Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1440 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/480 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1440/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 206/3
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1440
   ze dne 8. srpna 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/480 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (1), a zejména na čl. 16 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovení čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1071/2009 ukládá členským státům, aby vedly vnitrostátní elektronický rejstřík podniků silniční dopravy, které příslušný orgán oprávnil k výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ustanovení čl. 16 odst. 5 a 6 nařízení (ES) č. 1071/2009 požadují, aby byly všechny vnitrostátní elektronické rejstříky do 31. prosince 2012 propojeny, a pověřují Komisi, aby pro toto propojení přijala společná pravidla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise přijala nařízení (EU) č. 1213/2010 (2), aby propojení vnitrostátních elektronických rejstříků požadované nařízením (ES) č. 1071/2009 umožnila, a sice prostřednictvím systému pro elektronickou výměnu zpráv označovaného jako ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings – evropské rejstříky podniků silniční dopravy).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1213/2010 bylo zrušeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/480 (3) za účelem zavedení zdokonalené verze systému ERRU do 30. ledna 2019.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Systém ERRU sestává ze dvou paralelních struktur pro výměnu zpráv mezi členskými státy. První se zakládá na centrálním uzlu, jejž spravuje Komise. Tento centrální uzel soustřeďuje datový provoz tím, že zachycuje zprávy zasílané členskými státy a následně je přeposílá členským státům, kterým jsou určeny. Alternativně se členské státy mohou rozhodnout, že si budou vyměňovat zprávy přímo mezi sebou prostřednictvím kompatibilní komerční sítě (konfigurace peer-to-peer), aniž by tyto zprávy procházely přes centrální uzel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Jelikož zprávy vyměňované přímo mezi členskými státy nejsou směrovány skrz centrální uzel, nemůže Komise v souvislosti s těmito zprávami zaregistrovat případné chyby systému; Komise tudíž není schopna plnit úlohu celkového správce systému ERRU tím, že by přijímala příslušná nápravná opatření, čímž je v konečném důsledku ohroženo dobré fungování celého systému.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Konfigurace peer-to-peer neumožňuje Komisi včasný přístup k informacím o objemu a povaze vyměňovaných zpráv, a Komise tak nemá ucelený přehled o tom, jak je systém ERRU využíván, třebaže jsou tyto informace užitečné pro zlepšování systému do budoucna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Vzhledem k problémům, jež vyvstávají v souvislosti s konfigurací peer-to-peer, je nutno zajistit, aby byly všechny zprávy vyměňované v rámci systému ERRU směrovány skrz centrální uzel, a možnost této konfigurace tedy musí být v prováděcím nařízení (EU) 2016/480 zrušena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V prováděcím nařízení (EU) 2016/480 je také třeba provést některá drobná doplnění a změny, aby se upřesnily a vyjasnily: postup pro propojení se systémem ERRU, testování, které je třeba provést, a důsledky selhání, obsah některých zpráv XML, definice postupu eskalace, kterým se mají členské státy řídit v případě chyb systému, a doba, po kterou se mohou v protokolech centrálního uzlu uchovávat osobní údaje. Prováděcí nařízení (EU) 2016/480 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením se přijímají v souladu s poradním postupem stanoveným v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (4),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/480 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
   
      „Propojení členského státu se systémem ERRU se považuje za zřízené poté, co jsou v souladu s pokyny Komise a pod jejím dohledem dokončeny testy propojení, integrace a výkonu. Maximální délka trvání testů je šest měsíců. V případě selhání výše uvedených testů přistoupí Komise k opatřením. Pokud tato opatření nebudou postačovat, může Komise od podpory při testování upustit až do okamžiku, kdy členský stát prokáže, že v propojování se systémem ERRU došlo na vnitrostátní úrovni k dostatečnému pokroku.“
   
   Článek 2
   Přílohy I, III, VI, VII a VIII prováděcího nařízení (EU) 2016/480 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 1213/2010 ze dne 16. prosince 2010 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy (Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 21).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/480 ze dne 1. dubna 2016 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy a o zrušení nařízení (EU) č. 1213/2010 (Úř. věst. L 87, 2.4.2016, s. 4).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      Přílohy I, III, VI, VII a VIII prováděcího nařízení (EU) 2016/480 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Příloha I se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Bod 1.3 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „1.3
                                       
                                       
                                          Všechny vyměňované zprávy jsou směrovány skrz centrální uzel.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Bod 2.2 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „2.2
                                       
                                       
                                          Centrální uzel neuchovává údaje po dobu delší než šest měsíců, kromě protokolů, statistických údajů a údajů o směrování uvedených v příloze VII.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              Bod 2.3 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „2.3
                                       
                                       
                                          Centrální uzel neposkytuje nikomu přístup k osobním údajům, s výjimkou oprávněných zaměstnanců Komise, je-li to nezbytné pro sledování technického provozu, údržbu a odstraňování problémů.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              Bod 2.6 se nahrazuje tímto:
                              „2.6   Správa kontaktů
                              Funkce správy kontaktů každému členskému státu umožní spravovat kontaktní údaje týkající se politických, podnikatelských, provozních a technických kategorií daného členského státu, přičemž příslušný orgán každého členského státu je odpovědný za správu svých vlastních kontaktů. Kontaktní údaje ostatních členských států bude možné zobrazit, avšak nikoli upravovat.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V příloze III se dodatek mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              V první tabulce se položka „„Timeout“ (čekací doba)“ nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „„Timeout“ (čekací doba)
                                       
                                       
                                          Toto je nepovinný atribut s datem a časem (ve formátu UTC). Tuto hodnotu stanoví pouze centrální uzel u přeposílaných žádostí a vypočítá se na základě data/času prvotní žádosti, kterou přijme centrální uzel. Slouží k informování odpovídajícího členského státu o době platnosti žádosti. Tato hodnota se nevyžaduje u prvotních žádostí zasílaných centrálnímu uzlu a u veškerých zpráv s odpověďmi.
                                       
                                       
                                          Ne“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              V tabulce „„Check Good Repute Response“ (odpověď na žádost o kontrolu dobré pověsti)“ se položka „„Community Licence Number“ (číslo licence Společenství)“ nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „„Community Licence Number“ (číslo licence Společenství)
                                       
                                       
                                          Sériové číslo licence Společenství vydané dopravnímu podniku (alfanumerické pole pro volný text o délce 1 až 20 znaků).
                                       
                                       
                                          Ano“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              V tabulce „„Infringement Notification Request“ (žádost s oznámením o porušení předpisů)“ se položka „„Community Licence Number“ (číslo licence Společenství)“ nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „„Community Licence Number“ (číslo licence Společenství)
                                       
                                       
                                          Sériové číslo opisu nebo originálu licence Společenství vydané dopravnímu podniku (alfanumerické pole pro volný text o délce 1 až 20 znaků).
                                       
                                       
                                          Ano“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              V tabulce „„Infringement Notification Response“ (odpověď na oznámení o porušení předpisů)“ se za položku „„Transport Undertaking Name“ (název dopravního podniku)“ vkládají tyto položky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „„Transport Undertaking Address“ (adresa dopravního podniku)
                                       
                                       
                                          Adresa dopravního podniku (adresa, PSČ, obec, země), jak je zanesena v rejstříku.
                                       
                                       
                                          Ano
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          „Community Licence Number“ (číslo licence Společenství)
                                       
                                       
                                          Sériové číslo licence Společenství vydané dopravnímu podniku, jak je zaneseno v rejstříku (alfanumerické pole pro volný text o délce 1 až 20 znaků).
                                       
                                       
                                          Ano
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          „Community Licence Status“ (status licence Společenství)
                                       
                                       
                                          Status licence Společenství vydané dopravnímu podniku, jak je zanesen v rejstříku.
                                       
                                       
                                          Ano
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          „Managed Vehicles“ (počet vozidel, za něž odpovídá)
                                       
                                       
                                          Počet vozidel, za něž dopravní podnik odpovídá, jak je zanesen v rejstříku.
                                       
                                       
                                          Ano“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              V tabulce „„Check Community Licence Request“ (žádost o kontrolu licence Společenství)“ se položka „„Community Licence Number“ (číslo licence Společenství)“ nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „„Community Licence Number“ (číslo licence Společenství)
                                       
                                       
                                          Sériové číslo opisu nebo originálu licence Společenství, o které jsou požadovány údaje (alfanumerické pole pro volný text o délce 1 až 20 znaků).
                                       
                                       
                                          Ano“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              Tabulka „„Check Community Licence Response“ (odpověď na žádost o kontrolu licence Společenství)“ se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          Za položku „„Originating Authority“ (orgán původu)“ se vkládají tyto položky:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „„Status Code“ (stavový kód)
                                                   
                                                   
                                                      Stavový kód odpovědi (např. „found“ (nalezeno), „not found“ (nenalezeno), „error“ (chyba) atd.).
                                                   
                                                   
                                                      Ano
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      „Status Message“ (stavová zpráva)
                                                   
                                                   
                                                      Vysvětlení stavu (v případě potřeby).
                                                   
                                                   
                                                      Ne“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Položka „„Transport Undertaking“ (dopravní podnik)“ se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „„Transport Undertaking“ (dopravní podnik)
                                                   
                                                   
                                                      Ano, je-li stavový kód „Found“ (nalezeno)“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          Položka „„Community Licence Details“ (údaje o licenci Společenství)“ se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „„Community Licence Details“ (údaje o licenci Společenství)
                                                   
                                                   
                                                      Ano, je-li stavový kód „Found“ (nalezeno)“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          Za položku „„Community Licence Details“ (údaje o licenci Společenství)“ se vkládá tato položka:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „„Licencing Authority“ (orgán vydávající licenci)
                                                   
                                                   
                                                      Orgán, který dopravnímu podniku vydal licenci Společenství.
                                                   
                                                   
                                                      Ano“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          v)
                                       
                                       
                                          Položky „„Licence Number“ (číslo licence)“ a „„Licence Status“ (status licence)“ se nahrazují tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „„Licence Number“ (číslo licence)
                                                   
                                                   
                                                      Sériové číslo licence Společenství vydané dopravnímu podniku, jak je zaneseno v rejstříku (alfanumerické pole pro volný text o délce 1 až 20 znaků).
                                                   
                                                   
                                                      Ano
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      „Licence Status“ (status licence)
                                                   
                                                   
                                                      Status licence Společenství vydané dopravnímu podniku, jak je zanesen v rejstříku.
                                                   
                                                   
                                                      Ano“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          vi)
                                       
                                       
                                          Položky „„Certified True Copy Details“ (údaje o opisu)“ a „„Licence Number“ (číslo licence)“ se nahrazují tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                       „„Certified True Copy Details“ (údaje o opisu)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Ne
                                                      
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      „Certified True Copy Number“ (číslo opisu)
                                                   
                                                   
                                                      Sériové číslo opisu licence Společenství vydané dopravnímu podniku, jak je zaneseno v rejstříku (alfanumerické pole pro volný text o délce 1 až 20 znaků).
                                                   
                                                   
                                                      Ano“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          vii)
                                       
                                       
                                          Položky „„Licence Status“ (status licence)“, „„Licence Type“ (druh licence)“, „„Start Date“ (datum začátku)“ a „„Suspension Date“ (datum pozastavení)“ se zrušují.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          viii)
                                       
                                       
                                          Položka „„Suspension Expiry Date“ (datum konce pozastavení)“ se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „„Withdrawal Expiry Date“ (datum konce odejmutí)
                                                   
                                                   
                                                      Datum, dokdy je opis licence Společenství odejmut.
                                                   
                                                   
                                                      Ne“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V příloze VI se na konci bodu 2.2 doplňuje tato věta:
                  „Postup eskalace by měl být na vyžádání podrobně popsán Komisi.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Příloha VII se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Bod 2 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „2.
                                       
                                       
                                          V zájmu zajištění soukromí jsou údaje pro statistické a směrovací účely anonymní. Údaje identifikující konkrétního odpovědného zástupce pro dopravu, dopravní podnik, licenci Společenství nebo osvědčení CPC nebudou pro statistické účely k dispozici.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Body 4 a 5 se nahrazují tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „4.
                                       
                                       
                                          Osobní údaje se v protokolech uchovávají po dobu nejvýše 6 měsíců od dokončení transakce. Statistické údaje a údaje o směrování se budou uchovávat po dobu neurčitou.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          5.
                                       
                                       
                                          Statistické údaje používané pro vykazování mohou zahrnovat mimo jiné:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      a)
                                                   
                                                   
                                                      žádající členský stát;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      b)
                                                   
                                                   
                                                      odpovídající členský stát;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      c)
                                                   
                                                   
                                                      typ zprávy;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      d)
                                                   
                                                   
                                                      stavový kód odpovědi;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      e)
                                                   
                                                   
                                                      datum a čas zpráv;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      f)
                                                   
                                                   
                                                      dobu odezvy.“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V příloze VIII se bod 2.4 se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „2.4
                           
                           
                              Každá žádost s oznámením o porušení předpisů a každá odpověď na oznámení o porušení předpisů se vždy potvrzuje zprávou „Infringement Notification Acknowledgment“ (potvrzení o doručení oznámení o porušení předpisů).“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.