
               
                  38
               
               
                  2,359
               
               
                  1,392
               
               
                  4,540
               
               
                  4,012
               
               
                  4,400
               
               
                  3,206
               
            
            
               
                  39
               
               
                  2,401
               
               
                  1,382
               
               
                  4,534
               
               
                  4,018
               
               
                  4,396
               
               
                  3,229
               
            
            
               
                  40
               
               
                  2,442
               
               
                  1,372
               
               
                  4,527
               
               
                  4,023
               
               
                  4,392
               
               
                  3,251
               
            
            
               
                  41
               
               
                  2,482
               
               
                  1,361
               
               
                  4,521
               
               
                  4,029
               
               
                  4,388
               
               
                  3,273
               
            
            
               
                  42
               
               
                  2,520
               
               
                  1,349
               
               
                  4,515
               
               
                  4,033
               
               
                  4,385
               
               
                  3,293
               
            
            
               
                  43
               
               
                  2,556
               
               
                  1,337
               
               
                  4,509
               
               
                  4,038
               
               
                  4,381
               
               
                  3,313
               
            
            
               
                  44
               
               
                  2,591
               
               
                  1,325
               
               
                  4,504
               
               
                  4,042
               
               
                  4,378
               
               
                  3,332
               
            
            
               
                  45
               
               
                  2,625
               
               
                  1,313
               
               
                  4,498
               
               
                  4,046
               
               
                  4,375
               
               
                  3,350
               
            
            
               
                  46
               
               
                  2,658
               
               
                  1,302
               
               
                  4,493
               
               
                  4,050
               
               
                  4,372
               
               
                  3,367
               
            
            
               
                  47
               
               
                  2,689
               
               
                  1,293
               
               
                  4,487
               
               
                  4,054
               
               
                  4,369
               
               
                  3,384
               
            
            
               
                  48
               
               
                  2,719
               
               
                  1,288
               
               
                  4,482
               
               
                  4,057
               
               
                  4,366
               
               
                  3,400
               
            
            
               
                  49
               
               
                  2,749
               
               
                  1,288
               
               
                  4,477
               
               
                  4,061
               
               
                  4,363
               
               
                  3,416
               
            
            
               
                  50
               
               
                  2,777
               
               
                  1,295
               
               
                  4,472
               
               
                  4,064
               
               
                  4,360
               
               
                  3,431
               
            
            
               
                  51
               
               
                  2,804
               
               
                  1,307
               
               
                  4,467
               
               
                  4,067
               
               
                  4,357
               
               
                  3,445
               
            
            
               
                  52
               
               
                  2,830
               
               
                  1,326
               
               
                  4,463
               
               
                  4,070
               
               
                  4,354
               
               
                  3,459
               
            
            
               
                  53
               
               
                  2,855
               
               
                  1,348
               
               
                  4,458
               
               
                  4,073
               
               
                  4,352
               
               
                  3,473
               
            
            
               
                  54
               
               
                  2,879
               
               
                  1,374
               
               
                  4,454
               
               
                  4,075
               
               
                  4,349
               
               
                  3,486
               
            
            
               
                  55
               
               
                  2,903
               
               
                  1,403
               
               
                  4,449
               
               
                  4,078
               
               
                  4,347
               
               
                  3,499
               
            
            
               
                  56
               
               
                  2,925
               
               
                  1,433
               
               
                  4,445
               
               
                  4,080
               
               
                  4,345
               
               
                  3,511
               
            
            
               
                  57
               
               
                  2,947
               
               
                  1,465
               
               
                  4,441
               
               
                  4,083
               
               
                  4,342
               
               
                  3,523
               
            
            
               
                  58
               
               
                  2,969
               
               
                  1,498
               
               
                  4,437
               
               
                  4,085
               
               
                  4,340
               
               
                  3,534
               
            
            
               
                  59
               
               
                  2,989
               
               
                  1,531
               
               
                  4,433
               
               
                  4,087
               
               
                  4,338
               
               
                  3,545
               
            
            
               
                  60
               
               
                  3,009
               
               
                  1,565
               
               
                  4,430
               
               
                  4,089
               
               
                  4,336
               
               
                  3,556
               
            
            
               
                  61
               
               
                  3,028
               
               
                  1,599
               
               
                  4,426
               
               
                  4,091
               
               
                  4,334
               
               
                  3,566
               
            
            
               
                  62
               
               
                  3,047
               
               
                  1,633
               
               
                  4,423
               
               
                  4,093
               
               
                  4,332
               
               
                  3,576
               
            
            
               
                  63
               
               
                  3,065
               
               
                  1,667
               
               
                  4,419
               
               
                  4,095
               
               
                  4,330
               
               
                  3,586
               
            
            
               
                  64
               
               
                  3,082
               
               
                  1,701
               
               
                  4,416
               
               
                  4,097
               
               
                  4,328
               
               
                  3,595
               
            
            
               
                  65
               
               
                  3,100
               
               
                  1,734
               
               
                  4,413
               
               
                  4,098
               
               
                  4,326
               
               
                  3,605
               
            
            
               
                  66
               
               
                  3,116
               
               
                  1,767
               
               
                  4,409
               
               
                  4,100
               
               
                  4,324
               
               
                  3,613
               
            
            
               
                  67
               
               
                  3,132
               
               
                  1,800
               
               
                  4,406
               
               
                  4,101
               
               
                  4,322
               
               
                  3,622
               
            
            
               
                  68
               
               
                  3,148
               
               
                  1,831
               
               
                  4,403
               
               
                  4,103
               
               
                  4,321
               
               
                  3,631
               
            
            
               
                  69
               
               
                  3,163
               
               
                  1,863
               
               
                  4,401
               
               
                  4,105
               
               
                  4,319
               
               
                  3,639
               
            
            
               
                  70
               
               
                  3,177
               
               
                  1,894
               
               
                  4,398
               
               
                  4,106
               
               
                  4,317
               
               
                  3,647
               
            
            
               
                  71
               
               
                  3,192
               
               
                  1,924
               
               
                  4,395
               
               
                  4,107
               
               
                  4,316
               
               
                  3,654
               
            
            
               
                  72
               
               
                  3,206
               
               
                  1,953
               
               
                  4,392
               
               
                  4,109
               
               
                  4,314
               
               
                  3,662
               
            
            
               
                  73
               
               
                  3,219
               
               
                  1,982
               
               
                  4,390
               
               
                  4,110
               
               
                  4,313
               
               
                  3,669
               
            
            
               
                  74
               
               
                  3,232
               
               
                  2,011
               
               
                  4,387
               
               
                  4,111
               
               
                  4,311
               
               
                  3,676
               
            
            
               
                  75
               
               
                  3,245
               
               
                  2,039
               
               
                  4,385
               
               
                  4,113
               
               
                  4,310
               
               
                  3,683
               
            
            
               
                  76
               
               
                  3,258
               
               
                  2,066
               
               
                  4,382
               
               
                  4,114
               
               
                  4,308
               
               
                  3,690
               
            
            
               
                  77
               
               
                  3,270
               
               
                  2,093
               
               
                  4,380
               
               
                  4,115
               
               
                  4,307
               
               
                  3,697
               
            
            
               
                  78
               
               
                  3,282
               
               
                  2,119
               
               
                  4,378
               
               
                  4,116
               
               
                  4,306
               
               
                  3,703
               
            
            
               
                  79
               
               
                  3,293
               
               
                  2,144
               
               
                  4,375
               
               
                  4,117
               
               
                  4,304
               
               
                  3,709
               
            
            
               
                  80
               
               
                  3,305
               
               
                  2,169
               
               
                  4,373
               
               
                  4,118
               
               
                  4,303
               
               
                  3,715
               
            
            
               
                  81
               
               
                  3,316
               
               
                  2,193
               
               
                  4,371
               
               
                  4,119
               
               
                  4,302
               
               
                  3,721
               
            
            
               
                  82
               
               
                  3,326
               
               
                  2,217
               
               
                  4,369
               
               
                  4,120
               
               
                  4,301
               
               
                  3,727
               
            
            
               
                  83
               
               
                  3,337
               
               
                  2,241
               
               
                  4,367
               
               
                  4,121
               
               
                  4,300
               
               
                  3,733
               
            
            
               
                  84
               
               
                  3,347
               
               
                  2,263
               
               
                  4,365
               
               
                  4,122
               
               
                  4,298
               
               
                  3,738
               
            
            
               
                  85
               
               
                  3,357
               
               
                  2,286
               
               
                  4,363
               
               
                  4,123
               
               
                  4,297
               
               
                  3,744
               
            
            
               
                  86
               
               
                  3,367
               
               
                  2,308
               
               
                  4,361
               
               
                  4,124
               
               
                  4,296
               
               
                  3,749
               
            
            
               
                  87
               
               
                  3,376
               
               
                  2,329
               
               
                  4,359
               
               
                  4,125
               
               
                  4,295
               
               
                  3,754
               
            
            
               
                  88
               
               
                  3,386
               
               
                  2,350
               
               
                  4,358
               
               
                  4,126
               
               
                  4,294
               
               
                  3,759
               
            
            
               
                  89
               
               
                  3,395
               
               
                  2,370
               
               
                  4,356
               
               
                  4,127
               
               
                  4,293
               
               
                  3,764
               
            
            
               
                  90
               
               
                  3,404
               
               
                  2,390
               
               
                  4,354
               
               
                  4,128
               
               
                  4,292
               
               
                  3,769
               
            
            
               
                  91
               
               
                  3,412
               
               
                  2,410
               
               
                  4,352
               
               
                  4,128
               
               
                  4,291
               
               
                  3,774
               
            
            
               
                  92
               
               
                  3,421
               
               
                  2,429
               
               
                  4,351
               
               
                  4,129
               
               
                  4,290
               
               
                  3,778
               
            
            
               
                  93
               
               
                  3,429
               
               
                  2,448
               
               
                  4,349
               
               
                  4,130
               
               
                  4,289
               
               
                  3,783
               
            
            
               
                  94
               
               
                  3,437
               
               
                  2,466
               
               
                  4,348
               
               
                  4,131
               
               
                  4,288
               
               
                  3,787
               
            
            
               
                  95
               
               
                  3,445
               
               
                  2,484
               
               
                  4,346
               
               
                  4,131
               
               
                  4,287
               
               
                  3,792
               
            
            
               
                  96
               
               
                  3,453
               
               
                  2,502
               
               
                  4,345
               
               
                  4,132
               
               
                  4,286
               
               
                  3,796
               
            
            
               
                  97
               
               
                  3,461
               
               
                  2,519
               
               
                  4,343
               
               
                  4,133
               
               
                  4,285
               
               
                  3,800
               
            
            
               
                  98
               
               
                  3,468
               
               
                  2,536
               
               
                  4,342
               
               
                  4,134
               
               
                  4,284
               
               
                  3,804
               
            
            
               
                  99
               
               
                  3,476
               
               
                  2,553
               
               
                  4,340
               
               
                  4,134
               
               
                  4,284
               
               
                  3,808
               
            
            
               
                  100
               
               
                  3,483
               
               
                  2,569
               
               
                  4,339
               
               
                  4,135
               
               
                  4,283
               
               
                  3,812
               
            
            
               
                  101
               
               
                  3,490
               
               
                  2,585
               
               
                  4,337
               
               
                  4,136
               
               
                  4,282
               
               
                  3,816
               
            
            
               
                  102
               
               
                  3,497
               
               
                  2,601
               
               
                  4,336
               
               
                  4,136
               
               
                  4,281
               
               
                  3,820
               
            
            
               
                  103
               
               
                  3,504
               
               
                  2,616
               
               
                  4,335
               
               
                  4,137
               
               
                  4,280
               
               
                  3,823
               
            
            
               
                  104
               
               
                  3,510
               
               
                  2,631
               
               
                  4,333
               
               
                  4,137
               
               
                  4,280
               
               
                  3,827
               
            
            
               
                  105
               
               
                  3,517
               
               
                  2,646
               
               
                  4,332
               
               
                  4,138
               
               
                  4,279
               
               
                  3,830
               
            
            
               
                  106
               
               
                  3,523
               
               
                  2,661
               
               
                  4,331
               
               
                  4,139
               
               
                  4,278
               
               
                  3,834
               
            
            
               
                  107
               
               
                  3,530
               
               
                  2,675
               
               
                  4,330
               
               
                  4,139
               
               
                  4,277
               
               
                  3,837
               
            
            
               
                  108
               
               
                  3,536
               
               
                  2,689
               
               
                  4,328
               
               
                  4,140
               
               
                  4,277
               
               
                  3,841
               
            
            
               
                  109
               
               
                  3,542
               
               
                  2,703
               
               
                  4,327
               
               
                  4,140
               
               
                  4,276
               
               
                  3,844
               
            
            
               
                  110
               
               
                  3,548
               
               
                  2,716
               
               
                  4,326
               
               
                  4,141
               
               
                  4,275
               
               
                  3,847
               
            
            
               
                  111
               
               
                  3,554
               
               
                  2,730
               
               
                  4,325
               
               
                  4,141
               
               
                  4,275
               
               
                  3,850
               
            
            
               
                  112
               
               
                  3,560
               
               
                  2,743
               
               
                  4,324
               
               
                  4,142
               
               
                  4,274
               
               
                  3,853
               
            
            
               
                  113
               
               
                  3,565
               
               
                  2,755
               
               
                  4,323
               
               
                  4,143
               
               
                  4,273
               
               
                  3,857
               
            
            
               
                  114
               
               
                  3,571
               
               
                  2,768
               
               
                  4,322
               
               
                  4,143
               
               
                  4,273
               
               
                  3,860
               
            
            
               
                  115
               
               
                  3,576
               
               
                  2,780
               
               
                  4,321
               
               
                  4,144
               
               
                  4,272
               
               
                  3,862
               
            
            
               
                  116
               
               
                  3,582
               
               
                  2,793
               
               
                  4,320
               
               
                  4,144
               
               
                  4,271
               
               
                  3,865
               
            
            
               
                  117
               
               
                  3,587
               
               
                  2,805
               
               
                  4,319
               
               
                  4,144
               
               
                  4,271
               
               
                  3,868
               
            
            
               
                  118
               
               
                  3,592
               
               
                  2,816
               
               
                  4,318
               
               
                  4,145
               
               
                  4,270
               
               
                  3,871
               
            
            
               
                  119
               
               
                  3,597
               
               
                  2,828
               
               
                  4,317
               
               
                  4,145
               
               
                  4,270
               
               
                  3,874
               
            
            
               
                  120
               
               
                  3,602
               
               
                  2,839
               
               
                  4,316
               
               
                  4,146
               
               
                  4,269
               
               
                  3,877
               
            
            
               
                  121
               
               
                  3,607
               
               
                  2,850
               
               
                  4,315
               
               
                  4,146
               
               
                  4,268
               
               
                  3,879
               
            
            
               
                  122
               
               
                  3,612
               
               
                  2,861
               
               
                  4,314
               
               
                  4,147
               
               
                  4,268
               
               
                  3,882
               
            
            
               
                  123
               
               
                  3,617
               
               
                  2,872
               
               
                  4,313
               
               
                  4,147
               
               
                  4,267
               
               
                  3,884
               
            
            
               
                  124
               
               
                  3,621
               
               
                  2,883
               
               
                  4,312
               
               
                  4,148
               
               
                  4,267
               
               
                  3,887
               
            
            
               
                  125
               
               
                  3,626
               
               
                  2,893
               
               
                  4,311
               
               
                  4,148
               
               
                  4,266
               
               
                  3,889
               
            
            
               
                  126
               
               
                  3,630
               
               
                  2,904
               
               
                  4,310
               
               
                  4,148
               
               
                  4,266
               
               
                  3,892
               
            
            
               
                  127
               
               
                  3,635
               
               
                  2,914
               
               
                  4,309
               
               
                  4,149
               
               
                  4,265
               
               
                  3,894
               
            
            
               
                  128
               
               
                  3,639
               
               
                  2,924
               
               
                  4,308
               
               
                  4,149
               
               
                  4,265
               
               
                  3,897
               
            
            
               
                  129
               
               
                  3,644
               
               
                  2,934
               
               
                  4,308
               
               
                  4,150
               
               
                  4,264
               
               
                  3,899
               
            
            
               
                  130
               
               
                  3,648
               
               
                  2,943
               
               
                  4,307
               
               
                  4,150
               
               
                  4,264
               
               
                  3,901
               
            
            
               
                  131
               
               
                  3,652
               
               
                  2,953
               
               
                  4,306
               
               
                  4,150
               
               
                  4,263
               
               
                  3,904
               
            
            
               
                  132
               
               
                  3,656
               
               
                  2,962
               
               
                  4,305
               
               
                  4,151
               
               
                  4,263
               
               
                  3,906
               
            
            
               
                  133
               
               
                  3,660
               
               
                  2,971
               
               
                  4,304
               
               
                  4,151
               
               
                  4,262
               
               
                  3,908
               
            
            
               
                  134
               
               
                  3,664
               
               
                  2,980
               
               
                  4,304
               
               
                  4,152
               
               
                  4,262
               
               
                  3,910
               
            
            
               
                  135
               
               
                  3,668
               
               
                  2,989
               
               
                  4,303
               
               
                  4,152
               
               
                  4,261
               
               
                  3,912
               
            
            
               
                  136
               
               
                  3,672
               
               
                  2,998
               
               
                  4,302
               
               
                  4,152
               
               
                  4,261
               
               
                  3,915
               
            
            
               
                  137
               
               
                  3,676
               
               
                  3,007
               
               
                  4,301
               
               
                  4,153
               
               
                  4,260
               
               
                  3,917
               
            
            
               
                  138
               
               
                  3,680
               
               
                  3,016
               
               
                  4,301
               
               
                  4,153
               
               
                  4,260
               
               
                  3,919
               
            
            
               
                  139
               
               
                  3,684
               
               
                  3,024
               
               
                  4,300
               
               
                  4,153
               
               
                  4,260
               
               
                  3,921
               
            
            
               
                  140
               
               
                  3,687
               
               
                  3,032
               
               
                  4,299
               
               
                  4,154
               
               
                  4,259
               
               
                  3,923
               
            
            
               
                  141
               
               
                  3,691
               
               
                  3,041
               
               
                  4,298
               
               
                  4,154
               
               
                  4,259
               
               
                  3,925
               
            
            
               
                  142
               
               
                  3,695
               
               
                  3,049
               
               
                  4,298
               
               
                  4,154
               
               
                  4,258
               
               
                  3,927
               
            
            
               
                  143
               
               
                  3,698
               
               
                  3,057
               
               
                  4,297
               
               
                  4,155
               
               
                  4,258
               
               
                  3,928
               
            
            
               
                  144
               
               
                  3,702
               
               
                  3,065
               
               
                  4,296
               
               
                  4,155
               
               
                  4,258
               
               
                  3,930
               
            
            
               
                  145
               
               
                  3,705
               
               
                  3,073
               
               
                  4,296
               
               
                  4,155
               
               
                  4,257
               
               
                  3,932
               
            
            
               
                  146
               
               
                  3,708
               
               
                  3,080
               
               
                  4,295
               
               
                  4,156
               
               
                  4,257
               
               
                  3,934
               
            
            
               
                  147
               
               
                  3,712
               
               
                  3,088
               
               
                  4,294
               
               
                  4,156
               
               
                  4,256
               
               
                  3,936
               
            
            
               
                  148
               
               
                  3,715
               
               
                  3,095
               
               
                  4,294
               
               
                  4,156
               
               
                  4,256
               
               
                  3,938
               
            
            
               
                  149
               
               
                  3,718
               
               
                  3,103
               
               
                  4,293
               
               
                  4,156
               
               
                  4,256
               
               
                  3,939
               
            
            
               
                  150
               
               
                  3,721
               
               
                  3,110
               
               
                  4,292
               
               
                  4,157
               
               
                  4,255
               
               
                  3,941
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Splatnost (v letech)
               
               
                  Švýcarský frank (%)
               
               
                  Australský dolar (%)
               
               
                  Baht (%)
               
               
                  Kanadský dolar (%)
               
               
                  Chilské peso (%)
               
               
                  Kolumbijské peso (%)
               
            
            
               
                  1
               
               
                  – 0,735
               
               
                  1,724
               
               
                  1,350
               
               
                  1,067
               
               
                  2,223
               
               
                  4,303
               
            
            
               
                  2
               
               
                  – 0,643
               
               
                  1,881
               
               
                  1,461
               
               
                  1,220
               
               
                  2,510
               
               
                  4,722
               
            
            
               
                  3
               
               
                  – 0,546
               
               
                  2,041
               
               
                  1,599
               
               
                  1,349
               
               
                  2,769
               
               
                  5,055
               
            
            
               
                  4
               
               
                  – 0,439
               
               
                  2,179
               
               
                  1,759
               
               
                  1,459
               
               
                  3,033
               
               
                  5,289
               
            
            
               
                  5
               
               
                  – 0,327
               
               
                  2,303
               
               
                  1,900
               
               
                  1,554
               
               
                  3,269
               
               
                  5,442
               
            
            
               
                  6
               
               
                  – 0,221
               
               
                  2,416
               
               
                  2,014
               
               
                  1,625
               
               
                  3,497
               
               
                  5,582
               
            
            
               
                  7
               
               
                  – 0,116
               
               
                  2,511
               
               
                  2,111
               
               
                  1,695
               
               
                  3,687
               
               
                  5,683
               
            
            
               
                  8
               
               
                  – 0,018
               
               
                  2,594
               
               
                  2,197
               
               
                  1,765
               
               
                  3,823
               
               
                  5,859
               
            
            
               
                  9
               
               
                  0,072
               
               
                  2,670
               
               
                  2,272
               
               
                  1,842
               
               
                  3,918
               
               
                  6,002
               
            
            
               
                  10
               
               
                  0,152
               
               
                  2,742
               
               
                  2,337
               
               
                  1,908
               
               
                  3,989
               
               
                  6,130
               
            
            
               
                  11
               
               
                  0,203
               
               
                  2,808
               
               
                  2,393
               
               
                  1,982
               
               
                  4,043
               
               
                  6,221
               
            
            
               
                  12
               
               
                  0,270
               
               
                  2,867
               
               
                  2,442
               
               
                  2,058
               
               
                  4,087
               
               
                  6,274
               
            
            
               
                  13
               
               
                  0,311
               
               
                  2,920
               
               
                  2,485
               
               
                  2,128
               
               
                  4,122
               
               
                  6,301
               
            
            
               
                  14
               
               
                  0,370
               
               
                  2,967
               
               
                  2,525
               
               
                  2,189
               
               
                  4,150
               
               
                  6,308
               
            
            
               
                  15
               
               
                  0,394
               
               
                  3,006
               
               
                  2,566
               
               
                  2,243
               
               
                  4,173
               
               
                  6,300
               
            
            
               
                  16
               
               
                  0,420
               
               
                  3,038
               
               
                  2,608
               
               
                  2,288
               
               
                  4,192
               
               
                  6,281
               
            
            
               
                  17
               
               
                  0,453
               
               
                  3,065
               
               
                  2,651
               
               
                  2,324
               
               
                  4,207
               
               
                  6,254
               
            
            
               
                  18
               
               
                  0,487
               
               
                  3,089
               
               
                  2,693
               
               
                  2,349
               
               
                  4,220
               
               
                  6,220
               
            
            
               
                  19
               
               
                  0,516
               
               
                  3,110
               
               
                  2,736
               
               
                  2,362
               
               
                  4,231
               
               
                  6,183
               
            
            
               
                  20
               
               
                  0,537
               
               
                  3,130
               
               
                  2,778
               
               
                  2,362
               
               
                  4,239
               
               
                  6,142
               
            
            
               
                  21
               
               
                  0,550
               
               
                  3,150
               
               
                  2,818
               
               
                  2,349
               
               
                  4,247
               
               
                  6,100
               
            
            
               
                  22
               
               
                  0,558
               
               
                  3,167
               
               
                  2,858
               
               
                  2,329
               
               
                  4,253
               
               
                  6,056
               
            
            
               
                  23
               
               
                  0,566
               
               
                  3,182
               
               
                  2,896
               
               
                  2,305
               
               
                  4,257
               
               
                  6,012
               
            
            
               
                  24
               
               
                  0,579
               
               
                  3,193
               
               
                  2,933
               
               
                  2,282
               
               
                  4,261
               
               
                  5,968
               
            
            
               
                  25
               
               
                  0,600
               
               
                  3,200
               
               
                  2,969
               
               
                  2,260
               
               
                  4,265
               
               
                  5,924
               
            
            
               
                  26
               
               
                  0,629
               
               
                  3,204
               
               
                  3,003
               
               
                  2,242
               
               
                  4,267
               
               
                  5,881
               
            
            
               
                  27
               
               
                  0,665
               
               
                  3,204
               
               
                  3,036
               
               
                  2,230
               
               
                  4,269
               
               
                  5,838
               
            
            
               
                  28
               
               
                  0,706
               
               
                  3,205
               
               
                  3,068
               
               
                  2,223
               
               
                  4,271
               
               
                  5,797
               
            
            
               
                  29
               
               
                  0,750
               
               
                  3,206
               
               
                  3,098
               
               
                  2,222
               
               
                  4,272
               
               
                  5,756
               
            
            
               
                  30
               
               
                  0,797
               
               
                  3,209
               
               
                  3,127
               
               
                  2,228
               
               
                  4,273
               
               
                  5,717
               
            
            
               
                  31
               
               
                  0,844
               
               
                  3,215
               
               
                  3,155
               
               
                  2,241
               
               
                  4,274
               
               
                  5,679
               
            
            
               
                  32
               
               
                  0,893
               
               
                  3,223
               
               
                  3,182
               
               
                  2,259
               
               
                  4,274
               
               
                  5,642
               
            
            
               
                  33
               
               
                  0,941
               
               
                  3,233
               
               
                  3,208
               
               
                  2,282
               
               
                  4,274
               
               
                  5,606
               
            
            
               
                  34
               
               
                  0,989
               
               
                  3,245
               
               
                  3,233
               
               
                  2,307
               
               
                  4,274
               
               
                  5,571
               
            
            
               
                  35
               
               
                  1,037
               
               
                  3,257
               
               
                  3,256
               
               
                  2,335
               
               
                  4,274
               
               
                  5,538
               
            
            
               
                  36
               
               
                  1,083
               
               
                  3,271
               
               
                  3,279
               
               
                  2,364
               
               
                  4,274
               
               
                  5,506
               
            
            
               
                  37
               
               
                  1,129
               
               
                  3,285
               
               
                  3,301
               
               
                  2,395
               
               
                  4,273
               
               
                  5,475
               
            
            
               
                  38
               
               
                  1,174
               
               
                  3,299
               
               
                  3,322
               
               
                  2,426
               
               
                  4,273
               
               
                  5,445
               
            
            
               
                  39
               
               
                  1,217
               
               
                  3,314
               
               
                  3,342
               
               
                  2,457
               
               
                  4,272
               
               
                  5,417
               
            
            
               
                  40
               
               
                  1,260
               
               
                  3,329
               
               
                  3,361
               
               
                  2,489
               
               
                  4,272
               
               
                  5,389
               
            
            
               
                  41
               
               
                  1,301
               
               
                  3,344
               
               
                  3,380
               
               
                  2,520
               
               
                  4,271
               
               
                  5,363
               
            
            
               
                  42
               
               
                  1,341
               
               
                  3,359
               
               
                  3,398
               
               
                  2,551
               
               
                  4,270
               
               
                  5,337
               
            
            
               
                  43
               
               
                  1,379
               
               
                  3,373
               
               
                  3,415
               
               
                  2,582
               
               
                  4,270
               
               
                  5,312
               
            
            
               
                  44
               
               
                  1,417
               
               
                  3,388
               
               
                  3,432
               
               
                  2,612
               
               
                  4,269
               
               
                  5,289
               
            
            
               
                  45
               
               
                  1,453
               
               
                  3,402
               
               
                  3,448
               
               
                  2,641
               
               
                  4,268
               
               
                  5,266
               
            
            
               
                  46
               
               
                  1,488
               
               
                  3,416
               
               
                  3,463
               
               
                  2,670
               
               
                  4,267
               
               
                  5,244
               
            
            
               
                  47
               
               
                  1,521
               
               
                  3,430
               
               
                  3,478
               
               
                  2,698
               
               
                  4,266
               
               
                  5,223
               
            
            
               
                  48
               
               
                  1,554
               
               
                  3,443
               
               
                  3,492
               
               
                  2,726
               
               
                  4,266
               
               
                  5,202
               
            
            
               
                  49
               
               
                  1,586
               
               
                  3,456
               
               
                  3,506
               
               
                  2,753
               
               
                  4,265
               
               
                  5,182
               
            
            
               
                  50
               
               
                  1,616
               
               
                  3,469
               
               
                  3,519
               
               
                  2,779
               
               
                  4,264
               
               
                  5,163
               
            
            
               
                  51
               
               
                  1,646
               
               
                  3,482
               
               
                  3,532
               
               
                  2,804
               
               
                  4,263
               
               
                  5,145
               
            
            
               
                  52
               
               
                  1,674
               
               
                  3,494
               
               
                  3,544
               
               
                  2,829
               
               
                  4,262
               
               
                  5,127
               
            
            
               
                  53
               
               
                  1,702
               
               
                  3,506
               
               
                  3,556
               
               
                  2,853
               
               
                  4,261
               
               
                  5,110
               
            
            
               
                  54
               
               
                  1,729
               
               
                  3,518
               
               
                  3,567
               
               
                  2,876
               
               
                  4,261
               
               
                  5,094
               
            
            
               
                  55
               
               
                  1,755
               
               
                  3,529
               
               
                  3,579
               
               
                  2,899
               
               
                  4,260
               
               
                  5,078
               
            
            
               
                  56
               
               
                  1,780
               
               
                  3,540
               
               
                  3,589
               
               
                  2,921
               
               
                  4,259
               
               
                  5,062
               
            
            
               
                  57
               
               
                  1,804
               
               
                  3,551
               
               
                  3,600
               
               
                  2,942
               
               
                  4,258
               
               
                  5,048
               
            
            
               
                  58
               
               
                  1,827
               
               
                  3,561
               
               
                  3,610
               
               
                  2,963
               
               
                  4,257
               
               
                  5,033
               
            
            
               
                  59
               
               
                  1,850
               
               
                  3,572
               
               
                  3,620
               
               
                  2,983
               
               
                  4,257
               
               
                  5,019
               
            
            
               
                  60
               
               
                  1,872
               
               
                  3,582
               
               
                  3,629
               
               
                  3,002
               
               
                  4,256
               
               
                  5,006
               
            
            
               
                  61
               
               
                  1,893
               
               
                  3,591
               
               
                  3,638
               
               
                  3,021
               
               
                  4,255
               
               
                  4,993
               
            
            
               
                  62
               
               
                  1,914
               
               
                  3,601
               
               
                  3,647
               
               
                  3,040
               
               
                  4,254
               
               
                  4,980
               
            
            
               
                  63
               
               
                  1,934
               
               
                  3,610
               
               
                  3,656
               
               
                  3,058
               
               
                  4,254
               
               
                  4,968
               
            
            
               
                  64
               
               
                  1,954
               
               
                  3,619
               
               
                  3,664
               
               
                  3,075
               
               
                  4,253
               
               
                  4,956
               
            
            
               
                  65
               
               
                  1,972
               
               
                  3,627
               
               
                  3,672
               
               
                  3,092
               
               
                  4,252
               
               
                  4,944
               
            
            
               
                  66
               
               
                  1,991
               
               
                  3,636
               
               
                  3,680
               
               
                  3,108
               
               
                  4,252
               
               
                  4,933
               
            
            
               
                  67
               
               
                  2,009
               
               
                  3,644
               
               
                  3,688
               
               
                  3,124
               
               
                  4,251
               
               
                  4,922
               
            
            
               
                  68
               
               
                  2,026
               
               
                  3,652
               
               
                  3,695
               
               
                  3,140
               
               
                  4,250
               
               
                  4,911
               
            
            
               
                  69
               
               
                  2,043
               
               
                  3,659
               
               
                  3,703
               
               
                  3,155
               
               
                  4,250
               
               
                  4,901
               
            
            
               
                  70
               
               
                  2,059
               
               
                  3,667
               
               
                  3,710
               
               
                  3,170
               
               
                  4,249
               
               
                  4,891
               
            
            
               
                  71
               
               
                  2,075
               
               
                  3,674
               
               
                  3,716
               
               
                  3,184
               
               
                  4,248
               
               
                  4,881
               
            
            
               
                  72
               
               
                  2,090
               
               
                  3,681
               
               
                  3,723
               
               
                  3,198
               
               
                  4,248
               
               
                  4,872
               
            
            
               
                  73
               
               
                  2,106
               
               
                  3,688
               
               
                  3,730
               
               
                  3,211
               
               
                  4,247
               
               
                  4,863
               
            
            
               
                  74
               
               
                  2,120
               
               
                  3,695
               
               
                  3,736
               
               
                  3,225
               
               
                  4,247
               
               
                  4,854
               
            
            
               
                  75
               
               
                  2,135
               
               
                  3,702
               
               
                  3,742
               
               
                  3,238
               
               
                  4,246
               
               
                  4,845
               
            
            
               
                  76
               
               
                  2,148
               
               
                  3,708
               
               
                  3,748
               
               
                  3,250
               
               
                  4,245
               
               
                  4,836
               
            
            
               
                  77
               
               
                  2,162
               
               
                  3,715
               
               
                  3,754
               
               
                  3,262
               
               
                  4,245
               
               
                  4,828
               
            
            
               
                  78
               
               
                  2,175
               
               
                  3,721
               
               
                  3,759
               
               
                  3,274
               
               
                  4,244
               
               
                  4,820
               
            
            
               
                  79
               
               
                  2,188
               
               
                  3,727
               
               
                  3,765
               
               
                  3,286
               
               
                  4,244
               
               
                  4,812
               
            
            
               
                  80
               
               
                  2,201
               
               
                  3,733
               
               
                  3,770
               
               
                  3,297
               
               
                  4,243
               
               
                  4,805
               
            
            
               
                  81
               
               
                  2,213
               
               
                  3,738
               
               
                  3,776
               
               
                  3,308
               
               
                  4,243
               
               
                  4,797
               
            
            
               
                  82
               
               
                  2,225
               
               
                  3,744
               
               
                  3,781
               
               
                  3,319
               
               
                  4,242
               
               
                  4,790
               
            
            
               
                  83
               
               
                  2,237
               
               
                  3,749
               
               
                  3,786
               
               
                  3,330
               
               
                  4,242
               
               
                  4,783
               
            
            
               
                  84
               
               
                  2,248
               
               
                  3,755
               
               
                  3,791
               
               
                  3,340
               
               
                  4,241
               
               
                  4,776
               
            
            
               
                  85
               
               
                  2,259
               
               
                  3,760
               
               
                  3,796
               
               
                  3,350
               
               
                  4,241
               
               
                  4,769
               
            
            
               
                  86
               
               
                  2,270
               
               
                  3,765
               
               
                  3,800
               
               
                  3,360
               
               
                  4,240
               
               
                  4,762
               
            
            
               
                  87
               
               
                  2,281
               
               
                  3,770
               
               
                  3,805
               
               
                  3,369
               
               
                  4,240
               
               
                  4,756
               
            
            
               
                  88
               
               
                  2,291
               
               
                  3,775
               
               
                  3,809
               
               
                  3,379
               
               
                  4,239
               
               
                  4,750
               
            
            
               
                  89
               
               
                  2,301
               
               
                  3,780
               
               
                  3,814
               
               
                  3,388
               
               
                  4,239
               
               
                  4,743
               
            
            
               
                  90
               
               
                  2,311
               
               
                  3,784
               
               
                  3,818
               
               
                  3,397
               
               
                  4,239
               
               
                  4,737
               
            
            
               
                  91
               
               
                  2,321
               
               
                  3,789
               
               
                  3,822
               
               
                  3,406
               
               
                  4,238
               
               
                  4,731
               
            
            
               
                  92
               
               
                  2,330
               
               
                  3,793
               
               
                  3,826
               
               
                  3,414
               
               
                  4,238
               
               
                  4,726
               
            
            
               
                  93
               
               
                  2,340
               
               
                  3,798
               
               
                  3,830
               
               
                  3,423
               
               
                  4,237
               
               
                  4,720
               
            
            
               
                  94
               
               
                  2,349
               
               
                  3,802
               
               
                  3,834
               
               
                  3,431
               
               
                  4,237
               
               
                  4,714
               
            
            
               
                  95
               
               
                  2,358
               
               
                  3,806
               
               
                  3,838
               
               
                  3,439
               
               
                  4,237
               
               
                  4,709
               
            
            
               
                  96
               
               
                  2,366
               
               
                  3,810
               
               
                  3,842
               
               
                  3,447
               
               
                  4,236
               
               
                  4,704
               
            
            
               
                  97
               
               
                  2,375
               
               
                  3,814
               
               
                  3,845
               
               
                  3,455
               
               
                  4,236
               
               
                  4,698
               
            
            
               
                  98
               
               
                  2,383
               
               
                  3,818
               
               
                  3,849
               
               
                  3,462
               
               
                  4,236
               
               
                  4,693
               
            
            
               
                  99
               
               
                  2,392
               
               
                  3,822
               
               
                  3,853
               
               
                  3,470
               
               
                  4,235
               
               
                  4,688
               
            
            
               
                  100
               
               
                  2,400
               
               
                  3,826
               
               
                  3,856
               
               
                  3,477
               
               
                  4,235
               
               
                  4,684
               
            
            
               
                  101
               
               
                  2,408
               
               
                  3,829
               
               
                  3,859
               
               
                  3,484
               
               
                  4,235
               
               
                  4,679
               
            
            
               
                  102
               
               
                  2,415
               
               
                  3,833
               
               
                  3,863
               
               
                  3,491
               
               
                  4,234
               
               
                  4,674
               
            
            
               
                  103
               
               
                  2,423
               
               
                  3,837
               
               
                  3,866
               
               
                  3,498
               
               
                  4,234
               
               
                  4,669
               
            
            
               
                  104
               
               
                  2,430
               
               
                  3,840
               
               
                  3,869
               
               
                  3,505
               
               
                  4,234
               
               
                  4,665
               
            
            
               
                  105
               
               
                  2,438
               
               
                  3,843
               
               
                  3,872
               
               
                  3,511
               
               
                  4,233
               
               
                  4,660
               
            
            
               
                  106
               
               
                  2,445
               
               
                  3,847
               
               
                  3,876
               
               
                  3,518
               
               
                  4,233
               
               
                  4,656
               
            
            
               
                  107
               
               
                  2,452
               
               
                  3,850
               
               
                  3,879
               
               
                  3,524
               
               
                  4,233
               
               
                  4,652
               
            
            
               
                  108
               
               
                  2,459
               
               
                  3,853
               
               
                  3,882
               
               
                  3,530
               
               
                  4,232
               
               
                  4,648
               
            
            
               
                  109
               
               
                  2,465
               
               
                  3,857
               
               
                  3,884
               
               
                  3,536
               
               
                  4,232
               
               
                  4,643
               
            
            
               
                  110
               
               
                  2,472
               
               
                  3,860
               
               
                  3,887
               
               
                  3,542
               
               
                  4,232
               
               
                  4,639
               
            
            
               
                  111
               
               
                  2,479
               
               
                  3,863
               
               
                  3,890
               
               
                  3,548
               
               
                  4,231
               
               
                  4,635
               
            
            
               
                  112
               
               
                  2,485
               
               
                  3,866
               
               
                  3,893
               
               
                  3,554
               
               
                  4,231
               
               
                  4,632
               
            
            
               
                  113
               
               
                  2,491
               
               
                  3,869
               
               
                  3,896
               
               
                  3,560
               
               
                  4,231
               
               
                  4,628
               
            
            
               
                  114
               
               
                  2,498
               
               
                  3,872
               
               
                  3,898
               
               
                  3,565
               
               
                  4,231
               
               
                  4,624
               
            
            
               
                  115
               
               
                  2,504
               
               
                  3,874
               
               
                  3,901
               
               
                  3,571
               
               
                  4,230
               
               
                  4,620
               
            
            
               
                  116
               
               
                  2,510
               
               
                  3,877
               
               
                  3,903
               
               
                  3,576
               
               
                  4,230
               
               
                  4,617
               
            
            
               
                  117
               
               
                  2,516
               
               
                  3,880
               
               
                  3,906
               
               
                  3,582
               
               
                  4,230
               
               
                  4,613
               
            
            
               
                  118
               
               
                  2,521
               
               
                  3,883
               
               
                  3,908
               
               
                  3,587
               
               
                  4,230
               
               
                  4,610
               
            
            
               
                  119
               
               
                  2,527
               
               
                  3,885
               
               
                  3,911
               
               
                  3,592
               
               
                  4,229
               
               
                  4,606
               
            
            
               
                  120
               
               
                  2,533
               
               
                  3,888
               
               
                  3,913
               
               
                  3,597
               
               
                  4,229
               
               
                  4,603
               
            
            
               
                  121
               
               
                  2,538
               
               
                  3,891
               
               
                  3,916
               
               
                  3,602
               
               
                  4,229
               
               
                  4,599
               
            
            
               
                  122
               
               
                  2,543
               
               
                  3,893
               
               
                  3,918
               
               
                  3,607
               
               
                  4,229
               
               
                  4,596
               
            
            
               
                  123
               
               
                  2,549
               
               
                  3,896
               
               
                  3,920
               
               
                  3,612
               
               
                  4,228
               
               
                  4,593
               
            
            
               
                  124
               
               
                  2,554
               
               
                  3,898
               
               
                  3,923
               
               
                  3,616
               
               
                  4,228
               
               
                  4,590
               
            
            
               
                  125
               
               
                  2,559
               
               
                  3,900
               
               
                  3,925
               
               
                  3,621
               
               
                  4,228
               
               
                  4,587
               
            
            
               
                  126
               
               
                  2,564
               
               
                  3,903
               
               
                  3,927
               
               
                  3,626
               
               
                  4,228
               
               
                  4,584
               
            
            
               
                  127
               
               
                  2,569
               
               
                  3,905
               
               
                  3,929
               
               
                  3,630
               
               
                  4,227
               
               
                  4,581
               
            
            
               
                  128
               
               
                  2,574
               
               
                  3,907
               
               
                  3,931
               
               
                  3,635
               
               
                  4,227
               
               
                  4,578
               
            
            
               
                  129
               
               
                  2,579
               
               
                  3,910
               
               
                  3,933