Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1439 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1019 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých tyčí a prutů pro výztuž do betonu pocházejících z Běloruské republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1439/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 206/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1439
   ze dne 8. srpna 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1019 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých tyčí a prutů pro výztuž do betonu pocházejících z Běloruské republiky
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropská komise (dále jen „Komise“) dne 20. prosince 2016 uložila prováděcím nařízením (EU) 2016/2303 (2) (dále jen „prozatímní nařízení“) prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých tyčí a prutů pro výztuž do betonu pocházejících z Běloruské republiky (dále jen „Bělorusko“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Výrobek, který podléhá prozatímním antidumpingovým clům, byl definován jako „některé tyče a pruty pro výztuž do betonu, vyrobené ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny, a také ty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, pocházející z Běloruska, v současnosti kódů KN ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 a ex 7214 99 95. Tyče a pruty pro výztuž do betonu ze železa nebo oceli s vysokými únavovými parametry jsou vyloučeny“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Sazba prozatímního antidumpingového cla použitelná na čistou cenu s dodáním na hranici Unie před proclením byla stanovena na 12,5 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise následně dne 17. června 2017 uložila prováděcím nařízením (EU) 2017/1019 (3) (dále jen „konečné nařízení“) konečné antidumpingové clo na dovoz některých tyčí a prutů pro výztuž do betonu pocházejících z Běloruska.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Výrobek, který podléhá konečným antidumpingovým clům, byl definován jako „některé tyče a pruty pro výztuž do betonu, vyrobené ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, též po válcování kroucené, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, pocházející z Běloruska, v současnosti kódů KN ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 a ex 7214 99 95. Tyče a pruty pro výztuž do betonu ze železa nebo oceli s vysokými únavovými parametry a jiné dlouhé výrobky, jako jsou tyče kruhového průřezu, jsou vyloučeny“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Sazba konečného antidumpingového cla použitelná na čistou cenu s dodáním na hranici Unie před proclením byla stanovena na 10,6 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Článek 2 konečného nařízení stanovil konečný výběr částek zajištěných v podobě prozatímního antidumpingového cla podle prozatímního nařízení. Uvedené nařízení však výslovně nestanoví uvolnění částek zajištěných nad rámec konečné sazby antidumpingového cla a definice výrobku, na nějž se vztahují antidumpingová opatření, což by bylo vhodné s ohledem na čl. 10 odst. 3 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Článek 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/1019 by proto měl být odpovídajícím způsobem opraven.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opravené ustanovení by se mělo používat ode dne vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1019 v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Změna stanovená v tomto nařízení je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   
      Článek 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/1019 se opravuje takto:
   
      „Částky zajištěné v podobě prozatímního antidumpingového cla podle prováděcího nařízení (EU) 2016/2303 se vyberou s konečnou platností. Částky zajištěné nad rámec konečné sazby antidumpingového cla a definice výrobku, na nějž se vztahují antidumpingová opatření, se uvolňují.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Článek 1 se však použije od 18. června 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2303 ze dne 19. prosince 2016, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých tyčí a prutů pro výztuž do betonu pocházejících z Běloruské republiky (Úř. věst. L 345, 20.12.2016, s. 4).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1019 ze dne 16. června 2017 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých tyčí a prutů pro výztuž do betonu pocházejících z Běloruské republiky (Úř. věst. L 155, 17.6.2017, s. 6).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.