Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1422 ze dne 4. srpna 2017, kterým se určuje referenční centrum Evropské unie odpovědné za vědecký a technický příspěvek k harmonizaci a zdokonalení metod testování užitkovosti a genetického hodnocení čistokrevného plemenného skotu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1422/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 204/78
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1422
   ze dne 4. srpna 2017,
   kterým se určuje referenční centrum Evropské unie odpovědné za vědecký a technický příspěvek k harmonizaci a zdokonalení metod testování užitkovosti a genetického hodnocení čistokrevného plemenného skotu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Během zasedání pracovní skupiny Komise pro zootechniku dne 15. listopadu 2016 se odborníci z členských států vyjádřili v tom smyslu, že je nutné i nadále podporovat harmonizaci a zdokonalování metod pro testování užitkovosti a genetické hodnocení čistokrevného plemenného skotu používaných plemenářskými spolky nebo třetími stranami určenými těmito plemenářskými spolky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise v souladu s čl. 29 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1012 vyhlásila veřejnou výzvu k výběru a určení referenčního centra Evropské unie odpovědného za vědecký a technický příspěvek k harmonizaci a zdokonalení metod týkajících se čistokrevného plemenného skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Hodnotící a výběrová komise jmenovaná pro tuto výzvu došla k závěru, že „Interbull Centre“ splňuje požadavky stanovené v bodě 1 přílohy IV nařízení (EU) 2016/1012 a mohlo by být odpovědné za plnění úkolů stanovených v bodě 2 uvedené přílohy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               „Interbull Centre“ by tedy mělo být určeno jako referenční centrum Evropské unie odpovědné za vědecký a technický příspěvek k harmonizaci a zdokonalení metod testování užitkovosti a genetického hodnocení čistokrevného plemenného skotu. Toto určení je nutno pravidelně přezkoumávat v souladu s čl. 29 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Toto nařízení by mělo být použitelné ode dne 1. listopadu 2018 v souladu s datem použitelnosti stanoveným v článku 69 nařízení (EU) 2016/1012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého zootechnického výboru,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Jako referenční centrum Evropské unie odpovědné za vědecký a technický příspěvek k harmonizaci a zdokonalení metod testování užitkovosti a genetického hodnocení čistokrevného plemenného skotu se určuje toto centrum:
   
      
      
         
            
               Interbull Centre
            
         
         
            
               Department of Animal Breeding and Genetics (Oddělení plemenitby a genetiky)
            
         
         
            
               Swedish University of Agricultural Science – SLU (Švédská univerzita zemědělských věd)
            
         
         
            
               Ulls väg 26
            
         
         
            
               Box 7023
            
         
         
            
               750 07 Uppsala
            
         
         
            
               Švédsko
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. listopadu 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.