Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1433 ze dne 7. srpna 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Štajerski hmelj (CHZO))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1433/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 205/63
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1433
   ze dne 7. srpna 2017
   o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Štajerski hmelj (CHZO))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 byla žádost Slovinska o zápis názvu „Štajerski hmelj“ jako chráněného zeměpisného označení (CHZO) zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie
                   (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               „Štajerski hmelj“ je rostlina chmele. Její název znamená „štýrský chmel“. Štýrsko je název historického regionu rozkládajícího se na území Rakouska a Slovinska.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise obdržela dne 26. srpna 2016 od Rakouska oznámení o námitce a odůvodněné prohlášení o námitce. Dne 12. září 2016 zaslala tyto dokumenty Slovinsku. Dne 20. října 2016 obdržela Komise další dokumenty doplňující odůvodněné prohlášení o námitce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rakousko vzneslo proti zápisu názvu „Štajerski hmelj“ námitku, neboť by tím byla ohrožena existence rakousko-štýrského chmele. „Štýrský chmel“ („Steirischer Hopfen“) se používá při výrobě piva a označení „štýrské pivo ze štýrského chmele“ („Steirisches Bier aus steirischem Hopfen“) je rovněž značka, kterou během desítek let buduje pivovarská unie Brau Union Österreich AG jak v Rakousku, tak po celém světě. Zápis názvu „Štajerski hmelj“ by proto poškodil ekonomické zájmy členů asociace producentů chmele i rakouských pivovarů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise shledala tuto námitku přípustnou a dopisem ze dne 13. prosince 2016, do nějž zahrnula další dokumenty doplňující odůvodněné prohlášení o námitce, Slovinsko a Rakousko vyzvala, aby zahájily náležité konzultace a do tří měsíců se pokusily dosáhnout dohody v souladu se svými vnitřními postupy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Strany dospěly k dohodě. Slovinsko oznámilo výsledky dohody Komisi dne 6. března 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Slovinsko a Rakousko došly k závěru, že používání výrazů „Hopfen aus der Steiermark“ (chmel ze Štýrska) a „Hopfen aus der Südsteiermark“ (chmel z jižního Štýrska), které se vztahují na produkty pěstované v těchto dvou rakouských regionech, by mělo být i po zápisu názvu „Štajerski hmelj“ jako CHZO na trhu nadále povoleno. Uznaly, že výrazy „Hopfen aus der Steiermark“ a „Hopfen aus der Südsteiermark“ jsou jasně spojeny s Rakouskem, samy o sobě nepředstavují zneužití, napodobení nebo evokaci názvu „Štajerski hmelj“ a nejsou s to uvést spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V každém případě se Slovinsko a Rakousko s cílem předejít matení spotřebitelů dohodly, že při používání výrazů „Hopfen aus der Steiermark“ nebo „Hopfen aus der Südsteiermark“ na trhu by se na označení nebo obchodní úpravě takových produktů měl uvádět jasný odkaz na rakouský původ, a to pomocí slovního označení, symbolů nebo obchodní úpravy ve stejném zorném poli jako je název produktu. Rakouští výrobci by na balení neměli používat prvky odkazující na Slovinsko. Při vývozu produktů s označením „Hopfen aus der Steiermark“ nebo „Hopfen aus der Südsteiermark“ lze tato označení přeložit pouze jako „rakouský chmel“. V případě, že je třeba název „Štajerski hmelj“ přeložit do němčiny, by měl být výraz „Štajerski“ ponechán jak je a nemělo by se žádným způsobem odkazovat na region „Steiermark“ (Štýrsko) ani „Südsteiermark“ (jižní Štýrsko).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Komise konstatuje, že v dohodě se uznává, že název „Štajerski hmelj“ splňuje požadavky pro zápis jako CHZO a stanoví určité zákonné podmínky za účelem zajištění přiměřeného používání souvisejících práv.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností by tedy název „Štajerski hmelj“ měl být zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Název „Štajerski hmelj“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.
   Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.8 Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.) přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).
   Článek 2
   Výrazy „Hopfen aus der Steiermark“ nebo „Hopfen aus der Südsteiermark“ odkazující na chmel vypěstovaný v rakouských regionech „Štýrsko“ a „jižní Štýrsko“ mohou být na trhu dále užívány v případě, že se na označení nebo obchodní úpravě takových produktů uvede jasný odkaz na rakouský původ, a to pomocí slovního označení, symbolů nebo obchodní úpravy ve stejném zorném poli jako je název produktu. Rakouští výrobci na balení nesmí používat prvky odkazující na Slovinsko.
   Článek 3
   Výrazy „Hopfen aus der Steiermark“ nebo „Hopfen aus der Südsteiermark“ používané pro prodej chmele vypěstovaného v rakouských regionech „Štýrsko“ a „jižní Štýrsko“ se mohou překládat pouze jako „rakouský chmel“. V případě, že je název „Štajerski hmelj“ přeložen do němčiny, ponechá se výraz„Štajerski“ jak je a žádným způsobem se nesmí odkazovat na regiony „Steiermark“ ani „Südsteiermark“.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. C 194, 1.6.2016, s. 6.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.